intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn thạc sĩ kinh tế: Chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai (tầm nhìn đến năm 2020)

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

256
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là phân tích tiềm năng và thực trạng của ngành du lịch tỉnh Đồng Nai, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, từ đó định hướng chiến lược phát triển phù hợp cho ngành này, đề ra các giải pháp, kiến nghị để thực hiện chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ kinh tế: Chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai (tầm nhìn đến năm 2020)

 1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH YW›XZ NGUYEÃN THÒ HOÀNG CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN NGAØNH DU LÒCH TÆNH ÑOÀNG NAI (TAÀM NHÌN ÑEÁN NAÊM 2020) Chuyeân ngaønh: QUAÛN TRÒ KINH DOANH Maõ soá: 60.34.05 LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: TS. PHAÏM MINH TRÍ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH – NAÊM 2007
 2. MUÏC LUÏC Trang PHAÀN MÔÛ ÑAÀU CHÖÔNG I: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ CHIEÁN LÖÔÏC ..................................................1 1.1 Moät soá lyù luaän cô baûn veà chieán löôïc ................................................................1 1.1.1 Khaùi nieäm vaø vai troø cuûa chieán löôïc .........................................................1 1.1.2 Chieán löôïc phaùt trieån ngaønh ......................................................................3 1.1.3 Qui trình hoaïch ñònh chieán löôïc .................................................................4 1.2 Ñaëc ñieåm cuûa ngaønh du lòch .............................................................................5 1.2.1 Saûn phaåm du lòch .......................................................................................5 1.2.2 Vai troø cuûa ngaønh du lòch trong neàn kinh teá ..............................................6 Keát luaän....................................................................................................................7 CHÖÔNG II: THÖÏC TRAÏNG NGAØNH DU LÒCH TÆNH ÑOÀNG NAI ...................8 2.1 Tieàm naêng phaùt trieån ngaønh du lòch tænh Ñoàng Nai ......................................8 2.2 Thöïc traïng ngaønh du lòch tænh Ñoàng Nai ......................................................27 2.2.1 Cô sôû haï taàng phuïc vuï du lòch .................................................................27 2.2.2 Khaùch du lòch ...........................................................................................29 2.2.3 Doanh thu du lòch .....................................................................................32 2.2.4 Hoaït ñoäng löu truù vaø kinh doanh löõ haønh ................................................34 2.2.5 Caùc dòch vuï hoã trôï....................................................................................34 2.2.6 Ñaàu tö cho ngaønh du lòch .........................................................................35 2.2.7 Nguoàn nhaân löïc ........................................................................................36 2.2.8 Thöïc traïng toå chöùc cung öùng saûn phaåm, dòch vuï du lòch vaø coâng taùc khai thaùc caùc tuyeán ñieåm du lòch. .....................................................................37 2.2.9 Caùc yeáu toá khaùc .....................................................................................38 2.3 Nhaän ñònh ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi vaø thaùch thöùc ñoái vôùi ngaønh du lòch tænh Ñoàng Nai. ...........................................................................................41
 3. 2.3.1 Nhöõng ñieåm maïnh .................................................................................42 2.3.2 Nhöõng ñieåm yeáu ...................................................................................43 2.3.3 Nhöõng cô hoäi ñeå phaùt trieån ngaønh du lòch..............................................44 2.3.4 Nhöõng thaùch thöùc ...................................................................................45 Keát luaän .......................................................................................................................46 CHÖÔNG III: CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN NGAØNH DU LÒCH TÆNH ÑOÀNG NAI (TAÀM NHÌN ÑEÁN NAÊM 2020).............................................................48 3.1 Muïc tieâu, ñònh höôùng phaùt trieån ngaønh du lòch tænh Ñoàng Nai ñeán 2010 (taàm nhìn ñeán naêm 2020) .......................................................................48 3.1.1 Muïc tieâu................................................................................................48 3.1.2 Ñònh höôùng............................................................................................50 3.2 Ñònh höôùng phaùt trieån du lòch tænh Ñoàng Nai ñeán 2020...............................53 3.3 Xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån ngaønh du lòch tænh Ñoàng Nai ....................54 3.3.1 Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong (IFE) .......................................54 3.3.2 Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE) .....................................56 3.3.3 Ma traän SWOT......................................................................................56 3.4 Löïa choïn chieán löôïc phaùt trieån ngaønh du lòch tænh Ñoàng Nai ....................58 3.4.1 Chieán löôïc xaâm nhaäp thò tröôøng theo höôùng thu huùt khaùch trong vaø ngoaøi nöôùc .............................................................................................58 3.4.2 Chieán löôïc taêng tröôûng taäp trung höôùng phaùt trieån saûn phaåm du lòch.........................................................................................................59 3.4.3 Chieán löôïc lieân doanh lieân keát phaùt trieån du lòch .................................61 3.4.4 Chieán löôïc giöõ gìn, toân taïo vaø phaùt trieån taøi nguyeân du lòch................62 3.5 Moät soá giaûi phaùp chuû yeáu ñeå thöïc hieän chieán löôïc ......................................63 3.5.1 Giaûi phaùp veà ñaàu tö ..............................................................................63 3.5.2 Giaûi phaùp veà voán ..................................................................................64
 4. 3.5.3 Giaûi phaùp ña daïng hoùa saûn phaåm du lòch .............................................66 3.5.4 Giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp kinh doanh du lòch .................................................................................68 3.5.5 Giaûi phaùp veà tuyeân truyeàn, quaûng baù du lòch .......................................71 3.5.6 Giaûi phaùp veà phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ...............................................71 3.5.7 Giaûi phaùp baûo ñaûm an toaøn cho khaùch du lòch .....................................73 3.5.8 Giaûi phaùp phaùt trieån beàn vöõng du lòch ..................................................73 3.6 Kieán nghò ..........................................................................................................75 3.6.1 Ñoái vôùi Trung öông. .............................................................................75 3.6.2 Ñoái vôùi Tænh Ñoàng Nai. .......................................................................75 KEÁT LUAÄN TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC
 5. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi: Ngaøy nay, taïi nhieàu nöôùc treân theá giôùi, du lòch ñang ñöôïc xem laø moät trong nhöõng ngaønh kinh teá haøng ñaàu, phaùt trieån vôùi toác ñoä cao bôûi nhöõng lôïi ích to lôùn veà kinh teá - xaõ hoäi maø baûn thaân ngaønh Du lòch ñem laïi. Ñieàu naøy caøng theå hieän roõ hôn tröôùc xu theá toaøn caàu hoùa vaø hoäi nhaäp neàn kinh teá quoác teá. Vieät Nam naèm trong soá nhöõng quoác gia coù taøi nguyeân du lòch ña daïng, phong phuù. Phaùt trieån du lòch khoâng chæ goùp phaàn thöïc hieän caùc muïc tieâu, ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi maø coøn goùp phaàn to lôùn ñeå Vieät Nam phaùt trieån, môû roäng quan heä ñoái ngoaïi trong xu theá toaøn caàu hoùa, thöïc hieän toát ñöôøng loái ñoái ngoaïi roäng môû cuûa Ñaûng. Phaùt trieån du lòch coøn laø cô hoäi giôùi thieäu vôùi theá giôùi veà con ngöôøi, ñaát nöôùc vaø neàn vaên hoùa ñaäm ñaø baûn saéc cuûa daân toäc Vieät Nam. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây ngaønh du lòch nöôùc ta phaùt trieån vôùi toác ñoä khaù nhanh, töøng böôùc khaúng ñònh laø ñieåm ñeán lyù töôûng, an toaøn cho du khaùch quoác teá. Nhu caàu du lòch cuûa ngöôøi daân trong nöôùc cuõng gia taêng theo toác ñoä phaùt trieån kinh teá ñaát nöôùc. Nhu caàu du lòch khoâng coøn ñôn thuaàn laø tham quan thaéng caûnh, nghæ döôõng maø phaûi keát hôïp vôùi hoïc hoûi, khaùm phaù, nghieân cöùu, maïo hieåm, chöõa beänh… Ñeå ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa du khaùch, ngaønh du lòch phaûi khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng phuïc vuï, phaùt trieån döïa treân cô sôû lôïi theá töï nhieân saün coù, hình thaønh neùt ñaëc tröng rieâng. Phaùt trieån du lòch quoác gia phaûi gaén lieàn vôùi söï phaùt trieån du lòch cuûa töøng ñòa phöông. Vôùi tieàm naêng vaø taøi nguyeân du lòch saün coù, Tænh Ñoàng Nai coù lôïi theá phaùt trieån du lòch raát lôùn. Tuy nhieân hieäân nay ngaønh du lòch Tænh phaùt trieån chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng
 6. cuûa mình. Vì vaäy, Tænh caàn coù chieán löôïc phaùt trieån du lòch phuø hôïp nhaèm phaùt huy nhöõng lôïi theá saün coù cuûa mình, goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån chung. Ñeà taøi: Chieán löôïc phaùt trieån ngaønh du lòch Tænh Ñoàng Nai (taàm nhìn ñeán naêm 2020) coù yù nghóa caáp thieát, mong muoán goùp phaàn cuøng ngaønh du lòch Tænh Ñoàng Nai ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån phuø hôïp cho ngaønh du lòch cuûa Tænh nhaø trong thôøi gian saép tôùi. 2. Muïc tieâu nghieân cöùu: Muïc tieâu cuûa ñeà taøi laø phaân tích tieàm naêng vaø thöïc traïng cuûa ngaønh du lòch Tænh Ñoàng Nai, ñaùnh giaù nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi, thaùch thöùc, töø ñoù ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån phuø hôïp cho ngaønh naøy, ñeà ra caùc giaûi phaùp, kieán nghò ñeå thöïc hieän chieán löôïc. 3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu cuûa ñeà taøi: Ñeà taøi nghieân cöùu hoaït ñoäng cuûa ngaønh du lòch tænh Ñoàng Nai trong moái quan heä vôùi söï phaùt trieån cuûa ngaønh trong caû nöôùc. Ñeà taøi khoâng ñi saâu nghieân cöùu caùc vaán ñeà chuyeân moân veà du lòch maø chæ phaân tích nhöõng vaán ñeà toång quaùt phuïc vuï cho vieäc xaây döïng vaø löïa choïn chieán löôïc phaùt trieån ngaønh du lòch Tænh Ñoàng Nai. 4. Phöông phaùp nghieân cöùu: Luaän vaên chuû yeáu söû duïng caùc phöông phaùp phaân tích vaø toång hôïp, phöông phaùp thoáng keâ, so saùnh keát hôïp vôùi phöông phaùp khaûo saùt thöïc teá. 5. Keát caáu cuûa luaän vaên: Ngoaøi phaàn môû ñaàu, keát luaän, noäi dung luaän vaên goàm 3 chöông: Chöông I : Cô sôû lyù luaän veà chieán löôïc. Chöông II : Thöïc traïng ngaønh du lòch Tænh Ñoàng Nai. Chöông III : Ñònh höôùng chieán löôïc vaø moät soá giaûi phaùp phaùt trieån ngaønh du lòch Tænh Ñoàng Nai taàm nhìn ñeán naêm 2020.
 7. 1 CHÖÔNG I: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ CHIEÁN LÖÔÏC: 1.1. Moät soá lyù luaän cô baûn veà chieán löôïc: 1.1.1. Khaùi nieäm vaø vai troø cuûa chieán löôïc: Hieän nay coù nhieàu khaùi nieäm khaùc nhau veà chieán löôïc. Theo Fred R.David “chieán löôïc laø nhöõng phöông tieän ñeå ñaït ñeán nhöõng muïc tieâu daøi haïn”; “Chieán löôïc coù theå coi laø taäp hôïp nhöõng quyeát ñònh vaø haønh ñoäng höôùng muïc tieâu ñeå caùc naêng löïc vaø nguoàn löïc cuûa toå chöùc ñaùp öùng ñöôïc nhöõng cô hoäi vaø thaùch thöùc töø beân ngoaøi” –Dieãn ñaøn doanh nghieäp - Web Bộ Coâng Thöông; Coøn theo phöông phaùp C3 thì “chieán löôïc cuûa moät doanh nghieäp laø moät heä thoáng nhöõng phöông phaùp mang tính chaát laâu daøi nhaèm cuûng coá vò theá caïnh tranh cuûa doanh nghieäp treân thöông tröôøng”. Tuy caùch tieáp caän khaùc nhau nhöng noäi dung moät chieán löôïc bao goàm: − Xaùc ñònh caùc muïc tieâu ngaén haïn vaø daøi haïn cuûa toå chöùc − Ñöa ra vaø choïn löïa caùc phöông aùn thöïc hieän − Trieån khai vaø phaân boå caùc nguoàn löïc ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu ñoù. Vai troø cuûa chieán löôïc: Moät chieán löôïc kinh doanh toát giuùp ñònh vò ñöôïc coâng vieäc kinh doanh hieän taïi ñang ôû vò trí naøo, töø ñoù ñaët ra caùc muïc tieâu thöïc teá, phuø hôïp vôùi toå chöùc vaø bieát ñöôïc moät caùch roõ raøng veà caùch ñeå ñaït ñöôïc chuùng trong töông lai. Coù chieán löôïc ñuùng ñaén vôùi vieäc xaùc ñònh caùc muïc tieâu phuø hôïp seõ taän duïng ñöôïc toái ña caùc nguoàn löïc saün coù cuûa toå chöùc keát hôïp caùc cô hoäi treân thò tröôøng ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa toå chöùc moät caùch toái öu nhaát. Chieán löôïc ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc phaùt trieån kinh teá moät quoác gia. Caùc quoác gia treân theá giôùi töø laâu ñaõ bieát vaän duïng chieán löôïc vaøo vieäc phaùt trieån kinh teá vaø ñaõ coù nhöõng böôùc nhaûy thaàn kyø. Coù theå neâu ra moät soá tröôøng hôïp ñieån hình nhö sau:
 8. 2 − Singapore: Ñeå vöïc daäy neàn kinh teá quoác gia sau chieán tranh theá giôùi thöù hai vôùi tyû leä thaát nghieäp taêng leân ñeán 14%, ñaûo quoác naøy ñaõ thieát laäp moät chieán löôïc phaùt trieån ñuùng ñaén vôùi nhieàu muïc tieâu muõi nhoïn: Chieán löôïc thu huùt ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi thoâng qua vieäc xoùa boû hoaøn toaøn nhöõng raøo caûn veà ñaàu tö vaø thöông maïi, aùp duïng cô cheá moät cöûa cho caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, keát noái tröïc tieáp vôùi nhöõng khaùch haøng tieàm naêng ôû chính quoác gia cuûa caùc nhaø ñaàu tö nhaèm thu huùt caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaàu tö vaøo caùc lónh vöïc hoaù daàu, söûa chöõa taøu thuyeàn, cheá taïo kim loaïi vaø ñieän töû; Chieán löôïc taäp trung xaây döïng caùc khu coâng nghieäp chaát löôïng cao; Chieán löôïc aùp duïng möùc thueá quan thaáp; Chieán löôïc chi phí nhaân coâng reû; Chieán löôïc gia taêng tyû leä tieát kieäm vaø ñaàu tö: vôùi tyû leä tieát kieäm trung bình khoaûn 45% ñaõ giuùp chính phuû coù quyõ tieát kieäm khoång loà ñaàu tö trôû laïi phaùt trieån cô sôû haï taàng ñaát nöôùc nhö: giaûi phoùng ñöôøng bieån vaø xaây döïng caùc ñöôøng cao toác hieän ñaïi, saân bay toát nhaát theá giôùi Changi, beänh vieän, tröôøng ñaïi hoïc, ñöôøng haøng khoâng cuõng nhö cô sôû haï taàng cho ngaønh vieãn thoâng caùp quang hieän ñaïi. Ngaøy nay, thaønh phoá töøng laø moät laøng oâ nhieãm ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng thaønh phoá saïch vaø hieän ñaïi nhaát theá giôùi. − Thailand: neàn kinh teá Thailand rôi vaøo tình traïng heát söùc bi ñaùt sau khuûng hoaûng kinh teá khu vöïc 1997, tuy nhieân vôùi nhöõng chieán löôïc phaùt trieån kinh teá ñuùng ñaén, Thailand ñaõ daàn daàn phuïc hoài kinh teá, toác ñoä taêng tröôûng hieän nay laø 4,2% /naêm . Chính phuû Thailand ñaõ coù nhöõng chieán löôïc quan troïng nhaèm caûi toå tình hình ñaát nöôùc: chuù troïng phaùt trieån nhaân toá con ngöôøi - nhaân toá chuû löïc quyeát ñònh söï phaùt trieån ñaát nöôùc, caûi toå chính saùch taøi chính - tieàn teä nhaèm thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi, taïo coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng, oån ñònh traät töï, an toaøn xaõ hoäi, laáy dòch vuï vaø xuaát khaåu laøm ñaàu taøu cho söï phaùt trieån kinh teá, tranh thuû lôïi theá so saùnh cuûa töøng nöôùc vôùi töøng lónh vöïc kinh teá ñeå phaùt trieån hôïp taùc song phöông…
 9. 3 − Vieät Nam: kinh teá nöôùc ta ñaõ gaëp raát nhieàu khoù khaên do nhieàu nguyeân nhaân nhöng vôùi chieán löôïc oån ñònh vaø phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi ñeán naêm 2010 vaø moät soá vaên kieän khaùc cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc, chuùng ta ñaõ vöôït qua nhöõng khoù khaên böôùc ñaàu vaø töøng böôùc ñaït ñöôïc nhöõng thaéng lôïi nhaát ñònh. Töø ñoù ñeán nay chuùng ta cuõng ñaõ vaïch ra nhöõng chieán löôïc cuï theå nhö: giöõ vöõng oån ñònh chính trò, cuûng coá quoác phoøng, môû cöûa neàn kinh teá thu huùt ñaàu tö, khuyeán khích ñaàu tö phaùt trieån du lòch quoác gia, ñaåy maïnh xuaát khaåu, naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc…hoäi nhaäp kinh teá vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Thaønh töïu maø chuùng ta ñaït ñöôïc laø raát quan troïng vaø theå hieän ñöôøng loái ñuùng ñaén cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc. 1.1.2. Chieán löôïc phaùt trieån ngaønh: Chieán löôïc phaùt trieån ngaønh laø loaïi chieán löôïc maø noäi dung cuûa noù cuõng bao goàm caùc yeáu toá chòu aûnh höôûng cuûa cheá ñoä chính trò, xaõ hoäi, caùch thöùc phaùt trieån cuûa moät ñaát nöôùc, hoaøn caûnh lòch söû vaø trình ñoä phaùt trieån ngaønh. Chieán löôïc phaùt trieån ngaønh cuõng phaûi xaùc ñònh muïc tieâu chính caàn ñaït ñeán döïa treân nguoàn löïc, cô caáu kinh teá, phöông thöùc vaø cô cheá quaûn lyù kinh teá, trong ñoù phaûi xem xeùt con ngöôøi laø nhaân toá quan troïng mang tính quyeát ñònh. Khi xaây döïng chieán löôïc chuùng ta phaûi xeùt ñeán tính ña daïng vaø khaùc nhau giöõa caùc chieán löôïc do nhieàu yeáu toá aûnh höôûng: Hoaøn caûnh lòch söû vaø trình ñoä phaùt trieån ôû töøng giai ñoaïn cuûa ñaát nöôùc gaén vôùi nhöõng yeâu caàu thöïc hieän caùc nhieäm vuï ñaët ra trong giai ñoaïn ñoù, nhö: Chieán löôïc thôøi kyø haäu chieán tranh, khoâi phuïc kinh teá, giai ñoaïn tieàn ñeà cho coâng nghieäp hoùa… ÔÛ nhöõng nöôùc phaùt trieån, hoï raát chuù troïng ñeán nhöõng chieán löôïc öùng vôùi nhöõng giai ñoaïn cuï theå trong tieán trình phaùt trieån.
 10. 4 Döïa theo muïc tieâu chính caàn ñaït ñeán cuûa chieán löôïc, chuùng ta coù nhöõng chieán löôïc nhö chieán löôïc xoùa ñoùi giaûm ngheøo, giaûm tyû leä thaát nghieäp, chieán löôïc thöïc hieän nhieäm vuï coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc… Gaén vôùi nguoàn löïc, chuùng ta coù theå coù caùc loaïi chieán löôïc öùng vôùi nhöõng noäi dung khaùc nhau: Chieán löôïc noäi sinh (döïa vaøo noäi löïc), chieán löôïc ngoaïi sinh (döïa vaøo ngoaïi löïc) hoaëc chieán löôïc hoãn hôïp, chieán löôïc döïa vaøo caùch maïng khoa hoïc coâng ngheä… Caên cöù vaøo cô caáu kinh teá, chuùng ta coù theå xaây döïng caùc chieán löôïc nhö: chieán löôïc öu tieân phaùt trieån moät soá ngaønh then choát, chieán löôïc thay theá nhaäp khaåu, chieán löôïc höôùng veà xuaát khaåu, chieán löôïc hoãn hôïp… Caên cöù vaøo phöông thöùc vaø cô cheá quaûn lyù kinh teá (moâ hình quaûn lyù), ta coù theå coù caùc chieán löôïc keá hoaïch hoùa taäp trung, chieán löôïc theo cô cheá thò tröôøng hoaëc chieán löôïc phaùt trieån theo cô cheá thò tröôøng nhöng coù söï ñieàu tieát cuûa nhaø nöôùc, ñònh höôùng XHCN. Con ngöôøi laø nhaân toá cô baûn ñoùng vai troø quyeát ñònh ñoái vôùi vieäc thöïc hieän chieán löôïc. Moïi chieán löôïc ñöôïc xaây döïng laø nhaèm phaùt trieån ñaát nöôùc, ñaùp öùng nhu caàu cuûa con ngöôøi. Phaûi phaùt huy ñöôïc nhaân toá con ngöôøi nhö laø moät chuû theå, moät ñoäng löïc cô baûn cuûa chieán löôïc. 1.1.3. Quy trình hoaïch ñònh chieán löôïc: 1.1.3.1. Xaùc ñònh muïc tieâu: Muïc tieâu laø khaùi nieäm duøng ñeå chæ nhöõng keát quaû cuï theå maø doanh nghieäp mong muoán ñaït ñöôïc trong moät giai ñoaïn nhaát ñònh vaø laø cô sôû, neàn taûng cho vieäc xaây döïng, hình thaønh chieán löôïc. Muïc tieâu phaûi phuø hôïp vôùi thöïc teá vaø phaûi xaùc ñònh ñöôïc thôøi ñieåm baét ñaàu, thôøi ñieåm keát thuùc cuõng nhö nhöõng caên cöù ñeå xaùc ñònh thöù töï öu tieân trong vieäc phaân boå nguoàn löïc. 1.1.3.2. Phaân tích moâi tröôøng hoaït ñoäng:
 11. 5 Phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi: Bao goàm moâi tröôøng vó moâ vaø moâi tröôøng vi moâ: Caùc yeáu toá thuoäc moâi tröôøng vó moâ: bao goàm caùc yeáu toá nhö yeáu toá chính trò, phaùp luaät, kinh teá, vaên hoùa-xaõ hoäi, coâng ngheä… Trong quaù trình xaây döïng chieán löôïc chuùng ta khoâng theå boû qua phaân tích caùc yeáu toá naøy. Caùc yeáu toá thuoäc moâi tröôøng vi moâ: Ñaây laø caùc yeáu toá taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán ngaønh nhö yeáu toá nhaø cung caáp, khaùch haøng, ñoái thuû caïnh tranh, caùc ñoái thuû tieàm naêng, caùc saûn phaåm thay theá. Phaân tích moâi tröôøng beân trong: Ñaây laø caùc yeáu toá trong noäi boä doanh nghieäp, caùc yeáu toá naøy ta coù theå kieåm soaùt ñöôïc. Caùc yeáu toá nhö tình hình saûn xuaát, taøi chính, kyõ thuaät, nhaân söï, phaân phoái, tieáp thò… seõ giuùp cho nhaø hoaïch ñònh chieán löôïc thaáy ñöôïc ñieåm maïnh, ñieåm yeáu so vôùi ñoái thuû caïnh tranh. 1.1.3.3. Löïa choïn chieán löôïc : Caên cöù vaøo chöùc naêng, muïc tieâu, nhieäm vuï cuûa mình maø toå chöùc löïa choïn caùc phöông aùn chieán löôïc phuø hôïp trong soá nhöõng chieán löôïc ñöôïc hình thaønh. Ngoaøi ra chieán löôïc coøn phaûi ñaùp öùng hieäu quaû kinh teá, xaõ hoäi maø toå chöùc yeâu caàu. Vieäc löïa choïn chieán löôïc ñuùng ñaén, phuø hôïp vôùi toå chöùc seõ laø “kim chæ nam” cho söï thaønh coâng cuûa toå chöùc ñoù. 1.2. Ñaëc ñieåm cuûa ngaønh du lòch: 1.2.1. Saûn phaåm du lòch: Khaùi nieäm: Coù nhieàu khaùi nieäm veà saûn phaåm du lòch, tuøy thuoäc vaøo caùch tieáp caän cuûa taùc giaû. Theo töø ñieån du lòch cuûa nhaø xuaát baûn Berlin 1984 [13,101]: “Saûn phaåm du lòch laø söï keát hôïp nhöõng dòch vuï vaø phöông tieän vaät chaát treân cô sôû khai thaùc caùc tieàm naêng du lòch nhaèm cung caáp cho khaùch moät khoaûng thôøi gian thuù vò, moät kinh nghieäm du lòch troïn veïn vaø söï haøi loøng” Ñaëc tính: Saûn phaåm du lòch coù caùc ñaëc tính nhö sau:
 12. 6 − Saûn phaåm ñöôïc baùn cho du khaùch tröôùc khi hoï nhìn thaáy saûn phaåm. − Saûn phaåm du lòch raát deã bò baét chöôùc. − Saûn phaåm ñöôïc hình thaønh töø caùc ngaønh kinh doanh khaùc nhau. − Saûn phaåm du lòch luoân ôû xa khaùch haøng. − Saûn phaåm du lòch khoâng coù tính toàn kho. − Saûn phaåm du lòch thöôøng coù tính thôøi vuï vaø chòu aûnh höôûng raát lôùn töø caùc yeáu toá nhö chính trò, vaên hoùa, kinh teá, ñieàu kieän töï nhieân. − Trong thôøi gian ngaén thì löôïng cung laø coá ñònh. − Khaùch mua haøng thöôøng ít trung thaønh vôùi saûn phaåm. Thaønh phaàn: Caùch saép xeáp theo toå chöùc du lòch theá giôùi: − Di saûn thieân nhieân. − Di saûn naêng löôïng. − Di saûn veà con ngöôøi. − Hình thaùi xaõ hoäi. − Hình thaùi veà thieát keá chính trò, phaùp cheá. − Dòch vuï, cô sôû haï taàng, cô sôû vaät chaát. − Nhöõng hoaït ñoäng kinh teá, taøi chính. 1.2.2. Vai troø cuûa ngaønh du lòch trong neàn kinh teá: Hieän nay ngaønh naøy ñoùng goùp raát lôùn cho neàn kinh teá moãi nöôùc cuõng nhö toaøn caàu (chieám khoaûng 11% GDP toaøn caàu). Ngaønh du lòch khoâng nhöõng mang laïi nguoàn thu ngoaïi teä raát lôùn maø coøn thu huùt raát nhieàu lao ñoäng, taïo ra nhieàu vieäc laøm môùi. Taïi Vieät Nam, du lòch goùp phaàn tích cöïc thöïc hieän chính saùch môû cöûa, thuùc ñaåy söï ñoåi môùi vaø cuõng goùp phaàn thuùc ñaåy caùc ngaønh khaùc. Cuõng thoâng qua du
 13. 7 lòch maø vieäc môû roäng giao löu vaên hoùa ñöôïc deã daøng hôn, thoâng qua ñoù laøm taêng söï ñoaøn keát hieåu bieát giöõa caùc vuøng, caùc daân toäc khaùc nhau. Vôùi toác ñoä phaùt trieån kinh teá nhö hieän nay thì nhu caàu du lòch caøng trôû neân caàn thieát vaø quan troïng trong ñôøi soáng tinh thaàn cuûa moãi ngöôøi daân. Ngaønh du lòch ngaøy caøng ñöôïc caûi thieän, ña daïng hoùa saûn phaåm do nhu caàu ñoøi hoûi khaét khe hôn cuûa khaùch haøng. Du lòch ngaøy nay khoâng ñôn thuaàn chæ laø ñi nghæ döôõng maø coøn coù nhu caàu tìm hieåu, khaùm phaù, hoïc hoûi, giao löu… Vì vaäy, vieäc ñaàu tö nghieân cöùu ngaønh naøy laø heát söùc quan troïng vaø caáp thieát. Vieät Nam ñöôïc ñaùnh giaù laø ñieåm ñeán lyù töôûng, an toaøn cuûa du khaùch nöôùc ngoaøi, theå hieän ôû toác ñoä taêng tröôûng naêm sau cao hôn naêm tröôùc, mang laïi nguoàn thu ngoaïi teä raát lôùn (hôn 2 tyû USD) cho ñaát nöôùc. Cuõng thoâng qua ngaønh naøy chuùng ta ñang cho theá giôùi thaáy raèng: Vieät Nam ñang trong thôøi kyø ñoåi môùi, naêng ñoäng phaùt trieån kinh teá vaø hoäi nhaäp vôùi theá giôùi. Keát luaän: Qua nghieân cöùu chöông I chuùng ta thaáy: − Xaây döïng chieán löôïc phaûi baûo ñaûm tuaân thuû theo caùc böôùc nhö ñaõ neâu ôû treân, phaûi xaùc ñònh ñöôïc caùc muïc tieâu daøi haïn, caùc ñaûm baûo veà nguoàn löïc, caùc chính saùch caàn thieát ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu ñoù. − Noäi dung chieán löôïc ñöôïc xaây döïng raát phong phuù vaø ña daïng vôùi caùc loaïi hình khaùc nhau. Vì vaäy vieäc xaây döïng chieán löôïc phaûi ñöôïc xem xeùt gaén lieàn vôùi caùc yeáu toá aûnh höôûng. − Vieäc löïa choïn chieán löôïc phaûi phuø hôïp vôùi muïc tieâu vaø ñònh höôùng chung cuûa nhaø nöôùc vaø ñaëc thuø cuûa töøng ñòa phöông.
 14. 8 CHÖÔNG II: THÖÏC TRAÏNG NGAØNH DU LÒCH TÆNH ÑOÀNG NAI 2.1. Tieàm naêng phaùt trieån ngaønh du lòch tænh Ñoàng Nai Theo soá lieäu cuûa Cuïc Thoáng keâ Ñoàng Nai, Ñoàng Nai thuoäc mieàn Ñoâng Nam Boä coù dieän tích laø 5.894,73 km2, daân soá naêm 2006 laø 2.246.192 ngöôøi. Ñoàng Nai naèm treân ñòa baøn vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam, phía Baéc giaùp tænh Laâm Ñoàng, phía Ñoâng giaùp tænh Bình Thuaän, phía Taây giaùp tænh Bình Döông, Bình Phöôùc vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh, phía Nam giaùp tænh Baø Ròa- Vuõng Taøu. Vôùi vò trí laø cöûa ngoû phía Ñoâng cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Tænh coù ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå phaùt trieån du lòch vì Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø moät trong nhöõng trung taâm kinh teá, vaên hoùa lôùn nhaát nöôùc, ñaây laø nguoàn cung caáp löôïng khaùch du lòch tieàm naêng raát lôùn cho Tænh. Toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa tænh luoân ñaït ôû möùc cao trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Taêng tröôûng GDP luoân ñaït ôû möùc cao nhaát trong caùc tænh mieàn Ñoâng Nam Boä vaø cao hôn raát nhieàu so vôùi taêng tröôûng GDP cuûa caû nöôùc. Theo soá lieäu cuûa Cuïc Thoáng Keâ thì naêm 2004, toác ñoä taêng tröôûng GDP cuûa Ñoàng Nai laø 13,6%, trong khi caû nöôùc chæ laø 7,7%; naêm 2005 taêng tröôûng GDP tænh Ñoàng Nai laø 14%, cao gaáp 1,7 laàn so vôùi taêng tröôûng GDP cuûa caû nöôùc; naêm 2006 laø 14,3% trong khi taêng tröôûng GDP caû nöôùc laø 8,17%. Tuy nhieân, ñoùng goùp cao nhaát cho taêng tröôûng GDP laïi do söï taêng tröôûng cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp vôùi caùc khu coâng nghieäp taäp trung treân ñòa baøn thaønh phoá Bieân Hoøa vaø caùc huyeän laân caän. Cô caáu kinh teá cuûa Tænh naêm 2006 laø : coâng nghieäp - xaây döïng chieám 57,4%, dòch vuï chieám 28,9%, noâng – laâm - ngö nghieäp chieám 13,7%. Tieàm naêng du lòch cuûa tænh raát lôùn nhöng chöa ñöôïc khai thaùc ñuùng möùc. Tænh Ñoàng Nai môùi noåi leân trong nhöõng naêm gaàn ñaây nhö moät ñòa ñieåm du lòch lyù töôûng cho du khaùch ñaëc bieät laø loaïi hình du lòch sinh thaùi, du lòch vaên hoùa lòch söû, du lòch leã hoäi truyeàn thoáng … vôùi nhöõng ñòa danh noåi tieáng nhö röøng
 15. 9 quoác gia Nam Caùt Tieân, khu di tích lòch söû Chieán khu D, laøng böôûi Taân Trieàu, khu du lòch Thaùc Giang Ñieàn, Thaùc Mai… Tieàm naêng phaùt trieån caùc loaïi hình du lòch naøy cuûa tænh raát lôùn vì beân caïnh toác ñoä taêng tröôûng cao, oån ñònh cuûa neàn kinh teá, tænh coøn coù öu theá ñöôïc thieân nhieân öu ñaõi. Chuùng ta seõ thaáy roõ tieàm naêng ñoù khi ñi saâu phaân tích caùc tieàm naêng phaùt trieån du lòch cuûa Tænh. Phaân loaïi caùc ñieåm du lòch Tænh theo ñòa hình: STT Teân ñòa phöông Phaân loaïi caùc ñieåm du lòch theo ñòa hình Toång Röøng Nuùi Hoà Thaùc Suoái Soâng, Coâng soá ñoài cuø lao, vieân, ñaûo vöôøn 1 Thaønh phoá Bieân Hoaø 10 1 2 5 2 2 Thò Xaõ Long Khaùnh 3 3 3 Huyeän Vónh Cöûu 3 1 1 1 4 Huyeän Long Thaønh 5 1 1 1 1 1 5 Huyeän Nhôn Traïch 3 1 1 1 6 Huyeän Thoáng Nhaát 2 2 7 Huyeän Traûng Bom 5 1 2 2 8 Huyeän Xuaân Loäc 7 1 1 1 4 9 Huyeän Caåm Myõ 6 2 2 1 1 10 Huyeän Ñònh Quaùn 3 1 2 11 Huyeän Taân Phuù 4 1 1 1 1 Toång soá 51 3 7 8 9 4 8 12 (Nguoàn : Sôû Du lòch Thöông Maïi Ñoàng Nai – Naêm 2006) Söï phong phuù veà ñòa hình ñaõ ñem ñeán cho Ñoàng Nai tieàm naêng to lôùn veà taøi nguyeân du lòch thieân nhieân. Ñoàng Nai ñaõ coù haàu nhö moïi loaïi ñòa hình lyù töôûng cho phaùt trieån du lòch xanh. Taøi nguyeân röøng: röøng Ñoàng Nai coù ñaëc tröng cô baûn cuûa röøng nhieät ñôùi, coù taøi nguyeân ñoäng thöïc vaät phong phuù, ña daïng, tieâu bieåu laø röøng quoác gia
 16. 10 Nam Caùt Tieân. Töø naêm 1976 ñeán naêm 1981 dieän tích röøng giaûm ñaùng keå do vieäc quaûn lyù, baûo veä taøi nguyeân chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc, keát quaû laø ñoä che phuû röøng giaûm töø 47,8% xuoáng coøn 21,5%. Hieän nay, coâng taùc qui hoaïch, troàng röøng ñöôïc chuù troïng neân ñoä che phuû röøng ñaõ gia taêng ñaùng keå, ñaït 30% toång dieän tích töï nhieân. Vôùi toác ñoä gia taêng naøy thì döï kieán ñeán naêm 2010 ñoä che phuû röøng seõ chieám khoaûng 50% toång dieän tích töï nhieân. Röøng quoác gia Nam Caùt Tieân: naèm treân ñòa baøn ba Tænh Ñoàng Nai, Laâm Ñoàng vaø Bình Phöôùc, caùch thaønh phoá Hoà Chí Minh 150 km, vôùi toång dieän tích laø 73.878 ha. Röøng Nam Caùt Tieân laø moät trong nhöõng vöôøn quoác gia lôùn nhaát Vieät Nam. Heä thöïc vaät phong phuù ña daïng vôùi khoaûng 1.800 loaøi thöïc vaät thuoäc 151 hoï, 73 boä, ñaëc tröng cho heä thöïc vaät mieàn Ñoâng Nam Boä vôùi nhieàu loaïi goã öu theá hoï sao daàu, hoï töû vi, hoï ñaäu… Khu baûo toàn töï nhieân Nam Caùt Tieân coù nhieàu loaøi ñoäng vaät quyù hieám ñöôïc ghi vaøo saùch ñoû bao goàm 18 loaøi thuù, 20 loaøi vaø phaân loaøi chim, 12 loaøi boø saùt, 1 loaøi löôõng cö. Vöôøn quoác gia coù heä ñoäng vaät phong phuù vôùi 77 loaøi thuù, 326 loaøi chim, 82 loaøi caù nöôùc ngoït , 40 loaøi boø saùt, 14 loaøi löôõng cö vaø haøng traêm loaøi coâng truøng. Khu röøng coù caûnh thieân nhieân ña daïng: vöøa coù ñoài vöøa coù baõi ven soâng, vöøa coù caùc traûng roäng lôùn baèng phaúng, laïi coù caùc doøng chaûy doác. Giöõa doøng soâng roäng lôùn noåi leân caùc hoøn ñaûo chaïy daøi theo con nöôùc. Treân ñaûo, caây coå thuï moïc xen vôùi ñaùm coû roäng coù theå laøm nôi caém traïi, ñoát löûa ñeâm haáp daãn. Doïc ven soâng, theo loä chính veà phía tay traùi laø toaøn boä caùc kieåu röøng giaø, röøng hoãn giao cuûa caùc loaïi caây quí : goõ ñoû, caåm lai, giaùng höông… Beân phaûi cuûa con ñöôøng röøng laø thaùc trôøi, moät gheành thaùc kyø thuù nhaát cuûa Nam Caùt Tieân. Naèm ôû khu trung taâm cuûa röøng caám Nam Caùt Tieân laø Baøu Saáu chöùa nhieàu loaïi caù, ñaëc bieät coù caû caù saáu nöôùc ngoït, ven Baøu taäp hôïp caùc loaøi chim lôùn nhö coâng, tró, gaø loâi, seán, giang, moøng keùt, le le, cuø ñen…
 17. 11 Khoâng nhöõng coù caûnh tham quan ngoaïn muïc, maø coøn naèm trong khu vöïc chuyeån tieáp cuûa khí haäu mieàn nuùi vaø ñoàng baèng neân Nam Caùt Tieân coù moät daïng khí haäu ñoäc ñaùo. Cuøng vôùi ñòa hình coù nhieàu soâng suoái bao boïc laøm cho khu röøng giaø ñöôïc giöõ vöøa nguyeân veïn vöøa trôû thaønh nôi qui tuï haàu heát caùc kieåu röøng ñoàng baèng Nam boä. Ñaây laø khu röøng nguyeân sinh tieâu bieåu cho heä sinh thaùi röøng aåm nhieät ñôùi vuøng thaáp. Vôùi khoaûng 90km chieàu daøi soâng Ñoàng Nai bao boïc quanh Vöôøn quoác gia, cuøng nhöõng caûnh quan huøng vyõ, hoang sô cuûa röøng aån chöùa bao ñieàu kyø bí cuûa thieân nhieân taïo neân moät caûnh quan tuyeät ñeïp thích hôïp phaùt trieån caùc tour du lòch sinh thaùi, nghieân cöùu caùc heä ñoäng thöïc vaät quyù hieám… Ngoaøi ra coøn coù caùc khu röøng caûnh quan nhö röøng ven hoà Trò An, röøng thaùc Mai ôû Laâm Tröôøng Taân Phuù, röøng Saùc ôû Nhôn Traïch, Long Thaønh… coù nhieàu tieàm naêng du lòch sinh thaùi röøng. Röøng Saùc: laø moät vuøng röøng ngaäp maën haøng ngaøn km vuoâng naèm ôû phía Ñoâng Nam tænh Ñoàng Nai, thuoäc ñòa phaän caùc huyeän Nhôn Traïch, Long Thaønh, aên thoâng moät daûi vôùi röøng Saùc Caàn Giôø (thaønh phoá Hoà Chí Minh). Vuøng röøng naøy coù thaûm thöïc vaät nöôùc maën raát phong phuù vôùi nhieàu loaïi caây ñöôùc, da, suù, coù, maém, baàn… ñan níu nhau thaønh nhieàu taàng lôùp vaø raát nhieàu caù toâm. Vuøng Röøng Saùc ñaõ töøng laø caên cöù ñòa caùch maïng ngay töø nhöõng naêm ñaàu tieân khaùng Phaùp. Nôi ñaây cuõng töøng laø chöùng tích cho caùc cuoäc raûi thaûm bom B52, chaát ñoäc hoùa hoïc, caùc cuoäc caøn queùt qui moâ lôùn vôùi söï tham gia cuûa nhieàu binh chuûng, taøu chieán vaø vuõ khí hieän ñaïi trong cuoäc khaùng chieán choáng Myõ. Ñeå töôûng nhôù coâng ôn vaø chieán tích anh huøng cuûa nhöõng anh huøng lieät syõ ñaõ ngaõ xuoáng, ñeàn thôø Lieät só Nhôn Traïch ñöôïc xaây döïng taïi xaõ Long Thoï, huyeän Nhôn Traïch, nôi cöûa ngoõ böôùc vaøo chieán khu Röøng saùc naêm xöa.
 18. 12 Nuùi Böûu Long: vuøng ñòa lyù mieät haï löu soâng Ñoàng Nai khaù baèng phaúng vôùi nhöõng ñoàng baèng, cuø lao xanh möôït, nhöõng maûng röøng ngaäp nöôùc noái nhau; vì vaäy, treân toaøn vuøng naøy, söï hieän dieän cuûa nhöõng ngoïn nuùi do söï kieán taïo cuûa thieân nhieân ñaõ trôû thaønh nhöõng nôi haáp daãn du lòch. Nuùi Böûu Long laø ngoïn nuùi ñeïp nhaát trong caùc ngoïn nuùi ôû Ñoàng Nai. Khu danh thaéng Böûu Long roäng 84 ha, coù ñoä cao trung bình 100m so vôùi möïc nöôùc bieån vôùi quaàn theå nuùi non, soâng hoà, hang ñoäng, chuøa chieàn ñaõ ñöôïc baûo veä, truøng tu, toân taïo nhö moät khu di tích quoác gia. Ñaây laø nôi sôn thuûy höõu tình, nuùi cao, hoà roäng, khoâng khí trong laønh taïo caûm giaùc thanh thoaùt cho du khaùch. Khu danh thaéng coù hai cuïm nuùi chính: cuïm nuùi Bình Ñieän vaø Long Sôn Thaïch Ñoäng. Treân nuùi Bình Ñieän coù chuøa Long Sôn, Böûu Phong coå kính, coù ñöôøng haàm bí maät che giaáu caùc chieán só caùch maïng trong thôøi kyø khaùng chieán... Long Sôn Thaïch Ñoäng thì coù hình daïng gioáng haøm eách vôùi nhieàu nhuõ ñaù ruû xuoáng ñaày veû huyeàn bí. Tænh Ñoàng Nai ñang coù ñònh höôùng phaùt trieån Böûu Long theo höôùng du lòch sinh thaùi, lòch söû, toân giaùo mang ñaäm baûn saéc vaên hoùa daân toäc tieâu bieåu cho vuøng ñaát Ñoâng Nam Boä. Nuùi Le: thuoäc thò traán Gia Rai, huyeän Xuaân Loäc. Nuùi cao 837m, treân ñænh nuùi coù hoà nöôùc thieân nhieân vaø 4 doøng suoái ñeïp. ÔÛ ñoä cao 660m coù chuøa Gia Laøo vôùi caûnh quan thieân nhieân ñeïp, phuø hôïp cho caùc loaïi hình du lòch haønh höông, tham quan, vui chôi giaûi trí. Ñaù Choàng: laø moät quaàn theå nuùi ñaù taïo daùng ñeïp ñeõ, kyø laï, caùch thaønh phoá Bieân Hoøa khoaûng 50 km, naèm treân ñòa phaän huyeän Ñònh Quaùn. Vôùi ba hoøn ñaù naèm choàng leân nhau khaù choâng cheânh ôû ñoä cao 36m so vôùi maët ñöôøng, hoøn Ñaù Choàng naèm saùt quoác loä 20 veà höôùng ñoâng baéc nhö moät töôïng ñaøi kyø vó vôùi gioù söông. Hoøn döôùi cuøng lôùn gaáp hai hoøn naèm treân, hoøn treân cuøng thì naèm chìa ra
 19. 13 khoûi phaàn nöõa ngoaøi beân döôùi nhö muoán ñoå xuoáng baát kyø luùc naøo. Hình thuø kyø dò naøy ñaõ laøm ngaïc nhieân bieát bao du khaùch tham quan. Danh thaéng Ñaù Choàng khoâng nhöõng laø moät ñieåm tham quan kyø thuù cho khaùch du lòch maø coøn thu huùt nhieàu nhaø khaûo coå hoïc, baûo taøng hoïc vì chính nôi ñaây coøn löu giöõ nhieàu di tích cuûa cuoäc soáng ngöôøi tieàn söû. Danh thaéng naøy ñaõ ñöôïc Boä Vaên Hoùa coâng nhaän laø di tích quoác gia. Nuùi Ñaù Voâi: coøn goïi laø nuùi Baïch Töôïng, naèm veà phía taây nam cuûa khu thaéng caûnh Ñaù Choàng. Nuùi coù hình 2 con voi lôùn naèm caïnh nhau. Treân ñænh hoøn ñaù laø Voi Ñöïc coù töôïng Phaät Thích Ca khoång loà nhìn veà höôùng ñoâng ñöôïc xaây vaø ñaët vaøo ñaàu naêm 1970. Döôùi chaân cuûa Voi Ñöïc coù hang Baïch Hoå. Hoøn ñaù keá beân goïi laø Voi Caùi. Töø hang Baïch Hoå coù moät haønh lang tam caáp uoán theo nuùi Ñaù Voi ñeå du khaùch coù theå leân ñænh cuûa ñaù Voi Ñöïc, töø ñaây du khaùch coù theå phoùng taàm maét nhìn ra toaøn caûnh cuûa khu danh thaéng ñeïp tuyeät vôøi naøy. Hoà Trò An: thuoäc thò traán Vónh An, huyeän Vónh Cöûu, tænh Ñoàng Nai, caùch TP. Hoà Chí Minh khoaûng 65 km. Hoà roäng 32.000 ha vôùi maët nöôùc trong xanh, phaúng laëng; Loøng hoà coù khoaûn 36 ñaûo lôùn, nhoû nhaáp nhoâ treân maët nöôùc, trong ñoù ñaùng keå nhaát laø hai ñaûo: Ñaûo OÙ vaø ñaûo Ñoàng Tröôøng naém lieàn keà nhau. Hoà giaøu thuûy saûn vôùi caùc moùn aên daân daõ, ñaäm ñaø khoù queân. Hoà Long Aån: roäng haøng chuïc heùc ta, laø hoà nöôùc nhaân taïo hình thaønh trong quaù trình khai thaùc ñaù. Hoà Long AÅn laø böùc tranh thu nhoû cuûa Vònh Haï Long vôùi voâ soá vaùch ñaù soi boùng treân maët nöôùc xanh bieác taïo neân moät veû ñeïp haáp daãn trong moät caûnh saéc thieân nhieân myõ leä: nuùi cao, hoà roäng keát hôïp haøi hoaø. Ñieåm nhaán cuûa hoà Long Aån chính laø oác ñaûo cao 35 m naèm giöõa loøng hoà, nôi quaàn tuï cuûa haøng chuïc loaøi chim quí hieám. Böûu Long vôùi hoà Long AÅn laø nôi haáp daãn khaùch du lòch muoán daõ ngoaïi tìm ñeán thieân nhieân trong moät ngaøy nghæ thö giaõn.
 20. 14 Thaùc Mai: raát lôùn vôùi chieàu daøi 2km, dieän tích maët nöôùc vaø baõi ñaù öôùc tính 500 ha, ñöôïc hôïp thaønh töø voâ soá doøng suoái, thaùc vaø soâng con, caây coái xanh töôi doïc hai beân bôø thaùc. Caém traïi, tham quan daõ ngoaïi ôû ñaây, du khaùch seõ thöôûng thöùc khoâng khí trong laønh giöõa tieáng thaùc reo suoát ngaøy ñeâm. Nôi ñaây coøn coù ñoäng Kim Quy laø nôi luoân thu huùt söï chuù yù cuûa du khaùch. Saâu trong ñoäng coù nhöõng taûng ñaù hình thuø kyø laï, coù 6 ñöôøng höôùng leân trôøi vaø 3 ñöôøng höôùng xuoáng ñaát. Böôùc vaøo ñoäng du khaùch tha hoà khaùm phaù nhöõng ñieàu kyø bí trong nhöõng hang ñoäng naøy. Veû ñeïp thaùc Mai ñöôïc taêng theâm nhieàu laàn vaøo muøa hoa nôû vôùi raát nhieàu loaïi mai röøng vaø lan röøng. Gaàn thaùc Mai laø khu baøu nöôùc soâi vôùi maïch nöôùc coù nhieät ñoä leân ñeán 70- 80 ñoä C, doøng nöôùc khoaùng aám noùng, trong laønh taém vaø röûa maët raát deã chòu. Vôùi ñieàu kieän thieân nhieân öu ñaõi tuyeät vôøi, thaùc Mai thích hôïp cho caùc tour du lòch sinh thaùi keát hôïp nghæ ngôi, döôõng beänh cuoái tuaàn, pícnic vôùi baïn beø hay du lòch gia ñình… Thaùc Giang Ñieàn: Naèm trong ñòa phaän xaõ Giang Ñieàn, huyeän Thoáng Nhaát, tænh Ñoàng Nai. Con thaùc traûi daøi vôùi nhieàu taûng ñaù treân ñænh taïo ra nhieàu doøng chaûy, tung boït traéng xoùa, raát ñeïp. Hai beân bôø suoái coù raát nhieàu hoa daïi vaø böôùm, caây xanh, thaûm coû traûi daøi xanh nguùt taàm maét. Doøng suoái töø chaân thaùc chaûy ngoaèn ngoeøo döôùi taùn caây xanh taïo neân moät khung caûnh khaù ngoaïn muïc. Ven doøng vaø giöõa doøng thaùc, coù nhöõng taûng ñaù to, laø choã caâu caù lyù töôûng cho nhöõng ngöôøi coù thuù vui daân daõ naøy.. Thaùc Giang Ñieàn hieän nay ñöôïc xem laø ñieåm daõ ngoaïi sinh thaùi cuoái tuaàn khaù môùi meû vaø haáp daãn du khaùch töø TP.Hoà Chí Minh vaø caùc vuøng laân caän tìm ñeán. Ngoaøi ra coøn coù thaùc An Vieãn chaûy qua noâng tröôøng cao su An Vieãn thuoäc huyeän Long Thaønh; thaùc Suoái Reo thuoäc huyeän Thoáng Nhaát; thaùc Ba Gioït thuoäc ñòa phaän xaõ Phuù Hoøa, huyeän Ñònh Quaùn vôùi nhieàu tuùp leàu cuûa ngöôøi ñaùnh caù
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=256

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2