intTypePromotion=3

Mẫu báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể trường THCS Pá Lông

Chia sẻ: Nguyễn Thị Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
627
lượt xem
40
download

Mẫu báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể trường THCS Pá Lông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Chi bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Được thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, gồm có chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn của các Ban đảng Trung ương mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể trường THCS Pá Lông

  1. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG BỘ XÃ PÁ LÔNG CHI BỘ TRƯỜNG THCS PÁ LÔNG Pá Lông, ngày ...tháng 2 năm 2013 Số: ...... - BC/CB-THCS BÁO CÁO Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Chi bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI I. CĂN CỨ XÂY DỰNG BÁO CÁO Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 15 - CT/TW ngày 24.02.2012; kế hoạch số 08 - KH/TW ngày 12.3.2012 của Bộ chính trị, hướng dẫn của các Ban đảng Trung ương; Nghị quyết số 13- NQ/TU ngày 27.3.2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Hướng dẫn số 07- HD/TU ngày 03.4.2012 của Ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Kế hoạch số 92- KH/HU ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Ban thường vụ huyện ủy Thuận Châu về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI, “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành Chi bộ trường THCS Pá Lông khoá II, nhiệm kỳ 2012 – 2014, các báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo hằng năm. Căn cứ thực tiễn hoạt động của Chi bộ. Sau khi tổng hợp tiếp thu các ý kiến đóng góp đối với chi bộ nhà trường. Chi bộ trường THCS xây dựng báo cáo Kiểm điểm tập thể chi bộ cụ thể như sau: II- KIỂM ĐIỂM THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHOÁ XI
  2. 1- Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng 1.1- Ưu điểm Tập thể chi bộ trường THCS luôn đoàn kết, thống nhất; có lập trường, quan điểm chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với đường lối đổi mới của Đảng; thường xuyên quan tâm quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kịp thời Điều lệ Đảng, cương lĩnh chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng, cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Trung ương, của tỉnh, huyện vào thực tiễn của xã; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, hoạt động của chi bộ trường THCS Chi bộ nhà trường làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, rèn luyện về phẩm chất, năng lực và tác phong công tác; quản lý chặt chẽ nơi công tác, nơi cư trú, trong và ngoài công sở; quản lý về lai lịch chính trị và các quan hệ xã hội; về tâm tư tình cảm, nguyện vọng cá nhân và điều kiện hoàn cảnh gia đình để kịp thời giải quyết mọi vấn đề tiêu cực khi mới có dấu hiệu nảy sinh, không để lây lan, phát triển dẫn đến cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật. Chi bộ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyển từ học tập sang làm theo, mỗi đồng chí Đảng viên trong là tấm gương để các quần chúng trong nhà trường học tập và làm theo. Luôn đề cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn chi bộ. Trong những năm qua hầu hết đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc chi bộ quản lý có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng kiên định, đạo đức lối sống lành mạnh. Chi bộ thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, đồng thời yêu cầu đảng viên, người đứng đầu các tổ chức đảng trực thuộc phải trung thực, thẳng thắn và chủ động báo cáo mọi vấn đề về bản thân và gia đình với tổ chức đảng, với chi bộ. Chi bộ là nơi trước tiên tạo dư luận lên án những biểu hiện trái với đạo lý, thiếu văn hóa, không đúng với chuẩn mực đạo đức, lối sống của người đảng viên; là nơi đầu tiên xem xét, phân tích đầy đủ và xử lý kịp thời những biểu hiện sai phạm của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm cho chi bộ luôn trong sạch, tin cậy về chính trị, bảo vệ được đội ngũ cán bộ, đảng viên của chi bộ.; mặt khác, tích cực triển khai nhiều biện pháp, kiên quyết đấu tranh với những khuynh hướng lệch lạc không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự biến chất” trong nội bộ tổ chức đảng và giữ vững trận địa tư tưởng của chi bộ. Trong thời gian qua chi bộ trường THCS không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị, tích cực học tập, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Thực hiện nghiêm Quy định về những điều Đảng viên không được làm. Không thực dụng, vụ lợi, lo vun vén cho bản thân và gia đình; có ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không để vợ con và người thân lợi dụng chức quyền của mình để trục lợi, tiến thân; không cơ hội, hám danh, chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp.....
  3. không đố kỵ, kèn cựa địa vị, bè phái, cục bộ, mất đoàn kết, bằng mặt không bằng lòng; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các mối quan hệ để mưu lợi cá nhân, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm .... 1.2- Khuyết điểm, yếu kém Tình hình phát triển giáo dục của xã Pá Lông vẫn còn nhiều khó khăn. Đời sống của nhân dân mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực xong chưa bền vững, chi bộ trường THCS cần đoàn kết, tiếp tục ban hành nhiều chủ trương, chính sách, tạo cơ chế quan tâm đầu tư phát triển giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Việc tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận của tổ chức Đảng cấp trên và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống đối với cán bộ, đảng viên và giáo viên cần kịp thời hơn; cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, chức trách, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, đảng viên; các đồng chí trong tập thể chi bộ cần tích cực học tập để nâng cao trình độ, nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ... Triển khai một số nhiệm vụ còn hạn chế, chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao. 1.3 - Nguyên nhân và trách nhiệm - Nguyên nhân: Xuất phát điểm nền dân trí thấp và chưa đồng đều; kết cấu hạ tầng phục vụ cho nhiệm vụ phát triển giáo dục còn thiếu và chưa đồng bộ; các nguồn vốn đầu tư cho phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra;; - Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho điều kiện làm việc của giáo viên còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc. - Trách nhiệm: Chi bộ và các đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ chưa đề ra được biện pháp cụ thể, phù hợp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng kịp thời. Các Đảng viên trong chi bộ chưa coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, mục tiêu, lý tưởng của Đảng cho cán bộ, đảng viên và giáo viên. 2- Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 2.1- Ưu điểm Chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng về công tác tổ chức cán bộ. Vận dụng, cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, huyện, xã về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ căn bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  4. Công tác quy hoạch, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm tương đối chặt chẽ, đảm bảo dân chủ và thể hiện tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình cao trong tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, sáng tạo, chủ động của cá nhân đi đôi với phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể; do đó, công tác tổ chức cán bộ của chi bộ xã những năm qua đã đạt được những kết quả đáng kể; Không có tình trạng độc đoán, mất dân chủ, cục bộ trong nhà trường trong việc đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, bố trí cán bộ; không có tình trạng bố trí cán bộ không đúng năng lực và trình độ chuyên môn. Trong công tác tổ chức cán bộ, nhất là trong công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ ... đã cơ bản đúng với trình độ năng lực và chuyên môn của mỗi cán bộ, tạo được sự thống nhất, đồng thuận và đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 2.2- Khuyết điểm, yếu kém Trình độ, năng lực của một số cán bộ, giáo viên còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chưa thường xuyên, còn có đảng viên vi phạm khuyết điểm. Đề nghị chi bộ tăng cường công tác quản lý, bồi dưỡng nâng cao đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên, giáo viên. Chi bộ chưa quan tâm nhiều đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo 100% cán bộ trước khi bổ nhiệm được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. . Chi bộ chưa quan tâm nhiều đến công tác quản lý, bồi dưỡng nâng cao đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. chưa quan tâm nhiều đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, để đáp ứng nhu cầu công việc hiện nay. 2.3 - Nguyên nhân và trách nhiệm - Nguyên nhân: Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thiếu năng động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác của một số cán bộ còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.. - Trách nhiệm: + Đồng chí Bí thư, Phó bí thư chưa thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện những quy định, điều lệ đảng và xử lý sai phạm có mặt chưa kiên quyết.
  5. + Đồng chí Bí thư, Phó bí thư chưa thường xuyên quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên và giáo viên, công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức đã được quan tâm song chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế đặt ra. + Đồng chí Bí thư, Phó bí thư xin chịu trách nhiệm với công việc của Đảng uỷ câp trên giao phó. 3- Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 3.1- Ưu điểm Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2012 – 2014 Ban chi uỷ đã xây dựng quy chế hoạt động của cấp uỷ, xác định rõ chức năng nhiệm vụ các quy định của Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng viên phụ trách các lĩnh vực hoạt động trong nhà trường. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” không có tình trạng lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân, không có hiện tượng tranh công, đổ lỗi, thành tích thì gắn với cá nhân, khuyết điểm lại đổ lỗi tập thể và không có biểu hiện độc đoán, quyết định hoặc chỉ đạo không đúng thẩm quyền, trách nhiệm; làm việc theo quy chế và các quy định hướng dẫn của cấp trên. Thường xuyên chăm lo củng cố mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; gắn công tác xây dựng Đảng với công tác vận động quần chúng. 3.2- Khuyết điểm, yếu kém - Đôi khi còn nể nang trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. - Cần tăng cường công tác phát triển đảng viên những bản còn ít đảng viên. 3.3- Nguyên nhân và trách nhiệm - Nguyên nhân: Các đồng chí lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền còn trẻ chưa có kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. - Trách nhiệm: + Đồng chí Bí thư, Phó bí thư chưa thực sự kiên quyết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. + Công tác phát triển đảng viên đã được lãnh đạo chi bộ quan tâm song vẫn còn chậm đặc biệt là các giáo viên trẻ. III- GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC, SỬA CHỮA THIẾU SÓT, KHUYẾT ĐIỂM
  6. 1- Thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo. 2- Tăng cường xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, uốn nắn những lệch lạc, xử lý nghiêm các sai phạm. 3- Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo của toàn chi bộ; nắm vững, cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước vào điều kiện thực tế của nhà trường; xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 4- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, Đảng uỷ, HĐND, UBND huyện và các phòng ban của huyện. 5- Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển giáo dục. 6- Huy động tối đa nội lực, phát huy lợi thế, tích cực thu hút các nguồn lực từ bên ngoài để đầu tư phát triển giáo dục; Chú trọng sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; kịp thời đề xuất, kiến nghị với, với huyện, xã để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. T/M CHI BỘ BÍ THƯ Nơi nhận: - TT đảng ủy; - Tổ công tác của đảng .. uỷ; - Lưu. Đinh Văn Tuy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản