intTypePromotion=1
ADSENSE

Luyện thi Đại học 2013 - Phần xác định công thức phân tử HCHC

Chia sẻ: Lâm Quang Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

238
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luyện thi Đại học 2013 - Phần xác định công thức phân tử HC HC hướng dẫn các em xác định công thức phân tử HCHC dạng 1: lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ theo phương thức thể tích. Sau khi hướng dẫn làm bài tập dạng trên, tác giả còn có phần bài tập minh họa và đáp án đi kèm để các em so sánh, đối chiếu kết quả. Đây là tài liệu bổ ích dành cho các em học sinh sắp thi Đại học, Cao đẳng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện thi Đại học 2013 - Phần xác định công thức phân tử HCHC

  1. LÂM QUANG NGỌC ĐHXD HÀ NỘI ĐT : 0983640438 LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2013 – PHẦN XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ HCHC Dạng 1: Lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ theo phương thức thể tích. Phạm vi áp dụng: Phương pháp này được dùng để lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ ở thể khí hoặc hơi. - Bước 1: Xác định thể tích các chất trước và sau phản ứng đốt cháy. - Bước 2: Viết phương trình phản ứng cháy dưới dạng tổng quát. y y CxHy + (x + ) O2 to xCO2 + H2O (1) → 4 2 y Z y CxHyOz + (x + - )O2 to xCO2 + H2O (2) → 4 2 2 y Z y t CxHyNt + (x + - )O2 to xCO2 + H2O + N2 → (3) 4 2 2 2 Đưa thể tích các khí đã xác định được ở bước 1 vào phương trình phản ứng cháy. VCO 2 n CO 2 2VH 2O 2n H 2O VO2 Bước 3: với pt (1) ⇒ x = = ;⇒y= = x+ = VA nA VA nA VC x H y Lập tỉ lệ mol và tỉ lệ thể tích tương ứng với các chất Lưu ý: Các nghiệm số tìm được là các số nguyên dương. Bai 1. Đốt cháy hoàn toàn 15cm 3 hiđrocacbon trong 98 cm3 O2 (lấy dư). Sau đó làm ̀ lạnh hỗn hợp thì thu được 68cm 3 khí, cho qua dung dịch KOH thì còn lại 8cm 3 khí. Thể tích các khí đo trong cùng một điều kiện về nhiệt độ, áp suất. Xác định công th ức phân t ử của hiđrocacbon. CxHy 15cm3 đốt CO2 làm lạnh CO2 dd KOH O2 còn dư O2 98cm3 H2O – H2O O2 dư - CO2 O2 còn dư 68cm3 8cm3 Bước 1: Từ sơ đồ trên các em rút ra thể tích các chất. VCxHy = 15 cm3
  2. V O ban đầu = 98cm3 2 -> V O cháy = 98 – 8 = 90 cm3 2 V O dư = 8cm3 2 V CO = 68 – 8 = 60 (cm3) 2 y y Bước 2: Viết phương trình cháy: CxHy + (x + ) O2 to xCO2 + H2O → 4 2 15 90 60 VCO2 60 Bước 3: Lập tỉ lệ x = V = -> x = 4 C H 15 x y VO2 x+ = = 90 = 6 -> y = 4(6 – 4) = 8 -> Công thức phân tử C4H8. VC x H y 15 Bài 2. Cho lượng oxi dư vào 100cm3 hidrocacbon rồi đốt cháy. Sau khi đốt cháy hoàn toàn thể tích hỗn hợp khí thu được là 950cm 3. Cho hơi nước ngưng tụ, thể tích còn lại là 550cm3. Sau khi cho qua dung dịch KOH thể tích còn lại 250cm 3. Thể tích các khí đo trong cùng một điều kiện như nhau. Xác định công thức phân tử của hidrocacbon. CxHy 100cm3 đốt CO2 làm lạnh CO2 dd KOH O2 dư O2 dư H2O -H2O O2 dư -CO2 O2 dư 950cm3 550cm3 250cm3 VCxHy = 100cm3 -> V H O (CxHy) = 950 – 550 = 400cm3 2 V CO = 550 – 250 = 300cm3 2 y y Lập phương trình cháy: CxHy + (x + ) O2 to xCO2 + H2O → 4 2 100(cm3) 300 400
  3. VCO2 300 Lập tỉ lệ: x= V = -> x = 3 C H x y 100 2.V H 2O 400 y= V = . 2 = 8 -> Công thức phân tử cần lập C3H8 C H x y 100 Bài 3: Trộn 10ml Hydrocacbon A với 120ml O 2 (dư) rồi đốt. Sau phản ứng làm lạnh thu được 90ml hỗn hợp khí, tiếp tục cho hỗn hợp khí qua nước vôi trong dư thì còn 10ml khí. Tìm CTPT của A ? Biết rằng tất cả các th ể tích đo trong cùng đi ều ki ện nhi ệt đ ộ, áp su ất. ĐS: C8H12 Bài 4 : Cho 0,5l hỗn hợp CxHy và khí CO2 và 2,5l O2 lấy dư rồi đốt cháy. Kết thúc phản ứng được một hỗn hợp mới có thể tích bằng 3,4l. Sau khi cho nước ng ưng t ụ còn 1,8l và sau khi cho qua dung dịch KOH chỉ còn 0,5l. Th ể tích các khí đo Trong cùng m ột đi ều ki ện. Xác định công thức phân tử của CxHy biêt hidrocacbon trên có tỉ khôi với không khí là 1,517. ́ CxHy 0,5l đốt CO2(pu+bd) làm lạnh CO2(pu+bd) dd KOH O2 dư CO2 bd H2O -H2O O2 dư -CO2 O2 2,5l O2 dư 3,4l 1,8l 0, 5l - Xác định thể tích của các chất. VO2 pu = 2,5 – 0,5 = 2 (l) V CO = 1,8 – 0,5 = 1,3 (l) = V CO + V CO 2 ̉ tông 2 pu 2 bđ V H O = 3,4 – 1,8 = 1,6 (l) 2 Theo phương trinh ta có ̀ Số mol oxi = số mol CO2 pu + ½ số mol H2O => VO2 pu = V CO + ½ VH O 2 ̉ tông 2 V CO VO2 pu - ½ V H O 2 ̉ tông= 2 V CO = 2 – ½ 1,6 = 1,2 => V CO = V CO - V CO 2 pư 2 dư 2 ̉ tông 2 pu = 1,3 – 1.2 = 0,1 V CxHy = 0,5 – 0,1 = 0,4 => n CxHy = 0,mol
  4. y y Lập phương trình phản ứng cháy: CxHy + (x + ) O2 to xCO2 + H2O → 4 2 0,2 Lập tỉ lệ: x= số mol CO2 : số mol CxHy = 0,3 : 0,1 = 3 y = 2. Số mol H2O/ số mol CxHy = 2. 0,4/0,1 = 8 -> C3H8 = 78 Bµi 5. §èt ch¸y hoµn toµn 400cm 3 hçn hîp gåm hi®r«cacbon A vµ nit¬ víi 900cm 3 O2 cã d, thÓ tÝch khÝ thu ®îc lµ 1,4lÝt. Sau khi cho níc ngng tô (hãa láng) th× cßn 800cm 3; cho hçn hîp léi qua KOH cßn 400cm 3, c¸c khÝ ®o ë cung ®iÒu kiÖn. X¸c ®Þnh CTPT cña hi®r«cacbon A. Bài 6. Đốt cháy hoàn toàn 10cm3 hợp chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố C, H và O, trong 40 cm3 khí O2 (lấy dư), sau khi phản ứng kết thúc thu được 60cm 3 hỗn hợp khí. Làm lạnh hỗn hợp sản phẩm thu được 30cm 3 hỗn hợp khí, dẫn tiếp qua bình đựng dung dịch NaOH thấy có 10cm3 thoát ra khỏi bình. Xác định công thức phân tử của hợp chất h ữu cơ bi ết th ể tích các khí đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 0.1 mol chất X (chứa C, H, O) cần 0,6 mol O2 tạo ra 0,6 mol CO2 và 0,6 mol H2O. biết M bằng 180.Tìm công thức phân tử của X. C6H12O6 Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 chất Y (chứa C, H, O) cần 0,3 mol O 2 tạo ra 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. biết tỉ khối của chất Y với không khí là 1,11.Tìm công th ức phân tử c ủa Y. CH4O Bài 9: Trộn 10ml một Hydrocacbon khí với một lượng O 2 dư rồi làm nổ hỗn hợp này bằng tia lửa điện. Làm cho hơi nước ngưng tụ thì thể tích của hỗn h ợp sau ph ản ứng thua thể tích ban đầu 30ml. Phần khí còn lại cho qua dung d ịch KOH thì th ể tích h ỗn h ợp gi ảm đi 40ml nữa. Xác định CTPT của Hydrocacbon biết rằng các thể tích đo trong cùng đi ều ki ện nhiệt độ, áp suất, biêt tỉ khôi hơi cua hidrocacbon với Heli băng 14. ́ ́ ̉ ̀ ĐS: C4H8 Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn 0,01mol chất hữu cơ (B) bằng một lượng Oxy vừa đủ là 0,616 lít thì thu được 1,344 lít hỗn hợp CO2, N2 và hơi nước. Sau khi làm ngưng tụ hơi nước, hỗn hợp khí còn lại chiếm thể tích 0,56 lít và có t ỷ kh ối đ ối v ới Hydro b ằng 20,4. Xác đ ịnh
  5. CTPT của (B) biết rằng các thể tích khí đo trong điều kiện tiêu chuẩn và (B) ch ỉ ch ứa một nguyên tử Nitơ ? ĐS: C2H7O2N
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2