Nghị định số 77/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
197
lượt xem
23
download

Nghị định số 77/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 77/2001/NĐ-CP về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình do Chính phủ ban hành, để quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 77/2001/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 77/2001/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 77/2001/N -CP NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2001 QUY NNH CHI TI T V ĂNG KÝ K T HÔN THEO NGHN QUY T S 35/2000/QH10 C A QU C H I V VI C THI HÀNH LU T HÔN NHÂN VÀ GIA ÌNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Hôn nhân và gia ình ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn c Ngh quy t s 35/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000 c a Qu c h i v vi c thi hành Lu t Hôn nhân và gia ình; tăng cư ng qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c hôn nhân và gia ình, b o m quy n và l i ích h p pháp c a công dân, ti n t i xoá b tình tr ng hôn nhân không ăng ký, khuy n khích xác l p quan h hôn nhân h p pháp; Theo ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh chi ti t v ăng ký k t hôn i v i: a) Các trư ng h p quan h v ch ng ư c xác l p trư c ngày 03 tháng 01 năm 1987, ngày Lu t Hôn nhân và gia ình năm 1986 có hi u l c pháp lu t, mà chưa ăng ký k t hôn; b) Các trư ng h p nam và n chung s ng v i nhau như v ch ng t ngày 03 tháng 01 năm 1987 n ngày 01 tháng 01 năm 2001, ngày Lu t Hôn nhân và gia ình năm 2000 có hi u l c pháp lu t, mà chưa ăng ký k t hôn. 2. Quy nh t i kho n 1 i u này bao g m c các trư ng h p gi a m t bên là công dân Vi t Nam và m t bên là công dân c a nư c láng gi ng có chung ư ng biên gi i v i Vi t Nam ã sinh s ng n nh, lâu dài t i Vi t Nam; các trư ng h p gi a m t bên là công dân Vi t Nam và m t bên là ngư i không qu c t ch thư ng trú t i Vi t Nam ho c c hai bên u là ngư i không qu c t ch thư ng trú t i Vi t Nam.
  2. Ngư i không qu c t ch thư ng trú t i Vi t Nam nói t i kho n này là ngư i không có qu c t ch Vi t Nam và cũng không ư c các nư c khác th a nh n có qu c t ch nư c ó, ang làm ăn và sinh s ng n nh, lâu dài Vi t Nam. i u 2. Khuy n khích ăng ký k t hôn và nghĩa v ăng ký k t hôn 1. Nh ng trư ng h p quan h v ch ng xác l p trư c ngày 03 tháng 01 năm 1987, mà chưa ăng ký k t hôn, thì ư c Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n thu n ti n cho ăng ký k t hôn. Vi c ăng ký k t hôn i v i nh ng trư ng h p này không b h n ch v th i gian. 2. Nam và n chung s ng v i nhau như v ch ng t ngày 03 tháng 01 năm 1987 n ngày 01 tháng 01 năm 2001 mà có i u ki n k t hôn theo quy nh c a Lu t Hôn nhân và gia ình năm 2000, thì có nghĩa v ăng ký k t hôn. T sau ngày 01 tháng 01 năm 2003 mà h không ăng ký k t hôn, thì pháp lu t không công nh n h là v ch ng. i u 3. Công nh n ngày hôn nhân có hi u l c Quan h hôn nhân c a nh ng ngư i ăng ký k t hôn theo quy nh t i Ngh nh này, ư c công nh n k t ngày các bên xác l p quan h v ch ng ho c chung s ng v i nhau như v ch ng trên th c t . Ngày công nh n hôn nhân có hi u l c ph i ư c ghi rõ trong S ăng ký k t hôn và Gi y ch ng nh n k t hôn theo hư ng d n c a B Tư pháp. i u 4. Mi n l phí ăng ký k t hôn Vi c ăng ký k t hôn i v i các trư ng h p quy nh t i Ngh nh này ư c mi n l phí. Chương 2: TH T C ĂNG KÝ K T HÔN i u 5. ThNm quy n và th t c ăng ký k t hôn 1. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là U ban nhân dân c p xã), nơi ăng ký h khNu thư ng trú c a m t trong hai bên, th c hi n vi c ăng ký k t hôn. Trong trư ng h p c hai bên không có h khNu thư ng trú, nhưng có ăng ký t m trú có th i h n theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký h khNu, thì y ban nhân dân c p xã, nơi m t trong hai bên ăng ký t m trú có th i h n, th c hi n vi c ăng ký k t hôn. 2. Khi ăng ký k t hôn, các bên ch c n làm T khai ăng ký k t hôn và xu t trình Gi y ch ng minh nhân dân ho c gi y t h p l thay th . Trong T khai ăng ký k t hôn, các bên ghi b sung ngày, tháng, năm xác l p quan h v ch ng ho c chung s ng v i nhau như v ch ng trên th c t . Trong trư ng h p v ch ng không cùng xác nh ư c ngày, tháng xác l p quan h v ch ng ho c chung s ng v i nhau như v ch ng trên th c t , thì cách tính ngày, tháng như sau:
  3. N u xác nh ư c tháng mà không xác nh ư c ngày, thì l y ngày 01 c a tháng ti p theo; N u xác nh ư c năm mà không xác nh ư c ngày, tháng, thì l y ngày 01 tháng 01 c a năm ti p theo. i u 6. Gi i quy t vi c ăng ký k t hôn i v i quan h v ch ng xác l p trư c ngày 03 tháng 01 năm 1987 Trong trư ng h p hai v ch ng cùng thư ng trú ho c t m trú có th i h n t i nơi ăng ký k t hôn, thì U ban nhân dân th c hi n vi c ăng ký k t hôn ngay sau khi nh n T khai ăng ký k t hôn. Trong trư ng h p m t trong hai bên không thư ng trú ho c t m trú có th i h n t i nơi ăng ký k t hôn, nhưng U ban nhân dân bi t rõ v tình tr ng hôn nhân c a h , thì cũng gi i quy t ăng ký k t hôn ngay. Khi có tình ti t chưa rõ các bên có vi ph m quan h hôn nhân m t v , m t ch ng hay không, thì U ban nhân dân yêu c u h làm gi y cam oan và có xác nh n c a ít nh t hai ngư i làm ch ng v n i dung cam oan ó. Ngư i làm ch ng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a l i ch ng. i u 7. Gi i quy t vi c ăng ký k t hôn i v i trư ng h p nam và n chung s ng v i nhau như v ch ng t ngày 03 tháng 01 năm 1987 n ngày 01 tháng 01 năm 2001 Trong trư ng h p m t trong hai bên k t hôn không có h khNu thư ng trú ho c t m trú có th i h n t i nơi ăng ký k t hôn, thì T khai ăng ký k t hôn ph i ư c cơ quan, ơn v nơi ang công tác ( i v i cán b , công ch c, ngư i ang ph c v trong l c lư ng vũ trang) ho c U ban nhân dân c p xã, nơi ăng ký h khNu thư ng trú ho c t m trú có th i h n xác nh n v tình tr ng hôn nhân c a ngư i ó. N u c hai bên cùng thư ng trú ho c t m trú có th i h n t i nơi ăng ký k t hôn, thì không c n s xác nh n nói trên. Sau khi nh n T khai ăng ký k t hôn, U ban nhân dân ki m tra, n u các bên ã i u ki n k t hôn theo quy nh t i i u 9 c a Lu t Hôn nhân và gia ình năm 2000, thì ăng ký k t hôn ngay. Khi có tình ti t chưa rõ là m t trong hai bên ho c c hai bên có i u ki n k t hôn hay không, thì U ban nhân dân yêu c u h làm gi y cam oan và có xác nh n c a ít nh t hai ngư i làm ch ng v n i dung cam oan ó. Ngư i làm ch ng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a l i ch ng. i u 8. a i m ăng ký k t hôn t o i u ki n thu n ti n cho các bên k t hôn, vi c ăng ký k t hôn có th ư c th c hi n t i tr s U ban nhân dân ho c t i thôn, b n, t dân ph theo k ho ch c a U ban nhân dân c p xã. i u 9. Công nh n con chung c a v ch ng Con sinh ra trư c ngày ăng ký k t hôn c a các trư ng h p quy nh t i i u 1 Ngh nh này và ư c cha m th a nh n cũng là con chung c a v ch ng.
  4. N u trong S ăng ký khai sinh và Gi y khai sinh c a ngư i con v n b tr ng ph n ghi v ngư i cha, thì U ban nhân dân c p xã, nơi ã ăng ký khai sinh, căn c vào Gi y ch ng nh n k t hôn c a cha m ghi b sung v ngư i cha vào S ăng ký khai sinh và Gi y khai sinh c a ngư i con, ng th i g ch b ph n ghi chú "con ngoài giá thú" trong S ăng ký khai sinh. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 10. Trách nhi m c a B Tư pháp B Tư pháp có trách nhi m giúp Chính ph ch o, hư ng d n, ki m tra vi c tri n khai th c hi n Ngh nh này. i u 11. Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p 1. U ban nhân dân c p t nh, U ban nhân dân c p huy n trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, có trách nhi m hư ng d n, ch o, ki m tra, ôn c U ban nhân dân c p xã trong vi c tri n khai th c hi n Ngh nh này. 2. U ban nhân dân c p xã có trách nhi m: a) Tuyên truy n, v n ng, rà soát, l p danh sách các trư ng h p c n ăng ký k t hôn theo quy nh t i Ngh nh này; b) T ch c ăng ký k t hôn k p th i, thu n ti n, chính xác cho nh ng trư ng h p quy nh t i Ngh nh này; c) Xác nh n chính xác, k p th i v tình tr ng hôn nhân c a các bên k t hôn, n u ư c yêu c u; d) B o m cân i kinh phí t ngân sách nhà nư c theo quy nh hi n hành cho ho t ng ăng ký k t hôn nói t i Ngh nh này. i u 12. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản