intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Phú Yên đến năm 2020

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:147

32
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài phân tích thực trạng thực hiện chiến lược phát triển Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Phú Yên, xác định những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục để đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Phú Yên đến năm 2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Phú Yên đến năm 2020

LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Số liệu và kết<br /> <br /> uế<br /> <br /> quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ<br /> một học vị nào. Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được ghi rõ<br /> nguồn gốc.<br /> <br /> Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Nguyễn Thị Hiếu<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự hướng dẫn tận tình của<br /> Cô giáo PGS.TS Phan Thị Minh Lý trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thành<br /> <br /> uế<br /> <br /> luận văn này.<br /> <br /> Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo Sau Đại học,<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Lãnh đạo và các thầy cô giáo trong trường Đại học Kinh tế - Huế, Đại học Huế, các<br /> <br /> thầy cô giáo tham gia giảng dạy đã giúp đỡ và góp ý tận tình trong suốt thời gian<br /> học tập.<br /> <br /> h<br /> <br /> Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, Lãnh đạo và các anh chị đồng<br /> <br /> in<br /> <br /> nghiệp trong Trung tâm Tích hợp dữ liệu, nơi tác giả đang công tác.<br /> <br /> thời gian thực hiện đề tài.<br /> <br /> cK<br /> <br /> Tác giả xin cảm ơn tập thể lớp đã động viên, đóng góp nhiều ý kiến trong<br /> <br /> Cuối cùng tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình, bạn bè đồng<br /> <br /> họ<br /> <br /> nghiệp đã động viên, giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> văn này.<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Nguyễn Thị Hiếu<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ HIẾU<br /> Chuyên nghành : Quản trị kinh doanh. Niên Khoá: 2011 - 2013<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHAN THỊ MINH LÝ<br /> Tên đề tài: “Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển Trung tâm Tích hợp dữ<br /> liệu tỉnh Phú Yên đến năm 2020”<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Công nghệ thông tin (CNTT) đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi<br /> lĩnh vực, góp phần vào sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và làm thay đổi<br /> cơ bản cách quản lý, học tập, làm việc của con người, nâng cao hiệu quả công việc<br /> và chất lượng cuộc sống. Trong hoạt động quản lý Nhà nước, việc ứng dụng CNTT<br /> đã và đang trở thành công tác bắt buộc và cấp thiết.<br /> Với chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh giao, Trung<br /> tâm Tích hợp dữ liệu là đầu mối thực hiện việc hỗ trợ ứng dụng CNTT vào việc cải<br /> cách hành chính, hình thành và phát triển chính quyền điện tử tại địa phương, xây<br /> dựng hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ, hệ thống an ninh mạng của tỉnh, xây dựng<br /> và quản lý hệ thống mạng WAN của tỉnh phục vụ tin học hóa quản lý hành chính<br /> nhà nước và chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh.<br /> Trước những lý do như vậy, tôi chọn đề tài luận văn cao học của mình là<br /> “Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Phú<br /> Yên đến năm 2020” là yếu tố cấp thiết đối với Trung tâm Tích hợp dữ liệu.<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> 2.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu<br /> Để đạt được mục đích của đề tài, trong quá trình nghiên cứu, tôi đã sử dụng<br /> các phương pháp sau: phương pháp phân tích thống kê; Tổng hợp, suy luận khoa<br /> học; phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu được tiến hành trên phần mềm SPSS.<br /> 3. Các kết quả nghiên cứu chính và kết luận<br /> 3.1. Kết quả nghiên cứu<br /> 1. Góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược và thực hiện<br /> chiến lược phát triển của tổ chức trong ngành công nghệ thông tin và truyền thông.<br /> 2. Phân tích những kết quả thực hiện chiến lược phát triển Trung tâm Tích<br /> hợp dữ liệu tỉnh Phú Yên giai đoạn 2009-2012, nhận diện được những điểm còn hạn<br /> chế, những ưu điểm của từng hoạt động, từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá phù<br /> hợp dựa trên nguồn số liệu thứ cấp và sơ cấp.<br /> 3. Đề xuất được một số giải pháp thực hiện chiến lược phát triển Trung tâm<br /> Tích hợp dữ liệu tỉnh Phú Yên đến năm 2020.<br /> 3.2. Những đóng góp của luận văn<br /> Với việc đưa ra một số giải pháp, luận văn góp phần giúp Trung tâm cải<br /> thiện công tác quản lý, mở rộng đầu tư mới cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch<br /> vụ nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu của người sử dụng thông tin<br /> trong giai đoạn mới. Luận văn là tài liệu tham khảo cho Trung tâm trong việc định<br /> hướng, hoạch định chiến lược và phát triển tốt hơn trong tương lai.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Số hiệu bảng<br /> <br /> Tên bảng<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Tổng hợp một số chỉ tiêu dân số, diện tích và lao động của tỉnh Phú Yên ....23<br /> <br /> Bảng 2.2:<br /> <br /> Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2001-2010 tỉnh Phú Yên................................. 27<br /> <br /> Bảng 2.3.<br /> <br /> Cơ cấu GDP và cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh...........................................28<br /> <br /> Bảng 2.4.<br /> <br /> Xếp hạng chung mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT-Truyền<br /> <br /> uế<br /> <br /> Bảng 2.1:<br /> <br /> Bảng 2.5:<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> thông một số tỉnh Nam Trung bộ......................................................................32<br /> Xếp hạng tổng thể mức độ cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên<br /> Website/Portal của một số tỉnh trong khu vực.................................................43<br /> Tỷ lệ cơ quan đã khai báo tên miền thứ cấp đến năm 2012............................44<br /> <br /> Bảng 2.7:<br /> <br /> Các lớp mà CBVC Trung tâm tham gia từ năm 2010 đến năm 2012............48<br /> <br /> Bảng 2.8:<br /> <br /> Tình hình đào tạo từ năm 2009 đến năm 2012................................................49<br /> <br /> Bảng 2.9<br /> <br /> Danh mục thiết bị của Trung tâm được đầu tư qua các năm ..........................51<br /> <br /> Bảng 2.10<br /> <br /> Công tác xây dựng và nâng cấp cổng thông tin điện tử qua các năm ............53<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Bảng 2.6.<br /> <br /> họ<br /> <br /> Bảng 2.11. Thông tin chung về đối tượng được khảo sát...................................................60<br /> Bảng 2.12. Các thông số về độ tin cậy (Reliability Statistics) của thang đo.....................61<br /> Bảng 2.13. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo các khái niệm nghiên cứu(Item -<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Total Statistics)................................................................................................... 61<br /> <br /> Bảng 2.14. Kiểm định số lượng mẫu thích hợp KMO(KMO and Bartlett's Test) ...........65<br /> Bảng 2.15. Bảng phân tích nhân tố của các thuộc tính của cổng<br /> <br /> ng<br /> <br /> thông tin điện tử ................................................................................................. 66<br /> <br /> Bảng 2.16. Đánh giá của các cơ quan về tình hình cổng thông tin điện tử .......................70<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Bảng 2.17. Tổng hợp mức độ hài lòng của người sử dụng đối với Cổng thông tin điện tử<br /> .............................................................................................................................72<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Bảng 2.18. Đánh giá của các cơ quan về tính năng kỹ thuật của hộp thư điện tử ............75<br /> Bảng 2.19<br /> <br /> Tổng hợp mức độ hài lòng của người sử dụng đối với<br /> hộp thư điện tử ................................................................................................... 77<br /> <br /> iv<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN....................................................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN............................................................................................................................ii<br /> <br /> uế<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ...........................................iii<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG......................................................................................................iv<br /> PHẦN MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài......................................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu .............................................................................................................. 2<br /> <br /> h<br /> <br /> 3. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................................... 2<br /> <br /> in<br /> <br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................................ 2<br /> <br /> cK<br /> <br /> 5. Kết cấu của luận văn.............................................................................................................. 3<br /> CHƯƠNG 1 ............................................................................................................................... 4<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRONG TỔ CHỨC<br /> <br /> họ<br /> <br /> VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ................................................... 4<br /> 1.1. Khái niệm chung về chiến lược phát triển......................................................................... 4<br /> 1.2. Chiến lược phát triển nghành............................................................................................. 7<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm về chiến lược phát triển ngành .................................................................... 7<br /> 1.2.2. Yêu cầu của một bản chiến lược phát triển ngành......................................................... 8<br /> 1.2.3. Nội dung của chiến lược phát triển ngành ..................................................................... 9<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.2.4. Hệ thống các giải pháp và chính sách ..........................................................................10<br /> 1.2.5. Các phương pháp phân tích chiến lược........................................................................10<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.2.6. Thực hiện chiến lược.....................................................................................................15<br /> 1.3. Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam .........................17<br /> Mục tiêu phát triển công nghệ thông tin và truyền thông.....................................17<br /> <br /> 1.3.2.<br /> <br /> Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông ................................. 17<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.3.1.<br /> <br /> 1.4. Kinh nghiệm phát triển Trung Tâm Tích Hợp Dữ Liệu ................................................20<br /> CHƯƠNG 2 .............................................................................................................................22<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2