intTypePromotion=3

Luận văn: Kế toán tập hợp chí phí SX & tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHH Dệt may TM Tấn Minh

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
199
lượt xem
100
download

Luận văn: Kế toán tập hợp chí phí SX & tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHH Dệt may TM Tấn Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: kế toán tập hợp chí phí sx & tính giá thành sản phẩm tại cty tnhh dệt may tm tấn minh', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Kế toán tập hợp chí phí SX & tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHH Dệt may TM Tấn Minh

 1. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh Khoa: K t – – Ậ 1. - 1): (1) Ầ MSSV: 0854030236 : 08DKT5 : Chu : – 2. : Ậ H C 3. : Că cứ vào các dữ liệu và s liệu của Công ty TNHH Dệt TE ay ươ ại Tấ i iai đ ạn tháng 12/2011, KLTN nghiên cứu thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại cô y, p â íc , đá iá đồng thời ê cơ ở ày đề xuất một s giải p áp để hoàn thiện vấ đề trên. U 4. : - Nghiên cứu và hệ th ng lý luận. H - Khảo sát thực trạng thông qua s liệu. - P â íc đá iá và đưa a các đề xuất. Yêu cầu: Bám sát và nhất quán với mục iêu đề tài. 5. : 1) Chương 1: Cơ ở lý luận về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất. 2) Chương 2: Giới thiệu tổng quát về Công ty TNHH Dệ ay ươ ại Tấn Minh. 3) Chương 3: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệ ay ươ ại Tấn Minh. GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên
 2. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh 4) Chương 4: Nhậ xé , đá iá ực trạng. ày ia đề ài: ày ộp á cá : C ng 23 h ng 7 n 2 12 ẫ ghi h tên) ghi h n H ẫ ghi h n C TE U H GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên
 3. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh ôi ca đ a đây à đề ài iê cứu của ôi ữ ế uả a uậ iệp được ực iệ ại Cô y ệ ay ươ ại ấ i , ô a c ép ấ uồ à ác ôi à à c u ác iệ ước à ườ về ự ca đ a ày Ch inh ng 23 h ng 07 n 2012 ười viế ê H C TE ầ ê im Quyên U H GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên
 4. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh ua ời ia ực hiện Khóa luận t t nghiệp ại Cô y ệ may ươ mại ấ i được ự c đạ ậ của a Giá đ c, c các anh, c P ế á , ế ợp với iế ức c được ở iả đườ ại c, ay đ à à a uậ iệp xi c â à ởi ời cả ơ đế :  iá viê ướ ẫ cô P a ạ đ ậ i pđ à à a uậ iệp ày H  a đạ cô y, đ c iệ à các anh, c P ế á đ ạ điều iệ c iếp x c được với cô C việc ực ế ời ia ực ập ại cô ty. TE xi ởi ời c c ức đế a iá đ cc à ể các a ,c đa cô ác ại Cô y ệ ay ươ ại ấ i và à à iệ vụ của để đưa cô y ày cà ớ ạ đi ê a p đập cô U iệp a, iệ đại a đấ ước H c đ c ắ à à Khóa luận vẫ ô ể á i ữ iếu , ấ ậ được ữ iế đ p của Cô, c các a ,c cô y t GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên
 5. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VI T TẮT ........................................................... v DANH MỤC CÁC B NG ........................................................................ vi DANH MỤC CÁC BIỂ Ồ, Ồ THỊ, Ồ, HÌNH NH .............. vii .........................................................................................................1 CHƯƠ G 1: Ậ Ậ .................9 1.1 ặ m tổ chức s n xuất c a các Công ty s n xuất ................................9 H 1.2 Khái ni m, phân loại ....................................................................................9 1.2.1 Chi phí s n xuất (Khái niệm, phân loại) .............................................9 C 1.2.2 Giá thành s n phẩm (Khái niệm, phân loại) .......................................9 TE 1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí s n xuất và giá thành s n phẩm ............. 13 1.3 ng tập h p chi phí s n xuất và tính giá thành s n phẩm ........... 16 1.3.1 Đố tượng tập hợp chi phí .................................................................. 16 1.3.2 Đố tượng tính giá thành s n phẩm................................................... 17 U 1.4 M i quan h gi ng tập h ng tính giá thành s n phẩm ............................................................................................................. 18 H 1.5 Nhi m v k toán chi phí s n xuất và tính giá thành s n phẩm ............ 18 1.6 K toán tập h p chi phí s n xuất .............................................................. 19 1.6.1 Tài kho n k toán sử dụng ................................................................. 19 1.6.2 P ư tập hợp chi phí s n xuất ............................................. 22 1.6.3 K toán tập hợp và phân bổ chi phí s n xuất .................................... 23 1.6.4 K toán tập hợp chi phí s n xuất toàn doanh nghiệp......................... 33 1.7 ơ n phẩm dở dang ............................................... 34 1.7.1 P ư u vật liệu trư t p ................................. 34 1.7.2 P ư ư lượng s n phẩ t tư đư ........ 36 GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên i
 6. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh 1.7.3 P ư s n xuất định mức .......................................... 37 1.8 ơ n phẩm .................................................... 38 1.8.1 P ư t t đ (trực ti p) .............................. 38 1.8.2 P ư t t bư c............................................. 39 1.8.3 P ư t t t e ệ số .............................................. 40 1.8.4 P ư l ại trừ chi phí s n xuất ụ........................................ 41 1.8.5 P ư t t t e đ đặt hàng ................................ 41 1.8.6 P ư t t t e định mức ...................................... 42 CHƯƠ G 2: Ổ H ............................................................................... 43 2.1 Quá trình hình thành và phát tri n c C ơ ạ ấ ......................................................................................... 43 2.1.1 ổ u v t ........................................................................... 43 TE 2.1.2 u tr t v t tr ..................................................... 44 2.1.3 ...................................................................... 45 2.1.4 ạt đ ........................................................ 47 U 2.2 Tổ chức bộ máy qu .............................................................................. 48 2.2.1 S đồ tổ ứ b u lý ủ t .......................................... 48 H 2.2.2 C ứ ă , ệ vụ ủ từ ò b ........................................ 48 2.3 Tổ chức công tác k toán............................................................................ 51 2.3.1 Tổ chức b máy k toán ....................................................................... 51 2.3.2 u tr s uất ............................................................................... 53 2.3.3 Chính sách k toán áp dụng ............................................................... 54 2.4 ậ , ơ ............. 55 2.4.1 uậ lợ , ă ............................................................................ 55 2.4.2 P ư ư t tr .................................................................... 56 GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên ii
 7. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh CHƯƠ G 3: T Ậ ........................................................... 59 3.1 ơ ậ x ấ , ... 59 3.1.1 Đố tượ tậ ợ s uất, t t ......................... 59 3.1.2 P ư tậ ợ s uất, t t .................... 60 3.2 ậ x ấ .......................................... 62 3.2.1 K t tậ ợ u vật l ệu trự t ............................. 62 3.2.2 K t tậ ợ trự t ..................................... 70 3.2.3 K t tậ ợ s uất u ............................................ 81 H 3.3 ẩ ở ơ ạ ấ Minh .................................................................................................................... 97 C 3.3.1 Kỳ t t ................................................................................ 97 3.3.2 X đị s ẩ ở uố .................................................. 97 TE 3.3.3 P ư t t .............................................................. 98 3.3.4 ậ thành phẩ ...................................................................... 103 U CHƯƠ G 4: Ậ , ............................... 104 4.1 ậ xé ậ H ẩ ................................................................................................................ 104 4.1.1 Ưu đ ............................................................................................. 104 4.1.2 Hạ ............................................................................................. 109 4.2 x ấ ẩ ạ ơ ạ ấ ... 4.2.1 Sự t t ủ vệ t ệ ...................................................... 110 4.2.2 u ủ vệ t ệ ........................................................... 111 4.3 ộ ằ ậ ẩ ạ ơ ạ ấ .... ................................................................................................................................. 112 GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên iii
 8. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh iải h 1: n hiện n h n h ng ........................................... 112 iải h 2: hi h ng n ậ iệ iế ....................................... 112 iải h 3: hi h nh n ng iế ................................................ 113 iải h 4: hi h ản ấ h ng ....................................................... 115 iải h 5: nh gi h nh ản hẩ ................................................... 115 iải h 6: iệ nh hấ h i ản nh ..................................... 116 iải h 7: ng hiệ ả ng nh ng ng ế n 116 Ậ ............................................................................................................ 117 .................................................................................... 118 H C TE U H GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên iv
 9. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh DANH MỤC CÁC TỪ VI T TẮT BCTC : Báo cáo tài chính BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế CCDC : Công cụ dụng cụ CP KH SCĐ : Chi phí khấu hao tài sản c đ nh CP NCTT : Chi phí nhân công trực tiếp CP NVL TT : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp H CP SX : Chi phí sản xuất CP SXC : Chi phí sản xuất chung C GTGT : Giá tr ia ă GVHB : Giá v n hàng bán TE KPCĐ : i p í cô đ à NL, VL : Nguyên liệu, vật liệu QLDN : Quản lý doanh nghiệp U SXKD : Sản xuất kinh doanh SCĐ : Tài sản c đ nh H GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên v
 10. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh DANH MỤC CÁC B NG B ng 2.1: Kết quả hoạ động kinh doanh nhữ ă ần nhất H C TE U H GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên vi
 11. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh DANH MỤC CÁC BIỂ Ồ, Ồ THỊ, Ồ, HÌNH NH BIỂ Ồ: u đồ 2.1 : ả ượ ả p ẩ ua các ă Ồ: S đồ 1 : ơ đồ kế toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp S đồ 2 : ơ đồ kế toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp S đồ 3 : ơ đồ ế á ổ ợp c i p í ả xuấ c u S đồ 4 : ơ đồ ế á ổ ợp c i p í ả xuấ à a iệp H S đồ 5 : ơ đồ ổ c ức ộ áy uả của Cô y S đồ 6 : ơ đồ ộ áy ế á của Cô y S đồ 7 : ui ả xuấ C S đồ 8 : Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung TE BIỂU MẪU: u u 1.1 : Ả Ẻ Í À Ả P Ẩ , ỊC VỤ U u u 3.1 : PHI U K TOÁN TỔNG HỢP u u 3.2 : P ẬP H u u 3.3 : P ẤT KHO u u 3.4 : SỔ CHI TI T (TK 152: uyê iệu, vậ iệu) u u 3.5 : TRÍCH SỔ CÁI (TK 621: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp) u u 3.6 : CHỨNG TỪ GHI SỔ u u 3.7 : P u u 3.8 : Ả C Ấ C íc u u 3.9 : Ả u u 3.1 : C i iế các ả íc và C i p í và ừ và ươ â viê u u 3.11 : SỔ CÁI TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp u u 3.12 : CHỨNG TỪ GHI SỔ GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên vii
 12. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh u u 3.13 : PHI U XUẤT KHO u u 3.14 : TRÍCH SỔ CHI TI T (TK 153: Công cụ dụng cụ) u u 3.15 : CHỨNG TỪ GHI SỔ u u 3.16 : BẢNG PHÂN BỔ KHẤ C u u 3.17 : CHỨNG TỪ GHI SỔ u u 3.18 : PHI U CHI u u 3.19 : CHỨNG TỪ GHI SỔ u u 3.2 : TRÍCH SỔ CÁI u u 3.21 : BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤ íc u u 3.22 : CHỨNG TỪ GHI SỔ H u u 3.23 : SỔ CÁI (TK 154: Chi phí sản xuât kinh doanh dở dang) u u 3.24 : SỔ CÁI ( C : c áo SH 18145) TE U H GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên viii
 13. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh L IM U 1. ấ : a và xu ế ở c a, ội ập của ề i ế u c ế ế , các a iệp Việ a đ ô ừ c ắ â ca độ uả , iệ đại a ây c uyề ả xuấ , cải iế ẫu , iả iá à ả p ẩ để â ca í cạ a và ạ ac ộ c đứ vữ c ắc ê ườ Việc ạc á ế á à ộ cô cụ ua ệ uả i ế ài c í , iữ vai íc cực việc điều à và iể á các ạ độ i a à ộ âu của ạc á ế á , cô ác ế á c i p í ả xuấ và í H iá à ả p ẩ các a iệp iữ vai ế ức ua . ấ cứ a iệp à i a ia và ạ độ ả xuấ i a và c ế ạ ả p ẩ uô uô a ồ C ai đ i ập au: ộ à ượ c ip í a để iế à ả xuấ i a , c ại à ế uả ả xuấ i a u TE được à ữ ả p ẩ à ế á p ải í được iá à của i ả p ẩ C i p í ả xuấ và iá à ả p ẩ à các c iêu c ấ ượ ổ ợp p ả U á độ uả , ụ ài ả , vậ ư, a độ ,c ư độ ổ c ức ả xuấ , uy cô ệ ả xuấ ả p ẩ của a iệp c à că cứ H để xác đ iệu uả của ạ độ ả xuấ i a , à că cứ để ựa c và uyế đ i ượ ả p ẩ ả xuấ a để đạ ợi uậ ca ấ, à ước đ ế uả ạ độ ả xuấ i a ô ua c iêu ày các à uả ắ ắ được c i p í iá à ả p ẩ ực ế của ừ ạ độ ả xuấ i doanh, ừ đ c ểp â íc , ậ xé và đá iá ực iệ các đ ức, ụ vậ ư, a độ , iề v để p ời đưa a iệ p áp p ời ạ ấp c i p í và ă u ập c a iệp, đ ướ c ạ độ của a iệp ày cà c iệu uả ơ Việc ế á c i p í ả xuấ i a ô c ừ ại ở c í đ , í đủ àc p ải í đế việc cu cấp ô i c cô ác uả a GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên -1-
 14. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh iệp ác, việc uả c i p í và iá à ộ các ợp c c ác ụ iế iệ các uồ ực c a iệp, i p ạ iá à ả p ẩ ạ điều iệ để c a iệp íc y, p p ầ cải iệ đời cô â viê C í v vậy, để p á uy c ức ă của , việc ổ c ức cô ác ế á c ip í ả xuấ và í iá à ả p ẩ cầ p ải được cải iế và à iệ đáp ứ yêu cầu uả ày cà ca của a iệp Với vai ư ê , ế á c i p í ả xuấ và iá à ả p ẩ đ ở à ộ âu ua à ộ cô ác ạc á ế á các a iệp ả xuấ uấ p á ừ ữ đ đề cập, việc à iệ cô ác ạc á c ip í H ả xuấ à í iá à ả p ẩ ở Cô y ệ ay ươ ại ấ i cầ p ải à iệ ơ ữa để đáp ứ C yêu cầ uả điều iệ ới TE 2. ứ : ừ ước đế ay đ c iều đề ài iê cứu, a uậ iệp của các a ,c đi ước đề cập đế vấ đề ế á c i p í ả xuấ và í iá à ả U p ẩ ại các cô y ả xuấ uy iê , y uộc và ự ậ của i cá â , ừ a iệp cụ ể à vấ đề ế á c i p í ả xuấ và í iá à H ả p ẩ ại c ộ é đ c ư , iê iệ p ợp với a iệp đ 3. ứ : ự ợ của cô ác ạc á ế á a iệp à ế ức cầ iế , ởi ạc á ế á à cô cụ c vai ua ự ồ ại và p á iể của a iệp ực iệ cô ác ế á , đ c iệ à cô ác ế á ập ợp c i p í và í iá à ả p ẩ ạ c ế được ữ ấ á, p í đả ả c ự ồ ại và p á iể của a iệp iệ ại và ươ ai  ề ài iê cứu về ữ vấ đề uyế cơ ả của ế á c i p í và í iá à ả p ẩ ại các a iệp ả xuấ á iá ực ạ ực GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên -2-
 15. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh iệ ế á c i p i và í iá à ả p ẩ ại Cô y ệ ay ươ ại ấ i  êu a ộ ưu điể , ạ c ế, đồ ời đưa a ộ iải p áp về vấ đề ế á c i p í và í iá à ả p ẩ ại Cô y ệ ay ươ ại ấ i ạ c ế đế ức ấp ấ các a p í, à iả iá à ả p ẩ ă u ập c a iệp, đ ướ c ạ độ của a iệp ày cà c iệu uả ơ 4. ứ : - iê cứu uậ cơ ả c u về ế á c i p í và í iá à ả H p ẩ ở các Cô y ả xuấ - iới iệu ổ uá về Cô C y ệ ay ươ ại ấ i - ực ạ cô ác ế á c i p í ả xuấ và í iá à ả p ẩ ại Cô y ệ may ươ mại ấ i TE - ậ xé , đá iá ực ạ cô ác ế á c i p í ả xuấ và í iá à ả p ẩ ại Cô y ệ may ươ mại ấ i U 5. ơ ứ : ạc á ế á à a c i ế, c đ i ượ iê cứu cụ ể à ở đây H đ i ượ iê cứu à ế á ập ợp c i p í và í iá à ả p ẩ vậy, để p ợp với ội u , yêu cầu, ục iêu đ đề a, p ươ p áp iê cứu a uậ iệp à p ươ p áp iểu ực ế, p ươ p áp u ập iệu, p ươ p áp p â íc ại Cô y ệ may ươ mại ấ i ê cạ đ , đề ài c vậ ụ ế uả iê cứu của các cô a c liê ua để à p p và âu ắc ơ các cơ ở a c và ực i của đề ài GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên -3-
 16. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh 6. ứ : ề ài à ữ uậ cơ ả về vấ đề ế á c i p í và í iá à ả p ẩ ại các cô y ả xuấ ê cơ ở p â íc ế á c i p í và í iá à ả p ẩ ại Cô y ệ ay ươ ại ấ i , đề ài êu a ữ ấu iệu ậ iế ớ ữ ạ c ế về vấ đề ày ở Cô y ệ ay ươ ại ấ i i iê và các cô y ả xuấ ic u , ừđ a uyê â , đưa a iế các iải p áp c iệu uả và ả i 7. ấ : H B cục của khóa luận t t nghiệp ồ ữ ội ung sau: ơ 1: Cơ ận h ng C ế n ậ hợ hi h ản ấ nh gi h nh ản hẩ ơ 2: i i hiệ ng C ng ệ hương ại ấn TE Minh. ơ 3: h ạng ng ế n hi h ản ấ nh gi h nh ản hẩ ại C ng ệ hương ại ấn inh U ơ 4: hận nh gi h ạng ng ế n hi h ản ấ nh gi h nh ản hẩ ại C ng ệ hương ại ấn inh. H GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên -4-
 17. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh Ậ U ........................................................................................................... CHƯƠ G 1: Ậ Ậ ................... 1.1 ặ m tổ chức s n xuất c a các Công ty s n xuất .................................. 1.2 Khái ni m, phân loại ...................................................................................... 1.2.1 Chi phí s n xuất (Khái niệm, phân loại) ............................................... 1.2.2 Giá thành s n phẩm (Khái niệm, phân loại) ......................................... 1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí s n xuất và giá thành s n phẩm ................. H 1.3 ng tập h p chi phí s n xuất và tính giá thành s n phẩm ............... 1.3.1 Đố tượng tập hợp chi phí ...................................................................... C 1.3.2 Đố tượng tính giá thành s n phẩm....................................................... 1.4 M i quan h gi ng tập h ng tính giá thành TE s n phẩm ................................................................................................................. 1.5 Nhi m v k toán chi phí s n xuất và tính giá thành s n phẩm ................ 1.6 K toán tập h p chi phí s n xuất .................................................................. U 1.6.1 Tài kho n k toán sử dụng ..................................................................... 1.6.2 P ư tập hợp chi phí s n xuất ................................................. H 1.6.3 K toán tập hợp và phân bổ chi phí s n xuất ........................................ 1.6.3.1 Kế toán tập hợp và phân b chi phí nguyên vật liệ ư iếp ..... 1.6.3.2 Kế toán tập hợp và phân b chi h nh n ng ư iếp ............. 1.6.3.3 Kế toán tập hợp và phân b chi phí sản xuất chung .................... 1.6.4 K toán tập hợp chi phí s n xuất toàn doanh nghiệp ........................... 1.7 ơ n phẩm dở dang ................................................... 1.7.1 P ư u vật liệu trư t p ..................................... 1.7.2 P ư ư lượng s n phẩ t tư đư ............ 1.7.3 P ư s n xuất định mức .............................................. 1.8 ơ n phẩm ........................................................ GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên -5-
 18. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh 1.8.1 P ư t t đ (trực ti p) .................................. 1.8.2 P ư t t bư c................................................. 1.8.3 P ư t h giá thành theo hệ số .................................................. 1.8.4 P ư l ại trừ chi phí s n xuất ụ............................................ 1.8.5 P ư t t t e đ đặt hàng .................................... 1.8.6 P ư t t t e định mức .......................................... CHƯƠ G 2: Ổ ................................................................................... 2.1 Quá trình hình thành và phát tri n c H ơ ạ ấ .......................................................................................... 2.1.1 ổ u v t ............................................................................... C 2.1.2 u tr t v t tr ......................................................... 2.1.3 .......................................................................... TE 2.1.4 ạt đ ............................................................ 2.2 Tổ chức bộ máy qu .................................................................................. 2.2.1 S đồ tổ ứ b u lý ủ ông ty .............................................. U 2.2.2 C ứ ă , ệ vụ ủ từ ò b ............................................ 2.3 Tổ chức công tác k toán................................................................................ H 2.3.1 Tổ chức b máy k toán ........................................................................... 2.3.2 u tr s uất ................................................................................... 2.3.3 Chính sách k toán áp dụng ................................................................... 2.4 ậ , ơ ông ty ................. 2.4.1 uậ lợ , ă ................................................................................ 2.4.2 P ư ư t tr ........................................................................ CHƯƠ G 3: Ậ MAY . GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên -6-
 19. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh 3.1 ơ ậ x ấ , ....... 3.1.1 Đố tượ tậ ợ s uất, t t ............................. 3.1.2 P ư tậ ợ s uất, t t ........................ 3.2 ậ x ấ inh doanh .............................................. 3.2.1 K t tậ ợ u vật l ệu trự t ................................. 3.2.2 K t tậ ợ trự t ......................................... 3.2.3 K t tậ ợ s uất u ................................................ 3 2 3 1 Chi h nh n i n ản h n ư ng .......................................... 3 2 3 2 Chi h ng ng ................................................................ 3.2.3.3 ế n hi h hấ h SCĐ .................................................... H 3234 ế n h ng i hi h bằng i n h ................... 3235 ế n ng hợ C hi h ản ấ ................................................. 3.3 ẩ ở ơ ạ ấ Minh ........................................................................................................................ TE 3.3.1 Kỳ t t .................................................................................... 3.3.2 X đị s ẩ ở uố ...................................................... 3.3.3 P ư t t .................................................................. U 3.3.4 ậ t ẩm ............................................................................ H CHƯƠ G 4: Ậ , ..................................... 4.1 ậ xé ậ i phí và tính giá thành ẩ ...................................................................................................................... 4.1.1 Ưu đ ................................................................................................... 4111 h b ản ............................................................. 4112 h ản ấ ........................................................................ 4113 b ế n .......................................................................... 4114 h nh h ế n hế h ng hệ h ng h b ng ông ty ........................................................................................................... 4.1.1.5 V các khoản m hi h .............................................................. GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên -7-
 20. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh 4.1.1.6 nh gi h nh ản hẩ ........................................................... 4.1.2 Hạ ................................................................................................... 4.1.2.1 Về uâ c uyể c ứ ừ ............................................................... 4.1.2.2 Về cô ác ạc á c i p í ........................................................ 4.2 x ấ ẩ ạ ơ ạ ấ .... 4.2.1 Sự t t ủ vệ t ệ ............................................................ 4.2.2 u ủ vệ t ệ ................................................................. 4.3 ộ ằ ậ tính giá thành s ẩ ạ ơ ạ ấ .... H iải h 1: n hiện n h n h ng ................................................. iải h 2: hi h ng C n ậ iệ iế ............................................. iải h 3: hi h nh n ng iế ...................................................... iải h 4: hi h ản ấ h ng............................................................. TE iải h 5: V nh gi h nh ản hẩ ......................................................... iải h 6: iệ nh hấ h i ản nh ........................................... Ậ .................................................................................................................. U H GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên -8-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản