intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Dịch vụ Công tác xã hội trong giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94

70
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Dịch vụ Công tác xã hội trong giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận về dịch vụ công tác x hội trong giải quyết việc làm cho NKT vận động, thực trạng dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ giải quyết việc làm cho NKT vận động từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trong giải quyết việc làm đối với NKT vận động từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Dịch vụ Công tác xã hội trong giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN<br /> KHOA<br /> HỌC<br /> XÃ HỘI<br /> VIỆN<br /> HÀN<br /> LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> ĐỖ MINH<br /> HOÀNG<br /> NGUYỄN<br /> THỊ<br /> KIM NGA<br /> <br /> DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG GIẢI QUYẾT<br /> VIỆC LÀM CHO NGƢỜI KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG TỪ THỰC<br /> <br /> TIỄN QUẬN HAI BÀ TRƢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> Ngành : Công tác xã hội<br /> Mã số<br /> <br /> : 876 01 01<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan<br /> kết quả<br /> nghiên DẪN<br /> cứu trong<br /> luậnHỌC:<br /> văn Thạc sĩ Công tác<br /> NGƢỜI<br /> HƢỚNG<br /> KHOA<br /> TS. NGUYỄN HIỆP THƢƠNG<br /> <br /> HÀ NỘI, 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Luận văn này là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi, được thực hiện dưới<br /> sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Hiệp Thương. Các số liệu, những kết luận<br /> nghiên cứu được trình bày trong luận văn này hoàn toàn trung thực.<br /> Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan này.<br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Thị Kim Nga<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 5<br /> Chƣơng 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI<br /> TRONG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI KHUYẾT TẬT VẬN<br /> ĐỘNG.......................................................................................................................13<br /> 1.1.Khái niệm công cụ ........................................................................................... 13<br /> 1.2. Lý thuyết ứng dụng trong nghiên cứu ............................................................ 19<br /> 1.3. Lý luận về dịch vụ công tác xã hội trong giải quyết việc làm với người<br /> khuyết tật vận động. ............................................................................................ 211<br /> Chƣơng 2. THỰC TRẠNG DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ<br /> GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG TẠI<br /> QUẬN HAI BÀ TRƢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ............................................ 322<br /> 2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu ....................................................................... 322<br /> 2.2.Thực trạng việc làm người khuyết tật vận động tại quận Hai Bà Trưng....... 333<br /> 2.3. Nhu cầu việc làm người khuyết tật vận động tại quận Hai Bà Trưng ............ 39<br /> 2.4. Thực trạng dịch vụ công tác xã hội và các yếu tố ảnh hưởng trong việc hỗ trợ<br /> giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động tại quận Hai Bà Trưng. ...... 444<br /> Chƣơng 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ<br /> CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỐI VỚI NGƢỜI<br /> KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN HAI BÀ TRƢNG, TP<br /> HÀ NỘI .................................................................................................................... 65<br /> 3.1. Các giải pháp về cơ chế quản lý và ban hành, thực thi chính sách hỗ trợ giải<br /> quyết việc làm cho người khuyết tật vận động...................................................... 65<br /> 3.2. Các giải pháp về nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên<br /> công tác xã hội làm việc trong các trung tâm cung ứng các dịch vụ công tác xã<br /> hội giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động ........................................ 67<br /> 3.3. Các giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng .................... 69<br /> 3.4. Củng cố và phát triển các mô hình dịch vụ công tác xã hội đối với người<br /> khuyết tật vận động ............................................................................................. 710<br /> 3.5. Các giải pháp về đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng cho người khuyết<br /> tật vận động..............................................................................................................721<br /> KẾT LUẬN .............................................................................................................. 74<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................. 76<br /> PHỤ LỤC ............................................................................................................... 793<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> CTXH<br /> <br /> Công tác x hội<br /> <br /> DVCTXH<br /> <br /> Dịch vụ công tác xã hội<br /> <br /> NKT<br /> <br /> Người khuyết tật<br /> <br /> NKT VĐ<br /> <br /> Người khuyết tật vận động<br /> <br /> HBT<br /> <br /> Hai Bà Trưng<br /> <br /> NVCTXH<br /> <br /> Nhân viên công tác xã hội<br /> <br /> Bộ LĐ TB XH<br /> <br /> Bộ Lao động, Thương binh và X hội<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> Bảng<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Trang<br /> <br /> biểu<br /> Bảng 1<br /> Biểu đồ<br /> 2.1<br /> Bảng<br /> 2.2<br /> Biểu đồ<br /> 2.3<br /> Bảng<br /> 2.4<br /> Biểu đồ<br /> 2.5<br /> Biểu đồ<br /> 2.6<br /> Biểu đồ<br /> 2.7<br /> Biểu đồ<br /> 2.8<br /> <br /> Mô hình DVCTXH trong tương lai – BLĐTBXH đề xuất<br /> <br /> 30<br /> <br /> Tỷ lệ NKT VĐ có việc làm<br /> <br /> 33<br /> <br /> Kết quả điều tra về thu nhập bình quân /tháng NKT của<br /> <br /> 35<br /> <br /> NKT quận HBT<br /> Lý do NKT VĐ quận HBT chưa có việc làm<br /> Các lĩnh vực công việc mà NKT VĐ Quận Hai Bà Trưng<br /> <br /> 36<br /> <br /> 40<br /> <br /> hướng tới<br /> Nhu cầu về các dịch vụ hỗ trợ việc làm của NKT VĐ quận<br /> <br /> 41<br /> <br /> HBT<br /> Cơ cấu NKT VĐ quận HBT được tiếp cận với các dịch vụ<br /> <br /> 45<br /> <br /> hỗ trợ việc làm<br /> Mức độ các loại dịch vụ hỗ trợ tiếp cận NKT VĐ quận<br /> <br /> 47<br /> <br /> HBT<br /> Tương quan giữa nhu cầu dịch vụ hỗ trợ giải quyết việc<br /> làm và số NKT VĐ quận HBT được tiếp cận<br /> <br /> 53<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2