intTypePromotion=1

Luận văn: Phương pháp hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần chè đường hoa

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

1
218
lượt xem
67
download

Luận văn: Phương pháp hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần chè đường hoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phương pháp hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần chè đường hoa', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Phương pháp hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần chè đường hoa

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..... KHOA .... Luận văn Phương pháp hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần chè đường hoa
 2. Trư ng Trung h c DL Công ngh Qu n tr ông ô M U nư c ta t khi chuy n d ch cơ ch quan liêu bao c p sang cơ ch th trư ng, n n kinh t chung c a c nư c ã có nh ng bư c nh y v t áng k . Cùng v i s chuy n i c a n n kinh t t nư c, i s ng nhân dân ngày càng ư c nâng cao, m t t t y u khách quan là s phát tri n a d ng hoá v m t ch t và lư ng c a xã h i t o ra nhi u cơ h i kinh doanh cho các doanh nghi p, tuy nhiên ây cũng là thách th c i v i các doanh nghi p, bu c các doanh nghi p ph i có g ng n l c, i m i cách nhìn và phương th c ti n hành kinh doanh. M t vài năm tr l i ây, kinh doanh theo tri t lí Marketing tuy còn m i m nư c ta song ã và ang ngày càng phát tri n, tr thành m t phương pháp óng vai trò quan tr ng trong qu n tr kinh doanh. Tuy th i gian th c t p t i Công ty C ph n chè ư ng hoa chưa ư c nhi u nhưng v i i u ki n tìm hi u và làm quen v tình hình ho t ng kinh doanh c a Công ty vi t chuyên này. vi t ư c chuyên này em ã ư c s giúp t n tình c a Ban qu n tr Công ty và cô giáo: Nguy n Th Minh Qu . M c dù có nhi u c g ng xong do năng l c còn h n ch và th i gian vi t chuyên chưa nhi u nên bài vi t không th thi u tránh kh i nh ng thi u sót. Kính mong Ban qu n tr Công ty và cô giáo hư ng d n giúp em em hoàn thành t t chuyên th c t p này. Em xin chân thành c m ơn! 1
 3. Trư ng Trung h c DL Công ngh Qu n tr ông ô PH N I NH NG V N CHUNG V H CH TOÁN K TOÁN C A DOANH NGHI P A. C I M TÌNH HÌNH CHUNG C A DOANH NGHI P 1- Quá trình hình thành và phát tri n, ch c năng nhi m v c a doanh nghi p + Quá trình hình thành và phát tri n: - Năm 1961 v i ch trương c a ng và Nhà nư c là "c ng c h p tác xã ti n t i thành l p h p tác xã". "H p tác xã" cao c p thành nh ng nông - lâm trư ng c a nhà nư c làm nhi m v s n xu t c a các v t ch t cho t nư c. M i m t nông - lâm trư ng là m t vùng kinh t c a Nhà nư c - Ho t ng theo k ho ch c a nhà nư c giao cho. th c hi n ch trương ó t nh H i Ninh (nay thu c thu c t nh Qu ng Ninh) cùng v i s giúp c a t nh Hưng Yên ã nh n giúp xây d ng m t nông trư ng t i khu v c ư ng Hoa. - Sau khi th ng nh t ngày 01/8/1961 UBND t nh H i Ninh ã quy t nh thành l p nông trư ng " ư ng hoa cương" v i nhi m v là kinh doanh t ng h p song ch y u là tr ng cây ng n ngày ph c v chăn nuôi. - Năm 1963, sau khi chuy n sang B nông trư ng qu n lý. B ãc m t oàn kh o sát ra kh o sát ch t lư ng t vùng này. K t qu là tr t phù h p v i vi c tr ng cây chè. Và ã có quy t nh giao cho giao cho nông trư ng chuy n sang tr ng cây chè là ch y u. - Năm 1978, do phân c p qu n lý nông trư ng " ư ng hoa cương" tr c thu c S công nghi p qu n lý và i tên thành "nông trư ng ư ng hoa". - Năm 1984 nông trư ng ư c chuy n giao cho c p huy n qu n lý, song v chuyên môn v n do B công nghi p qu n lý. - Năm 1993 nông trư ng ư ng hoa ư c i tên thành "Xí nghi p chè ư ng hoa" theo quy t nh s 342 Q /UB c a UBND t nh Qu ng 2
 4. Trư ng Trung h c DL Công ngh Qu n tr ông ô Ninh phù h p v i tình hình kinh t lúc ó, t c là s n xu t kinh doanh chè ư ng trong cơ ch th trư ng. Theo ch trương c a ng và Nhà nư c v s p x p l i các doanh nghi p nhà nư c, c bi t là ch trương v chương trình c ph n hoá doanh nghi p nnscho các doanh nghi p có i u ki n c ph n hoá. - Năm 1999 nh m m c ícn thu hút các m nh các ngu n u tư v n, u tư c a m i thành ph n kinh t , c v n u tư c a doanh nghi p trong và ngoài nư c, t o i u ki n công nghi p hoá, hi n i hoá. T ch trương trên, ngày 19/3/1999 UBND t nh Qu ng Ninh ra quy t nh s p 341 Q /UB i tên thành "Công ty c ph n chè ư ng Hoa". Do ó l ch s xây d ng nông trư ng l i ư c sang trang m i, t o i u ki n m r ng vùng NVL b ng gi ng m i, xây d ng xư ng ch bi n và các cơ s h t ng. + Ch c năng nhi m v c a doanh nghi p: Công ty c ph n chè ư ng hoa chuyên s n xu t kinh doanh m t hàng chè là ch y u, vì th Công ty ph i xây d ng ư c k ho ch s n xu t và kinh doanh c a mình, a phương hoá th c hi n. m b o và tăng trư ng v n trong su t quá trình ho t ng. Th c hi n nghĩa v v i nhà nư c qua hình n p thu : thu GTGT thu thu nh p doanh nghi p và các lo i phí và l phí. Thư ng xuyên i m i, nâng c p TSC , nh m ngày càng hoàn thi n v k thu t, nâng cao ch t lư ng c a s n ph m áp ng ngày càng t t nhu c u c a th trư ng. 2- c i m t ch c công tác k toán và t ch c s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p (các ơn v phòng ban) a) c i m t ch c s n xu t kinh doanh: - Là Công ty chuyên s n xu t chè nên c i m t ch c s n xu t kinh doanh c a Công ty là Công ty giao cho các i thu mua c a nông dân và do chính Công ty tr ng. Sau khi thu songchè ư c v n chuy n v xư ng ch bi n. b) c i m t ch c b máy qu n lý: 3
 5. Trư ng Trung h c DL Công ngh Qu n tr ông ô - Công ty c ph n chè t ch c b máy qu n lý theo hình th c t p trung do Giám c tr c ti p qu n lý và i u hành công vi c t i Công ty, m i ho t ng trong s n xu t kinh doanh cũng như k ho ch tài chính u do Giám c quy t nh thông qua phòng k toán hành chính duy trì do ó Công ty ph i có cơ c u t ch c khoa h c và h p lý. B MÁY QU N LÝ C A CÔNG TY Ư C X P NHƯ SAU: CH T CH H I Đ NG QU N TR H I Đ NG QU N TR GIÁM Đ C ĐI U HÀNH Phó giám c Phó giám c K thu t Kinh doanh Phòng K toán Phòng Phòng Kinh doanh K thu t Ti n thu Xư ng Bán hàng s n ph m s n xu t Sơ 1: Sơ b máy qu n lý c a Công ty c ph n chè ư ng Hoa 4
 6. Trư ng Trung h c DL Công ngh Qu n tr ông ô - Ch t ch H i ng qu n tr : Là ngư i ư c b u ra t H i ng qu n tr có quy n cao nh t. -H i ng qu n tr : Là nh ng ngư i có v n c ph n cao nh t trong Công ty. - Giám c i u hành: Là ngư i có th m quy n cao nh t thay m t các c ông quy t nh m i ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty. Và ch u trách nhi m trư c cơ quan nhà nư c v ho t ng c a Công ty. - Phó giám c kinh doanh: giúp vi c cho giám c và ch u trách nhi m b i dư ng nâng cao trình công nhân. - Phó giám c k thu t: Giúp vi c cho giám c và ph trách công vi c kinh doanh như: xây d ng các k ho ch ng n, trung và dài h n. - Phòng k toán: Có nhi m v tham v n cho giám c v các chính sách, ch tài chính, qu n lý thu chi và ph n ánh k p th i tình hình tài chính c a Công ty. T ch c h ch toán k toán ph n ánh các nghi p v kinh t phát sinh. - Phòng kinh doanh: Xây d ng k ho ch, tham mưu cho giám cv các bi n pháp tiêu th s n ph m. - Phòng k thu t: Có t ch c theo dõi các máy móc c a Công ty, nghiên c u và ng d ng các công ngh m i và ki m tra ch t lư ng, ánh giá thành ph m …. - Xư ng s n xu t: Có nhi m v s n xu t gia công và b o qu n, xu t nh p hàng bán. c) Quy trình t ch c s n xu t kinh doanh: - Sau khi nguyên li u ư c ưa vào xư ng s n xu t ch ưc nh giá và phân lo i và ư c ưa vào ch bi n. Khi ã xong thì ư c ưa vào kho và ch nghi m thu thành ph m. d) Trang b cơ s v t ch t ph c v s n xu t kinh doanh - Công ty c ph n chè ư ng hoa ư c hình thành sau nhi u năm nên ư c trang b khá y . Công ty có nhà và xư ng s n xu t c l p, có nhà gi i thi u s n ph m và xe ô tô chuyên dùng thu mua nguyên li u, máy móc ư c trang b t t s n xu t. 3- c i m t ch c b máy k toán 5
 7. Trư ng Trung h c DL Công ngh Qu n tr ông ô a) T ch c b máy k toán: - Xu t phát t c i m, tính ch t quy mô ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty, căn c vào kh i lư ng làm vi c và tình ch t c a công vi c k toán, Công ty c ph n Chè ư ng hoa ã xây d ng b máy k toán theo mô hình t ch c b máy k toán t p trung. - Theo mô hình này, phòng K toán làm nhi m v h ch toán t ng h p và h ch toán chi ti t, l p báo cáo k toán phân tích ho t ng kinh t . Sơ 2: Sơ t ch c b máy k toán K toán trư ng K toán giá K toán K toán giá K toán K toán K toán thành TSC thành kho thanh toán TSC b) Hình th c k toán s d ng: - Hi n nay Công ty ang áp d ng k toán theo phương pháp k toán thư ng xuyên i v i hàng t n kho và áp d ng thu GTGT theo phương pháp kh u tr : Vi c ghi chép k toán ư c th c hi n b ng hình th c ch ng t ghi s vì nó phù h p v i quy mô s n xu t c a Công ty. c) Nh ng thu n l i, khó khăn ch y u nh hư ng n tình hình s n xu t kinh doanh và thanh toán c a doanh nghi p. - Nh ng thu n l i: Công ty ã bi t áp d ng quy ch c a khoán s n ph m cho công nhân t c là Công ty giành cho công nhân tr ng chè và chăm sóc chè khi n v thu ho ch, Công ty cho thu mua chè c a công nhân ưa vào s n xu t. + V thanh toán: Công ty thanh toán ti n bán chè cho công nhân và không n l i. 6
 8. Trư ng Trung h c DL Công ngh Qu n tr ông ô - V khó khăn: Do Công ty cho công nhân tr ng chè và chăm sóc nên m t s công nhân t mua máy v s n xu t và không bán l i cho Công ty, vì v y Công ty cũng th t thoát m t s lư ng chè khá l n. B- CÁC HÌNH TH C K TOÁN T I DOANH NGHI P 1. K toán v n b ng ti n: - L p phi u thu, phi u chi. - Theo dõi và h ch toán (m s chi ti t), toàn b các nghi p v liên quan n qu ti n m t và các nghi p v liên quan n ngân hàng như: Ti n g i, ti n vay, ký qu … - Theo dõi và ki m tra các kho n ph i thu, ph i tr , như: Ph i thu c a khách hàng, ph i tr ngư i bán, t m ng, thanh toán v i ngân sách, ph i tr , ph i n p khác… - Làm công tác giao d ch v i ngân hàng. Các s k toán s d ng: - S chi ti t các tài kho n: 111, 111, 131, 331, 333. 2. K toán TSC : - Theo dõi tình hình tăng, gi m TSC c a Công ty, c a t ng b ph n trong Công ty. - Làm th t c c n thi t khi tăng gi m TSC . - Giám sát vi c s a ch a TSC . - Tham gia nhi m thu nh ng TSC do XDCB hoàn thành, bàn giao. - Hàng tháng tính kh u hao và l p b ng phân b kh u hao. S k toán s d ng bao g m: - Th TSC : Theo dõi t ng TSC . - S chi ti t TSC theo b ph n s t d ng. - S chi ti t các tài kho n: 211, 214, 241. 3. K toán ti n lương và các kho n tính lương. - H ch toán ti n lương và các nghi p v k toán liên quan n lương và các kho n trích theo lương (BHXH, BHYT, KPC ). 7
 9. Trư ng Trung h c DL Công ngh Qu n tr ông ô - Cu i tháng l p b ng thanh toán lương - Hàng tháng l p b ng phân b lương và các kho n trích theo lương. - S k toán chi ti t tài kho n: 334, 338. - B ng phân b lương và các kho n trích theo lương. 4. K toán t p h p chi phí và giá thành. Căn c và các chi phí th c t phát sinh ư c t p h p (các b ng phân b , b ng tính kh u hao, phi u xu t kho, nguyên v t li u và công c , b ng tính lương c a k toán ti n lương…), các phi u nh p kho s n xu t cu i tháng, k toán tính giá thành cho t ng s n ph m theo t ng h p ng s n xu t. S k toán s d ng: - S chi ti t tài kho n: 154, 155 - S chi ti t tài kho n: 621, 622, 627 - Th tính giá thành. 5. K toán thành ph m và tiêu th s n ph m: - Ph i phân bi t ư c chi phí thu nh p và xác nh ư c k t qu cho t ng lo i ho t ng kinh doanh c a t ng lo i s n ph m riêng bi t. - Trong k toán tiêu th ph i xác nh chính xác th i i m ghi nh n doanh thu. Vào th i i m chuy n giao s h u hàng hoá cho ngư i bán, t i th i i m này. K toán ph i xác nh chi tiêu thông thư ng bao g m: Giá xu t kho, giá v n, giá thanh toán, doanh thu vào thu GTGT. K toán s d ng: - S chi ti t thanh toán TK: 155 - S chi ti t các TK: 531, 532 8
 10. Trư ng Trung h c DL Công ngh Qu n tr ông ô P H N II PHƯƠNG PHÁP H CH TOÁN K TOÁN NGUYÊN V T LI U 1- c i m s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p nh hư ng n k toán nguyên li u: - Do Công ty s n xu t chè là ch y u, do ó nh ng ch ng t và nguyên li u ph i ư c ki m tra ch t ch và ư c phân lo i theo t ng nhóm chè 1, 2, 3… s n xu t ra và ưa vào làm s n ph m. Vì v y, nó làm nh hư ng n ngư i ghi s và vi t hoá ơn. 2- Phân lo i nguyên li u trong doanh nghi p: - Nguyên v t li u trong doanh nghi p có nhi u lo i, nhi u th , có vai trò công d ng khác nhau trong quá trình s n xu t kinh doanh. Trong i u ki n ó, òi h i các doanh nghi p ph i phân lo i nguyên v t li u thì m i t ch c t t ư c công vi c qu n lý và h ch toán nguyên v t li u. - Trong th c t c a công tác qu n lý và h ch toán các doanh ghi p c trưng l i phân lo i nguyên v t li u trong quá trình s n xu t kinh doanh. Theo c trưng này, nguyên v t li u các doanh nghi p ư c phân ra các lo i sau ây: + Nguyên li u và v t li u chính: Là các lo i nguyên v t li u kgi tham gia vào quá trình s n xu t nó t o nên th c th chính th c c a s n ph m. Nguyên li u, v t li u chính bao g m c n a thành ph m mua ngoài v i m c ích ti p t c quá trình s n xu t, ch to s n ph m, hàng hoá ví d : Như s i mua ngoài trong các doanh nghi p d t cũng như ư c coi là nguyên v t li u chính. 9
 11. Trư ng Trung h c DL Công ngh Qu n tr ông ô + V t li u ph : Là nh ng v t li u khi tham gia vào quá trình s n xu t không c u thành th c th chính c a s n ph m mà có th k t h p v i v t li u chính làm thay i màu s c, mùi v , hình dáng b ngoài c a s n ph m hoàn thi n và nâng cao tính năng và ch t lư ng c a s n ph m t o i u ki n cho quá trình ch t o s n ph m ư c th c hi n bình thư ng ho c ph c v nhu c u, k thu t, ph c v cho lao ng c a công nhân viên ch c (d u nh t, h keo, thu c nhu m, thu c t y, hương li u xà phòng…). + Nhiên li u: V th c th là lo i v t li u ph , nhưng nó ư c tách và thành m t lo i b riêng cho vi c s n xu t và tiêu dùng. Nhiên li u chi m m t t tr ng l n trong n n kinh t qu c dân, nhiên li u cũng có yêu c u và qu n lý k thu t hoàn toàn khác v i v t li u ph thông thư ng. Nhiên li u có tác d ng cung c p nhi t lư ng trong quá trình s n xu t, kinh doanh t o i u ki n cho quá trình ch t o s n ph m có th di n ra bình thư ng. Nhiên li u có th t nt i th l ng, r n ho c th khí. + Ph tùng thay th : Là nh ng lo i v t l u s n ph m ư c thay th , s a ch a máy móc thi t b , phương ti n v n t i công c d ng c s n xu t. V t li u và thi t b XDCB bao g m các v t li u và thi t b (c m l p và không c m l p b t k t c u công c , khí c ) mà doanh nghi p mua vào nh m m c ích u tư cho XDCB. + Ph li u: Là các lo i v t li u thu ư c trong quá trình s n xu t hay thanh lý tài s n có th s d ng hay bán ra ngoài (phôi bào, v i v n, g ch, s t). + V t li u khác: Bao g m các lo i v t li u còn l i ngoài các th chưa k trên như: Bao bì v t óng gói các lo i v t 'tư c trưng. H ch toán theo cách phân lo i trên, áp ng ư c nhu c u ph n ánh t ng quát v m t giá tr i v i m i lo i v t li u. m b o thu n ti n tránh nh m l n trong công tác qu n lý và h ch toàn v s lư ng và giá tr i vơí t ng lo i nguyên v t li u trên cơ s phân lo i theo vai trò và công 10
 12. Trư ng Trung h c DL Công ngh Qu n tr ông ô d ng c a nguyên v t li u, các doanh nghi p ph i ti p t c chi ti t và hình thành nên "S danh i m v t li u", s này thư ng th ng nh t tên g i, ký, mã hi u, quy cách, s hi u, ơn v tính, giá h ch to n c ă t ng danh i m nguyên v t li u. 3- Tính giá nguyên v t li u: Tính giá v t li u là m t công tác quan tr ng trong công vi c t ch c h ch toán nguyên v t li u. Tính giá nguyên v t li u là dùng ti n bi u th giá tr c a chúng, l a ch n phương pháp tính giá trong kỳ h p lý m b o ph n ánh chính xác chi phí v t li u trong quá trình s n xu t s n ph m m i và l n c a d li u, v t li u ngày cu i kỳ, vì v y, ánh giá v t li u là nhi m v không th thi u c a t ch c h ch toán. Là ti n hình thành h th ng thông tin chính xác v v t li u tiêu dùng và d tr . Trong ho ch toán v t li u ư c tính giá theo giá th c t (giá g c). Tuỳ theo doanh nghi p tính thu VAT theo phương pháp tr c ti p hay kh u tr mà trong giá th c t có thu VAT (n u tính thu VAT theo phương pháp tr c ti p) hay không có thu VAT (n u tính thu theo phương pháp kh u tr ). a) Giá th c t nh p kho: Trong các doanh nghi p s n xu t giá th c t nh p kho v t li u ư c xác nh n theo t ng ngu n thu nh p: + Giá th c t nh p kho: Trong các doanh nghi p s n xu t giá th c t nh p kho v t li u ư c xác nh theo t ng ngu n nh p. i v i v t li u mua ngoài: • Giá th c t g m giá mua ghi trên hoá ơn c a ngư i bán hàng (n u là v t li u t nh p b ng ngo i t thì quy i ra VN theo t giá th c t ho c t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t c a liên ngân hàng do ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m phát sinh, c ng thu nh p kh u và các kho n ph thu n u có) công v i chi phí v n chuy n, chi phí b c x p, chi phí b o qu n, chi phí b o hi m, chi phí hao h t h p lý 11
 13. Trư ng Trung h c DL Công ngh Qu n tr ông ô trên ư ng i, ti n thu kho bãi, phí gia công trư c khi nh p kho (n u có phí ch n l c, tái ch tr i các kho n gi m gi hàng mua ư c hư ng). i v i v t li u gia công xong nh p kho: • Giá th c t bao g m giá xu t và chi phí gia công ch bi n v i v t li u doanh nghi p t ch bi n. Tính theo giá thành s n xu t th c t , v i v t li u thuê ngoài gia công ch bi n g m: giá v t li u th c t xu t kho v i chi phí gia công như chi phí v n chuy n, chi phí b c x p, chi phí b o hi m v ti n tr cho ngư i gia công. i v i v t li u nh n g c v n liên doanh và c ph n • Giá th c t v t Giá tr v n góp Chi phí liên quan n = + li u nh p kho tho thu n ti n nh p (n u có) i v i v t li u nh p t ng thư ng, vi n tr :  Giá do h i ng bàn Giá th c t v t Chi phí liên giao xác nh trên cơ s = + li u nh p kho quan (n u có) giá th trư ng i v i ph li u thu h i:  Giá th c t là giá ư c tính, giá th c t có th s d ng ư c hay giá bán thu h i. Giá các lo i v t li u và các chi phí gia công ch bi n, v n chuy n, b o qu n, thu mua nói trên ph i ghi trên hoá ơn, ch ng t theo quy nh c a B Tài Chính. Trư ng h p v t li u là s n ph m nông, lâm, thu s n mua do ngư i tr c ti p s n xu t, không có hoá ơn thì ngư i mua ph i l p b ng kê mua hàng ghi rõ tên a ch ngư i bán, s lư ng, hàng hoá, ơn giá, thành ti n, ch ký cùa ngư i bán hàng ư c Giám c doanh nghi p duy t. b) Giá th c t xu t kho: i v i v t li u dùng trong kỳ tùy theo c i m ho t ng c a t ng doanh nghi p, và yêu c u qu n lý và trình nghi p v c a cán b k toán, 12
 14. Trư ng Trung h c DL Công ngh Qu n tr ông ô có th s d ng m t trong các phương pháp sau theo nguyên t c nh t quán trong h ch toán, n u có thay i, ph i gi i thích rõ ràng.  Phương pháp giá th c t bình quân gia quy n: Theo phương pháp này, căn c vào giá th c t c a v t li u t n kho u kỳ và nh p trong kỳ, k toán xác nh ư c giá bình quân c ă m t ơn v v t li u căn c vào lư ng v t li u xu t trong kỳ và giá ơn v bình quân xác nh giá th c t trong kỳ. Giá th c t Lư ng v t li u Giá bình quân ơn v = x xu t kho xu t kho v t li u Giá bình quân Giá th c t u kỳ + Giá th c t nh p kho trong kỳ = ơn v v t li u S lư ng t n kho u kỳ + S lư ng nh p trong kỳ Phương pháp này gi m nh ư c vi c h ch toán chi ti t v t li u và vi c tính giá v t li u xu t kho không ph thu c vào t n su t nh p xu t trong kỳ. Tuy nhiên, ch ti n hành phương pháp này vào cu i kỳ h ch toán, d n công vi c tính giá vào cu i kỳ, làm ch m ti n th c hi n các khâu k toán khác, ng th i phương pháp này cũng ph i ti n hành theo t ng danh i m th c hi n.  Phương pháp giá ơn v bình quân cu i kỳ trư c: Theo phương pháp này k toán xác nh giá ơn v bình quân d a trên giá th c t và lư ng v t li u t n kho cu i kỳ trư c. D a vào giá ơn v bình quân trên và lư ng v t li u xu t kho trong kỳ k toán xác nh giá th c t v t li u xu t kho theo t ng danh i m. Phương pháp này cho phép gi m nh kh i lư ng tính toán c a k toán ơn giá ph n nh k p th i tình hình bi n ng c a v t li u trong kỳ. Nh ng chính xác này c a công vi c tính giá ph thu c vào tình hình bi n ng giá c v t li u, trư ng h p giá c th trư ng v t li u có s bi n ng l n thì vi c xác nh tính giá v t li u xu t kho theo phương pháp này tr nên thi u chính xác và có trư ng h p gây ra b t h p lý (t n kho) 13
 15. Trư ng Trung h c DL Công ngh Qu n tr ông ô  Phương pháp nh p sau, xu t trư c (LIFO): Phương pháp này tính gía v t li u xu t kho trên cơ s gi nh lô v t li u nào nh p kho sau thì xu t trư c, xu t h t th nh p sau r i m i n th nh p trư c. V cơ b n, ưu như c i m và i u ki n v n d ng c a phương pháp này cũng gi ng như phương pháp nh p trư c xu t trư c. - Phương pháp giá th c t ích danh: Theo phương pháp này, khi xu t kho lô v t li u nào thì tính theo giá th c t nh p kho ích danh c a lô ó. Như v y, công tác tính giá v t li u ư c th c hi n k p th i và thông qua vi c tính giá v t li u xu t kho, k toán có th theo dõi ư c th i h n b o qu n c a t ng lô v t li u. Phương pháp này òi h i công tác qu n lý b o qu n và h ch toán chi ti t, t m . Phương pháp này ch thích h p v i nh ng doanh nghi p có i u ki n b o qu n riêng t ng lô v t li u nh p kho.  Phương pháp tr giá hàng t n cu i kỳ: V i các phương pháp trên, tính ư c giá th c t v t li u xu t kho òi h i k toán ph i xác nh ư c lư ng v t li u xu t kho căn c vào các ch ng t xu t. Tuy nhiên trong th c t có nh ng doanh nghi p có nhi u ch ng lo i v li u v i m u mã khác nhau, giá tr th p, l i ư c xu t dùng thư ng xuyên thì s không có i u ki n ki m kê t ng nghi p v xu t kho.Trong i u ki n ó,doanh nghi p ph i tính giá cho s lư ng v t li u t n kho cu i kỳ , sau dó m i xác d nh dư c giá th c t c a v t li u xu t kho trong kỳ: Giá th c t v t S lư ng t n kho cu i ơn giá v t li u nh p x li u t n kho cu i = kỳ kho l n cu i kỳ Giá th c t v t Giá th c t v t Giá th c t v t Giá th c t v t = + – li u xu t kho li u nh p kho li u t n u kỳ li u t n cu i kì Phương pháp giá h ch toán: 14
 16. Trư ng Trung h c DL Công ngh Qu n tr ông ô i v i các doanh nghiêp có nhi u lo i v t li u, giá c thư ng xuyên bi n ng, nghi p v nh p xu t v t li u di n ra thư ng xuyên thì vi c h ch toán theo giá th c t tr nên ph c t p, t n nhi u công s c và nhi u khi không th c hi n dư c. Do ó, vi c h ch toán hàng ngày nên s d ng giá h ch toán. Giá h ch toán là lo i giá n nh, doanh nghi p có th s d ng trong th i gian dài h ch toán nh p, xu t, t n kho v t li u trong khi chưa tính ư c giá th c t c a nó.Doanh nghi p có th s d ng giá k ho ch giá mua v t li u m t th i i m nào ó, hay giá v t li u bình quân tháng trư c làm giá h ch toán. S d ng giá h ch toán gi m b t kh i lư ng trong công tác k toán nh p, xu t v t li u hàng ngày nhưng cu i tháng ph i tính chuy n giá h ch toán c a v t li u xu t, t n kho theo giá th c t . Vi c chuy n d a trên cơ s h s gi a giá thu c t và giá h ch toán. Gtt v t li u t n u kỳ + Gtt v t li u nh p trong kỳ H s giá v t li u= Gtt v t li u t n u kỳ + Gtt v t li u nh p trong kỳ Gtt v t li u xu t kho = H s giá v t li u * Gtt v t li u xu t kho. Phương pháp này k t h p dư c h ch toán chi ti t v t li u và h ch toán t ng h p tính giá v t li u, không ph thu c cơ c u v t li u s d ng nhi u hay ít. Tuy nhiên, k toán ph i t ch c h ch toían t m , kh i lư ng công vi c d n nhi u vào cu i kỳ h ch toán, ph i xây d ng dư c giá h ch toán khoa h c. Phương pháp này thích h p v i nh ng doanh nghi p có nhi u danh i m v t li u, và i ngũ k toán có trình chuyên môn cao. 4- K toán chi ti t nguyên v t li u + Trình t phương pháp th song song. Theo phương pháp th song song, h ch toán nghi p v nh p, xu t và t n kho v t li u, kho ph i m th kho ghi chép v m t kh i lư ng và phòng k toán ph i m th k toán chi tiêt v t li u ghi chép v mă s lư ng và giá tr . Th kho do k h ch toán l p theo m u quy d nh th ng nh t. 15
 17. Trư ng Trung h c DL Công ngh Qu n tr ông ô Cho t ng danh i m v t li u và phát cho th kho sau khi ã ăng ký vào s ang ký th kho. T i kho: Hàng ngày, khi nh n các ch ng t nh p, xu t v t li u, th kho ph i ki m tra tính h p lý, h p pháp c a ch ng t r i ti n hành ghi s lư ng th c nh p và th c xu t vào ch ng t và th kho. Cu i ngày th kho ti n hành t ng c ng s nh p, xu t tính ra s t n kho trên th kho. M i ch ng t ghi m t dòng vào th kho. i v i phi u xu t v t tư theo h n m c, sau m i l n xu t th kho ph i ghi s th c xu t vào th kho mà không i n khi k t thúc ch ng t m i ghi m t l n. Th kho ph i thư ng xuyên i chi u s t n kho ghi trên th kho v i s li u th c t còn l i kho d m b o s sách và hi n v t luôn kh p nhau. Hàng ngày ho c nh kỳ 3, 5 ngày m t l n th kho chuy n toàn b ch ng t nh p, xu t ã ư c phân lo i theo t ng th v t li u cho phòng k toán. T i phòng k toán: K toán ph i m th k toán chi ti t cho t ng danh i m v t li u tương ng v i th kho m kho. K toán s d ng s ( th ) k toán chi ti t v t li u ghi chép tình hình nh p, xu t, t n kho theo ch tiêu hi n v t và giá tr . Th k toán chi ti t v t li u còn có n i dung gi ng như th kho, ch khác là theo dõi c v giá tr c a v t li u. Hàng ngày ho c nh kỳ 3, 5 ngày m t l n, khi nh n ư c các ch ng t nh p xu t kho do th kho chuy n lên, nhân viên k toán v t li u ph i ki m tra ch ng t , i chi u các ch ng t nh p, xu t kho v i các ch ng t có liên quan (như các hoá ơn mua hàng, phi u mua hàng, h p ng v n chuy n) ghi ơn giá vào phi u và tính thành ti n trên t ng ch ng t nh p xu t. Căn c vào các ch ng t nh p, xu t kho ã ki m tra và tính thành ti n, k toán l n lư t ghi các nghi p v nh p xu t kho vào các th k toán chi ti t nguyên v t li u liên quan gi ng như trình t ghi th th kho. Cu i tháng, k toán c ng s chi ti t v t li u và ki m tra, i chi u v i th kho. Ngoài ra có s li u i chi u, ki m tra v i k toán t ng h p c n ph i 16
 18. Trư ng Trung h c DL Công ngh Qu n tr ông ô t ng h p s li u k toán chi ti t t các s k toán chi ti t vào b ng t ng h p nh p - xu t - t n kho v t li u c v giá tr s lư ng theo t ng nhóm lo i v t li u . Có th khái quát n i dung trình t k toán chi ti t v t li u theo phương pháp th song song theo sơ sau : Phi u nh p kho S k toán t ng h p v v t Phi u xu t kho li u (b ng kê tính giá) Th k toán chi ti t B ng t ng h p nh p - Th kho v t li u xu t - t n kho v t li u Ghi chú : Ghi hàng ngày Ghi cu i tháng Quan h i chi u Sơ 1 : Sơ h ch toán chi ti t nguyên v t li u theo phương pháp th song song Phương pháp này ơn gi n, d làm, d ki m tra i chi u s li u m b o cho s chính xác c a thông tin và có kh năng cung c p thông tin nhanh cho qu n tr hàng t n kho. Tuy nhiên, vi c ghi chép gi a kho và phòng k toán còn trùng l p v ch tiêu s lư ng. Ngoài ra, vi c ki m tra, i chi u ch y u ti n hành vào cu i tháng, do v y h n ch ch c năng ki m tra k p th i c a k toán. Phương pháp này thích h p v i nh ng doanh nghi p có ít ch ng lo i v t li u. Kh i lư ng các nghi p v nh p, xu t ít, phát sinh không thư ng xuyên và trình nghi p v chuyên môn c a nhân viên k toán chưa cao. 5- Ch ng t trình t luân chuy n trong công tác k toán nguyên v t li u t i doanh nghi p a) H th ng ch ng t k toán ang s d ng Hi n nay, Công ty c ph n chè ư ng hoa ang s d ng các lo i ch ng t ư c li t kê b ng dư i ây: TT Tên ch ng t 17
 19. Trư ng Trung h c DL Công ngh Qu n tr ông ô 1 B ng ch m công 2 B ng thanh toán ti n lương 3 Phi u ngh hư ng BHXH 4 B ng thanh toán BHXH 5 Phi u xác nh n s n ph m ho c công vi c hoàn thành 6 Phi u nh p kho 7 Phi u xu t kho 8 Th kho 9 Biên b n ki m kê v t tư s n ph m hàng hoá 10 Hoá ơn GTGT 11 Phi u thu 12 Phi u chi 13 Fi y ngh t m ng 14 Gi y thanh toán ti n t m ng 15 B ng ki m kê qu 16 Biên b n bàn giao TSC 17 Th TSC 18 Biên b n thanh lý TSC 19 Biên b n giao nh n TSC s a ch a l n hoàn thành b) Cách l p và luân chuy n ch ng t : Vi c luân chuy n ch ng t t i Công ty c ph n chè ư ng hoa g m các giai o n sau: + L p ch ng t theo các y u t c a ch ng t : Vi c l p ch ng t ban u c a Công ty ư c ti n hành thư ng xuyên y theo s li u quy nh. T t c các nghi p v kinh t phát sinh u ư c ph n ánh rõ ràng vào ch ng t m t cách trung th c khách quan, theo th i i m, th i gian phát sinh. Trong m i ch ng t u y các y u t theo úng nguyên t c c a ch ng t k toán. + Ki m tra ch ng t : Khi ch ng t ban u ư c l p và chuy n n phòng k toán, k toán t ng h p ti n hành ki m tra và phân lo i ch ng t sau khi ư c ki m tra m i ư c dùng làm căn c ghi s . + Ghi s k toán: 18
 20. Trư ng Trung h c DL Công ngh Qu n tr ông ô Ch ng t sau khi ki m tra s ư c ghi vào s k toán theo quy nh. Trong kỳ h ch toán, ch ng t sau khi ghi s ph i ư c b o qu n và s d ng l i ki m tra i chi u s li u gi a k toán s t ng h p và k toán chi ti t. 6- K toán t ng h p nguyên v t li u: - TK s d ng: + TK: 152 nguyên v t li u. + TK: 1521 nguyên v t l u chính. + TK: 1525 ph li u. Các nghi p v v t tư k toán s d ng tài kho n: - TK: 111 ti n m t. - TK: 112 ti n c a ngân hàng. - TK: 331 ph i tr ngư i bán. - TK: 131 kho n thu khách hàng. Các nghi p v xu t v t tư cho s n xu t kinh doanh: + TK: 621 chi phí nguyên v t li u tr c ti p. + TK: 627 chi phí s n xu t chung. + TK: 641 chi phí bán hàng. + TK: 642 chi phí qu n lý doanh nghi p. Phương pháp k toán t ng h p nguyên v t li u s d ng Công ty chè ư ng hoa là phương pháp phân b tr c ti p. ng tăng. a) K toán bi n V t li u ư c nh p kho mua t nhi u ngu n khác nhau, có nhi u lo i v t li u khác nhau. Cu i tháng k toán t ng h p v t li u mua ngoài có nhi m v c ng giá tr th c t c a nguyên v t li u. K toán nh kho n: + N TK: 152 Có TK: 331. S li u t ng h p v t li u ư c bi u hi n ph n sau (bi u s 2). b) K toàn t ng h p do nh p kho t cơ s s n xu t: 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2