intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số hàm mang trong PHP

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

116
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cũng như bao ngôn ngữ lập trình khác. PHP cũng tồn tại một loại dữ liệu được gọi là mảng. Cụ thể hơn Mảng là 1 biến danh sách. Nghĩa là, một biến vốn chứa nhiều phần tử được tạo bởi các số hoặc chuỗi. Nó cho phép chúng ta lưu trữ, sắp xếp thứ tự và truy cập nhiều giá trị với một tên. Và cần lưu ý rằng một phần tử mảng luôn bắt đầu với giá trị là 0.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số hàm mang trong PHP

  1. MÔT SỐ HÀM MANG TRONG ̣ ̉ PHP GVHD: NGUYÊN PHAM THẾ VINH ̃ ̣ Thực hiên: Tổ 3 ̣
  2. ́ ́ Hàm săp xêp - Săp xêp cac phân tử trong mang theo thứ tự tăng ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ dân. - Cú pháp: sort ($mang); Ví dụ: $mang=array(1,3,6,2,"a","c","b"); sort($mang); print_r($mang); /*output: $mang=array (a, b, c, 1, 2, 3, 6)
  3. ̀ ̣ ̉ Ham gôp mang - Nôí 2 mang thanh 1 mang lớn. ̉ ̀ ̉ - Cú pháp: array_merge ($mang1, $mang2); Ví dụ: $mang1=array(1,2,4,5,7); $mang2=array("a","b","c"); $mangth=array_merge($mang1, $mang2); print_r($mangth); /*output: $mangth=array(1,2,4,5,7,"a","b","c")
  4. ́ ̉ Hàm tach mang - Tách ra 1 mang con từ mang lớn tai vị trí và số phân tử ̉ ̉ ̣ ̀ chỉ đinh. ̣ - Cú pháp: array_slice ($mang, vị trí tach, số lượng tach); ́ ́ ̣ Ví du: $mang=array(1,2,4,5,6,"a","b","c"); $mang2=array_slice($mang,5, 3); print_r($mang2); /*output: $mang2=array(“a”, “b”, “c”)
  5. ̀ ́ Hàm tim kiêm - Kiêm tra sự tôn tai cua môt phân tử trong mang. ̉ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ - Kêt quả trả về là vị trí cua phân tử đâu tiên được tim thây. ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ Ngược lai trả về False. ̣ - Cú pháp: array_search (giá trị tìm, $mang); ̉ Ví dụ: $mang=array(1,2,4,5,6,"a","b","c"); $kq=array_search("b",$mang); echo $kq; /*output: $kq=6
  6. ́ Hàm đêm - Trả về số phân tử trong mang. ̀ ̉ - Cú phap: count ($mang); ́ ̣ Ví du: $mang=array(1,2,4,5,6,"a","b","c"); $kq=count($mang); echo $kq; /*output: $kq=8;
  7. Hàm Array_unique () - Loai bỏ cac giá trị trung nhau. ̣ ́ ̀ Chỉ lây giá trị đâu tiên nêu có nhiêu giá trị trung nhau ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ trong mang. - Cú phap: array_unique ($mang); ́ - Ví dụ $a=array("a"=>"Cat","b"=>"Dog","c"=>"Cat"); print_r(array_unique($a)); /* Output: $a=array (“Cat”, “Dog”);
  8. Hàm array_push () -Thêm môt hoăc nhiêu phân tử vào cuôí môt ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̃ mang có săn. - Cú pháp: array_push ($mang, giá tri1, giá trị 2,…, giá trị ̣ n); Ví dụ $mang = array(1,4,7,2); array_push($mang, 5); print_r($mang); /* Output: $mang=array (1,4,7,2,5);
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2