intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

69
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận chung về hoạt động nhượng quyền thương mại, thực trạng hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, phương hướng và các giải pháp hoàn thiện nhượng quyền thương mại ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ LIÊN PHƢƠNG<br /> <br /> NHƢỢNG QUYỀN THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM<br /> Ngành: Quản trị kinh doanh<br /> Mã số: 8340101<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. BÙI VĂN HUYỀN<br /> <br /> HÀ NỘI – 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu<br /> ghi trong luận văn là trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chưa<br /> từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Mở đầu ......................................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chung và cơ sở thực tiễn về hoạt động nhƣợng quyền<br /> thƣơng mại ................................................................................................................... 9<br /> 1.1. Khái quát chung về hoạt động nhượng quyền thương mại .................................... 9<br /> 1.2. Các hình thức nhượng quyền thương mại .......................................................... .18<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhượng quyền thương mại… ................ .20<br /> 1.4. Kinh nghiêm nhượng quyền của một số quốc gia trên thế giới và bài học đối<br /> với Việt Nam.. ............................................................................................................ .23<br /> Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động nhƣợng quyền thƣơng mại tại Việt Nam. ..... 30<br /> 2.1. Quá trình phát triển nhượng quyền thương mại tại Việt Nam ............................. 30<br /> 2.2. Thực trạng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2012 đến<br /> năm 2017 ..................................................................................................................... 34<br /> 2.3. Đánh giá chung… ................................................................................................ 50<br /> Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng và các giải pháp hoàn thiện nhƣợng quyền thƣơng<br /> mại tại Việt Nam.................................................. ......................................................63<br /> 3.1. Dự báo xu hướng nhượng quyền thương mại tại Việt Nam..... ....................... ....63<br /> 3.2. Dự báo tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2025 ................................ 65<br /> 3.3. Giải pháp hoàn thiện nhượng quyền thương mại ở Việt Nam.. ........................... 68<br /> Kết luận ...................................................................................................................... 78<br /> Danh mục tài liệu tham khảo ................................................................................... 80<br /> Phụ lục<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT<br /> <br /> THUẬT NGỮ TIẾNG<br /> ANH<br /> <br /> NQTM<br /> <br /> Nhượng quyền thương mại<br /> <br /> Franchise<br /> <br /> IFA<br /> <br /> Hiệp hội nhượng quyền<br /> quốc tế<br /> <br /> International Franchise<br /> Association<br /> <br /> FTC<br /> <br /> Hội đồng Thương mại Liên bang<br /> Hoa Kỳ<br /> <br /> The US Federal Trade<br /> Commission<br /> <br /> FCA<br /> <br /> Ủy ban NQTM Úc<br /> <br /> Franchise Council of<br /> Australia<br /> <br /> CGCN<br /> <br /> Chuyển giao công nghệ<br /> <br /> SHTT<br /> <br /> Sở hữu trí tuệ<br /> <br /> CP<br /> <br /> Chính phủ<br /> <br /> NĐ<br /> <br /> Nghị định<br /> <br /> QĐ<br /> <br /> Quyết định<br /> <br /> TT<br /> <br /> Thông tư<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> TP.HCM<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh<br /> <br /> UBND TP<br /> <br /> Ủy ban nhân dân thành phố<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> <br /> Bảng 1.1: Tỷ trọng các ngành trong NQTM toàn cầu 2015 .................................... 10<br /> Bảng 1.2: So sánh giữa Nhượng quyền thương mại và Đại lý thương mại ............. 15<br /> Bảng 1.3: So sánh giữa Nhượng quyền thương mại và Cơ hội kinh doanh ............ 16<br /> <br /> DANH MỤC CÁC HÌNH<br /> <br /> Hình 2.1: Quá trình ban hành và sửa đổi hệ thống pháp lý NQTM ở VN ............... 36<br /> Hình 2.2: Tỷ lệ các cửa hàng NQTM trên thế giới phân chia theo lĩnh vực ............. 33<br /> Hình 2.3: Số nhà nhượng quyền từ nước ngoài vào Việt Nam ................................ 37<br /> Hình 2.4: Các lĩnh vực nhượng quyền chủ yếu ........................................................ 38<br /> Hình 2.5: Tỷ lệ các công ty sẵn sàng NQTM thứ cấp tại TP.HCM ......................... 42<br /> Hình 2.6: Những khó khăn của các doanh nghiệp kinh doanh NQTM ................... 49<br /> Hình 3.1: Tăng trưởng GDP trong quý I qua các năm ............................................. 69<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2