intTypePromotion=1

Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa I: Phân tích danh mục thuốc đã được sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước năm 2015

Chia sẻ: 123share | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
162
lượt xem
72
download

Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa I: Phân tích danh mục thuốc đã được sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước năm 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài được thực hiện nghiên cứu với mục tiêu là phân tích tính hợp lý, chưa hợp lý trong danh mục thuốc đã được sử dụng năm 2015 tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long - Bình Phước. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa I: Phân tích danh mục thuốc đã được sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước năm 2015

BỘ Y TẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI<br /> <br /> TRẦN THỊ NĂM<br /> <br /> PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC<br /> ĐÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI<br /> NH VI N ĐA<br /> T NH<br /> <br /> HOA THỊ Ã<br /> <br /> NH ONG<br /> <br /> NH PHƯỚC NĂM 2015<br /> <br /> UẬN VĂN TỐT NGHI P DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA I<br /> <br /> HÀ NỘI 2017<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI<br /> <br /> TRẦN THỊ NĂM<br /> <br /> PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC<br /> ĐÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI<br /> NH VI N ĐA<br /> T NH<br /> <br /> HOA THỊ Ã<br /> <br /> NH ONG<br /> <br /> NH PHƯỚC NĂM 2015<br /> <br /> UẬN VĂN TỐT NGHI P CHUYÊN<br /> <br /> HOA CẤP I<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH : TỔ CHỨC QUẢN Í DƯỢC<br /> MÃ SỐ : CK 60720412<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn Khoa học: PGS. TS N u n T ị T<br /> Thời gian th c hiện:<br /> <br /> HÀ NỘI 2017<br /> <br /> 5-11/2016<br /> <br /> n H<br /> <br /> n<br /> <br /> ỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành đƣợc bài Luận văn này, tôi đã nhận đƣợc s giúp đỡ tận<br /> tình và có hiệu quả của rất nhiều cá nhân và tập thể, của các thầy cô giáo, gia<br /> đình, đồng nghiệp và bạn bè.<br /> Trước hết tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới<br /> TS N u n T ị T<br /> <br /> n H<br /> <br /> n<br /> <br /> - người cô kính mến đã tận tình chỉ bảo tôi<br /> <br /> trong suốt thời gian học tập và thực hiện đề tài. Nhân đây, tôi xin bày tỏ lòng<br /> biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau Đại học, các Thầy,<br /> các Cô Bộ môn Quản lý kinh tế dƣợc của Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội, đã<br /> ủng hộ, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi học tập nghiên cứu và<br /> hoàn thành luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, khoa Dƣợc, Phòng tổ chức<br /> cán bộ, Phòng kế hoạch tổng hợp, Phòng tài ch nh kế toán của BVĐK th xã<br /> Bình Long - nơi tôi công tác đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được học tập<br /> nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn và hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, các bạn đồng nghiệp và<br /> những ngƣời thân đã chia sẻ, động viên tôi vƣợt qua những khó khăn, trở ngại<br /> để tôi đƣợc yên tâm học và hoàn thành bản luận văn.<br /> <br /> DS TRẦN THỊ NĂM<br /> <br /> MỤC ỤC<br /> Trang phụ bìa<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG<br /> DANH MỤC HÌNH<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................... 1<br /> Chƣơng . TỔNG QUAN ................................................................................. 3<br /> 1.1. Khái quát về Danh mục thuốc bệnh viện ................................................ 3<br /> . . Khái quát về Danh mục thuốc chủ yếu tại các cơ sở khám, chữa bệnh . 6<br /> .3. Hội đồng thuốc và điều tr bệnh viện ...................................................... 6<br /> .4. Th c trạng sử dụng thuốc tại một số bệnh viện ...................................... 7<br /> .5. Bệnh viện đa khoa th xã Bình Long, tỉnh Bình Phƣớc ........................ 11<br /> .5. . Sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ ............................................... 11<br /> .5. . Khoa Dƣợc BVĐK th xã Bình Long ............................................. 13<br /> .5.3. Hội Đồng Thuốc và Điều Tr BVĐK th xã Bình Long ................. 16<br /> .6. Mô hình bệnh tật của bệnh viện ............................................................ 17<br /> Chƣơng . ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................. 20<br /> . . Đối tƣợng nghiên cứu ........................................................................... 20<br /> . . Phƣơng pháp nghiên cứu ...................................................................... 20<br /> . . . Thiết kế nghiên cứu ........................................................................ 20<br /> 2.2. Thời gian và đ a điểm nghiên cứu ........................................................ 20<br /> .3. Phƣơng pháp nghiên cứu ...................................................................... 20<br /> .3. . Thiết kế nghiên cứu ........................................................................ 20<br /> .3. . Các biến số nghiên cứu ................................................................... 20<br /> .3.3. Phƣơng pháp thu thập số liệu.......................................................... 21<br /> .3.4. Phƣơng pháp phân t ch và xử lý số liệu .......................................... 23<br /> <br /> Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................... 25<br /> 3. . Tỷ lệ kinh ph mua thuốc tại bệnh viện ................................................ 25<br /> 3. . Thuốc ngoài Danh mục đƣợc sử dụng trong năm<br /> <br /> 5........................ 25<br /> <br /> 3.3. Cơ cấu Danh mục thuốc theo nhóm tác dụng dƣợc lý .......................... 27<br /> 3.4. Cơ cấu thuốc tiêu thụ theo nguồn gốc, xuất xứ .................................... 31<br /> 3.5. Cơ cấu thuốc theo phân loại tân dƣợc - thuốc có nguồn gốc dƣợc liệu 32<br /> 3.6. Tỷ lệ thuốc đơn thành phần và đa thành phần ...................................... 34<br /> 3.7. Cơ cấu thuốc mang tên gốc và thuốc mang tên thƣơng mại ................. 34<br /> 3.8. Tỷ lệ thuốc uống, thuốc tiêm – tiêm truyền và các dạng bào chế khác35<br /> 3.9. Cơ cấu DMT theo quy chế chuyên môn ............................................... 35<br /> 3.10. Phân tích Danh mục thuốc theo phân loại ABC ................................. 36<br /> Chƣơng 4. BÀN LUẬN – ĐỀ XUẤT ............................................................. 41<br /> KẾT LUẬN ..................................................................................................... 46<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2