intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra hoạt động giảng dạy của Giảng viên ở các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

73
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thanh tra hoạt động giảng dạy của giảng viên là một nội dung cơ bản và quan trọng trong công tác quản lý chuyên môn ở các trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo. Bài báo này tác giả đi sâu nghiên cứu tìm hiểu thực trạng công tác thanh tra hoạt động giảng dạy của giảng viên ở các trường đại học thành viên từ năm 2006 đến nay, qua đó đề xuất các biện pháp quản lý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thanh tra giáo dục ở Đại học Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra hoạt động giảng dạy của Giảng viên ở các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên

Lê Thị Soan<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 58(10): 3 - 9<br /> <br /> MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HI ỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA<br /> HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC<br /> THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> Lê Thị Soan<br /> <br /> *<br /> <br /> Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Thanh tra hoạt động giảng dạy của giảng viên là một nội dung cơ bản và quan trọng<br /> trong công tác quản lý chuyên môn ở các trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái<br /> Nguyên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo. Bài báo này tác giả đi sâu nghiên<br /> cứu tìm hiểu thực trạng công tác thanh tra hoạt động giảng dạy của giảng viên ở các<br /> trường đại học thành viên từ năm 2006 đến nay, qua đó đề xuất các biện pháp quản lý<br /> nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thanh tra giáo dục ở Đại học Thái Nguyên trong giai<br /> đoạn hiện nay.<br /> Từ khoá: Biện pháp nâng c ao hiệu quả công tác thanh tra ho ạt động giảng dạy của<br /> giảng viên.<br /> *<br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Khái niệm thanh tra (TT) có gốc từ chữ la<br /> tinh, có nghĩa là “nhìn vào bên trong” và<br /> là “kiểm tra, xem xét từ bên ngoài vào<br /> một đối tượng nhất định”; Là sự kiểm<br /> soát đối với đối tượng TT, trên cơ sở<br /> thẩm quyền được giao nhằm đạt được<br /> mục đích nhất định. Trong các văn bản<br /> về pháp luật cũng như trên thực tế ở<br /> nước ta, khái niệm TT chỉ nhiều loại cơ<br /> quan, nhiều loại hoạt động khác nhau<br /> như: TT nhà nước, TT chuyên ngành, TT<br /> nhân dân, TT của thủ trưởng… Thanh tra<br /> giáo dục (TTGD) là một nội dung của<br /> thanh tra chuyên ngành về giáo dục, là<br /> hoạt động kiểm tra có tính chất nhà nước<br /> của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên<br /> với cơ quan, tổ chức, cá nhân cấp dưới<br /> do một tổ chức chuyên biệt (tổ chức<br /> thanh tra) tiến hành nhằm đánh giá, phát<br /> hiện, điều chỉnh và giúp đỡ đối tượng<br /> thanh tra đảm bảo pháp chế, giữ vững kỷ<br /> cương, tăng cường kỷ luật, góp phần<br /> nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.<br /> Trong thời đại ngày nay, cùng với việc<br /> tăng nhanh về qui mô và phát triển nhiều<br /> loại hình đào tạo, một vấn đề cấp thiết<br /> được đặt ra đối với các trường đại học là<br /> *<br /> <br /> Lê Thị Soan, Tel: 01686419774<br /> <br /> phải giữ vững và nâng cao chất lượng<br /> đào tạo. Một trong các biện pháp hỗ trợ<br /> cho yêu cầu quan trọng đó là tăng cường<br /> hoạt động của công tác TTGD. Từ năm<br /> 2006, theo văn bản hướng dẫn của Bộ<br /> GD & ĐT, các trường đại học (ĐH) đã<br /> xây dựng bộ máy TTGD để thực hiện<br /> nhiệm vụ TTGD của đơn vị mình. Tổ<br /> chức TTGD trong các ĐH quốc gia, ĐH<br /> vùng gọi là Ban TTGD, tại các trường<br /> thành viên tổ chức này được gọi là<br /> Phòng TT.<br /> Công tác TTGD trong các trường ĐH chủ<br /> yếu hướng vào TT chuyên môn, bao gồm<br /> TT hoạt động giảng dạy của giảng viên<br /> (GV) và TT hoạt động học tập của sinh<br /> viên, trong đó TT hoạt động giảng dạy<br /> của GV là một hoạt động quan trọng và<br /> cơ bản nhằm đưa hoạt động giảng dạy đi<br /> vào nề nếp, tạo ra việc thực hiện qui chế<br /> chuyên môn ổn định và nghiêm túc, nâng<br /> cao trình độ chuyên môn và năng lực sư<br /> phạm cho GV.<br /> Mục đích của TT hoạt động giảng dạy<br /> của GV chính là góp phần nâng cao chất<br /> lượng giáo dục – đào tạo của nhà<br /> trường. Đã có một số bài viết về TTGD<br /> trong các trường ĐH nhưng mới chỉ nêu<br /> một cách khái quát, chưa đi sâu vào một<br /> lĩnh vực cụ thể nào, ở Đại học Thái<br /> <br /> Email:<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> Lê Thị Soan<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Nguyên (ĐHTN) cũng chưa có ai nghiên<br /> cứu về vấn đề này. Trên cơ sở nhận thức<br /> về tầm quan trọng của công tác TTGD,<br /> xuất phát từ thực tiễn của công tác TT<br /> hoạt động giảng dạy của GV ở ĐHTN,<br /> chúng tôi đã lựa chọn nghiên cứu vấn đề<br /> này nhằm khảo sát một cách kỹ lưỡng<br /> thực trạng công tác TT hoạt động giảng<br /> dạy của giảng viên để có cơ sở đề xuất<br /> các biện pháp nâng cao hiệu quả công<br /> tác TTGD, góp phần nâng cao chất lượng<br /> đào tạo của ĐHTN, khẳng định thương<br /> hiệu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng<br /> cao của ĐH trong khu vực và trên toàn<br /> quốc.<br /> - Mục đích khảo sát: Qua khảo sát thực<br /> tế công tác TT hoạt động giảng dạy của<br /> giảng viên thấy được những hạn chế, bất<br /> cập để từ đó đề xuất một số biện pháp<br /> quản lý góp phần nâng cao hiệu quả<br /> công tác TT hoạt động giảng dạy của<br /> giảng viên ở các trường ĐH thành viên<br /> thuộc ĐHTN góp phần nâng cao chất<br /> lượng giáo dục – đào tạo.<br /> - Đối tượng khảo sát: Gồm cán bộ quản<br /> lý (CBQL), cán bộ thanh tra (CBTT) và<br /> GV ở các trường ĐH thành viên thuộc<br /> ĐHTN (số lượng 180 người).<br /> - Nội dung khảo sát: Nhận thức của<br /> CBQL, CBTT và GV về công tác TT hoạt<br /> động giảng dạy, chất lượng đội ngũ<br /> CBTT, mức độ thực hiện các nội dung TT<br /> hoạt động giảng dạy và các hình thức TT.<br /> 2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT<br /> 2.1. Về nhận thức của CBQL, CBTT và<br /> GV về công tác thanh tra hoạt động<br /> giảng dạy<br /> Hoạt động TT giảng dạy ở các trường ĐH<br /> thành viên từ năm 2006 đến nay đã được<br /> coi là một chức năng quan trọng của<br /> quản lý chuyên môn, là công việc tất yếu<br /> giúp lãnh đạo các nhà trường thu hồi<br /> thông tin ngược trong quản lý GV để có<br /> những quyết định quản lý phù hợp. Tuy<br /> nhiên, một số CBQL, CBTT và GV chưa<br /> có nhận thức đúng về công tác TT. Kết<br /> quả khảo sát cho thấy:<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 58(10): 3 - 9<br /> <br /> Về thẩm quyền TT: có 63,1% người xác<br /> định đúng thẩm quyền TT hoạt động<br /> giảng dạy thuộc thẩm quyền của Hiệu<br /> trưởng và Giám đốc ĐHTN. Còn nhiều<br /> CBQL và GV chưa nắm chắc cơ cấu bộ<br /> máy TTGD, trong đó một số GV cho rằng<br /> thẩm quyền TT giảng dạy là của ĐHTN<br /> và Bộ GD&ĐT (24,2%). Một số ít người<br /> cho rằng thẩm quyền TT giảng dạy là của<br /> TT Nhà nước.<br /> Về mục đích TT: có 60,8% xác định đúng<br /> mục đích TT hoạt động giảng dạy là<br /> nhằm phát huy nhân tố tích cực, phòng<br /> ngừa và ngăn chặn các sai phạm, cung<br /> cấp thông tin cho các cấp quản lý. Một số<br /> lượng không nhỏ xác định sai: 23,4% cho<br /> rằng mục đích nhằm đánh giá, xếp loại<br /> chuyên môn của giảng viên theo định kỳ<br /> năm học; một số ít chiếm 15,8% xác định<br /> rất sai cho rằng mục đích TT là nhằm<br /> phát hiện sai sót để xử lý.<br /> Về đối tượng TT: Có 82% người xác định<br /> đúng đối tượng của TT hoạt động giảng<br /> dạy là hoạt động giảng dạy của GV ở tất<br /> cả các trường, khoa trực thuộc ĐHTN.<br /> Một số ít: 2,7% cho rằng đối tượng TT là<br /> những đơn vị, cá nhân trong ĐH giảng<br /> dạy có chất lượng thấp; 10,6% xác định<br /> là những giáo viên có dấu hiệu vi phạm<br /> qui chế chuyên môn.<br /> Như vậy, từ kết quả khảo sát cho thấy:<br /> nhận thức của một số CBQL, CBTT và<br /> GV còn chưa đạt yêu cầu. Điều đó<br /> chứng tỏ việc tuyên truyền, bồi dưỡng<br /> nhận thức về công tác TT chuyên môn<br /> phải được quán triệt và nâng cao hơn<br /> nữa ở ĐHTN và các trường ĐH thành<br /> viên.<br /> 2.2. Về đội ngũ cán bộ làm công tác<br /> TTGD<br /> Đội ngũ cán bộ làm công tác TT có ý nghĩa<br /> quyết định đến hiệu quả công tác TT<br /> nhưng hiện nay đội ngũ này còn nhiều vấn<br /> đề bất cập.<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> Lê Thị Soan<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> - Về số lượng: Đội ngũ CBTT ở các<br /> trường còn rất mỏng so với một khối<br /> lượng công việc rất lớn mà họ đảm nhận<br /> (ĐH Sư phạm: 06 người; ĐHY - Dược: 04<br /> người; ĐH Nông Lâm: 08 người; ĐH Kỹ<br /> thuật công nghiệp: 06 người; ĐH Kinh tế<br /> và Quản trị kinh doanh: 04 người). Có<br /> trường CBTT vừa làm công tác TT, vừa<br /> làm công tác khảo thí cho nên còn gặp<br /> nhiều khó khăn và có sự chồng chéo<br /> trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ.<br /> <br /> 58(10): 3 - 9<br /> <br /> - Về chất lượng: Nói chung đội ngũ CBTT<br /> ở ĐHTN và các trường ĐH thành viên<br /> đều có phẩm chất đạo đức tốt, có trình<br /> độ chuyên môn từ đại học trở lên, nhiệt<br /> tình trong công việc nhưng trong hoạt<br /> động TT còn bộc lộ nhiều hạn chế về<br /> nghiệp vụ và các kỹ năng giao tiếp trong<br /> TT do đội ngũ này chưa được đào tạo cơ<br /> bản về nghiệp vụ TT.<br /> <br /> Bảng 1. Chất lượng đội ngũ cán bộ thanh tra<br /> TT<br /> <br /> Rất tốt<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Tốt<br /> <br /> Chưa tốt<br /> <br /> SL<br /> <br /> %<br /> <br /> SL<br /> <br /> %<br /> <br /> SL<br /> <br /> %<br /> <br /> 1<br /> <br /> Phẩm chất đạo đức<br /> <br /> 92<br /> <br /> 51,2<br /> <br /> 88<br /> <br /> 48,8<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 2<br /> <br /> Trình độ chuyên môn<br /> <br /> 54<br /> <br /> 30,0<br /> <br /> 98<br /> <br /> 54,4<br /> <br /> 28<br /> <br /> 15,6<br /> <br /> 23<br /> <br /> 12,8<br /> <br /> 79<br /> <br /> 43,9<br /> <br /> 78<br /> <br /> 43,3<br /> <br /> 11<br /> <br /> 6,1<br /> <br /> 114<br /> <br /> 63,3<br /> <br /> 55<br /> <br /> 30,6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nghiệp vụ thanh tra (kỹ<br /> năng xem xét, kết luận,<br /> đánh giá vấn đề)<br /> Kỹ năng giao tiếp trong<br /> thanh tra<br /> <br /> Bảng 2. Thực trạng mức độ thực hiện các nội dung thanh tra hoạt động giảng dạy của giảng<br /> viên ở các trường đại học thành viên<br /> <br /> TT<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Thường<br /> xuyên<br /> <br /> Ít khi<br /> <br /> Không<br /> <br /> SL<br /> <br /> %<br /> <br /> SL<br /> <br /> %<br /> <br /> SL<br /> <br /> %<br /> <br /> 1<br /> <br /> Việc thực hiện qui chế chuyên môn<br /> <br /> 150<br /> <br /> 83,3<br /> <br /> 30<br /> <br /> 16,7<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 2<br /> <br /> Việc thực hiện nội qui giờ giấc, trang<br /> phục lên lớp<br /> <br /> 162<br /> <br /> 90,0<br /> <br /> 18<br /> <br /> 10,0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 168<br /> <br /> 93,3<br /> <br /> 12<br /> <br /> 6,7<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng<br /> dạy<br /> Đề cương, bài giảng, giáo trình<br /> <br /> 114<br /> <br /> 63,3<br /> <br /> 66<br /> <br /> 36,7<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 5<br /> <br /> Hồ sơ chuyên môn<br /> <br /> 24<br /> <br /> 13,3<br /> <br /> 144<br /> <br /> 80,0<br /> <br /> 12<br /> <br /> 6,7<br /> <br /> 6<br /> <br /> Thực hiện giờ dạy trên lớp<br /> <br /> 162<br /> <br /> 90,0<br /> <br /> 18<br /> <br /> 10,0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 7<br /> <br /> Công tác đổi mới phương pháp giảng<br /> dạy<br /> Việc hướng dẫn sinh viên tự học, nghiên<br /> cứu khoa học<br /> Kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu<br /> khoa học của sinh viên<br /> Hoạt động của tổ chuyên môn<br /> <br /> 102<br /> <br /> 56,7<br /> <br /> 72<br /> <br /> 40,0<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3,3<br /> <br /> 48<br /> <br /> 26,7<br /> <br /> 114<br /> <br /> 63,3<br /> <br /> 18<br /> <br /> 10,0<br /> <br /> 54<br /> <br /> 30,0<br /> <br /> 120<br /> <br /> 66,7<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3,3<br /> <br /> 78<br /> <br /> 43,3<br /> <br /> 48<br /> <br /> 26,7<br /> <br /> 54<br /> <br /> 30,0<br /> <br /> 3<br /> <br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> <br /> Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác TT<br /> chuyên môn nói chung, TT hoạt động<br /> giảng dạy của GV nói riêng cần phải tăng<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> cường hơn nữa công tác bồi dưỡng, nâng<br /> cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán<br /> bộ làm công tác TT.<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br /> Lê Thị Soan<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 58(10): 3 - 9<br /> <br /> đồng bộ trên cơ sở có văn bản hướng<br /> dẫn cụ thể, có hệ thống tiêu chí phù hợp<br /> làm công cụ đánh giá thì kết luận TT mới<br /> thực sự khách quan và chính xác.<br /> 2.4. Về hình thức thanh tra<br /> Hiện nay ở các trường ĐH thành viên<br /> thực hiện TT theo 2 hình thức: thường<br /> xuyên theo kế hoạch và đột xuất, trong<br /> đó:<br /> <br /> 2.3. Về thực hiện các nội dung TT<br /> Từ năm 2006 đến nay, việc TT, kiểm tra<br /> hoạt động giảng dạy ở các trường đã lập<br /> lại kỷ cương, nề nếp trong hoạt động<br /> giảng dạy, khắc phục đáng kể các hiện<br /> tượng bỏ giờ, vào muộn ra sớm, giảng<br /> dạy kém chất lượng, xin điểm. Song từ<br /> số liệu khảo sát các nội dung TT hoạt<br /> động giảng dạy cho thấy:<br /> <br /> - Hình thức TT thường xuyên theo kế<br /> hoạch giúp cho GV có ý thức duy trì<br /> thường xuyên và nề nếp chuyên môn,<br /> chất lượng giảng dạy, cung cấp thông tin<br /> cho lãnh đạo nhà trường làm cơ sở điều<br /> chỉnh các quyết định quản lý. Song đối<br /> tượng TT biết trước sẽ nảy sinh hình<br /> thức đối phó, cho nên kết quả TT đôi lúc<br /> chưa thật sự chính xác, chưa sát thực tế.<br /> <br /> Vẫn còn nhiều nội dung chưa được TT<br /> thường xuyên do lực lượng CBTT số<br /> lượng còn mỏng. Các nội dung TT chủ<br /> yếu theo các văn bản hướng dẫn của cấp<br /> trên, qui chế của nhà trường và kinh<br /> nghiệm của bản thân CBTT. Bên cạnh<br /> đó, ĐHTN chưa xây dựng được văn bản<br /> hướng dẫn cụ thể công tác TT hoạt động<br /> này, chưa có những tiêu chí cụ thể làm<br /> công cụ đánh giá trong TT sử dụng thống<br /> nhất trong toàn ĐH. Vì vậy, kết quả TT<br /> nhiều khi còn mang tính hình thức, chưa<br /> chính xác.<br /> <br /> - Hình thức TT đột xuất: Có nhiều ý kiến<br /> đánh giá rất tốt vì đối tượng TT không có<br /> sự chuẩn bị trước, kết quả TT sẽ chính<br /> xác và khách quan. Tuy nhiên hình thức<br /> này không thực hiện được ở phạm vi<br /> rộng và chỉ giới hạn ở một lĩnh vực nào<br /> đó.<br /> <br /> Để nâng cao hiệu quả công tác TT hoạt<br /> động giảng dạy của GV thì các nội dung<br /> TT phái được thực hiện thường xuyên và<br /> <br /> Bảng 3. Đánh giá hiệu quả hình thức thanh tra giảng dạy hiện nay<br /> đang thực hiện ở các trường Đại học thành viên.<br /> Ý kiến đánh giá<br /> Hình thức<br /> <br /> Rất tốt<br /> <br /> thanh tra<br /> <br /> Tốt<br /> <br /> Tương đối tốt<br /> <br /> Không tốt<br /> <br /> SL<br /> <br /> %<br /> <br /> SL<br /> <br /> %<br /> <br /> SL<br /> <br /> %<br /> <br /> SL<br /> <br /> %<br /> <br /> Theo kế hoạch<br /> <br /> 66<br /> <br /> 36,7<br /> <br /> 72<br /> <br /> 40,0<br /> <br /> 42<br /> <br /> 23,3<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> Đột xuất<br /> <br /> 120<br /> <br /> 66,7<br /> <br /> 60<br /> <br /> 33,3<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> Từ kết quả trên cho thấy, các nhà trường<br /> đã duy trì thường xuyên cả hai hình thức<br /> thanh tra: thường xuyên theo kế hoạch<br /> và đột xuất. Để hiệu quả TT chính xác<br /> khách quan phải lấy TT theo kế hoạch là<br /> nền tảng bên cạnh việc tăng cường TT<br /> đột xuất. Như vậy mới có cơ sở đánh giá<br /> chính xác chất lượng, hiệu quả hoạt động<br /> giảng dạy của giảng viên.<br /> 3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> Để khắc phục những hạn chế, bất cập<br /> trong công tác TT hoạt động giảng dạy<br /> của GV, góp phần đổi mới công tác quản<br /> lý và nâng cao chất lượng giáo dục trong<br /> thời gian tới ở ĐHTN, chúng tôi đề xuất<br /> một số biện pháp quản lý như sau:<br /> 3.1. Nâng cao nhận thức cho CBQL,<br /> CBTT và đội ngũ GV về TTGD<br /> Đây là biện pháp quan trọng nhằm nâng<br /> cao nhận thức cho toàn thể CBQL, CBTT<br /> và GV trong các trường ĐH thành viên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> 6<br /> <br /> Lê Thị Soan<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> thống nhất về mặt tư tưởng, chính trị trên<br /> cơ sở hiểu rõ về mục đích, thẩm quyền,<br /> nội dung TT, cơ cấu bộ máy TTGD để từ<br /> đó CBQL có sự chỉ đạo đúng đắn, CBTT<br /> thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng,<br /> thẩm quyền và GV tạo điều kiện, giúp đỡ,<br /> phối hợp với cán bộ TT trong thực hiện<br /> nhiệm vụ.<br /> Để thực hiện biện pháp này, các trường<br /> phải phổ biến các văn bản pháp luật về<br /> TTGD: Luật Giáo dục năm 2005, Luật<br /> Thanh tra năm 2004, Nghị định<br /> 85/2006/NĐ-CP của Chính phủ về tổ<br /> chức và hoạt động của TTGD; Quyết<br /> định số 14/2006QĐ/BGD&ĐT của Bộ<br /> GD&ĐT Ban hành qui định tổ chức và<br /> hoạt động TT trong các cơ sở giáo dục<br /> ĐH, trường trung cấp chuyên nghiệp; các<br /> văn bản hướng dẫn công tác TT của<br /> ĐHTN và Hiệu trưởng các trường về<br /> phân cấp quản lý TT, hướng dẫn công<br /> tác TT.<br /> Điều kiện thực hiện: Đổi mới TTGD phải<br /> được coi là một chức năng thiết yếu của<br /> QLGD, phải được đưa vào Nghị quyết<br /> của Đại hội Đảng các cấp trong ĐH và<br /> coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường<br /> xuyên để khắc phục những hạn chế, yếu<br /> kém trong QLGD.<br /> 3.2. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao<br /> kiến thức về pháp luật và trình độ<br /> chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ<br /> cán bộ làm công tác TT<br /> Biện pháp này nhằm nâng cao hiểu biết<br /> về pháp luật, trình độ chuyên môn nghiệp<br /> vụ cho cán bộ lãnh đạo TT và CBTT các<br /> trường ĐH thành viên giúp họ thực hiện<br /> nhiệm vụ của mình theo đúng chức năng,<br /> thẩm quyền với hiệu quả cao; Nâng cao<br /> vị thế, uy tín của người CBTT đối với đội<br /> ngũ GV, giúp họ thực hiện tốt nhiệm vụ<br /> của mình trên cơ sở đánh giá chính xác,<br /> khách quan, và được sự tin tưởng, sự<br /> phối hợp của đội ngũ giảng viên; góp<br /> phần nâng cao hiệu quả quản lý giáo<br /> dục theo tinh thần Nghị quyết số 14 của<br /> Chính phủ.<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 58(10): 3 - 9<br /> <br /> Ngoài việc cử cán bộ đi dự các lớp bồi<br /> dưỡng do Bộ GD&ĐT tổ chức, hàng năm<br /> ĐHTN phải tổ chức các lớp tập huấn, các<br /> cuộc Hội thảo về TTGD, là đầu mối xây<br /> dựng nội dung chương trình, hình thức<br /> đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ<br /> làm công tác TTGD. Nội dung bồi dưỡng<br /> phải cụ thể, phong phú bao gồm: Bồi<br /> dưỡng nghiệp vụ quản lý, chỉ đạo TT cho<br /> cán bộ lãnh đạo TT các trường để giúp<br /> Hiệu trưởng làm tốt công tác quản lý, chỉ<br /> đạo công tác TT trong nhà trường, có đủ<br /> năng lực xem xét, xử lý các kết luận TT,<br /> kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo theo<br /> thẩm quyền. Bồi dưỡng nghiệp vụ TT cho<br /> đội ngũ CBTT sự hiểu biết về pháp luật,<br /> thực hiện thuần thục các thao tác, qui<br /> trình TT, kỹ thuật ghi biên bản, trình bày,<br /> báo cáo kết quả TT, xử lý tốt các tình<br /> huống nảy sinh trên cơ sở thực hiện tốt<br /> nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá, tư vấn và<br /> thúc đẩy đối với hoạt động giảng dạy của<br /> GV.<br /> Điều kiện thực hiện: Các trường tạo điều<br /> kiện về thời gian, kinh phí cho CBQL và<br /> CBTT dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do<br /> cấp trên tổ chức. Các lớp bồi dưỡng do<br /> ĐHTN tổ chức phải xây dựng được kế<br /> hoạch bồi dưỡng cụ thể, nội dung phong<br /> phú giúp CBTT có thể giải quyết được<br /> nhiều tình huống khác nhau trong những<br /> điều kiện cụ thể.<br /> 3.3. Tham mưu với ĐHTN để ra những<br /> văn bản hướng dẫn cụ thể đối với TT<br /> hoạt động giảng dạy phù hợp với điều<br /> kiện thực tiễn của các trường; Xây<br /> dựng bộ phiếu đánh giá GV làm công<br /> cụ hỗ trợ cho hoạt động TT.<br /> Việc xây dựng văn bản hướng dẫn về TT<br /> hoạt động giảng dạy là sự cụ thể hoá các<br /> văn bản của nhà nước, của Bộ GD&ĐT<br /> về công tác TT chuyên môn đối với hoạt<br /> động giảng dạy của GV nhằm tạo hành<br /> lang pháp lý để CBQL, CBTT thực hiện<br /> đúng chức năng, nhiệm vụ của mình với<br /> hiệu quả cao.<br /> Bên cạnh đó, muốn kiểm tra hoạt động<br /> giảng dạy của giảng viên, người kiểm tra<br /> phải có chuẩn để theo đó mà đối chiếu,<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> 7<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2