intTypePromotion=1

Module Giáo dục thường xuyên 35: Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục thường xuyên - Đỗ Thị Bích Loan

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
64
lượt xem
16
download

Module Giáo dục thường xuyên 35: Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục thường xuyên - Đỗ Thị Bích Loan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module này đề cập đến những khái niệm cơ bản về phát triển bền vững, giáo dục vì sự phát triển bền vững, các lĩnh vực cơ bản của phát triển bền vững và mối quan hệ giữa phát triển bền vững với giáo dục vì sự phát triển bền vững, phát triển bền vững với phát triển kinh tế xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Giáo dục thường xuyên 35: Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục thường xuyên - Đỗ Thị Bích Loan

 1. ĐỖ THỊ BÍCH LOAN MODULE GDTX 35 Gi¸o dôc v× sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong gi¸o dôc th−êng xuyªn GIÁO DỤC HO NHẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 7
 2. A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Phát tri3n b@n vng là m
 3. t vn @ toàn cGu và có tGm quan trng -c bi/t i v%i mSi quc gia. Nó là s$ phát tri3n ch-t cha, logic và kt hp hài hoà gia ba khía c"nh cJa phát tri3n: tNng trXng kinh t, phát tri3n xã h
 4. i và b+o v/ môi tr8ng 3 áp Mng nhu cGu cJa th h/ hi/n t"i mà không +nh hXng t%i các nhu cGu cJa các th h/ tDng lai. Phát tri3n b@n vng là m
 5. t xu h%ng cp thit và không th3 tránh khmi trong quá trình tin hoá cJa xã h
 6. i loài ng8i. Do ó, các quc gia trên th gi%i ã cam kt 3 xây d$ng chDng trình ngh s$ cho t]ng th8i kì phát tri3n lch sc. Th$c hi/n cam kt quc t, ngày 17/8/2004, Chính phJ Vi/t Nam ã ban hành “nh hng chi n l c phát trin bn vng Vit Nam”. Chin lc này là khuôn khH bao g#m các nh h%ng r
 7. ng. *ó là cD sX pháp lí cho các b
 8. , ngành, a phDng, tH chMc, cá nhân có liên quan 3 tuân theo trong th8i gian th$c hi/n và các ho"t 
 9. ng hp tác 3 b+o +m phát tri3n b@n vng t"i Vi/t Nam trong th kV XXI. Quan i3m phát tri3n b@n vng ã c tái khsng nh trong các vNn ki/n cJa *"i h
 10. i "i bi3u toàn quc lGn thM IX cJa *+ng C
 11. ng s+n Vi/t Nam và trong Chin lc phát tri3n kinh t — xã h
 12. i 2001 — 2010 là: “Phát trin nhanh, hiu qu! và bn vng, t#ng trng kinh t %i %ôi vi th'c hin ti n b(, công b)ng xã h(i và b!o v môi tr-ng” và “Phát trin kinh t — xã h(i g/n ch0t vi b!o v và c!i thin môi tr-ng, b!o %!m s' hài hoà gia môi tr-ng nhân t3o vi môi tr-ng thiên nhiên, gi gìn %a d3ng sinh h7c”. Chin lc phát tri3n kinh t — xã h
 13. i 2011 — 2020 ã tip t!c khsng nh phát tri3n b@n vng là yêu cGu xuyên sut cJa Chin lc. Phát tri3n b@n vng là cD sX 3 phát tri3n nhanh, phát tri3n nhanh 3 t"o ngu#n l$c cho phát tri3n b@n vng. Phát tri3n và nâng cao cht lng ngu#n nhân l$c, nht là ngu#n nhân l$c cht lng cao là yu t quyt nh _y m"nh phát tri3n và Mng d!ng khoa hc công ngh/. Vì v(y, _y m"nh giáo d!c vì s$ phát tri3n b@n vng trong giáo d!c th8ng xuyên là m
 14. t vn @ cp thit 3 ào t"o ngu#n nhân l$c góp phGn phát tri3n b@n vng X Vi/t Nam. 8 | MODULE GDTX 36
 15. Module này @ c(p n nhng khái ni/m cD b+n v@ phát tri3n b@n vng, giáo d!c vì s$ phát tri3n b@n vng, các l^nh v$c cD b+n cJa phát tri3n b@n vng và mi quan h/ gia phát tri3n b@n vng v%i giáo d!c vì s$ phát tri3n b@n vng, phát tri3n b@n vng v%i phát tri3n kinh t — xã h
 16. i. *#ng th8i, module này c4ng làm rõ các n
 17. i dung cJa giáo d!c vì s$ phát tri3n b@n vng và các con 8ng (cách thMc) 3 th$c hi/n giáo d!c vì s$ phát tri3n b@n vng trong giáo d!c th8ng xuyên. B. MỤC TIÊU Qua module GDTX 35, giáo viên giáo d!c th8ng xuyên có th3: I. KIẾN THỨC — Phân tích c các khái ni/m cD b+n v@: phát tri3n b@n vng, giáo d!c vì s$ phát tri3n b@n vng. — Trình bày c các l^nh v$c cD b+n cJa phát tri3n b@n vng. — Nh(n bit c mi quan h/ gia phát tri3n b@n vng và giáo d!c vì s$ phát tri3n b@n vng; phát tri3n b@n vng và phát tri3n kinh t — xã h
 18. i. — Mô t+ c các n
 19. i dung giáo d!c vì s$ phát tri3n b@n vng và các con 8ng th$c hi/n giáo d!c vì s$ phát tri3n b@n vng X giáo d!c th8ng xuyên. II. KĨ NĂNG — Bit v(n d!ng có hi/u qu+ các n
 20. i dung giáo d!c vì s$ phát tri3n b@n vng vào các ho"t 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản