intTypePromotion=1

Luận văn: Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, thực trạng và giải pháp

Chia sẻ: My Love | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:40

0
688
lượt xem
119
download

Luận văn: Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, thực trạng và giải pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Luận văn: Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, thực trạng và giải pháp" với mục tiêu nghiên cứu một cách tổng quát công ty chứng khoán và nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. Đồng thời luận văn nghiên cứu nhằm đánh giá về thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán NH ĐT & PT Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, thực trạng và giải pháp

 1. Tiểu luận : Kinh doanh Chứng khoá n. Luận văn ĐỀ TÀI: HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP . Nhóm I – K41DQ2 Page 1 of 40 Hà nội, tháng 08 năm 2011
 2. Tiểu luận : Kinh doanh Chứng khoá n. Mục lục LỜI MỞ ĐẦU ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 5 1. Mục tiêu nghiên cứu. ........................................................................................................................ 5 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. ................................................................................................... 5 3. Kết cấu của đề tài................................. ................................ ................................ ............................. 5 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ...................................................................................................... 5 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN. ........ 5 I. Những vấn đề cơ bản về công ty chứng khoán................................................................................. 5 1. Khái niệm công ty chứng khoán. .................................................................................................. 6 2. Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán. .................................................................................... 6 3. Vai trò của công ty chứng khoán. ................................................................................................. 7 4. Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán. ................................................................................... 10 4.1. Các nghiệp vụ chính: ............................................................................... 10 4.2. Các nghiệp vụ phụ trợ: ............................................................................. 11 II. Hình thức phát hành chứng khoán............................................................................................. 13 1. Phát hành chứng khoán riêng lẻ (Private Placement)................................................................ 13 2. Phát hành chứng khoán ra công chúng ...................................................................................... 13 III. Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. ................................ ..... 14 1. Khái niệm bảo lãnh phát hành chứng khoán. ................................................................ ............ 14 2. Các phương thức bảo lãnh phát hành chứng khoán. ................................................................. 15 2.1. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn: ................................................................ 16 Là phương thức bảo lãnh mà theo đó tổ chức bảo lãnh cam kết sẽ mua toàn bộ số chứng khoán phát hành cho dù có phân phối được hết chứng khoán này hay không. Trong hình thức theo “ cam kết chắc chắn”, một nhóm các tổ chức bảo lãnh phát hình thành một tổ hợp đêt mua chứng khoán của tổ chức phát hành với giá chiết khấu so với giá chào bán ra công chúng ( POP) và bán lại các chứng khoán đó ra Nhóm I – K41DQ2 Page 2 of 40 Hà nội, tháng 08 năm 2011
 3. Tiểu luận : Kinh doanh Chứng khoá n. công chúng theo giá POP. Chênh lệch giữa giá mua chứng khoán của các tổ chức bảo lãnh vơi giá chào bán ra công chúng được gọi là hoa hồng chiết khấu. ..... 16 2.2. Bảo lãnh theo phương thức dự phòng...................................................... 16 2.3. Bảo lãnh với cố gắng cao nhất ................................................................. 16 3. Các chủ thể tham gia đợt bảo lãnh phát hành chứng khoán. ................................ .................... 17 3.1. Tổ hợp bảo lãnh phát hành ......................................................................... 17 3.2. Tổ hợp bảo lãnh chính ............................................................................. 17 3.3. Nhóm đại lý phân phối............................................................................. 17 4. Quy trình thực hiện đợt bảo lãnh phát hành chứng khoán. ...................................................... 17 4.1 Phân tích và đánh giá khả năng phát hành .................................................. 17 4.2 Phối hợp với đơn vị phát hành chuẩn bị hồ sơ đăng kí phát hành .............. 17 4.3 Hỗ trợ đơn vị phát hành và tổ chức chào báo chứng khoán ra công chúng 19 4.4 Bình ổn và điều hòa thị trường .................................................................... 19 5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán................................................................................................................................................... 20 5.1. Nhân tố bên ngoài ....................................................................................... 20 5.2. Nhân tố bên trong: ...................................................................................... 21 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. ................... 22 I. Tổng quan về tình hình kinh doanh của công ty. ........................................................................... 22 II. Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán của công ty BSC. ................................ ................ 26 1. Thực trạng hoạt động bảo lãnh phát hành của BSC.................................................................. 26 Bảng 3 : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006 ........................................................................ 26 2.Đánh giá về hoạt động bảo lãnh phát hành của BSC................................. ................................ ..... 32 2.1. Những kết quả đạt được .......................................................................... 32 2.2. Hạn chế ...................................................................................................... 33 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. ................................................................................................................................................................. 36 1. Định hướng phát triển của BSC trong thời gian tới................................. ................................ .. 36 1.1. Định hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam................ 36 Nhóm I – K41DQ2 Page 3 of 40 Hà nội, tháng 08 năm 2011
 4. Tiểu luận : Kinh doanh Chứng khoá n. 1.2. Định hướng phát triển của BSC trong thời gian tới................................. 36 2. Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán của BSC ............................ 37 2.1. Về chỉ đạo điều hành .................................................................................. 37 2.2. Về kinh doanh............................................................................................. 37 2.3. Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ .......................................................... 38 2.4. Về công tác tiếp thị ..................................................................................... 38 3. Một số kiến nghị .......................................................................................................................... 38 3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ liên quan ............................................ 38 3.2. Kiến nghị với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ........................................... 38 3.3. Đối với các trung tâm giao dịch.................................................................. 39 KẾT LUẬN................................ ................................ ................................ ............................................. 40 Nhóm I – K41DQ2 Page 4 of 40 Hà nội, tháng 08 năm 2011
 5. Tiểu luận : Kinh doanh Chứng khoá n. LỜI MỞ ĐẦU 1. Mục tiêu nghiên cứu. Đề tài “Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, thực trạng và giải pháp” nghiên cứu một cách tổng quát, hệ thống cơ sở lý luận chung về hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán. Đồng thời đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá, nhận định cụ thể về thực trạng hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, những tồn tại và nguyên nhân, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Công ty chứng khoán Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đề tài lấy hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Công ty chứng khoán Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam làm đối tượng nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu giới hạn ở một số vấn đề lý luận, thực tiễn có liên quan trực tiếp đến hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán nói chung và hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Công ty chứng khoán Ngân hàng ĐT & PT VN. 3. K ết cấu của đề tài. Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo phần nội dung của đề tài bao gồm ba chương: Chương 1: Lý luận chung về công ty chứng khoán và nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. Chương 2 : Thực trạng về hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Công ty chứng khoán Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam. Chương 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Công ty chứng khoán Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam. CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN. I. Những vấn đề cơ bản về công ty chứng khoán Nhóm I – K41DQ2 Page 5 of 40 Hà nội, tháng 08 năm 2011
 6. Tiểu luận : Kinh doanh Chứng khoá n. 1. Khái niệm công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, có thể đảm nhận một hoặc nhiều trong số nghiệp vụ chính là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, và tư vấn đầu tư chứng khoán. Thị trường tài chính được chia thành 2 lo ại là thị trường tiền tệ ( money market) và thị trường vốn ( capital market ). * Thị trường tiền tệ là một bộ phận của thị trường tài chính mà tại đó diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán các công cụ tài chính ngắn hạn. * Thị trường vốn cũng là một bộ phận của thị trường tài chính mà tại đó diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán của các công cụ tài chính dài hạn. Công cụ tài chính dài hạn là các công cụ tài chính có thời gian đáo hạn từ 1 năm trở lên. Thị trường vốn bao gồm 3 thị trường chính : thị trường thuê mua( leasing market), thị trường tín dụng trung và dài hạn hay còn gọi là thị trường thế chấp ( mortgage market ) và thị trường chứng khoán ( securities market ). Trong ba thị trường trên, thì thị trường chứng khoán có vị trí quan trọng nhất trpng việc tập trung và huy động vốn tài trợ cho đầu tư phát triển của các doanh nghiệp và của nền kinh tế. Thị trường chứng khoán là một bộ phận của thị trường vốn mà tại đó các chứng khoán được phát hành và mua bán. Trong đó, chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán đ ược thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử bao gồm: cổ phiếu (stock), trái phiếu( bond), chứng chỉ quỹ đầu tư, quyền mua cổ phần (right), chứng quyền ( warrant ), quyền chọn (option), hợp đồng tương lai (future)… Công ty chứng khoán là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, có thể đảm nhận một hoặc nhiều trong số nghiệp vụ chính là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, và tư vấn đầu tư chứng khoán. 2. Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán. Thứ nhất, chịu ảnh hưởng của thị trường tài chính. TTCK là một bộ phận của thị trường tài chính do đó những biến động của thị trường tái chính nói chung và TTCK nói riêng đ ều có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động, các dich vụ và có thể cả Nhóm I – K41DQ2 Page 6 of 40 Hà nội, tháng 08 năm 2011
 7. Tiểu luận : Kinh doanh Chứng khoá n. lợi nhuận của các công ty chứng khoán. Thị trường tài chính càng phát triển thì sẽ càng có nhiều cơ hội hơn cho sự phát triển của TTCK và các công ty chứng khoán, các công cụ tài chính, các dịch vụ, sản phẩm hay trình đ ộ chuyên môn của một thị trường tài chính phát triển sẽ là những cơ hội cho sự phát triển của TTCK và các công ty chứng khoán. Thứ hai, trình độ chuyên môn hoá và phân cấp quản lý. Các bộ phận của một công ty chứng khoán bao giờ cũng hoạt động độc lập với nhau và không phụ thuộc lẫn nhau do các mảng hoạt động của các bộ phận của CTCK là khác nhau như môi giới, tự doanh. bảo lãnh phát hành, tư vấn… Do đó mức độ chuyên môn hoá và phân cấp quản lý của các CTCK là rất cao và rõ rệt, các bộ phận có thể tự quyết định hoạt động của mình. Thứ ba, nhân tố con người giữ vai trò quyết định. Do đặc điểm chuyên môn hoá cao nên con người cần có những khả năng độc lập trong quyết định, côngviệc. Khả năng làm việc mỗi nhân viên trong công ty là nhân tố rất quan trọng giúpcho sự thành công của CTCK, họ là cầu nối giữa khách hàng và công ty, tìm kiếmkhách hàng cho công ty và hiểu được tiềm lực của chính những khách hàng đó dođó góp phần quan trọng cho thành công của công ty. 3. Vai trò của công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán là tác nhân quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của TTCK nói riêng. Nhờ các công ty chứng khoán mà các chứng khoán được lưu thông từ nhà phát hành tới các nhà đ ầu tư qua đó huy động các nguồn vốn nhãn rỗi để sử dụng có hiệu quả. CTCK có vai quan trọng đối với các chủ thể khác nhau trên thị trường chứng khoán.  Đối với tổ chức phát hành: Các CTCK thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành cho các tổ chức phát hành do đó các CTCK có vai trò rất quan trọng trong việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng của các tổ chức phát hành nhằm thực hiện mục tiêu là huy động vốn thông qua đợt phát hành các chứng khoán ra công chúng. Ngoài ra các công ty chứng khoán còn hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn phát hành cho các tổ chức phát hành, cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp tổng hợp về vấn đề tài Nhóm I – K41DQ2 Page 7 of 40 Hà nội, tháng 08 năm 2011
 8. Tiểu luận : Kinh doanh Chứng khoá n. chính, cơ cấu tổ chức công ty, lập và đánh giá dự án, quản lý tài sản và định hướng đầu tư…  Đối với các nhà đầu tư: Thông qua các hoạt động như môi giới, tư vấn đầu tư, quản lý danh mục đầu tư… CTCK có vai trò làm giảm chi phí và thời gian giao dịch, do đó nâng cao hiệu quả các khoản đầu tư. Các công ty chứng khoán là công ty chuyên nghiệp trong việc thu thập và sử lý thông tin vì thế sẽ chính xác hơn nếu như các CTCK đánh giá các khoản đầu tư của khách hàng, và tư vấn cho khách hàng về định hướng đầu tư của họ. TTCK là một thị trường thường xuyên biến động về giá cả cũng như m ức độ rủi ro cao vì thế với một hoạt động chuyên nghiệp các CTCK sẽ giúp cho hoạt động của TTCK trở nên hiệu quả và ổn định hơn, giúp cho các nhà đ ầu tư xác đ ịnh đúng giá trị của các chứng khoán. Đồng thời qua hoạt động tư vấn các CTCK trở thành mộ t kênh thông tin có hiệu quả đối với các nhà đầu tư như thông tin về giá cả của các chứng khoán, thông tin thị trường, chính sách kinh tế xã hội… một cách chính xác và kịp thời tới các nhà đ ầu tư. Qua việc lưu ký và đ ăng ký chứng khoán các công ty chứng khoán có vai trò quản lý chứng khoán hộ khách hàng do đó sẽ dễ dàng trách được các rủi ro về mất hay hỏng chứng khoán, rủi ro về chứng khoán không còn giá trị lưu hành… Nhờ đó kịp thời đưa ra các quyết đinh xử lý, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.  Đối với thị trường chứng khoán. Góp phần tạo lập giá cả, điều tiết thị trường. Giá cả chứng khoán là do thị trường quyết định, tuy nhiên để đ ưa ra mức giá cuối cùng người mua và người bán phải thông qua các công ty chứng khoán vì họ không đ ược tham gia trực tiếp vào quá trình mua bán. Với việc cung cấp cơ chế giá cả, CTCK góp phần đưa giá chứng khoán phản ánh đúng cung cầu của thị trường. Ngo ài ra, CTCK còn thực hiện vai trò ổn định thị trường. Vai trò này xuất phát từ nghiệp vụ tự doanh, qua nghiệp vụ này các công ty chứng khoán nắm giữ một tỷ lệ nhất định các chứng khoán qua đó góp phần bình ổ n thị trường. Bằng hoạt động bảo lãnh phát hành các CTCK tạo ra hàng hoá cho và tạo ra tính hấp dẫn của hàng hoá cho cho thị trường, các tổ chức phát hành chứng khoán thông qua hoạt động bảo lãnh của các công ty chứng khoán Nhóm I – K41DQ2 Page 8 of 40 Hà nội, tháng 08 năm 2011
 9. Tiểu luận : Kinh doanh Chứng khoá n. thì chứng khoán phát hành sẽ có uy tín hơn trên thị trường và sẽ dễ dàng giao dịch trên thị trường, đồng thời giá của chứng khoán cũng sẽ được các CTCK xác định một cách chính xác, phù hợp với tổ chức p hát hành góp phần b ình ổn giá chứng khoán trong giai đoạn đầu. Điều này giúp cho chứng khoán của các tổ chức phát hành phát hành thông qua CTCK sẽ đựoc tín nhiệm hơn góp phần làm tăng tính thah khoản của các chứng khoán phát hành trên th ị trường sơ cấp. Bên cạnh đó, hoạt động môi giới và tư vấn của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán thứ cấp tạo nên tính thanh khoản cho các chứng khoán. Các chứng khoán có tính thanh khoản càng cao càng hấp dẫn được công chúng đầu tư hơn từ đó tạo điều kiên thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp phát hành chứng khoán trên thị trường.  Đối với cơ quan quản lý thị trường. Các cơ quan quản lý thị trường có mục tiêu là quản lý và bình ổn thị trường giúp cho thị trường hoạt động một cách có hiệu quả nhất và trong mục tiêu đó các công ty chứng khoán có vai trò rất quan trọng là cung cấp các thông tin cho các cơ quan quản lý để họ thực hiện tốt mục tiêu đó.Các công ty chứng khoán thực hiện được vai trò này là vì các CTCK là công ty hoạt động chuyên nghiệp trên thị trường nên các thông tin mà họ có được là các thông tin nhanh nhất và chính xác nhất vì họ vừa là người bảo lãnh phát hành vừa là người phát hành chứng khoán ra công chúng thông qua các hoạt động bảo lãnh và đại lý bảo lãnh phát hành, vừa là trung tâm mua và bán các chứng khoán do đó các thông tin phải đ ược công khai trên thị trường dưới sự giám sát của các nhà quản lý thị trường. Việc công khai các thông tin vừa là quy định của hệ thống pháp luật vừa là nguyên tắc nghề nghiệp của các CTCK vì các công ty chứng khoán cần phải minh bạch trong hoạt động của mình. Nhờ các thông tin này mà các cơ quan quản lý thị trường có thể kiểm soát và chống các hiện tượng thao túng là lũng đoạn thị trường. Tóm lại, vai trò của các CTCK có vai trò vô cùng quan trọng trên thị trường chứng khoán, không chỉ góp phần tạo ra hàng hoá và tính hấp dẫn của hàng hoá trên thị trường mà còn là nhân tố quan trọng giúp cho thị trường ổn định và phát triển. Tạo ra lợi ích kinh tế cho toàn xã hội thông qua việc làm giảm chi phí giao dịch, tạo ra Nhóm I – K41DQ2 Page 9 of 40 Hà nội, tháng 08 năm 2011
 10. Tiểu luận : Kinh doanh Chứng khoá n. nguồn vốn lớn cho toàn nên kinh tế và thị trường thúc đẩy các luồng tiền nhãn rỗi đi vào ho ạt đầu tư cho sự phát triển của nên kinh tế. 4. Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán. 4.1. Các nghiệp vụ chính:  Nghiệp vụ môi giới chứng khoán: Môi giới chứng khoán là hoạt động trung gian hoặc đại diện mua, bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng. Theo đó công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao dịch tai SGDCK hoặc thị trường OTC m à chính khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với kết quả giao dịch của m ình.  N ghiệp vụ bảo lãnh phát hành: Để thực hiện thành công các đợt phát hành chứng khoán để huy động vốn tổ chức phát hành phải cần đến các công ty chứng khoán tư vấn cho đợt phát hành và thực hiện bảo lãnh phát hành, phân phối chứng khoán ra công chúng. Đây chính là nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của các công ty chứng khoán và là nghiệp vụ chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng doanh thu của CTCK. Như vậy, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành là việc CTCK có chức năng bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, tổ chức việc phân phố chứng khoán và giúp bình ổn giá chứng khoán trong giai đoạn đầu sau khi phát hành. Khi một tổ chức muốn phát hành chứng khoán tổ chức đó gửi yêu cầu bảo lãnh phát hành đến công ty chứng khoán. CTCK có thể sẽ ký hợp đồng tư vấn quản lý để tư vấn cho tổ chức phát hành về loại chứng khoán cần phát hành, số lượng chứng khoán phát hành, định giá chứng khoán và phương thức phân phối chứng khoán đến các nhà đầu tư thích hợp.  Hoạt động tự doanh chứng khoán: Là việc công ty chứng khoán tự tiến hành các giao dịch mua, bán chứng khoán cho chính mình. Hoạt động này được thực hiện thông qua cơ chế giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán ho ặc thị trường OTC, nghiệp vụ này hoạt động song hành với nghiệp vụ môi giới, vừa phục vụ lệnh của khách hàng vừa phục vụ cho chính mình .Vì vậy trong hoạt động có thể dẫn đến xung đột lợi ích giữa thực hiện Nhóm I – K41DQ2 Page 10 of 40 Hà nội, tháng 08 năm 2011
 11. Tiểu luận : Kinh doanh Chứng khoá n. giao dịch cho khách hàng và bản thân công ty. Do đó luật pháp các nước yêu cầu phải tách biệt rõ ràng hoạt động tự doanh chứng khoán và hoạt động môi giới chứng khoán, theo đó công ty chứng khoán phải ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước khi thực hiện lệnh của công ty. Khác với hoạt động môi giới chứng khoán công ty chứng khoán chỉ làm trung gian thực hiện lệnh cho khách hàng và hoạt động chỉ vì mục tiêu là hưởng hoa hồng từ các giao dịch thì hoạt động tự doanh chứng khoán hoạt động bằng chính nguồn vốn của công ty nên ngoài mục tiêu lợi nhuận là đầu tư để hưởng chênh lệch giá hoạt động này của các Công ty chứng khoán (CTCK ) còn nhằm mục tiêu là bình ổn thị trường, kiểm soát thị trường hay đóng vai trò là một nhà tạo lập thị trường cho các chứng khoán phát hành.  N ghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư: Đây là nghiệp vụ quản lý vốn uỷ thác của khách hàng để đầu tư vào chứng khoán thông qua danh mục đầu tư nhằm sinh lợi cho khách hàng trên cơ sở tăng lợi nhuận và bảo to àn vốn cho khách hàng. Ho ạt động này có thể coi là vì lợi ích của khách hàng theo một hợp đồng đã được ký kết trước giữa khách hành và công ty chứng khoán theo đó CTCK quản lý nguồn vốn của khách hàng như là một hoạt động tư vấn cho khách hàng nhưng ở một mức độ cao hơn vì trong ho ạt động này khách hàng uỷ thác cho CTCK thay mặt mình quyết định đầu tư theo một chiến lược hay theo một danh mục đã được khách hành chấp nhận.  N ghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán: Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc công ty chứng khoán thông qua hoạt động phân tích để đưa ra các lời khuyên, khuyến nghị, phân tích và thực hiện một số dịch vụ khác liên quan đến phát hành, đầu tư và cơ cấu tài chính cho khách hàng. Hoạt động tư vấn là hoạt động mà người ta sử dụng tri thức, kiến thức có được để phân tích thị trường và cung cấp thông tin cho khách hàng. Yêu cầu đòi hỏi nhà tư vấn phải có nhiều kiến thức, kinh nghiệm kỹ năng chuyên môn đồng thời cần phải có tính trung thực cao, thận trọng trong công việc để đưa ra được các lời khuyên chính xác, hợp lý vì các lời khuyên này ảnh hưởng đến lợi nhuận của khách hàng và hình ảnh của chính bản thân CTCK. 4.2. Các nghiệp vụ phụ trợ: Nhóm I – K41DQ2 Page 11 of 40 Hà nội, tháng 08 năm 2011
 12. Tiểu luận : Kinh doanh Chứng khoá n.  Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán: Lưu ký chứng khoán là ho ạt động nhằm lưu giữ, bảo quản chứng khoán của khách hàng thông qua các tài khoản lưu ký và giúp khách hàng thực hiện các quyền của mình đối với chứng khoán lưu ký. Đây là quy định bắt buộc trong giao dịch chứng khoán, b ởi vì giao d ịch chứng khoán trên thị trường tập trung là hình thức ghi sổ, khách hàng phải mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại các CTCK ( Nếu chứng khoán phát hành dưới hình thức ghi sổ ) hoặc ký gửi các chứng khoán (Nếu chứng khoán phát hành dưới hình thức chứng chỉ vật chất ) Khi thực hiện dịch vụ lưu ký chứng khoán CTCK sẽ nhận được các khoản phí lưu ký, phí gửi, phí rút và phí chuyển nhượng chứng khoán.  Q uản lý thu nhập của khách hàng: Thông qua nghiệp vụ lưu ký chứng khoán cho khách hàng CTCK có trách nhiệm thông báo cho khách hàng về tình hình của thu lãi, cổ tức của chứng khoán và đứng ra thu nhận cổ tức cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng.  N ghiệp vụ tín dụng: Ho ạt động này là việc các CTCK cho khách hàng vay chứng khoán để khách hàng thực hiện giao dịch bán khống, hoặc cho khách hàng vay tiền để khách hàng thực hiện mua ký quỹ.  N ghiệp vụ quản lý quỹ: Là nguồn vốn được hình thành từ nguồn vốn góp của các nhà đầu tư trên thị trường, được uỷ thác cho các công ty quản lý quỹ đầu tư đầu tư nhằm thu lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Theo pháp luật của một số thị trường các nước cho phép các CTCK được thực hiện quản lý quỹ đầu tư, các CTCK cử đại diện của mình để quản lý quỹ và sử dụng vốn và tài sản của quỹ đầu tư để đầu tư vào chứng khoán. Công ty chứng khoán được thu phí và dịch vụ quản lý quỹ đầu tư. Tóm lại, hoạt động của các công ty chứng khoán có vai trò rất lớn đối với thị trường chứng khoán và toàn nền kinh tế, mỗi nghiệp vụ hoạt động độc lập với nhau và tuy theo khả năng tài chính hay thế mạnh mỗi CTCK mà các CTCK có thể phát triển tất cả các nghiệp vụ hoặc các nghiệp vụ khác nhau nhằm thu lại lợi nhuận lớn nhất cho công ty chứng khoán. Nhóm I – K41DQ2 Page 12 of 40 Hà nội, tháng 08 năm 2011
 13. Tiểu luận : Kinh doanh Chứng khoá n. II. Hình thức phát hành chứng khoán Phát hành chứng khoán: Là hoạt động chào bán chứng khoán có thể chuyểnnhượng được thông qua tổ chức trung gian cho ít nhất một số lượng các nhà đầu tưnhất định ngoài tổ chức phát hành. Theo nghị định 144/20003/NĐ – CP của chínhphủ Việt Nam thì số lượng tối thiểu các nhà đầu tư mà tổ chức phát hành chào bánlà 50 nhà đầu tư ngoài tổ chức phát hành. Là hoạt động của thị trường sơ cấp nhằmhuy động vốn cho tổ chức phát hành, thông thường các tổ chức phát hành sử dụng phương pháp bảo lãnh phát hành, đấu thầu và phát hành riêng lẻ… Việc chào bán chứng khoán ra công chúng để huy động vốn được gọi là phát hành chứng khoán. Nếu đợt phát hành dẫn đến việc đưa ra một loại chứng khoán của một tổ chưc lần đầu tiên phát hành ra công chúng thì gọi là phát hành lần đầu ra công chúng. Nếu việc phát hành đó là việc phát hành bổ sung bởi tổ chức đã có chứng khoán cùng loại lưu thông trên thị trường thì gọi là đợt phát hành chứng khoán bổ sung. 1. Phát hành chứng khoán riêng lẻ (Private Placement) Phát hành riêng lẻ là hình thức phát hành trong đó đơn vị phát hành chào bán chứng khoán của mình trong phạm vi một số nhà đầu tư nhất định với những điều kiện hạn chế mang tính chất khép kín. Các công ty chứng khoán, ngân hàng đ ầu tư cũng có thể tham gia vào việc phát hành riêng lẻ với tư cách nhà phân phối để hưởng phí phát hành. Các công ty thực hiện phát hành chứng khoán riêng lẻ khi: + Công ty chưa đủ tiêu chuẩn để phát hành chứng khoán ra công chúng; + Số lượng vốn cần huy động thấp, quy mô huy động chưa cần ở mức rộng rãi, phạm vi hoạt động vẫn mang tính chất nội bộ, khép kín + Phát hành cổ phiếu nhằm mục đích tăng cường các mối quan hệ kinh doanh hoặc phát hành cho nội bộ cán bộ, nhân viên của đơn vị phát hành. 2. Phát hành chứng khoán ra công chúng Phát hành chứng khoán ra công chúng là hình thức phát hành trong đó chứng khoán được bán rộng rãi cho quảng đại quần chúng đầu tư ( trong đó phải dành một tỷ lệ cho nhà đầu tư nhỏ) với quy mô lớn cho một số lượng nhà đ ầu tư đảm bảo yêu Nhóm I – K41DQ2 Page 13 of 40 Hà nội, tháng 08 năm 2011
 14. Tiểu luận : Kinh doanh Chứng khoá n. cầu công khai, minh b ạch và tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Phát hành chứng khoán ra công chúng sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khóa. Đơn vị phát hành phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định và phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán. Phát hành chứng khoán ra công chúng phải tiến hành công khai và chịu sự giám sát của Luật chứng khoán. Công ty đ ã thực hiện phát hành chứng khoán được gọi là công ty đại chúng. Phát hành chứng khoán ra công chúng được phân biệt giữa phát hành cổ phiếu ra công chúng và phát hành trái phiếu ra công chúng. Đối với phát hành cổ phiếu ra công chúng, việc phát hành được thực hiện theo một trong 2 hình thức: phát hành lần đầu ra công chúng và phân phối sơ cấp. Trong khi phát hành trái phiếu ra công chúng chỉ thực hiện bằng một hình thức duy nhất là phân phối sơ cấp.  Phát hành lần đầu ra công chúng ( IPO – Initial Public Ofering): là đợt phát hành trong đó cổ phiếu của công ty lần đầu tiên được bán rộng rãi cho công chúng đầu tư.  Phân phối sơ cấp ( PO – Primary offering): là đ ợt phát hành cổ phiếu bổ sung của công ty đại chúng cho rộng rãi công chúng đầu tư và các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng - Lợi ích phát hành chứng khoán ra công chúng  Phát hành ra công chúng nhằm huy động vốn  Phát hành chứng khoán ra công chúng là điều kiện để tham gia niêm yết trên thị trường tập trung  Tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp  Nâng cao uy tín, quảng bá hình ảnh  Giảm chi phí tiếp cận vốn III. Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. 1. Khái niệm bảo lãnh phát hành chứng khoán. Nhóm I – K41DQ2 Page 14 of 40 Hà nội, tháng 08 năm 2011
 15. Tiểu luận : Kinh doanh Chứng khoá n. Bảo lãnh phát hành là việc tổ chức bảo lãnh giúp đơn vị phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, tổ chức việc phân phối chứng khoán và giúp bình ổ n giá chứng kháon trong giai đoạn đầu sau khi phát hành. Trên thế giới, các ngân hàng đầu tư, các công ty chứng khoán thường là những tổ chức đứng ra làm bảo lãnh phát hành. Tổ chức bảo lãnh là người chịu trách nhiệm mua hoặc chào bán chứng khoán của một tổ chức phát hành nhằm thực hiện việc phân phối chứng khoán để hưởng hoa hồng. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì nghiệp vụ bảo lãnh phát hành được coi là nghiệp vụ quan trọng và là một trong năm nghiệp vụ đ ược cấp giấy phép hoạt động của công ty chứng khoán. Hoạt động bảo lãnh phát hành có nhiều ý nghĩa quan trọng, như giảm chi phí phát hành, tào tính ổn định cho các chứng khoán mới phát hành trong đó quan trọng nhất là mang lại tính chuyên nghiệp cho thị trường. Tuy nhiên, hoạt động bảo lãnh phát hành của các CTCK ở nước ta hiện nay chưa thực sự đóng vai trò như vây là do thị trường chứng khoán ở nước ta chưa thực sự phát triển số lượng các công ty cổ phần phát hành chứng khoán ra công chúng còn rất ít, thiếu các dự án khả thi, các doanh nghiệp vẫn còn thói quen sử dụng nguồn vốn vay nhiêu hơn, lý do thứ hai là do khối lượng phát hành chứng khoán là nhỏ do đó các tổ chức phát hành (TCPH) không cần đến hoạt động bảo lãnh phát hành của các CTCK và nguyên nhân quan trọng nhất xuất phát từ hạn chế của các CTCK, các công ty chứng khoán ở nước ta hiện nay do hoạt động chưa lâu trên thị trường nên yếu cả về tiềm lực vốn và nghiệp vụ chuyên môn. V ới mức vốn đáp ứng ở yêu cầu tối thiểu khi đăng ký như hiện nay các tổ chức này chỉ dám tham gia với vai trò đại lý phân phối cho TCPH, đội ngũ cán bộ của các CTCK hiện nay hầu hết họ đều là những cán bộ trẻ có năng lực, được đào tạo bài bản tuy nhiên hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán đòi hỏi những cán bộ không chỉ có trình đ ộ chuyên môn nghiệp vụ giỏi mà còn cần phải có kinh nghiệm, hiểu biết về hoạt động bảo lãnhphát hành và đó là những hạn chế mà các cán bộ của CTCK ở nước ta còn tồn tại. 2. Các phương thức bảo lãnh phát hành chứng khoán. Việc bảo lãnh phát hành thường được thưc hiện theo một trong các phương thức sau: Nhóm I – K41DQ2 Page 15 of 40 Hà nội, tháng 08 năm 2011
 16. Tiểu luận : Kinh doanh Chứng khoá n. 2.1. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn: Là phương thức bảo lãnh mà theo đó tổ chức bảo lãnh cam kết sẽ mua toàn bộ số chứng khoán phát hành cho dù có phân phối được hết chứng khoán này hay không. Trong hình thức theo “ cam kết chắc chắn”, một nhóm các tổ chức bảo lãnh phát hình thành một tổ hợp đêt mua chứng khoán của tổ chức phát hành với giá chiết khấu so với giá chào bán ra công chúng ( POP) và bán lại các chứng khoán đó ra công chúng theo giá POP. Chênh lệch giữa giá mua chứng khoán của các tổ chức bảo lãnh vơi giá chào bán ra công chúng được gọi là hoa hồng chiết khấu. 2.2. Bảo lãnh theo phương thức dự phòng Đây là phương thức thường được áp dụng khi một công ty đại chúng phát hành bổ sung thêm cổ phiếu thường ở các nước phát triển. Trong trường hợp đó, công ty cần phảo bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông hiện hữu, và như vậy, công ty phải chào bán cổ phiếu bổ sung cho các cổ đông cũ trước khi chào bán ra công chúng bên ngoài. Bảo lãnh với cố gắng cao nhất 2.3. Là phương thức bảo lãnh mà theo đó tổ chức bảo lãnh thỏa thuận làm đại lý cho tổ chức phát hành. Tổ chức phát hành không cam kết bán to àn bộ số chứng khoán mà cam kết sẽ cố gắng hết sức để bán chứng khoán ra thị trường, nhưng nếu không phân phối hết sẽ trả lại cho tổ chức phát hành phần còn lại. 2.4. Bảo lãnh theo phương thức bán tất cả hoặc không Trong phương thức này tổ chức phát hành yêu cầu tổ chức bảo lãnh phát hành bán một số lượng chứng khoán nhất định ra công chúng, nếu không phân phối được hết sẽ hủy toàn bộ đợt phát hành. 2.5. Bảo lãnh theo phương thức tối thiểu – tối đa Là phương thức trung gian giữa phương thức bảo lãnh với cố găng cao nhất và phương thức bảo lãnh bán tất cả hoặc không. Theo phương thức này, tổ chức phát hành yêu cầu tổ chức bảo lãnh bán tối thiểu một tỷ lệ chứng khoán nhất định (mức sàn). Vượt trên mức ấy, tổ chức bảo lãnh được tụ do chào bán chứng khoán đến mức tối đa quy định (mức trần). Nếu lượng chứng khoán bán được tỷ lệ thấp hơn mức yêu cầu thì toàn bộ đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ. Nhóm I – K41DQ2 Page 16 of 40 Hà nội, tháng 08 năm 2011
 17. Tiểu luận : Kinh doanh Chứng khoá n. 3. Các chủ thể tham gia đợt bảo lãnh phát hành chứng khoán. 3.1. Tổ hợp bảo lãnh phát hành Tổ hợp bảo lãnh phát hành là một nhóm các tổ chức bảo lãnh đứng ra đảm nhận nghiệp vụ bảo lãnh phát hành nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo việc phân phối chứng khoán được tiến hành nhanh chóng và có hiệu quả. 3.2. Tổ hợp bảo lãnh chính Tổ chức này sẽ do đ ơn vị phát hành lựa chọn. Thẩm quyền của tổ chức bảo lãnh phát hành chính được quy định trong hợp đồng giữa các tổ chức bảo lãnh tham gia đợt phát hành. 3.3. Nhóm đại lý phân phối Bao gồm các công ty chứng khoán tự doanh giúp cho việc phân phối chứng khoán. 4. Quy trình thực hiện đợt bảo lãnh phát hành chứng khoán. Gồm 4 bước cơ bản sau: phân tích đánh giá khả năng phát hành; chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành; bán chứng khoán ra công chúng; bình ổn và điều hòa thị trường. 4.1 Phân tích và đánh giá khả năng phát hành Ngay từ trước khi hợp đồng bảo lãnh phát hành được kí kết, tổ chức bảo lãnh phát hành cũng bắt đầu tìm hiểu đóng vai trò như 1 đơn vị tư vấn phát hành. Tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ cùng đơn vị phát hành lập nhóm nghiên cứu tiền khả thi để chuẩn bị phát hành. Nhóm này sẽ bao gồm nhân viên phân tích của tổ chức bảo lãnh phát hành và các cán bộ của đơn vị phát hành. Nhóm chuẩn bị sẽ tiến hành những phân tích, đánh giá về khả năng phát hành ra công chúng trên những khía cạnh chủ yếu như: tình hình hoạt động của đơn vị phát hành, tiềm lực tài chính của đơn vị phát hành, tình hình thị trường của các sản phẩm chính, các khía cạnh pháp lí của việc phát hành chứng khoán ra công chúng, tình hình thị trường vốn trong nước và nước ngoài. Kết quả phân tích ban đầu này nhằm cung cấp những thông tin cho hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông ra quyết định phát hành. Không nhữg thế những phân tích trên được tiến hành cũng sẽ góp phần đưa ra những phương hướng chính về cách thức phát hành và chủng loại phát hành. 4.2 Phối hợp với đơn vị phát hành chuẩn bị hồ sơ đăng kí phát hành Nhóm I – K41DQ2 Page 17 of 40 Hà nội, tháng 08 năm 2011
 18. Tiểu luận : Kinh doanh Chứng khoá n. Sau khi hợp đồng bảo lãnh phát hành được kí kết tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ phối hợp với đơn vị phát hành để thực hiện công tác chuẩn bị hồ sơ đăng kí phát hành. Việc chuẩn hồ sơ đăng kí phát hành cần sự tham gia của các chuyên gia tài chính, kế toán và pháp lí. Các chuyên gia này là nhân viên của tổ chức bảo lãnh hoặc cũng có thể là do tổ chức bảo lãnh tập hợp từ các công ty tài chính, kế toán hay luật pháp khác. Luật pháp của hầu hết các quốc gia đều quy định tổ chức bảo lãnh phải chịu trách nhiệm liên đới đối với hồ sơ đăng kí phát hành của đơn vị phát hành. Tức là tổ chức bảo lãnh phải chịu trách nhiệm trước sai sót hay thiếu hụt thông tin trong hồ sơ xin phép phát hành. Quy định này nhằm đảm bảo tổ chức bảo lãnh có những cố gắng tối đa trong việc kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ và hợp pháp của các thông tin đưa ra trong hồ sơ xin đăng kí phát hành và các thông tin trong bản cáo bạch. Quy định này sẽ đảm bảo cho các nhà đầu tư có được những thông tin xác thực và đầy đủ để đưa ra quyết định đầu tư Trong trường hợp bảo lãnh phát hành theo hình thức tổ hợp bảo lãnh thì tổ chức bảo lãnh chính sẽ phải quyết định quy mô tổ hợp và xác định các thành viên tham gia tổ hợp. V iệc thành lập tổ hợp bảo lãnh cũng có những lợi ích nhất định đối với các tổ chức bảo lãnh bởi nó có thể phân tán rủi ro. Tổ chức bảo lãnh tham gia tổ hợp bảo lãnh phát hành có thể do tổ chức bảo lãnh chính lựa chọn hoặc do chính các tổ chức bảo lãnh tiếp xúc với tổ chức bảo lãnh chính đ ể tìm cơ hội tham gia. Tổ chức bảo lãnh chính cũng có thể thành lập nhóm bán, bao gồm các đại lí phân phối. Thông thường các địa lí phân phối được xác định sau khi tổ hợp bảo lãnh được thiết lập. Để phân định quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên tham gia vào quá trình bảo lãnh phát hành, các hợp đồng sau phải đ ược ký kết trước khi quá trình phát hành được khởi động: hợp đồng giữa các tổ chức bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh phát hành hay còn có thể gọi là cam kết bảo lãnh phát hành, hợp đồng với các đại lý được lựa chọn( nếu có). Các hợp đồng này sẽ quy định rõ về quyền lợi và trách nhiệm giữa các bên tham gia quá trình chào bán chứng khoán ra công chúng. Các hợp đồng này thường cũng sẽ quy định những điều khoản nhằm đảm bảo hồ sơ đăng kí phát hành Nhóm I – K41DQ2 Page 18 of 40 Hà nội, tháng 08 năm 2011
 19. Tiểu luận : Kinh doanh Chứng khoá n. và bản cáo bách chứa đựng những thông tin chính xác và đầy đủ về tình hình sản xuất kinh doanh, năng lực tài chính của đơn vị phát hành. Tại bước này, tổ chức bảo lãnh phát hành cũng phải phối hợp với đơn vị phát hành đ ể xác định giá chào bán. Sau khi hoàn tất hồ sơ tổ chức bảo lãnh có thể giúp đơn vị phát hành trình hồ sơ lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Tổ chức phát hành cũng có thể gửi hồ sơ đăng kí trực tiếp lên cơ quan quản lí Nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Ngoài ra đơn vị bảo lãnh còn phải nộp hồ sơ lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Hồ sơ này bao gồm: bản sao giấy phép hoạt động do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp, đ ơn đăng kí làm b ảo lãnh phát hành, hợp đồng giữa các nhà bảo lãnh phát hành (nếu có tổ hợp bảo lãnh), các tài liệu chứng minh tổ chức bảo lãnh có đủ điều kiện làm bảo lãnh cho đơn vị phát hành 4.3 Hỗ trợ đơn vị phát hành và tổ chức chào báo chứng khoán ra công chúng Sau khi hồ sơ đăng kí phát hành được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, tổ chức bảo lãnh sẽ cùng các đại lí phân phối tiến hành xử lí các phiều đặt mua, nhận tiền đặt cọc và nhận sổ phân phối chứng khoán. Vào thời điểm khóa sổ các tổ chức bảo lãnh có nghĩa vụ thanh toán cho tổ chức phát hành giá trị chứng khoán theo giá chào bán trừ đi hoa hồng bảo lãnh. Tổ chức bảo lãnh có nghĩa vụ thanh toán cho tổ chức phát hành vào ngày khóa sổ ngay khi chưa hoàn thành việc phân phối chứng khoán 4.4 Bình ổn và điều hòa thị trường Các tổ chức phát hành có thể gặp khó khăn trong việc phân phối chứng khoán nếu giá chứng khoán đó trên thị trường giảm xuống dưới mức giá chào bán trước khi hoàn tất việc phân phối chứng khoán ra công chúng. Để giảm thiểu khó khăn này các tổ chức bảo lãnh chính có thể ổn định giá bằng cách mua chứng khoán vào tài khoản của tổ hợp. Công tác bình ổn giá có thể thực hiện trên bất kì thị trường nào mà chứng khoán chào bán được giao dịch. Khi thực hiện mua để ổn định, người mua phải thông báo cho bên nhận lệnh rằng việc mua này nhằm mục đích ổn định. Tổ hợp bảo lãnh chỉ được đặt mua để ổn định trên thị trường với cùng mức giá. Trong quá trình Nhóm I – K41DQ2 Page 19 of 40 Hà nội, tháng 08 năm 2011
 20. Tiểu luận : Kinh doanh Chứng khoá n. bình ổn giá, thành viên của tổ hợp bảo lãnh phát hành thường bị cấm bán cổ phiếu dưới giá chào bán trong một khoảng thời gian nhất định sau thời điểm kết thúc việc chào bán, phân phối cổ phiếu ra công chúng và sau khi tổ hợp bảo lãnh phát được giải thể. Sau thời hạn này, thành viên tổ hợp bảo lãnh phát hành có thể bán cổ phiếu theo bất kì giá nào. 5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán. 5.1. Nhân tố bên ngoài 5.1.1. Điều kiện kinh tế trong nước: Là một yếu tố rất quan trọng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán. Nền kinh tế đất nước có phát triển thì sẽ có điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thị trường chứng khoán, sẽ nhanh chóng áp dụng được các mô hình quản lý, khoa học kỹ thuật của các nước đi trước… tiết kiệm được chi phí, thời gian nghiên cứu. Do đó, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển ổn định và b ền vững của thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán phát triển thì các công ty chứng khoán sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc phát triển các nghiệp vụ của mình, phát triển hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán giúp cho các tổ chức phát hành phát hành đạt hiệu quả cao nhất. 5.1.2. Môi trường pháp lý Thị trường chứng khoán Việt Nam là thị trường còn rất non trẻ mới đi vào hoạt động được vài năm gần đây, vì vậy sẽ không thể tránh khỏi các văn bản pháp lý, quy định của các cơ quan quản lý, chính phủ còn nhiều thiếu sót và chưa chính xác. Do đó, hạn chế sự phát triển của thị trường chứng khoán đất nước yêu cầu đòi hỏi cần phái có một khung pháp lý phù hợp, thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán và hoạt động bảo lãnh phát hành của các CTCK. 5.1.3. Trình độ quản lý, khoa học công nghệ Trình độ quản lý, khoa học công nghệ cao, hiện đại sẽ là một điều kiện rất thuận lợi cho sự phát triển của thị trường chứng khoán. Các hoạt động của công ty chứng khoán hoạt động gần như độc lập với nhau và có khả năng tự quyết định hoạt Nhóm I – K41DQ2 Page 20 of 40 Hà nội, tháng 08 năm 2011
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2