intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên - Trường THPT Vĩnh Thuận

Chia sẻ: Nguyễn Văn Khang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
204
lượt xem
17
download

Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên - Trường THPT Vĩnh Thuận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên - Trường THPT Vĩnh Thuận nêu lên những yêu điểm và hạn chế của Đảng viên, phương hướng và biện pháp khắc phục, tự nhận mức phân loại chất lượng của một Đảng viên. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên - Trường THPT Vĩnh Thuận

 1. ̉ ĐANG BÔ HUỴ ỆN VĨNH THUẬN ĐANG CÔNG SAN VIÊT NAM ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ CHI BÔ TR ƯƠNG THPT VĨNH THU ̀ ẬN Vĩnh thuận, ngay 13 thang 12 năm 2015 ̀ ́ * BAN KIÊM ĐIÊM Đ ̉ ̉ ̉ ẢNG VIÊN Năm 2015   ̣ ̀ Ho va tên:  Nguy ễn Văn A     Ngày sinh: 10/10/1979 Chức vụ Đảng: Đảng viên Chưc vu chính quy ́ ̣ ền, đoàn thề: Không Đơn vị công tác: Trường THPT Vĩnh Thuận. Sinh hoạt tại chi bộ:  Trường THPT Vĩnh Thuận. Căn cứ  vào Hướng dẫn số  27­ HD/BTCTW, ngày 25/09/2014 của Ban Tổ  chức Trung  ương về  kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất  lượng   tổ   chức   đảng   và   đảng   viên;   thực   hiện   Kế   hoạch   số   06­KH/TU   ngày  27/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh  ủy về việc chỉ đạo thực hiện  tự  phê bình  và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và phân loại tổ  chức đảng, gắn với   nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2015 và Kế hoạch số 05­KH/HU, ngày 04/12/2015  của Ban Thường vụ Huyện  ủy Vĩnh Thuận về  chỉ đạo thực hiện tự phê bình và  phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và phân loại tổ chức đảng, gắn với nhận  xét, đánh giá cán bộ  năm 2015, bản thân tự  nhận thấy những  ưu, khuyết điểm  như sau: I. Về ưu điểm: a. Vê t ̀ ư tưởng chinh tri. ́ ̣  ­ Luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, Mục tiêu độc lập dân   tộc và chủ  nghĩa xã hội; trung thành với chủ  nghĩa Mác ­ Lênin và tư  tưởng Hồ  Chí Minh. ­ Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ  chương đường lối nghị  quyết   của Đảng và chính sách sách pháp luật của nhà nước. ­ Có tinh thần tự  giác cao trong việc học tập nâng cao trình độ  lý luận   chính trị chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. ­ Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không với 4 nội dung trong giáo  dục, thực hiện và tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương   đạo đức Hồ Chí Minh”. b. Vê phâm chât đao đ ̀ ̉ ́ ̣ ức, lôi sông. ́ ́   ­ Là một đảng viên giáo viên tôi luôn tự ý thức có tinh thần nâng cao và kết  quả tốt trong việc  thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện  tiêu cực khác, luôn giữ  gìn tốt tư  cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của   1
 2. người Đảng Viên.Thực hiện tốt và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập làm theo  tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh” luôn chấp hành tốt quy định của bộ  chính trị  về những điều Đảng Viên không được làm. ­ Trong công tác và sinh hoạt Đảng bản thân luôn trung thực, thẳng thắn,   giữ  gìn sự  đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ  gắn bó, mật thiết với nhân   dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ  của nhân dân; thực hiện Quy chế  dân   chủ ở cơ sở cũng như các quy định của địa phương nơi cư trú. ­ Trong thực thi nhiệm vụ và quan hệ  với quần chúng nhân dân bản thân  luôn giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và   quyền lợi, không vụ lợi cá nhân; Luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu. ­ Luôn có tinh thần tự  phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến  của người khác để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân, tích cực đấu tranh   với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ. c. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao  ­ Có tinh thần trách nhiệm và kết quả cao trong việc thực hiện chức trách  nhiệm vụ được giao: *Về công tác chuyên môn: + Được phân công giảng dạy môn Toán các lớp: 11/1, 11/2, 11/7 và  chủ  nhiệm lớp 11/7. Các lớp giảng dạy đều đạt kết quả  khả  quan  trong các kỳ thi kiểm tra. + Hồ sơ chuyên môn đầy đủ, báo cáo kịp thời. + Tham gia đầy đủ  công tác dự  giờ  thăm lớp, tổ  chức thảo luận nội   dung trọng tâm của chương trình giảng dạy và ra cấu trúc đề  kiểm tra của từng   chương, học kì. + Được tổ chuyên môn dự giờ xếp loại giỏi. *Về công tác chủ nhiệm: + Hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp năm học 2014­ 2015. + Có nhiều nổ  lực trong thực hiện nhiệm vụ  năm học 2015­ 2016,  xây dựng được tập thể biết tổ chức tự quản và có cố gắng học tập. ­ Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo quy định. ­Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế  hoạch chỉ  đạo của   cấp trên giao phó, thực hiện tốt các nhiệm vụ  của năm học và thực hiện đúng  chức trách và nhiệm vụ được giao. ­Hoàn thành tốt mọi công việc mà  sở giáo dục và trường đề ra. d. Về ý thức tổ chức kỷ luật  ­ Tôi luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ  trong tổ  chức và hoạt  động, sinh hoạt của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức. 2
 3. ­ Luôn  thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy  định; ­ Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết định của tổ chức đảng. ­ Chấp hành chính sách, pháp luật cùa Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy  định của địa phương. ­ Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. ­ Việc khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế  đã được tập thể  góp ý trong các cuộc kiểm điểm lần trước: Khắc phục được sự  nóng nảy, nôn  nóng trong giáo dục học sinh; tích cực hơn trong các hoạt động của tổ  chuyên   môn, mạnh dạn hơn trong thảo luận tổ chuyên môn. 2.  Khuyết điểm, hạn chế: ­ Trong giải quyết một số tình huống sư phạm đôi lúc hiệu quả chưa cao. ­ Chưa dành thời gian thích hợp để  nghiên cứu, tìm hiểu sâu về  Cương   lĩnh, Điều lệ, Nghị  quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà   nước. ­ Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong   trường có lúc chưa đạt hiệu quả cao nhất. ­ Chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn  nữa trong công tác chuyên môn. ­ Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vì còn e dè, còn  nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình. 3.  Phương hướng và biện pháp khắc phục: ­ Tuyệt đối chấp hành các chủ  trương đường lối của Đảng, chính sách   pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế  dân chủ  trong Đảng và  cơ quan. ­ Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh  dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc phải  linh hoạt nhưng thận trọng, thể  hiện thái độ  kiên quyết trong đấu tranh tự  phê  bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. ­ Tự  giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để  không ngừng nâng   cao trình độ, năng lực công tác, dành nhiều thời gian hơn trong nghiên cứu giải   quyết các tình huống sư phạm. ­ Tự ý thức rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói  thật. ­ Sâu sát hơn nữa đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ  được giao. Đặc biệt,   luôn bám sát nắm tình hình hoạt động của lớp, của trường để tham mưu cho lãnh   đạo giải quyết các công việc kịp thời. 3
 4. ­ Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu  dưỡng đạo đức, tự học để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp   vụ. 4. Tự nhận mức phân loại chất lượng : Hoàn thành tốt nhiệm vụ. NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM Nguyễn Văn A ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN ­Nhận xét, đánh giá của Chi ủy, chi bộ:               ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ­Chi bộ phân loại chất lượng:  ………………………………………………………… ­Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng: ………………………………………… ……………………ngày ….tháng….năm….. TM CHI ỦY (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản