Món Á với lò vi sóng

Chia sẻ: Minh Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
117
lượt xem
35
download

Món Á với lò vi sóng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Món Á với lò vi sóng

 1. Cuttlefish with peppers – Mùc vµ ít Thµnh phÇn: 450g Mùc 1 hµnh l¸ 1 ít §µ L¹t ®á Rau diÕp (th¸i nhá). 1 qu¶ da chuét (th¸i miÕng) 1 qu¶ cµ chua (th¸i miÕng) Gia vÞ: 2 th×a canh Rîu 2 th×a canh tinh bét ng«. 1/2 th×a cµ phª muèi 1th×a cµ phª dÇu C¸ch lµm: - Mùc xÎ däc, bá ®Çu r©u, mµng, khÝa vÈy rång, c¾t miÕng võa ¨n, trén gia vÞ. - Cho mùc vµo t«, ®Ëy n¾p, nÊu 3’, chÕ ®é High. - ít bá h¹t, c¾t miÕng võa ¨n. - Cho ít, 15ml níc vµo xoong, ®Ëy n¾p nÊu 3’, High. Cho mùc vµo, trén ®Òu, 1 – 2’, High. - Bµy mùc vµo ræ m×, ®Æt vµo ®Üa trang trÝ rau diÕp th¸i nhá, da chuét, cµ chua th¸i miÕng. Dïng nãng. ----------------- Prawns with chili peppers – T«m hång sèt ít Thµnh phÇn: - 200 g t«m hång (bá ®Çu) - 2 hµnh l¸ - 8 qu¶ ít - 3 th×a canh rîu - 1 th×a canh bét ng«
 2. - 1 th×a canh dÇu - 2 l¸t gõng. Gia vÞ: - 11/2 th×a canh níc t¬ng - 1 th×a canh ®êng - 1 th×a canh dÊm tr¾ng - 1 th×a canh níc sèt cµ chua C¸ch lµm: - Röa s¹ch t«m, r¹ch lng bá chØ ®en, cho vµo b¸t, ríi rîu ®Ó ngÊm. - Hµnh l¸ c¾t dµi 5cm, ít bæ ®«i, bá h¹t. - Vít t«m, r¾c bét ng«. - Cho t«m, hµnhl¸, ít, gõng vµo nåi, thªm 15ml dÇu, trén ®Òu. Cho sèt vµo, trén ®Òu ®Ëy n¾p, nÊu 2’, High. - Trén ®Òu, ¨n nãng. -------------------------- Cua vµ hµnh l¸. ThµnhphÇn: - 1kg cua - 1 qu¶ ít. - 1 th×a cµ phª dÇu võng - 2 l¸t gõng, hµnh l¸ C¸ch lµm: - Cua röa s¹ch, c¾t miÕng, xÕp vµo ®Üa. - Cho vµo cua: ít, gõng th¸i chØ, dÇu võng, ríi chót níc lªn cua. - §Ëy n¾p, nÊu 6’, chÕ ®é High. ------------------------------------ Fillet of sole in lemon parsley butter – Phi lª c¸ b¬n sèt b¬ chanh, mïi t©y Thµnh phÇn:
 3. - 80g b¬. - 22/3 tps bét m×. - 22/3 th×a canh níc chanh t¬i. - 1 th×a canh mïi t©y c¾t nhá. - 1/4 tbs muèi. - Mét nhóm tiªu, CÇn t©y th¸i nhá. - 500 g c¸ b¬n phi lª hoÆc (t¬i hoÆc ®«ng l¹nh). C¸ch lµm: - Cho b¬ vµo khay hoÆc nåi h×nh ch÷a nhËt, vu«ng 25cm. NÊu 1 – 2’, chÕ ®é High cho tan. Trén tÊt c¶ vËt liÖu vµo b¬, trõ c¸. - L¨n c¸ vµo sèt b¬ cho ®Òu c¸c mÆt, xÕp trong khay, ®Ëy b»ng tÊm plastic. NÊu 7’, chÕ ®é High hoÆc ®Õn khi cã thÓ x©m dÔ dµng vµo miÕng c¸. ------------------------------ Stuffed clams – Sß ®iÖp nhåi thÞt Thµnh phÇn: - 8 con sß ®iÖp. - 40g thÞt lîn xay. - 5ml rîu. - 5ml níc t¬ng. - 15 th×a canh hµnh l¸ th¸i nhá. - 1/2 trøng ®¸nh tan. - 11/2 th×a canh bét ng«. - 1/4 tbs níc gõng - 1/2 tbs muèi. - 1/4 tbs ®êng C¸ch lµm: - Ng©m sß vµo níc muèi cho s¹ch c¸t, röa s¹ch. - Cho sß vµo nåi, cho 70ml níc, ®Ëy n¾p, ®un 2’30”, High (hoÆc ®un ®Õn khi sß më n¾p).
 4. - Trén thÞt víi c¸c thµnh phÇn kh¸c, chia lµm 8 phÇn, nhåi vµo bªn vá sß rçng. - §Æt 16 vá sß vµo ®Üa, cho 50 ml níc, ®Ëy n¾p. NÊu 3’30”, High. Dïng nãng. ----------------------------------- Szechuan Pork – ThÞt lîn szechuan Thµnh phÇn: - 400 g thÞt m«ng. - 1 Ýt hµnh l¸. - 5 l¸t gõng. - 1/2 chÐn da chuét. - Tiªu ®en võa ®ñ. - 70 – 100ml rîu TQ Gia vÞ: - 5ml dÇu ít. -1 th×a canh tái b¨m nhá - 1 th×a canh níc t¬ng. - 2 th×a cµ phª ®êng. - 2th×a cµ phª dÊm. C¸ch lµm: - Ng©m thÞt trong níc nãng mét lóc, ®Ó r¸o, x¸t tiªu ®en, cho thÞt vµo nåi, thªm hµnh l¸, gõng, rîu. - §Ëy n¾p, nÊu 6’30”, Medium High, Sau ®ã, lÊy ra, lËt mÆt, ®Ëy n¾p, ®un 3’30”, medium low. - Th¸i thÞt thËt máng, xÕp lªn ®Üa. - Da chuét th¸i máng, ng©m vµo níc ®¸, v¶y r¸o, trang trÝ vµo gi÷a ®Üa. - Trén gia vÞ, ®æ lªn thÞt, dïng nguéi. - Trang trÝ thªm b»ng qu¶ s¬ ri nÕu thÝch. ------------------------------
 5. Black mushrooms in Shanghai Cabbage – NÊm ®«ng c« vµ c¶i b¾p Thîng H¶i Thµnh phÇn: - 15 c¸i nÊm t¬i. - 300g c¶i b¾p. - 11/2 th×a canh tinh bét ng«. - 5ml dÇu võng Sèt: - 200ml níc dïng gµ. - 1 th×a canh rîu. - 1/2 tps muèi. C¸ch lµm: - NÊm bá ch©n, c¾t ®«i, cho vµo nåi, ®Ëy n¾p, nÊu 3 – 4’, High. - C¾t ®«i b¾p c¶i, ríi dÇu, gãi l¹i (b»ng plastic). NÊu trong lß 2’30” – 3’, high. Sau khi nÊu, v¶y r¸o níc ®Ó tr¸nh b¾p c¶i bÞ mÊt mµu. - Cho níc sèt vµo nåi, khuÊy ®Òu. Pha lo·ng tinh bét ng« víi 1/2 th×a canh níc, ®æ vµo níc sèt khuÊy ®Òu. NÊu 3’, High, khuÊy trong qu¸ tr×nh nÊu. Cho dÇu võng, khuÊy ®Òu. - S¾p b¾p c¶i ra ®Üa, nÊm ®Ó ë gi÷a, ®æ sèt nßng vµo gi÷a, dïng ngay. ------------------------ Long mustard with meatballs – C¶i cay thÞt viªn Thµnh phÇn: - 200 g thÞt lîn xay. - 10 c¸i nÊm. - 2 l¸t gõng. - 300 g cäng c¶i cay. 15 ml dÇu. - 800 ml níc. 2th×a cµ phª Soda. Gia vÞ:
 6. - 1/2 th×a cµ phª muèi. - 1/2 th×a cµ phª níc t¬ng nh¹t. - 1/2 th×a cµ phª dÇu võng. - 1 th×a cµ phª bét ng«. - Tiªu võa ®ñ. Sèt: - 200 ml níc hÇm. - 1/2 th×a cµ phª muèi. - 1/2 th×a cµ phª ®êng. - 1/2 th×a cµ phª t¬ng nh¹t. - 1/2 th×a cµ phª dÇu võng. - 1/2 th×a canh bét ng«, tiªu võa ®ñ. C¸ch lµm: - Trén thÞt xay víi gia vÞ, nÆn thµnh viªn, ®Ëy n¾p, nÊu 2’20”, High. - C¾t bá l¸ c¶i, cäng c¾t miÕng. - Ng©m c¶i vµo 800ml níc vµ s« ®a. Vít ra ®Ó r¸o. - Cho c¶i cay, gõng, nÊm vµo nåi, ríi 1 th×a canh dÇu, ®Ëy n¾p, nÊu 4’30”, high. Sau 1/2 thêi gian, quÊy ®Òu. - Trén sèt, ®Ëy n¾p, ®un 3 – 5’, high. - §æ sèt vµo ®Üa c¶i cay, thÞt. Dïng ngay. --------------------------------------- Tonpo Pork – thÞt th¨n Thµnh phÇn: - 450g thÞt th¨n. - 1 hµnh l¸. - 5 l¸ gõng. - 350g c¶i lïn. Gia vÞ: - Tiªu võa ®ñ. - 100 ml níc thÞt luéc.
 7. - 2 th×a cµ phª tinh bét ng« (trén víi 11/2 th×a canh níc) (A): - 100 ml rîu. - 1 ®inh h¬ng, håi. - 4 th×a canh níc t¬ng - 1 tbs ít hoÆc 1/2 tiªu ®en. - 1 chót vá quýt kh«. C¸ch lµm: - Ng©m thÞt vµo níc s«i, ®Ó r¸o, x¸t tiªu, cho vµo nåi, thªm hµnh, gõng, hçn hîp gia vÞ (A). §Ëy n¾p, nÊu 3’, High, lËt mÆt, ®Ëy n¾p, nÊu 1’Medium High. - Th¸i thÞt, s¾p vµo ®Üa. - Cho rau vµo nåi, thªm 4 th×a canh níc, ®Ëy n¾p, nÊu 3’, High, s¾p quanh thÞt. - §æ 100 ml níc thÞt luéc vµo nåi, ®Ëy n¾p, 20”. Thªm bét ng«, khuÊy ®Òu, ®Ëy n¾p, nÊu 1’, High. §æ sèt lªn thÞt, dïng nãng. ----------------------------------- Rau thËp cÈm Thµnh phÇn: - 30g m¨ng tre bao tö hép. - 6 cµ chua bi - 6 nÊm t¬i - 6 ng« bao tö hép - 6 nÊm r¬m hép - 230g c¶i lïn - 14 m¨ng t©y (c¾t ®«i). - 1 cñ cµ rèt c¾t tØa. - 3 l¸t khoai t©y. - 1/2 h¹t c©y b¹ch qu¶. - 11/2 th×a cµ phª muèi. - 800 ml níc hÇm thÞt ®Ó luéc rau.
 8. - 300 ml níc hÇm (trén víi 1/2 th×a canh tinh bét ng«) - 1 chót mì gµ. C¸ch lµm: - Röa c¸c lo¹i rau, cho tõng lo¹i vµo nåi víi muèi vµ níc, ®un 1 – 2’, High. Luéc mçi lo¹i xong, bá níc luéc ®i. - Ng©m khoai vµo níc s«i, lét bá vá. - XÕp rau vµo b¸t hoÆc ®Üa s©u lßng. - §un nãng níc hÇm, xuèng tinh bét ng« 2’, High, rãt vµo b¸t rau. Ríi dÇu mì gµ lªn trªn. --------------------------------------- Chicken in Glutinous rice dumplings – Gµ, c¬m nÕp gãi l¸ sen. Thµnh phÇn: - 11/2 chÐn g¹o nÕp. - 4 nÊm ®«ng c«. - 2 th×a canh t«m kh«. - 10 cm hµnh l¸. - 1 th×a canh dÇu. - 1 th×a canh dÇu võng. - 120g thÞt lîn xay. - 6 l¸ sen (24x24cm2) Gia vÞ: - 2 th×a canh rîu TQ. - 21/2 th×a canh níc t¬ng. - Muèi, tiªu, ®êng võa ®ñ. - 200 ml níc (níc ng©m nÊm + níc hÇm gµ) C¸ch lµm: - §·i g¹o, ng©m níc 1 giê, vÈy r¸o, ®Ó 30’. - Ng©m nÊm, bá ch©n, th¸i miÕng, níc ng©m nÊm ®Ó riªng. Ng©m t«m kh«, chÎ hµnh.
 9. - Cho tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn trªn, gia vÞ vµo nåi, trén ®Òu. §Ëy n¾p, ®un 13’, High, ®¶o ®Òu sau 1/2 thêi gian nÊu. Theo dâi mÇu s¾c, ®é chÝn. - Chia lµm 6 phÇn, gãi vµo l¸ sen. - §Æt vµo ®Üa, nÊu 6’, High. - §Ó ra ngoµi 10’ tríc khi dïng. ----------------------------------------- Mushrooms & Noodles in Oyster Sauce – Mú nÊm sèt dÇu hµo. Thµnh phÇn: - 100 g m× kh«. - 7 nÊm ®«ng c«. - 8 nÊm hép - 50g tái TQ. Gia vÞ: - 1 th×a canh dÇu hµo. - 1 th×a cµ phª níc t¬ng. - 1/2 th×a canh dÇu, dÇu võng võa ®ñ. C¸ch lµm: - Cho m× kh« vµo nåi + 800 ml níc, ®Ëy n¾p, nÊu 6’, High hoÆc cho ®Õn khi m× mÒm, v¶y r¸o. - Ng©m nÊm mÒm, th¸i nhá, trén dÇu, muèi, ®Ëy n¾p, nÊu 2’, High. - NÊm hép th¸i miÕng, tái TQ b¨m nhá, trén c¸c thµnh phÇn víi nhau vµ gia vÞ. §Ëy n¾p, nÊu 3 – 4’, High. --------------------------- Garlic Prawn – T«m hång vµ tái Thµnh phÇn: - 300 g t«m hång. A: - 4 c©y tái th¸i nhá. - hµnh l¸ th¸i nhá. - 1/2 th×a cµ phª muèi. - 2 th×a cµ phª dÇu
 10. C¸ch lµm: - Trén ®Òu A, ®Ó riªng. - XÎ t«m lµm 2, ®Æt vµo ®Üa. - Cho (A) vµo t«m, ®Ëy n¾p ®un 3’, High. ---------------------------------------------- Broccoli with chicken threads – B«ng c¶i vµ gµ xÐ Thµnh phÇn: - 250 g B«ng c¶i. - 80g øc gµ. Sèt: - 200 ml níc sóp gµ. - 1/2 th×a canh dÇu võng. - 1 th×a canh bét ng«. - 2 th×a canh rîu. - 1 Ýt muèi. C¸ch lµm: - B«ng c¶i t¸ch nhá, cho vµo ®Üa ®Ëy n¾p, 2’, High. - øc gµ cho vµo ®Üa, ®Ëy n¾p, 1’30”, High, ®Ó nguéi, xÐ sîi. - Trén sèt (trõ bét ng«) trong xoong, cho gµ xÐ sîi, nÊu 3’, High. Sau ®ã cho thªm bét ng« pha lo·ng víi níc, khuÊy ®Òu. NÊu kh«ng ®Ëy n¾p trong lß 50”. - Déi sèt lªn b«ng c¶i, dïng nãng. ---------------------------------- Chicken rice pot – C¬m gµ Thµnh phÇn: - 300g thÞt gµ chÆt miÕng. - 6 nÊm ®«ng c«. - 220g g¹o. - 380 ml níc. - 1 Ýt hµnh l¸ th¸i nhá.
 11. C¸ch lµm: - NÊm ng©m mÒm, g¹o ng©m 30’, v¶y r¸o. - Cho g¹o, níc vµo nåi 2l. §Ëy n¾p, nÊu 8’, High. - Cho gµ, nÊm lªn trªn. §Ëy n¾p, High 6 – 8’. - NÊu xong, ®Ó 5’ sau lµ dïng ®îc. --------------------------------------- Cashew nuts in chicken dices – Gµ xµo h¹t ®iÒu Thµnh phÇn: - 100g thÞt gµ n¹c. - 80 g h¹t ®iÒu. - 50g cÇn t©y. - 50g ít ®á. - 50g cµ rèt, 1 Ýt gõng, hµnh. Gia vÞ : - 1 th×a cµ phª dÇu hµo, 1 th×a cµ phª níc t¬ng, ít võa ®ñ. Sèt: - 1/2 th×a cµ phª níc t¬ng, 1 th×a cµ phª tinh bét ng«, 4 th×a canh n- íc. C¸ch lµm : - Trén ®iÒu víi 1 th×a canh dÇu, r¶i lªn ®Üa, kh«ng ®Ëy n¾p nÊu 3 – 4’, chÕ ®é High hoÆc ®Õn khi h¹t ng¶ mµu n©u vµng (®¶o 1-2 lÇn trong khi nÊu), ®Ó riªng. - ThÞt gµ th¸i miÕng, tÈm íp víi gia vÞ, gõng, hµnh. §Ëy n¾p, nÊu 1’30” ®Õn 2’, chÕ ®é High. - CÇn t©y, ít, cµ rèt th¸i miÕng, cho vµo ®Üa, ®Ëy n¾p, high 1’30”. - Trén sèt, nÊu kh«ng ®Ëy n¾p 40”, quÊy 1 lÇn trong khi nÊu. - Trén tÊt c¶ thµnh phÇn vµo nhau, ®Ëy n¾p, nÊu 2’, High. ------------------------------------------- Japanese Sukiyaki Thµnh phÇn:
 12. - 200g thÞt bß th¸i máng. - 100 g c¶i b¾p Trung quèc. - 100g hµnh t©y. - 100g tái t©y. - 100g cµ rèt. - 160g ®Ëu phô. - 4 nÊm t¬i. Níc dïng : - 300 ml níc. - 70ml níc t¬ng. - 50g ®êng. - 2 th×a canh rîu NhËt B¶n. Trang trÝ : - Rau mïi NhËt B¶n. C¸ch lµm : - C¾t c¸c thµnh phÇn thµnh miÕng nhá. - Cho níc dïng, c¸c thµnh phÇn vµo nåi 3l, quËy ®Òu. - NÊu ®Ëy n¾p 8’, High, sau ®ã chuyÓn chÕ ®é Medium 12’. - R¾c mïi lªn trªn. (Dïng nåi thuû tinh chÞu nhiÖt thay v× dïng nåi kim lo¹i nh trong h×nh vÏ, h×nh ¶nh chØ cã tÝnh chÊt minh ho¹). ------------------------------------------ German Potato Salad – Sa l¸t khoai t©y Thµnh phÇn : - 1100g khoai t©y - 8 miÕng thÞt lîn x«ng khãi (b¨m nhá). - 50g hµnh l¸(b¨m nhá). - 3 th×a canh níc Gia vÞ: - 60ml dÊm tr¾ng.
 13. - 2 th×a canh ®êng. - 1/4 th×a cµ phª muèi. C¸ch lµm: - Cho thÞt lîn x«ng khãi, hµnh vµo mét b¸t lín, nÊu ®Ëy n¾p 5’, High. NÊu xong cho trén gia vÞ, ®Ó riªng. - Khoai t©y gät vá, th¸i miÕng dµy 1/4 inch. Cho khoai, níc vµo nåi 2 l. §Ëy n¾p nÊu High 6’40”, khuÊy ®Òu nÊu tiÕp 4’20” - §Ó khoai trong nåi mét lóc, sau ®ã vít ra vÈy r¸o, trén víi hçn hîp hµnh, thÞt x«ng khãi.
Đồng bộ tài khoản