intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghiệp vụ ngoại thương

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

895
lượt xem
345
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông thường, các bên trong một hợp đồng thương mại quốc tế đều không biết hết được sự khác nhau trong tập quán buôn bán ở mỗi nước. Để khắc phục những vấn đề này, Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) vào năm 1936 đã xuất bản một bộ các quy tắc để giải thích các điều kiện thương mại quốc tế. Những quy tắc này được gọi là “Incoterms 1936”. Để phù hợp với sự thay đổi trong thực tiễn thương mại quốc tế, Incoterms đã được sửa đổi và bổ sung để được xuất bản vào các năm......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiệp vụ ngoại thương

 1. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG 1 TOÂ BÌNH MINH ____________________________________________________________________________________ CHÖÔNG 1 CAÙC ÑIEÀU KIEÄN THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ I. Söï hình thaønh caùc ñieàu kieän thöông maïi quoác teá Thoâng thöôøng, caùc beân trong moät hôïp ñoàng thöông maïi quoác teá ñeàu khoângbieát heát ñöôïc söï khaùc nhau trong taäpquaùnbuoânbaùn ôû moãi nöôùc. Ñeå khaéc phuïc nhöõng vaán ñeà naøy, Phoøng Thöông maïi Quoác teá (ICC) vaøo naêm1936 ñaõ xuaát baûn moät boä caùc quy taéc ñeå giaûi thích caùc ñieàu kieän thöôngmaïi quoácteá.Nhöõngquytaécnaøyñöôïcgoïi laø “Incoterms1936”. Ñeåphuøhôïp vôùi söï thayñoåi trongthöïc tieãnthöôngmaïi quoácteá,Incoterms ñaõ ñöôïc söûa ñoåi vaø boå sung ñeå ñöôïc xuaátbaûn vaøo caùc naêm1953, 1967, 1976,1980,1990vaømôùiñaâynhaátvaøonaêm2000. II.Söï caàn thieát cuûa vieäc söû duïng caùc ñieàu kieän thöông maïi quoác teá trong hoaït ñoäng ngoaïi thöông ôû Vieät Nam Incotermsgiaûi thíchcaùcñieàukieänthöôngmaïi ñöôïcsöûduïngroängraõi nhaát trongngoaïi thöông.Nhö vaäycoùtheåtraùnhñöôïcsöï thieáunhaátquaùntrongvieäc giaûi thíchnhöõngñieàukieännaøyôû caùcnöôùckhaùcnhauhoaëcít nhaátcoùtheå giaûmmoätmöùcñaùngkeå.VieäcdaãnchieáuIncotermsvaøohôïpñoàngmuabaùn xaùcñònhmoätcaùchroõ raøngnghóavuï cuûacaùcbeânñeålaømgiaûmtoái ñavaø giaûi quyeátthuaäntieäncaùctranhchaápxaûyra phaùtsinhtöøhôïpñoàngmuabaùn giöõacaùcbeânôû nhöõngnöôùckhaùcnhau. Incotermscoù nhieàu ñieàu kieän thích hôïp cho nhieàu phöông thöùc vaän taûi khaùcnhau,nhieàucaùchphaânchia khaùcnhauveàruûi ro, chi phí giöõangöôøi baùn vaø ngöôøi mua. Vì vaäy, caùc beân coù theå löïa choïn ñieàu kieän naøy hay ñieàu kieänkhaùcsaocho phuøhôïp nhaátvôùi khaûnaêngvaøhoaøncaûnhcuûamìnhchöù khoângbò boùbuoäctrongmoätsoáít ñieàukieän. III. Incoterms 2000- Noäi dung chuû yeáu Ngay töø 1990, caùc ñieàu kieän thöông maïi ñaõ ñöôïc chia ra thaønh4 nhoùm khaùcnhauveà cô baûn. Baét ñaàulaø nhoùmE maøngöôøi baùnchæcoù nghóavuï chuaånbò haøng saün saøng ñeå giao cho ngöôøi mua taïi cô sôû cuûa mình (ñieàu kieän EXW). Tieáp theo laø nhoùm F, theo ñoù ngöôøi baùn phaûi giao haøng cho phöông tieän vaän taûi do ngöôøi mua chæ ñònh (caùc ñieàu kieän FCA, FAS vaø FOB); tieáptheo laø nhoùmC, theo ñoù ngöôøi baùnphaûi kyù hôïp ñoàngvaäntaûi maøkhoângphaûi chòu ruûi ro ñoái vôùi haønghoùaxaûy ra sau khi boác haøngvaø göûi haøng(caùcñieàukieänCFR, CIF, CPT vaø CIP); cuoái cuønglaø nhoùmD, theo
 2. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG 2 TOÂ BÌNH MINH ____________________________________________________________________________________ ñoù ngöôøi baùn phaûi chòu moïi chi phí vaø ruûi ro caàn thieát ñeå ñöa haøng hoaù ñeán nôi ñeán (caùc ñieàu kieän DAF, DES, DEQ, DDU vaø DDP). 1. EXW- Ex Work (…named place): Giao taïi xöôûng (…nôi qui ñònh) “Giao taïi xöôûng”coù nghóalaø ngöôøi baùngiao haøng,chöañöôïc thoângquan xuaátkhaåuvaøcuõngchöañöôïc boácleânbaátcöù phöôngtieänvaäntaûi naøoñeán nhaänhaøng,khi ñaëthaønghoùadöôùi quyeànñònhñoaïtcuûangöôøi muataïi cô sôû cuûa ngöôøi baùnhoaëctaïi ñòa ñieåmqui ñònh khaùc (töùc laø xöôûng, nhaø maùy, kho,v.v…). 2. FCA- Free carrier (…named place): Giao cho ngöôøi chuyeân chôû (…nôi qui ñònh) “Giao cho ngöôøi chuyeân chôû” coù nghóa laø ngöôøi baùn giao haøng, ñaõ thoângquanxuaátkhaåu,chongöôøichuyeânchôûdo ngöôøimuachæñònhtaïi nôi qui ñònh.Caànchuùyù raèngnôi giaohaøngñöôïc choïn coù aûnhhöôûngñeánnghóavuï boác vaø dôõ haøng taïi ñoù. Neáu vieäc giao haøng taïi cô sôû cuûa ngöôøi baùn, ngöôøi baùnchòu traùchnhieämboáchaøng.Neáu vieäc giao haøngtaïi baátcöù ñòa ñieåmnaøokhaùc,ngöôøibaùnkhoângchòutraùchnhieämdôõhaøng. “Ngöôøi chuyeânchôû”coù nghóalaø baátcöù ngöôøi naøomaøtheohôïp ñoàng chuyeânchôû, camkeátthöïc hieänhoaëcthueâthöïc hieänvieäcchuyeânchôû baèng ñöôøngsaét,ñöôøngboä,ñöôønghaøngkhoâng,ñöôøngbieån,ñöôøngthuûynoäi ñòa hoaëcbaèngcaùchkeáthôïpcaùcphöôngthöùcvaänchuyeånñoù. Ñieàu kieän naøy coù theå ñöôïc söû duïng cho baát cöù phöôngthöùc vaän taûi naøo,keåcaûvaäntaûi ñaphöôngthöùc. 3. FAS- Free alongside ship (…named port of shipment): Giao doïc maïn taøu (…caûng boác haøng qui ñònh) “Giaodoïc maïntaøu”coùnghóalaø ngöôøibaùngiaohaøng,ñaõthoângquan xuaátkhaåu,khi haønghoùañaõñöôïcñaëtdoïc maïncontaøutaïi caûngboáchaøng. Ñieàunaøycoùnghóalaø ngöôøimuaphaûichòumoïi chi phí vaøruûi ro veàmaát maùthayhö hoûnghaønghoùakeåtöøthôøiñieåmñoù. Ñieàu kieän naøy chæ ñöôïc söû duïng cho vaän chuyeån ñöôøng bieån hoaëc ñöôøngthuûynoäi ñòa. 4. FOB- Free on board (…named port of shipment): Giao leân taøu (…caûng boác haøng qui ñònh) “Giao leân taøu” coù nghóalaø ngöôøi baùn giao haøng, ñaõ thoângquan xuaát khaåu, khi haøng qua lan can taøu taïi caûng boác haøng qui ñònh. Ñieàu naøy coù nghóalaø ngöôøi muaphaûi chòumoïi chi phí vaø ruûi ro veàmaátmaùthay hö hoûng
 3. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG 3 TOÂ BÌNH MINH ____________________________________________________________________________________ Ñieàu kieän naøy chæ söû duïng cho vaän chuyeån haøng hoùa baèng ñöôøng bieån hoaëc ñöôøng thuûy noäi ñòa. Neáu caùc beân khoâng coù yù ñònh giao haøng qua lan can taøu, neân söû duïng ñieàu kieän FCA. 5. CFR- Cost and freight (…named port of destination): Tieàn haøng vaø cöôùc phí (…caûng ñeán qui ñònh) “Tieàn haøngvaø cöôùc phí” coù nghóalaø ngöôøi baùngiao haøng,ñaõ thoâng quanxuaátkhaåu, khi haøngqualan cantaøutaïi caûngboáchaøng. Ngöôøi baùnphaûi traûcaùcphí toånvaø cöôùcphí caànthieátñeåñöahaøngtôùi caûngñeánqui ñònh,NHÖNG ruûi ro veàmaátmaùthay hö hoûnghaønghoùa,cuõng nhöbaátcöùchi phí phaùtsinhnaøodo nhöõngtìnhhuoángxaûyra saukhi giaohaøng, ñöôïcchuyeåntöøngöôøibaùnsangngöôøimua. Ñieàukieännaøychæsöûduïngcho vaänchuyeånhaønghoùabaèngñöôøngbieån hoaëcñöôøngthuûynoäi ñòa. Neáucaùcbeânkhoângcoù yù ñònhgiao haøngqualan cantaøu,neânsöûduïngñieàukieänCPT. 6. CIF- Cost, insurance and freight (…named port of destination): Tieàn haøng, phí baûo hieåm vaø cöôùc phí (…caûng ñeán qui ñònh) “Tieàn haøng, phí baûo hieåm vaø cöôùc phí” coù nghóa laø ngöôøi baùn giao haøng,ñaõthoângquanxuaátkhaåu, khi haøngqualan cantaøutaïi caûngboáchaøng. Ngöôøi baùnphaûi traûcaùcphí toånvaø cöôùcphí caànthieátñeåñöahaøngtôùi caûngñeánqui ñònhNHÖNG ruûi ro veà maátmaùthay hö hoûnghaønghoùacuõng nhö baátcöù chi phí phaùtsinh naøo do nhöõngtình huoángcoù theåxaûy ra sau khi giao haøng,ñöôïc chuyeåntöø ngöôøi baùnsangngöôøi mua.Tuy nhieân,ngöôøi baùn CIF coøn phaûi mua baûo hieåmñöôøng bieån ñeå ngöôøi mua traùnh ñöôïc nhöõng ruûi ro veàmaátmaùthayhö hoûnghaønghoùatrongquaùtrìnhchuyeânchôû.Do ñoù, ngöôøibaùnphaûikyù hôïpñoàngbaûohieåmvaøtraûphí baûohieåm. Ngöôøi muacaànchuùyù raèngtheoñieàukieänCIF ngöôøi baùnñöôïc ñoøi hoûi muabaûohieåmchæôû möùctoái thieåu.Neáungöôøi muamuoánñöôïc baûohieåm ôû möùccaohôn, ngöôøi muacaànthoûathuaänroõ raønghônvôùi ngöôøi baùnhoaëc töï muabaûohieåmboåsung. Ñieàukieännaøychæsöûduïngcho vaänchuyeånhaønghoùabaèngñöôøngbieån hoaëcñöôøngthuûynoäi ñòa. Neáucaùcbeânkhoângcoù yù ñònhgiao haøngqualan cantaøu,neânsöûduïngñieàukieänCIP. 7. CPT- Carriage paid to (…named place of destination): Cöôùc phí traû tôùi (…nôi ñeán qui ñònh) “Cöôùc phí traû tôùi…” coù nghóalaø ngöôøi baùngiao haøng, ñaõ thoângquan xuaátkhaåu, cho ngöôøi chuyeânchôû do ngöôøi baùn chæñònh nhöng theâmvaøo ñoùngöôøi baùnphaûi traûcöôùcphí chuyeânchôûcaànthieátñeåñöahaøngñeánnôi ñeánqui ñònh.Ñieàunaøycoù nghóalaø ngöôøi muaphaûi chòumoïi ruûi ro vaø baát cöùphí toånnaøokhaùcphaùtsinhsaukhi haøngñaõñöôïcgiaonhövaäy. Ñieàu kieän naøy coù theå ñöôïc söû duïng cho baát cöù phöôngthöùc vaän taûi naøo,keåcaûvaäntaûi ñaphöôngthöùc.
 4. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG 4 TOÂ BÌNH MINH ____________________________________________________________________________________ 8. CIP- Carriage and insurance paid to (…named place of destination): Cöôùc phí vaø phí baûo hieåm traû tôùi (…nôi ñeán qui ñònh) “Cöôùc phí vaø phí baûo hieåm traû tôùi…” coù nghóa laø ngöôøi baùn giao haøng, ñaõ thoâng quan xuaát khaåu, cho ngöôøi chuyeân chôû do ngöôøi baùn chæ ñònh, nhöng theâm vaøo ñoù ngöôøi baùn phaûi traû cöôùc phí chuyeân chôû caàn thieát ñeå ñöa haøng ñeán nôi ñeán qui ñònh. Ñieàu naøy coù nghóa laø ngöôøi mua phaûi chòu moïi ruûi ro vaø baát cöù phí toån naøo phaùt sinh sau khi haøng ñaõ ñöôïc giao. Tuy nhieân, ngöôøi baùn CIP coøn phaûi mua baûo hieåm ñeå ngöôøi mua traùnh ñöôïc nhöõng ruûi ro veà maát maùt hay hö hoûng haøng hoùa trong quaù trình vaän chuyeån. Do ñoù, ngöôøi baùn phaûi kyù hôïp ñoàng baûo hieåm vaø traû phí baûo hieåm. Ngöôøi mua caàn chuù yù raèng theo ñieàu kieän CIP ngöôøi baùn ñöôïc ñoøi hoûi mua baûo hieåm chæ ôû möùc toái thieåu. Neáu ngöôøi mua muoán ñöôïc baûo hieåm ôû möùc cao hôn, ngöôøi mua caàn thoûa thuaän roõ raøng vôùi ngöôøi baùn hoaëc töï mua baûo hieåm boå sung. Ñieàu kieän naøy coù theå ñöôïc söû duïng cho baát cöù phöông thöùc vaän taûi naøo, keå caû vaän taûi ña phöông thöùc. 9. DAF- Delivered at frontier (…named place): Giao taïi bieân giôùi (…nôi qui ñònh) “Giao taïi bieân giôùi” coù nghóa laø ngöôøi baùn giao haøng khi haøng hoùa, ñaõ thoâng quan xuaát khaåu, nhöng chöa thoâng quan nhaäp khaåu, ñöôïc ñaët döôùi quyeàn ñònh ñoaït cuûa ngöôøi mua treân phöông tieän vaän taûi chôû ñeán maø chöa ñöôïc dôõ, taïi ñòa ñieåm vaø nôi qui ñònh taïi bieân giôùi, nhöng tröôùc "cöûa khaåu haûi quan"cuûa nöôùc tieáp giaùp. Töø "bieân giôùi" coù theå söû duïng cho moïi loaïi bieân giôùi, keå caû bieân giôùi cuûa nöôùc xuaát khaåu. Vì vaäy phaûi xaùc ñònh roõ bieân giôùi ñöôïc noùi tôùi baèng caùch chæñích danh ñòa ñieåm vaø nôi giao haøng. Ñieàu kieän naøy coù theå ñöôïc söû duïng moïi phöông thöùc vaän chuyeån khi haøng ñöôïc giao taïi bieân giôùi treân ñaát lieàn. Khi vieäc giao haøng ñöôïc thöïc hieän taïi caûng ñeán, treân taøu hoaëc treân caàu caûng (caàu taøu), neân söû duïng ñieàu kieän DES hoaëc DEQ. 10. DES- Delivered ex ship (…named port of destination): Giao taïi taøu (… caûng ñeán qui ñònh) “Giao taïi taøu” coù nghóa laø ngöôøi baùn giao haøng cuûa mình khi haøng ñöôïc ñaët döôùi söï ñònh ñoaït cuûa ngöôøi mua treân taøu, chöa thoâng quan nhaäp khaåu, taïi caûng ñeán qui ñònh. Ngöôøi baùn phaûi chòu moïi phí toån vaø ruûi ro ñeå chôû haøng ñeán caûng ñeán qui ñònh tröôùc khi dôõ haøng. Neáu caùc beân muoán ngöôøi baùn chòu phí toån vaø ruûi ro trong vieäc dôõ haøng, neân söû duïng ñieàu kieän DEQ. Ñieàu kieän naøy chæ ñöôïc söû duïng khi haøng hoùa ñöôïc giao treân taøu taïi caûng ñeán baèng ñöôøng bieån hay ñöôøng thuûy noäi ñòa hoaëc baèng vaän taûi ña phöông thöùc. 11. DEQ- Delivered ex quay (…named port of destination): Giao taïi caàu caûng (…caûng ñeán qui ñònh)
 5. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG 5 TOÂ BÌNH MINH ____________________________________________________________________________________ “Giao taïi caàu caûng” coù nghóa laø ngöôøi baùn giao haøng cuûa mình ñöôïc ñaët döôùi söï ñònh ñoaït cuûa ngöôøi mua treân caàu caûng (caàu thoâng quan nhaäp khaåu, taïi caûng ñeán qui ñònh. Ngöôøi baùn phaûi ch toån vaø ruûi ro ñeå chôû haøng ñeán caûng ñeán qui ñònh vaø phí dôõ haøn caûng (caàu taøu). Ñieàu kieän DEQ ñoøi hoûi ngöôøi mua phaûi thoâng qu nhaäp khaåu vaø traû taát caû caùc thöù thueá vaø leä phí cho vieäc nhaäp Ñieàu kieän naøy chæ ñöôïc söû duïng khi haøng hoùa ñöôïc giao khi dôõ taøu leân caàu caûng (caàu taøu) taïi caûng ñeán baèng ñöôøng bieån hay ñ noäi ñòa hoaëc baèng vaän taûi ña phöông thöùc. Tuy nhieân, neáu caùc b nghóa vuï cuûa ngöôøi baùn phaûi chòu ruûi ro vaø phí toån trong vieäc vaä haøng hoùa töø caàu caûng ñeán ñòa ñieåm khaùc (kho, baõi, beán,…) ôû t ôû ngoaøi caûng, neân söû duïng ñieàu kieän DDU hoaëc DDP. 12. DDU- Delivered duty unpaid (…named place of destination): Giao haøng chöa thoâng quan (…nôi ñeán qui ñònh) “Giao haøngchöathoângquan”coù nghóalaø ngöôøi baùngiao haøngcho ngöôøi mua,chöathoângquannhaäpkhaåu,vaøchöañöôïcdôõtöøbaátcöùphöôngtieänvaän taûi naøochôûñeán,taïi nôi ñeánqui ñònh.Ngöôøi baùnphaûi chòucaùcphí toånvaø ruûi ro lieân quan ñeán vieäc chuyeânchôû haøng tôùi nôi ñeán ñoù, tröø caùc thöù “duty” (thuaätngöõ bao haømtraùchnhieämñoái vôùi nhöõngruûi ro ñeåthöïc hieän thuûtuïc haûi quan,vaø thanhtoaùncaùc thöùthueávaø leä phí haûi quankhaùc) ñeå nhaäpkhaåuvaøo nöôùc ñeán, neáucoù. Ngöôøi muaphaûi chòu khoaûn“duty” nhö vaäy cuõngnhö baátcöù chi phí vaø ruûi ro naøo xaûy ra do ngöôøi muakhoângkòp thôøi laømthuûtuïc nhaäpkhaåu. Ñieàu kieännaøy coù theåsöû duïng cho moïi phöôngthöùc vaänchuyeånnhöng khi vieäcgiaohaøngñöôïc thöïc hieäntaïi caûngñeántreântaøuhoaëctreâncaàucaûng (caàutaøu),neânsöûduïngñieàukieänDES vaøDEQ. 13. DDP- Delivered duty paid (…named place of destination): Giao haøng ñaõ thoâng quan (…nôi ñeán qui ñònh) “Giao haøngñaõ thoângquan”coù nghóalaø ngöôøi baùngiao haøngcho ngöôøi mua,ñaõthoângquannhaäpkhaåu,vaø chöañöôïc dôõ töø baátcöù phöôngtieänvaän taûi naøochôûñeán,taïi nôi ñeánqui ñònh.Ngöôøi baùnphaûi chòucaùcphí toånvaø ruûi ro lieânquanñeánvieäcchuyeânchôûhaøngtôùi nôi ñeánñoù, keåcaûcaùcthöù “duty” (thuaätngöõ bao haømtraùchnhieämñoái vôùi nhöõngruûi ro ñeåthöïc hieän thuûtuïc haûi quan,vaø thanhtoaùncaùc thöùthueávaø leä phí haûi quankhaùc) ñeå nhaäpkhaåuhaønghoùaôû nöôùcñeán,neáucoù. Neáu caùc beân muoán ngöôøi mua phaûi chòu moïi ruûi ro vaø chi phí nhaäp khaåu,neânsöûduïngñieàukieänDDU. Ñieàukieännaøycoù theåsöûduïngcho moïi phöông thöùc vaän chuyeånnhöng khi vieäc giao haøng ñöôïc thöïc hieän taïi caûng ñeántreântaøu hoaëctreâncaàu caûng (caàu taøu), neânsöû duïng ñieàu kieän DES hoaëcDEQ.
 6. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG 6 TOÂ BÌNH MINH ____________________________________________________________________________________ CHÖÔNG 2 HÔÏP ÑOÀNG MUA BAÙN NGOAÏI THÖÔNG I. Nhöõng ñieàu trình baøy ( Representations) Soácuûahôïp ñoàng;Ngaøythaùngvaønôi kyù keát;Teânvaøñòachæcuûacaùc beân; Ngöôøi ñaïi dieäncho caùc beân; Nhöõng ñònh nghóaduøngtrong hôïp ñoàng; Caùcphuï kieänkeømtheocuûahôïpñoàng;Caêncöùñeåkyù keát II. Caùc ñieàu kieän cuûa hôïp ñoàng (Terms of contract)  Caêncöùvaøocaùchbieåuhieäncuûañieàukieän: - Nhöõngñieàukieänroõ raøng(Expressterms): ñöôïc theåhieänroõ raøngtrong hôïpñoàng. - Nhöõngñieàukieännguï yù (Impliedterms):ñöôïc suy ra töø nhöõngñieàukieän roõ raøng.  Caêncöùvaøotaàmquantroïngcuûañieàukieän: - Nhöõngñieàukieäncô baûn(Conditions): Neáumoätbeânvi phaïmthì beânkia coùquyeànhuûyhôïpñoàng. - Nhöõng ñieàu kieän thöù yeáu (Warranties): Neáu moät beânvi phaïm thì phía beân kia vaãn khoâng coù quyeàn huûy hôïp ñoàng maø chæ coù quyeàn ñoøi boài thöôøngthieäthaïi. Sauñaâylaø nhöõngñieàukieänphoåbieánñöôïcqui ñònhtronghôïpñoàng. 1. Teân haøng hoùa (Name of goods/ Commodity/ Description) Ñieàukieänteânhaønghoaùtuy chæñeåxaùc ñònhsô boä ñoái töôïng muabaùn nhöng noù laø moätñieàu kieän cô baûn cuûa hôïp ñoàng. Ñeå qui ñònh teânhaøng hoaùcoùtheåqui ñònhteânthoângthöôøngcuûahaønghoùakeømvôùi teânkhoahoïc, teânnôi saûnxuaát,teânnhaøsaûnxuaát,qui caùchchuûyeáu,coângduïng, hay maõ soácuûahaønghoùa. 2. Qui caùch/ phaåm chaát (Specification/ Quality): Ñieàu kieänqui caùchphaåmchaátseõ xaùc ñònh cuï theåñoái töôïng muabaùn, noù laømcô sôû ñeåxaùcñònhgiaùcaûvaø ñeångöôøi muakieåmtra nghóavuï giao haøng cuûa ngöôøi baùn. Vì vaäy ngöôøi mua caàn ñaëc bieät quan taâmñeán ñieàu kieän naøy. Trong buoânbaùn coù theåsöû duïng nhöõngphöôngphaùpsau ñeå qui ñònhqui caùchphaåmchaátcuûahaønghoaù:  Maãuhaøng(Sample):Caêncöù vaøophaåmchaátcuûamoätsoáít haønghoaù ñöôïclaáylaømñaïi dieänñeåñaùnhgiaùchophaåmchaátcuûatoaønboäloâ haøng.  Tieâuchuaån(Standard): Vieäc söû duïngtieâuchuaån,nhaátlaø tieâuchuaånquoácteá(ISO) seõcoù moät soáthuaänlôïi cho ngöôøi muavì: Giaûmgiaùthaønhsaûnphaåm;Coù nhieàunguoàn
 7. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG 7 TOÂ BÌNH MINH ____________________________________________________________________________________ cung caáp ñeå löïa choïn; Thuaän lôïi cho vieäc baûo haønh chaát löôïng; Ñôn giaûn hoaù vieäc xaây döïng nhöõng qui caùch phaåm  Nhaõn hieäu thöông maïi (Trade mark): Ngöôøi mua coù theå gaëp nhöõng baát lôïi nhö sau:Giaù coù theå cao hôn so vôùi caùc saûn phaåm khaùc; Phuï thuoäc vaøo moät nguoàn cung caáp; Coù theå phaûi traû tieàn cho moät möùc Ngöôøi mua phaûi mua haøng hoaù theo nhaõn hieäu khi: quaù trình saûn xuaát haøng hoaù ñöôïc thöïc hieän theo baèng saùng cheá; saûn xuaát goàm caû vieäc söû duïng qui trình cheá taïo bí maät; khoái löôïng caàn nhaäp laø ít vaø khoâng ñuû ñeå ñeà xuaát nhöõng yeâu caàu ñoái vôùi saûn phaåm; Khi mua saûn phaåm baùn Khi mua haøng hoaù döïa vaøo nhaõn hieäu, ngöôøi mua caàn löu yù:Chæ söû duïng nhaõn hieäu ñaõ ñöôïc ñaêng kyù taïi thò tröôøng mua baùn; Caàn ghi keøm naêm saûn xuaát, ñôït saûn xuaát ra haøng hoùa; Chuù yù ñeán caùc nhaõn hieäu khaùc töông töï vôùi Taøi lieäu kyõ thuaät: Khi mua baùn haøng hoaù laø maùy  moùc thieát bò ngöôøi ta thöôøng söû duïng taøi lieäu kyõ thuaät Khi söû duïng taøi lieäu kyõ thuaät ngöôøi mua caàn löu yù: Caàn nghieân cöùu kyõ noäi dung taøi lieäu kyõ thuaät tröôùc khi kyù keát hôïp ñoàng; Gaén taøi lieäu kyõ thuaät vôùi hôïp ñoàng Kieåm tra tröôùc khi göûi haøng: Ngöôøi mua ñöôïc quyeàn kieåm tra phaåm chaát cuûa haøng hoùa tröôùc khi kyù keát hôïp ñoàng hoaëc sau khi kyù keát hôïp ñoàng nhöng tröôùc khi giao haøng. Ngöôøi mua seõ chæ coøn quyeàn khieáu naïi veà phaåm chaát cuûa haøng hoùa vôùi ngöôøi baùn neáu chöùng minh ñöôïc: Haøng hoùa coù aån tyø (latent defect); hoaëc haøng hoùa chöa Moâ taû: Coù theå moâ taû phaåm chaát qui caùch cuûa haøng hoùa döïa vaøo: haøm löôïng cuûa nhöõng chaát coù trong haøng hoùa, chæ soá naêng suaát, dung troïng, kích côõ, maøu saéc vaø 3. Soá löôïng (Quantity)  Ñôn vò tính soálöôïng: Trongbuoânbaùnquoácteácoù raátnhieàuñônvò tính soá löôïng coù cuøng teân goïi vaø ngöôøi ta cuõng söû duïng nhieàu heä thoángño löôøng ñoàngthôøi trongbuoânbaùnquoácteá.Vì vaäykhi qui ñònhñôn vò tính soá löôïng caànphaûi tìm hieåukyõ noäi dungcuûanoù vaø qui ñònhmoätcaùchcuï theå tronghôïpñoàng.  Ñòa ñieåmxaùc ñònh soá löôïng: Neáu soá löôïng haønghoaùñöôïc xaùc ñònh taïi ñòañieåmñi, ngöôøi muaseõphaûichòunhöõngruûi ro veàsoálöôïnghaønghoaù trongchuyeânchôû, neáusoá löôïng haønghoaùñöôïc xaùcñònhtaïi ñòa ñieåmñeán, ngöôøibaùnseõphaûichòunhöõngruûi ro ñoù.  Phöôngphaùpqui ñònhsoálöôïng:
 8. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG 8 TOÂ BÌNH MINH ____________________________________________________________________________________ - Qui ñònh chính xaùc: Caùc beân qui ñònh chính xaùc moät soá löôïng cuï theå haøng hoùa khi mua baùn moät soá ít haøng hoùa. - Qui ñònh khoaûng chöøng: Khi mua baùn moät soá löôïng lôùn haøng hoùa, caùc beân qui ñònh moät khoaûng soá löôïng cho pheùp ñöôïc giao, khoaûng cho pheùp ñoù ñöôïc goïi laø "dung sai" 4. Bao bì (Packing)  Cungcaápbaobì: - Ngöôøi baùncungcaápbaobì cuøngvôùi haønghoùa - Ngöôøi baùncungcaápbaobì, nhöngsaukhi nhaänhaøngngöôøi muaphaûi traû laïi baobì chongöôøibaùn. - Ngöôøi muacungcaápbaobì chongöôøibaùnñoùnggoùi haønghoùa  Chi phí veàbaobì: - Ñöôïc tính goäptronggiaù haøng:giaù haøngñaõ bao goàmcaû nhöõngchi phí veàbaobì - Ñöôïc tính rieângvôùi giaùhaøng:coù theåtính theochi phí thöïc teáhoaëctheo moätmöùcphaàntraêmnhaátñònhcuûagiaùhaøng.  Chaátlöôïngbaobì: - Qui ñònhcuï theå:Ngöôøi muaneânsöûduïngñoái vôùi haønghoùaquenthuoäc - Qui ñònh chungchung: Ngöôøi muaneânsöû duïng ñoái vôùi haønghoùachöa quenbieát. 5. Kyù maõ hieäu (Marking) Kyù maõhieäulaø nhöõngkyù hieäubaènghình veõ, baèngchöõ,baèngsoáñöôïc ghi treânbao bì cuûahaønghoùañeåhöôùngdaãnvieäcgiao nhaänvaänchuyeånvaø baûoquaûnhaønghoùa,vaøcoønñeåcaùbieäthoùahaønghoùa. 6. Giao haøng (Delivery)  Ñieàukieänthöôngmaïi quoácteá:(INCOTERM 2000)  Thôøi haïn giao haøng: Thôøi haïn giao haønglaø thôøi gian maø ngöôøi baùn phaûihoaønthaønhnghóavuï giaohaøngcuûamìnhtaïi ñòañieåmgiaohaøngqui ñònh  Thoângbaùogiaohaøng: Caàn thoaûthuaännhöõngnoäi dung: Beân coù nghóavuï thoângbaùo vaø beân nhaän ñöôïc thoâng baùo; Thôøi haïn thoâng baùo; Phöông tieän thoâng baùo; Noäi dungtrongthoângbaùo.  Caùc qui ñònhkhaùc: Göûi haøngtöøngphaàn-Partial shipment;Chuyeåntaûi- Transhipment;… 7. Vaän taûi (Transportation) Noäi dung cuûa ñieàu kieän naøy thöôøngqui ñònh veà: Phöông tieän vaän taûi; Haønhtrình chuyeânchôû; Thôøi gian phöôngtieänvaäntaûi ñeán;Chi phí boác,dôõ, sanxeáphaøng;Toácñoäboácdôõ;Thöôûngphaïtboácdôõ.
 9. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG 9 TOÂ BÌNH MINH ____________________________________________________________________________________ 8. Baûo hieåm (Insurance) Noäi dung ñieàu kieän naøy thöôøng qui ñònh veà: Coâng ty baûo hieåm; Ñieàu kieän baûo hieåm; Soá tieàn baûo hieåm; Phí baûo hieåm. 9. Giaù caû (Price)  Ñoàng tieàn tính giaù: Caàn qui ñònh roõ teân goïi cuûa ñoàng tieàn vaø nöôùc coù ñoàng tieàn ñoù  Ñôn vò tính giaù: Caàn phaûi qui ñònh phuø hôïp vôùi ñôn vò tính soá löôïng.  Ñôn giaù: * Giaù khoâng thay ñoåi: coù theå ñöôïc xaùc ñònh vaøo luùc kyù keát hôïp ñoàng hoaëc luùc giao haøng caên cöù vaøo giaù thò tröôøng. * Giaù thay ñoåi : - Theo söï bieán ñoäng cuûa giaù thò tröôøng: giaù cuûa hôïp ñoàng seõ ñöôïc ñieàu chænh laïi neáu giaù thò tröôøng vaøo luùc giao haøng coù bieán ñoäng quaù/ tôùi moät möùc ñoä bieán ñoäng nhaát ñònh. - Theo söï bieán ñoäng cuûa chi phí saûn xuaát: giaù haøng hoaù ñöôïc ñieàu chænh theo söï bieán ñoäng cuûa giaù nguyeân vaät lieäu saûn xuaát vaø giaù nhaân coâng.  Toång trò giaù: ñöôïc ghi baèng soá vaø chöõ  Giaûm giaù: mua vôùi soá löôïng lôùn; traùi thôøi vuï; traû tieàn sôùm;…  Caùc chi phí ñöôïc tính trong giaù 10. Thanh toaùn (Payment)  Ñoàng tieàn thanh toaùn: Caàn qui ñònh roõ teân cuûa ñoàng tieàn vaø nöôùc coù ñoàng tieàn ñoù  Ñòa ñieåm thanh toaùn: Neáu ñòa ñieåm thanh toaùn ôû nöôùc ngöôøi baùn, ngöôøi baùn seõ thu tieàn veà nhanh hôn. Neáu ñòa ñieåm thanh toaùn ôû nöôùc ngöôøi mua, ngöôøi mua seõ ñôõ bò ñoïng voán.  Thôøi haïn thanh toaùn: - Thanh toaùn tröôùc khi: Ngöôøi mua caáp tín duïng cho ngöôøi baùn, hoaëc ngöôøi mua ñaët coïc ñeå ñaûm baûo thöïc hieän hôïp ñoàng . - Thanh toaùn ngay khi: ngöôøi baùn ñaõ saün saøng giao haøng/ giao haøng/ xuaát trình boä chöùng töø göûi haøng/ haøng hoùa ñeán nôi. - Thanh toaùn sau khi: Ngöôøi baùn caáp tín duïng cho ngöôøi mua hoaëc ngöôøi mua muoán kieåm tra haøng hoùa tröôùc khi thanh toaùn tieàn haøng.  Boä chöùng töø thanh toaùn: Laø nhöõng chöùng töø maø ngöôøi baùn phaûi xuaát trình cho ngaân haøng hay ngöôøi mua ñeå ñöôïc thanh toaùn tieàn.  Phöông thöùc thanh toaùn  Ñieàu kieän ñaûm baûo tieàn teä: Laø ñieàu kieän ñeå ñaûm baûo trò giaù cuûa hôïp ñoàng khoâng thay ñoåi khi ñoàng tieàn thanh toaùn coù söï bieán ñoäng veà giaù
 10. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG 10 TOÂ BÌNH MINH ____________________________________________________________________________________ trò. Ngöôøi ta coù theå ñaûm baûo theo giaù vaøng, hay theo moät ngoaïi teä khaùc, hay theo moät roå ngoaïi teä, hay theo chæ soá 11. Kieåm tra (Inspection) Thôøi gianvaø ñòañieåmkieåmtra: Nôi saûnxuaátra haønghoùa;Caûngboác haøng;Caûngdôõhaøng;Nôi ngöôøimuasöûduïnghaønghoùa  Ngöôøi kieåmtra coù theålaø: Ngöôøi saûnxuaát; Ngöôøi baùn; Ngöôøi mua; Toå chöùctrunggian(Vinacotrol,SGS, OMIC,...)  Phöôngphaùpkieåmtra: - Kieåm tra toaøn boä haøng hoùa: thöôøng duøng khi mua baùn vôùi moät soá löôïngít haønghoaù - Kieåm tra ñaïi dieän: thöôøng duøng khi mua baùn vôùi moät soá löôïng lôùn haønghoaù Phí toån kieåmtra: Coù theå thoûa thuaändo ngöôøi baùn chòu hoaëc ngöôøi muachòuhoaëccaûhai beâncuøngchòu  Phöôngphaùpxaùcñònhtroïnglöôïng: - Caânhaøng:Vieäcxaùcñònhtroïnglöôïngbaèngcaùchcaânthöïcteá - Troïng löôïng lyù thuyeát (Theoretical weight): Laø troïng löôïng haøng hoùa ñöôïc tính toùandöïa treâncô sôû lyù thuyeátchöù khoângdöïa treânkeát quaûcaân thöïcteá +Döïa vaøotroïnglöôïng rieâng,theåtích moãi ñôn vò haønghoùavaø soálöôïng caùc ñôn vò haønghoùa: Söû duïng ñoái vôùi nhöõnghaønghoùacoù qui caùchkích thöôùccoáñònhnhösaéttheùp,toân,maùymoùc... +Döïa vaøo môùnnöôùccuûataøuluùc tröôùcvaø saukhi boáchoaëcdôõ haøng hoùa:khi giaùtrò haønghoùakhoângcaovaøsoálöôïnghaønghoùalôùn. +Döïa vaøodungtíchhaønghoùa:Thöôøngsöûduïngñoái vôùi haøngloûngñöïng trongbeåchöùa(Tank) - Troïng löôïng thöôngmaïi- Commercial weight): Thöôøng söû duïng ñoái vôùi haønghoaùcoùñoäaåmdeãthayñoåivaøhaønghoaùcoùgiaùtrò cao 12. Baûo haønh (Warranty) Baûo haønhlaø söï ñaûmbaûocuûangöôøi baùnñoái vôùi ngöôøi muaveà chaát löôïnghaønghoùa  Thôøi haïnbaûohaønh: - Thôøi haïnbaûohaønhcoùtheålaø moätkhoaûngthôøi giantínhtöø: ngaøysaûn xuaát; ngaøy göûi haøng; ngaøyhaøngñeánnôi; ngaøyngöôøi muatieâuthuï ; ngaøy baétñaàusöûduïnghaønghoùa. - Thôøi haïn baûohaønhcoù theåtính theomoätmöùcñoä söû duïng haønghoùa nhaátñònh
 11. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG 11 TOÂ BÌNH MINH ____________________________________________________________________________________ - Thôøi haïn baûo haønh coù theå keùo daøi khi: ngöôøi baùn chaäm giao taøi lieäu kyõ thuaät hoaëc phaûi khaéc phuïc nhöõng boä phaän hö hoûng cuûa haøng hoùa trong thôøi haïn baûo haønh. Phaïm vi baûo haønh:thoâng thöôøng veà thieát keá saûn  phaåm, nguyeân vaät lieäu cheá taïo, trình ñoä tay ngheà cheá Phaïm vi khoâng ñöôïc baûo haønh: Nhöõng hö hoûng do ngöôøi mua gaây ra; Nhöõng boä phaän choùng hao moøn; Nhöõng hao moøn töï nhieân cuûa haøng hoùa; Nhöõng khuyeát ñieåm hoaëc söï khoâng phuø hôïp cuûa haøng hoùa maø ngöôøi mua Traùch nhieäm cuûa ngöôøi baùn trong thôøi haïn baûo haønh: caàn qui ñònh nghóa vuï phaûi thöïc hieän vaø thôøi haïn thöïc hieän 13. Khieáu naïi (Claim) Laø bieän phaùp giaûi quyeát tranh chaáp giöõa caùc beân baèng con ñöôøng thöônglöôïngtröïc tieáp.  Theåthöùckhieáunaïi:Hình thöùcbaèngvaênbaûn;Ñôn khieáunaïi phaûi ñaày ñuû; Hoà sô khieáunaïi phaûi ñaày ñuû caùc chöùngtöø coù lieân quan; Khieáu naïi phaûiñöôïcgöûi ñuùngthôøi haïn Thôøi haïnkhieáunaïi:coùtheåñöôïc tínhtöø ngaøygöûi haønghoaëctöøngaøy haøngñeánhoaëctínhtheothôøihaïnbaûohaønh  Thôøi haïn traûlôøi khieáunaïi: coù theåtính töø khi göûi ñônkhieáunaïi hoaëc töøkhi nhaänñöôïcñônkhieáunaïi 14. Cheá taøi (Sanction) Laø hìnhthöùctraùchnhieämcuûabeânvi phaïmhôïpñoàngñoái vôùi beânkia.  Thöïc hieänthöïc söï: Beân vi phaïmvaãnphaûi thöïc hieänñuùngvôùi nghóa vuï cuûamìnhñaõñöôïcqui ñònhtronghôïpñoàng.  Phaït: Beânvi phaïmphaûi noäpcho beânbò vi phaïmmoätsoátieànñaõñöôïc qui ñònh.  Thieät haïi tính tröôùc: Neáu coù theå ñoaùn tröôùc nhöõng thieät haïi moät caùchchínhxaùc,hôïp ñoàngthöôøngqui ñònhkhoaûnboài thöôøngtoaønboänhöõng thieäthaïi tínhtröôùc.  Boài thöôøngthieäthaïi: Beânvi phaïmphaûi noäpcho beânbò vi phaïmmoät soátieàntheomöùcthieäthaïi xaûyra.  Huûyhôïpñoàng 15. Tröôøng hôïp baát khaû khaùng (Force majeure)  Nhöõngtieâuchuaån xemxeùt:nhöõngsöï kieänxaûyra mangtínhkhaùchquan, trong luùc thöïc hieän nghóa vuï, khoângtheå löôøng tröôùc maø cuõng khoângtheå khaéc phuïc noåi, vaø aûnh höôûngtröïc tieáp ñeán vieäc thöïc hieän nghóavuï theo hôïpñoàng.
 12. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG 12 TOÂ BÌNH MINH ____________________________________________________________________________________  Lieät keâ söï kieän: Nhöõng söï kieän ñöôïc coi laø Baát khaû khaùng vaø nhöõng söï kieän khoâng ñöôïc coi laø Baát khaû  Thôøi haïn ñöôïc pheùp ñình chæ vieäc thöïc hieän nghóa vuï. Neáu quaù thôøi haïn naøy thì hôïp ñoàng seõ bò huûy boû.  Nghóa vuï cuûa beân gaëp phaûi tröôøng hôïp baát khaû khaùng: Thoâng baùo ngay cho phía beân kia bieát veà thôøi gian xaûy ra vaø chaám döùt, ñoàng thôøi phaûi laáy giaáy chöùng nhaän 16. Troïng taøi (Arbitration) Laø bieän phaùp duøng ngöôøi thöù ba ñeå giaûi quyeáttranh chaápkhi nhöõng tranhchaápnaøy khoângtheågiaûi quyeátñöôïc baèngcon ñöôøngthöônglöôïng vaø caùcbeâncuõngkhoângmuoánñöara tröôùctoøaaùnñeåxeùtxöû.  Hoäi ñoàngtroïngtaøi: - Troïng taøi qui cheá: laø moät toå chöùc hoaït ñoäng thöôøng xuyeân, ñöôïc thaønhlaäpñeåchuyeângiaûi quyeátnhöõngtranhchaápxaûyra trongbuoânbaùn,coù truï sôûrieâng,coùñoäi nguõtroïngtaøi vieânrieângvaøcoùqui cheáxeùtxöûrieâng - Troïng taøi khoângqui cheá(Ad hoc): ñöôïc thaønhlaäp chæñeåxeùt xöû moät vuï tranhchaápnhaátñònhroài giaûi theå.  Phí troïngtaøi: Thöôøngdo beânthuakieänchòu  Phaùnquyeátcuûatroïng taøi: Coù giaù trò chungthaåmvaø raøngbuoäccaùc beân 17. Caùc ñieàu kieän khaùc Tronghôïp ñoàngmuabaùnngoaïi thöông,caùcbeâncoøncaànqui ñònhveàmoät soáñieàukieänkhaùcnhö: Theåthöùcthayñoåi, boåsung,huûyboûhôïp ñoàng;Hieäu löïc cuûahôïp ñoàng;Caámchuyeånnhöôïngquyeànlôïi vaø nghóavuï cho beânthöù ba;Caámtaùi xuaáthaønghoùa;Ngoânngöõcuûahôïpñoàng;Luaätaùpduïng.... III. Chöõ kyù cuûa caùc beân Phaûi kyù chöõ kyù ñaàyñuû vaø baèngbuùtmöïc, khoângkyù chöõ kyù taétvaø baèngbuùt chì hay buùtbi. Beânsoaïn thaûora hôïp ñoàngkyù vaøo beânphaûi, phía beânkia kyù chaápnhaänvaøobeântraùi. CHÖÔNG 3 GIAO NHAÄN NGOAÏI THÖÔNG 1. Khaùi nieäm Giao nhaänlaø vieäc toå chöùc quaùtrình chuyeânchôû haønghoùatöø nôi göûi tôùi nôi nhaänhaøng.Nghieäpvuï giao nhaäncoù taùc duïng giaûmchi phí vaäntaûi vaø taïo ñieàukieänchongöôøixuaátnhaäpkhaåuhoaïtñoängcoùhieäuquaû
 13. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG 13 TOÂ BÌNH MINH ____________________________________________________________________________________  Thay maët ngöôøi göûi haøng, ngöôøi giao nhaän seõ thöïc hieän caùc dòch vuï sau: - Giaûi thích vôùi ngöôøi göûi haøng veà caùc ñieàu khoaûn xeáp - Giuùp nhaø xuaát khaåu laäp phöông aùn giaù xuaát khaåu - Choïn tuyeán ñöôøng, phöông thöùc vaän taûi vaø haõng taøu thích hôïp, coù uy tín. - Löu cöôùc vôùi ngöôøi chuyeân chôû(Booking space). - Nhaän haøng vaø caáp caùc chöùng töø chöùng nhaän ñaõ nhaän haøng ñeå göûi ñi - Chæ daãn vaø ñoùng goùi haøng hoùa, keû kí maõ hieäu neáu nhö ngöôøi göûi haøng yeâu caàu. - Nhaän haøng hoùa ñeå xeáp ñöa ñeán caûng ñích. - Thu xeáp vieäc löu kho haøng neáu ñöôïc uûy thaùc. - Khai baùo Haûi Quan veà haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu. - Thu xeáp vaø chuaån bò taát caû caùc chöùng töø caàn thieát - Thanh toaùn giuùp ngöôøi göûi haøng toaøn boä caùc chi phí bao goàm caû cöôùc vaän chuyeån vaø caùc chi phí coù lieân quan - Thu xeáp vaø theo doõi toaøn boä quaù trình vaän chuyeån haøng cho ñeán tay ngöôøi nhaän haøng - Giuùp ñôõ ngöôøi göûi haøng khieáu naïi ngöôøi chuyeân chôû  Thay maët ngöôøi nhaän haøng, ngöôøi giao nhaän seõ ñaûm traùch nhöõng vaán ñeà: - Giaùm saùt loâ haøng trong quaù trình vaän chuyeån. - Kieåm tra toaøn boä hoà sô, chöùng töø coù lieân quan giuùp cho ngöôøi nhaän haøng - Nhaän haøng töø ngöôøi chuyeân chôû, thanh toaùn cöôùc phí vaø caùc chi phí khaùc cho ngöôøi nhaän haøng neáu coù. - Khai baùo Haûi Quan veà loâ haøng nhaäp khaåu . - Thu xeáp löu kho haøng hoaù neáu caàn. - Giao haøng cho ngöôøi nhaän haøng. - Thu xeáp vieäc chuyeân chôû ñeán taän kho cuûa ngöôøi nhaän - Giuùp ngöôøi nhaän haøng khieáu naïi ngöôøi chuyeân chôû neáu coù toån thaát xaûy ra. 2. Moät soá thuaät ngöõ trong giao nhaän container: - FCL (full containerload):göûi haøngnguyeâncontainer - LCL (lessthana containerload):göûi haøngleû
 14. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG 14 TOÂ BÌNH MINH ____________________________________________________________________________________ - CY (Container Yard) - Baõi container - CFS (Container Freight Station) - Traïm ñoùng haøng vaø dôõ - CY / CFS: töông öùng vôùi phöông thöùc FCL / LCL - CFS / CY: töông öùng vôùi phöông thöùc LCL / FCL - DOOR TO DOOR (DTD): laø dòch vuï troïn goùi do ngöôøi giao nhaän thöïc hieän töø kho cuûa ngöôøi göûi haøng ñeán kho cuûa - DOOR/CY, CY/DOOR: chôû haøng töø kho ngöôøi baùn ñeán baõi container vaø ngöôïc laïi töø baõi container ñeán kho ngöôøi - DOOR/CFS, CFS/DOOR: chôû haøng töø kho ngöôøi baùn ñeán traïm laøm haøng vaø ngöôïc laïi töø traïm laøm haøng ñeán kho CHÖÔNG 4 VAÄN TAÛI NGOAÏI THÖÔNG I/ Vaän taûi ñöôøng bieån 1. Ñaëc ñieåm  Öu ñieåm:Caùc tuyeán ñöôøng haøng haûi ñöôïc hình thaønh moät caùch töï nhieân;Naênglöïc chuyeânchôûlôùn;Giaùcöôùcvaäntaûithaáp  Nhöôïc ñieåm:Toác ñoä cuûa taøu bieån chaäm; Phuï thuoäc raát nhieàu vaøo thôøi tieát;Thöôønghaygaëpnhieàuruûi ro trongchuyeânchôû  Phaïmvi aùpduïng:Chuyeânchôûtreâncöï ly daøi, khoái löôïng lôùn; Coù theå phuïcvuï chuyeânchôûchotaátcaûcaùcloaïi haønghoùa 2. Caùc phöông thöùc thueâ taøu bieån 2.1. Thueâ taøu chôï a. Khaùi nieäm Taøu chôï (Liner) hay coøn goïi laø taøu chaïy ñònh kyø (Regular) laø taøu kinh doanhthöôøngxuyeântreânmoättuyeánñöôøngnhaátñònh, gheùqua nhöõngcaûng nhaátñònhvaøtheomoätlòchtrìnhñaõñònhtröôùc. Thueâtaøuchôï haycoøngoïi laø löu khoangtaøu(Bookingspace)laø vieäcngöôøi thueâtaøu yeâu caàungöôøi chuyeânchôû daønhcho mình moät phaàncon taøu ñeå chuyeânchôû haøng hoùa vaø traû cho ngöôøi chuyeânchôû moät khoaûncöôùc phí bao goàmcaû tieàn boác, dôõ haøng hoùa theo moät bieåu cöôùc (Freight tarift) ñaõ ñònhsaün Moái quan heä giöõa ngöôøi thueâ taøu vaø ngöôøi chuyeân chôû ñöôïc ñieàu chænhbaèngmoätvaênbaûngoïi laø Vaänñônñöôøngbieån(Bill of lading)  Ñaëc ñieåm:Soálöôïng haøng hoùa khoâng lôùn, thöôønglaø haøng khoâ vaø coù bao bì; Tuyeán ñöôøng ñöôïc bieát tröôùc; Thôøi gian vaø lòch trình taøu chaïy
 15. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG 15 TOÂ BÌNH MINH ____________________________________________________________________________________ ñöôïc coâng boá tröôùc; Cöôùc taøu chôï ñöôïc qui ñònh saün trong bieåu cöôùc; Caùc ñieàu kieän chuyeân chôû ñöôïc qui ñònh saün  Öu ñieåm:Soá löôïng haøng hoùa khoâng haïn cheá; Vieäc boác dôõ do chuû taøu ñaûm nhieäm neân ñôn giaûn thuû tuïc; Vieäc tính toaùn ñieàu kieän giao nhaän trong mua baùn deã daøng; Thuaän Nhöôïc ñieåm: Cöôùc thueâ taøu chôï thöôøng cao hôn taøu chuyeán; Ngöôøi thueâ taøu chôï thöôøng khoâng ñöôïc töï do thoûa thuaän caùc ñieàu kieän chuyeân chôû b. Vaän ñôn ñöôøng bieån (Bill of lading- B/L) Vaän ñôn ñöôøng bieån laø chöùng töø chuyeânchôû haøng hoùa baèngñöôøng bieåndo ngöôøi chuyeânchôû hoaëcñaïi dieäncuûa hoï caápcho ngöôøi göûi haøng saukhi ñaõnhaänhaønghoùañeåchuyeânchôû. Trong chuyeânchôû haønghoùa baèngtaøu chôï, vaänñôn ñöôøngbieånkhoâng nhöõng ñieàu chænhmoái quan heä giöõa ngöôøi göûi haøng (Shipper) vôùi ngöôøi chuyeânchôû (Carrier), maø coøn ñieàu chænhmoái quan heä giöõa ngöôøi chuyeân chôûvaøngöôøinhaänhaøng(Consignee).  Caùcchöùcnaêngcuûavaänñôn: - Laø bieânlai nhaänhaøngñeåchuyeânchôû - Laø chöùngtöøveàquyeànsôûhöõuñoái vôùi haønghoùaghi trongvaänñôn. - Laø baèngchöùngcuûahôïpñoàngvaäntaûi.  Caùcloaïi vaänñôn: Phaân theo tình traïng boác haøng: - Vaänñônñaõboáchaøng(Shippedon boardB/L- shippedB/L): theåhieänhaøng ñaõthöïcsöï ñöôïc boácleântaøu. - Vaän ñôn nhaänhaøngñeåboác(Receivedfor shipmentB/L): ñöôïc caáptröôùc khi haøngñöôïcboácleântaøu(coùtheåcoønôû taïi kho,baõi cuûacaûng),noùkhoâng theåhieänñöôïclaø haøngñaõthöïcsöï ñöôïcboácleântaøu. Phaân theo ngöôøi nhaän haøng: - Vaän ñôn ñích danh- (Straight B/L hay B/L to a namedperson): ghi ñích danh ngöôøinhaänvaøchængöôøiñoùmôùicoùquyeànnhaänhaøng. - Vaänñôntheoleänh- (B/L to order): haøngphaûi ñöôïc giaotheoleänhcuûamoät ngöôøinhaátñònhghi trongmuïcngöôøinhaänhaøng - Vaänñôn xuaáttrình- (B/L to bearer): khoângghi teânngöôøi nhaän,ai coù vaän ñônmangñeánxuaáttrìnhthì ñöôïcnhaänhaøng. - Giaáy göûi haøngñöôøngbieån(SeawayBill): Laø loaïi vaänñôn ghi ñích danh teânngöôøinhaänhaøng. Phaân theo chaát löôïng chöùng töø:
 16. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG 16 TOÂ BÌNH MINH ____________________________________________________________________________________ - Vaän ñôn hoaøn haûo (Clean B/L): ngöôøi chuyeân chôû khoâng ghi nhaän xeùt gì xaáu veà tình traïng cuûa haøng hoùa hay bao bì - Vaän ñôn khoâng hoaøn haûo (Unclean, Duty, Foul, Claused B/L): ngöôøi chuyeân chôû ghi nhaän xeùt veà tình traïng haøng Phaân theo ngöôøi phaùt haønh vaän ñôn: - Vaänñôn chuû- OceanBill of lading(OB/L) hoaëcMasterBill of lading(MB/L): do haõngtaøucaápchongöôøigiaonhaän - Vaän ñôn thöù caáp- House Bill of lading (HB/L): do ngöôøi giao nhaänphaùt haønhchongöôøigöûi haøng. Phaân theo giaù trò phaùp lyù: - Vaän ñôn goác (Original B/L): coù giaù trò nhaänhaøng, khieáu naïi ñoøi boài thöôøng - Vaänñôncopy( CopyB/L): khoângcoùgiaùtrò ñeånhaänhaønghaykhieáunaïi maøchæñeåthoângbaùohaylaømthuûtuïc Phaân chia theo haønh trình chuyeân chôû: - Vaän ñôn ñi thaúng(Direct B/L): ñöôïc caápcho loâ haøngñi thaúngtöø caûng boácñeáncaûngdôõ,khoângchuyeåntaûi quacaûngnaøokhaùc. - Vaän ñôn suoát (Through B/L): ñöôïc caáp cho loâ haøng chuyeân chôû qua nhieàu cung ñoaïn, haøng ñöôïc chuyeån taûi töø cung ñoaïn naøy sang cung ñoaïn khaùc. 2.2. Thueâ taøu chuyeán a. Khaùi nieäm Taøuchuyeán(Tramp)haycoøngoïi laø taøukhoângñònhkyø (Irregular) laø taøu kinh doanh chuyeânchôû haøng hoùa khoâng theo moät lòch trình nhaát ñònh. Noù thöôønghoaït ñoäng chuyeânchôû trong moät khu vöïc ñòa lyù nhaátñònh vaø theo yeâucaàucuûangöôøithueâtaøu Thueâtaøu chuyeánlaø chuû taøu (ship owner) cho ngöôøi thueâtaøu (chaterer) thueâ toaøn boä hay moät phaàn chieác taøu chaïy roâng (tramp) ñeå chuyeân chôû haønghoùagiöõahai haynhieàucaûngvaøñöôïchöôûngtieàncöôùctheothoûathuaän  Caùchìnhthöùcthueâtaøuchuyeán: - Thueâchuyeánmoät:töùclaø thueâtaøuñeåchuyeânchôûmoätlaànhaønghoùa giöõacaùccaûngnhaátñònh. - Thueâchuyeánkhöù hoài: töùc laø thueâtaøuñeåchuyeânchôû haønghoùacaû löôït ñi laãnlöôït veàtheohôïpñoàng - Thueâlieântuïc: coù theålaø thueâmoätchuyeánlieântuïc hoaëckhöùhoài lieân tuïc  Ñaëcñieåm:Khoái löôïnghaønghoùachuyeânchôûlôùn; Hai beânñaømphaùn vôùi nhauveàñieàukieänchuyeânchôûvaø giaùcöôùcñeåkyù hôïp ñoàngthueâtaøu chuyeán (C/P); Thöôøng coù moâi giôùi (chater broker), ngöôøi thueâ taøu seõ uûy
 17. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG 17 TOÂ BÌNH MINH ____________________________________________________________________________________ thaùc cho ngöôøi moâi giôùi ñi tìm taøu, gaëp gôõ vôùi chuû taøu ñeå ñaøm phaùn, traû giaù roài kyù hôïp ñoàng  Öu ñieåm: Tính linh hoaït cao; Giaù cöôùc reû hôn taøu chôï; Ngöôøi thueâ taøu ñöôïc töï do thoûa thuaän caùc ñieàu kieän ghi trong hôïp ñoàng; Toác ñoä chuyeân chôû haøng hoùa nhanh. Nhöôïc ñieåm: Kyõ thuaät thueâ taøu, kyù hôïp ñoàng raát  phöùc taïp; Giaù cöôùc bieán ñoäng thöôøng xuyeân vaø raát maïnh Moái quan heä giöõa ngöôøi chuû taøu laø ngöôøi cho thueâ (Charter) vaø chuû haøng laø ngöôøi thueâ (Charterer) ñöôïc ñieàu chænh baèng hôïp ñoàng thueâ taøu chuyeán (Voyage charter party- b. Hôïp ñoàng thueâ taøu chuyeán Noäi dungchuûyeáucuûahôïpñoàngthueâtaøuchuyeán:  Teânchuûtaøuvaøngöôøithueâtaøu  Ñieàukhoaûnveàtaøu  Thôøi giantaøuñeáncaûngboáchaøng(Laydays) Taøuñöôïccoi laø taøuñeáncaûng(arrivedship)khi: - Taøu ñaõ caäpcaàucaûngôû caûnghoaëcqui ñònhñaõ ñeánvuøngthöôngmaïi cuûacaûngqui ñònhtrongC/P - Ñaõ hoaønthaønhmoïi thuûtuïc ñeåboácdôõ - Ñaõ traoThoângñaït saünsaøng-NOR (Noticeof readiness)chongöôøiñöôïc ghi trongC/P .  Haønghoùa  Caûngboácdôõ  Cöôùcphí - Ñôn vò tínhcöôùc:tínhtheotroïnglöôïnghoaëctheotheåtích - Thanhtoaùncöôùc : Cöôùc traû tröôùc; Cöôùc traû sau; Cöôùc traû tröôùcmoät phaàn,traûsaumoätphaàn.  Chi phí boácdôõ - Ñieàukieäntaøuchôï- Liner terms:Ngöôøi chuyeânchôûchòutoaønboächi phí boácdôõvaøsanxeáphaøngtronghaàmtaøugioángnhötrongthueâtaøuchôï - Ñieàu kieän mieãnphí boác haøng- F.I (Free in): Ngöôøi chuyeânchôû khoâng chòuphí boáchaøng,nhöngphaûichòuchi phí dôõhaøngtaïi caûngñeán. - Ñieàu kieänmieãnphí dôõ haøng- F.O (Free out): Ngöôøi chuyeânchôû khoâng chòuphí dôõhaøng,nhöngphaûichòuchi phí boáchaøngleântaøutaïi caûngboác. - Ñieàu kieän mieãn phí boác vaø san xeáp haøng- F.I.S./ T.( Free in stowed/ trimmed): Ngöôøi chuyeânchôû khoâng chòu phí boác, xeáp hoaëc san haøng trong haàmtaøu.
 18. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG 18 TOÂ BÌNH MINH ____________________________________________________________________________________ - Ñieàu kieän mieãn phí boác vaø dôõ haøng - F.I.O.( Free in and out): Ngöôøi chuyeân chôû khoâng chòu phí boác vaø dôõ haøng - Ñieàu kieän mieãn phí boác, dôõ vaø san xeáp haøng - F.I.O.S./ T.( Free in and out stowed/ trimmed): Ngöôøi chuyeân chôû khoâng chòu phí boác, dôõ vaø xeáp hoaëc san haøng  Thôøi gian boác dôõ (hay toác ñoä boác dôõ): Qui ñònh chung chung: theo taäp quaùn cuûa caûng (COP- Custom of port) hay theo möùc boác dôõ nhanh thöôøng leä (CQD Qui ñònh cuï theå: - Khaùi nieäm veà ngaøy: + Ngaøy (Day): ñöôïc tính töø 0 h ñeán 24 h , keå caû chuû nhaät + Ngaøy laøm vieäc (Working day): laø ngaøy laøm vieäc thoâng thöôøng taïi caûng ñöôïc tính töø 0 h ñeán 24 h, khoâng tính ngaøy + Ngaøy laøm vieäc 24 tieáng (Working day of 24 hours): cöù ñuû 24 tieáng laøm vieäc ñöôïc tính laø moät ngaøy, cho duø 24 tieáng ñoù ñöôïc laøm trong nhieàu ngaøy treân lòch. + Ngaøy laøm vieäc thôøi tieát cho pheùp (Weather working day): laø ngaøy 24 tieáng laøm vieäc vôùi ñieàu kieän thôøi tieát khoâng - Caùch tính ngaøy: + Tính caû chuû nhaät vaø ngaøy leã- S.H.INC.( Sundays and + Khoâng tính chuû nhaät vaø ngaøy leã- S.H.EX.( Sundays and Holidays excepted) - Khoâng tính chuû nhaät vaø ngaøy leã cho duø coù laøm- S.H.EX.E.U.( Sundays and Holidays excepted even if used) + Khoâng tính chuû nhaät vaø ngaøy leã tröø khi coù laøm- S.H.EX.U.U.( Sundays and Holidays excepted unless used) Caùc caùch qui ñònh: - Tính caû chuû nhaät vaø ngaøy leã- S.H.INC.( Sundays and - Khoâng tính chuû nhaät vaø ngaøy leã- S.H.EX.( Sundays and Holidays excepted) - Khoâng tính chuû nhaät vaø ngaøy leã cho duø coù laøm- S.H.EX.E.U.( Sundays and Holidays excepted even if used) - Khoâng tính chuû nhaät vaø ngaøy leã tröø khi coù laøm- S.H.EX.U.U.( Sundays and Holidays excepted unless used)  Thöôûng phaït boác dôõ - Thöôûng (Despatch money): Neáu boác dôõ nhanh hôn qui - Phaït (Demurrage): Neáu boác dôõ chaäm hôn qui ñònh, thöôøng gaáp ñoâi möùc thöôûng
 19. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG 19 TOÂ BÌNH MINH ____________________________________________________________________________________  Traùch nhieäm vaø mieãn traùch cuûa ngöôøi chuyeân chôû  …. Ñeå ñôn giaûn hoùa ruùt ngaén thôøi gian ñaøm phaùn kyù keát hôïp ñoàng caùc beân thöôøng döïa vaøo hôïp ñoàng maãu (Standard Charter Party) ñeå söõa ñoåi, theâm bôùt cho phuø hôïp 2.3. Thueâ taøu ñònh haïn Thueâtaøuñònhhaïnlaø vieäcchuûtaøuchongöôøithueâtaøuñeåsöûduïngvaøo moätmuïcñíchchuyeânchôûhaønghoùatrongmoätthôøi giannhaátñònh. Trong nghieäpvuï thueâtaøuñònhhaïn cuõngsöû duïng nhieàumaãuhôïp ñoàng do caùctoåchöùchaønghaûiquoácteásoïanthaûo II/ Caùc phöông thöùc vaän taûi khaùc 1. Vaän taûi haøng khoâng Öu ñieåm:Toác ñoänhanh;Tuyeánñöôønghoaøntoaøntöï nhieân;Coù tính cô ñoängcao  Nhöôïc ñieåm: Giaù cöôùc cao; Phuï thuoäc raát nhieàu vaøo ñieàu kieän khí haäu,thôøi tieát; Söùc chôû haïn cheálaïi hay gaëpruûi ro tai naïn vaø thieäthaïi raát lôùn; Ñoøi hoûi coângnhaân,kyõ sö, phi coâng,hoa tieâucoù trình ñoä cao vaø giaøu kinhnghieäm  Phaïmvi aùpduïng:Chuyeân chôûhaønghoùatreânkhoaûngcaùchxa; Chuyeân chôûhaøngleû, giaùtrò cao,haøngcoùnhucaàuvaänchuyeångaáp 2. Vaän taûi ñöôøng soâng Öu ñieåm:Voán ñaàutö xaây döïng vaø phaùttrieånít toánkeùm;Khaû naêng vaänchuyeåntöôngñoái lôùn;Giaùthaønhvaäntaûi thaáp  Nhöôïc ñieåm:Chòu aûnh höôûng cuûa caùc ñieàu kieän töï nhieân vaø thôøi tieát;Toácñoächuyeânchôûhaønghoùaraátthaáp  Phaïm vi aùp duïng: Chuyeânchôû noäi ñòa; Chuyeânchôû haøng hoùa xuaát nhaäpkhaåuquahìnhthöùclieânhôïp vaäntaûi soângbieån;Chuyeânchôûhaønghoùa xuaátnhaäpkhaåugiöõacaùc nöôùc coù soângchaûyqua bieângiôùi; Chuyeânchôû treâncöï ly daøi, haønghoùacoùkhoáilöôïnglôùn,giaùtrò thaáp. 3. Vaän taûi ñöôøng saét  Öu ñieåm:Toác ñoä töôngñoái cao; Coù theåchuyeânchôû haønghoùaquanh naêm,ít khi phuï thuoäc vaøo khí haäu thôøi tieát; Giaù thaønhvaän taûi töông ñoái thaáp Nhöôïc ñieåm:Chi phí xaâydöïngñöôøngsaétraátcao;Tính chaátlinh hoaït,cô ñoängraátthaáp.  Phaïm vi söû duïng: Chuyeânchôû haønghoùatrongphaïmvi moätnöôùcvaø giöõacaùcnöôùccoùchungñöôøngbieângiôùi ñöôøngboä;Chuyeânchôûhaønghoùa coùkhoáilöôïnglôùnvaønhieàumaëthaøngvôí tuyeánñöôøngtrungbìnhvaødaøi 4. Vaän taûi ñöôøng boä
 20. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG 20 TOÂ BÌNH MINH ____________________________________________________________________________________  Öu ñieåm:Coù tính cô ñoäng linh hoaït cao, coù khaû naêng thöïc hieän chuyeân chôû ôû caùc vuøng xa xoâi, heûo laùnh ; Toác ñoä ñöa haøng nhanh hôn so vôùi taøu bieån, taøu soâng vaø thôøi gian xeáp dôõ ñieåm ñaàu ñieåm cuoái ít, ít ñoã doïc ñöôøng; Voán  Nhöôïc ñieåm:Giaù thaønh cao; Troïng taûi nhoû.  Phaïm vi: Chuyeân chôû haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu töø nöôùc xuaát khaåu ñeán nöôùc nhaäp khaåu coù chung bieân giôùi ñöôøng boä; Chuyeân chôû haøng hoùa quaù caûnh quoác teá; Hoã trôï caùc phöông thöùc vaän taûi khaùc trong vieäc chuyeân chôû haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu töø caùc nôi ñeán ga, caûng, saân bay vaø ngöôïc laïi; Chuyeân chôû nhöõng loâ haøng nhoû, treân cöï 5. Vaän taûi ñöôøng oáng: Thích hôïp vôùi vieäcchuyeânchôûtreâncöï ly gaàn, haønghoùadeãroø ræ,thaátthoaùt 6. Vaän taûi ña phöông thöùc:  Öu ñieåm:Taïo ra moät ñaàumoái duy nhaáttrong giao nhaän,vaän chuyeån; Taêngnhanhthôøi gian giao haøng; Giaûmchi phí vaäntaûi; Ñôn giaûnhoùachöùng töø vaø thuûtuïc; Taïo ñieàukieäntoáthônñeåsöû duïngphöôngtieänvaäntaûi, boác dôõ vaø cô sôû haï taàng,tieápnhaäncoângngheävaäntaûi môùi vaø quaûnlyù hieäu quaûheäthoángvaäntaûi; Taïo ra nhöõngdòch vuï vaäntaûi môùi, goùp phaàngiaûi quyeátcoângaênvieäclaømchoxaõhoäi  Nhöôïc ñieåm: Tuy nhieân ñoøi hoûi phaûi ñaàu tö khaù lôùn cho cô sôû haï taàngnhö ñöôøngsaù, caàucoáng,ga, caûng,beánbaõi, traïmñoùnggoùi giao nhaän, container,phöôngtieänvaänchuyeån,boácdôõ,... CHÖÔNG 5 BAÛO HIEÅM HAØNG HOÙA TRONG NGOAÏI THÖÔNG I. Khaùi nieäm: Baûo hieåm laø söï cam keát boài thöôøng cuûa ngöôøi baûo hieåm ñoái vôùi ngöôøi ñöôïc baûohieåmveànhöõngmaátmaùt,hö hoûngthieäthaïi cuûañoái töôïng baûohieåmdo nhöõngruûi ro ñaõthoûathuaängaâyra vôùi ñieàukieänñaõmuabaûo hieåmchoñoái töôïngñoùvaøñaõnoäpmoätkhoaûntieàngoïi laø phí baûohieåm  Taùc duïng: Taäp trung voán cuûa nhöõng ngöôøi mua baûo hieåm; Boài thöôøngtoånthaátcho nhöõngngöôøi coù quyeànlôïi ñöôïc baûohieåm;Ñeà phoøng vaø haïn cheátoån thaátxaûy ra ñoái vôùi ñoái töôïng ñöôïc baûo hieåm; Taêng tích luõy vaøtieátkieämchi chongaânsaùchnhaønöôùc II. Caùc loaïi ruûi ro, toån thaát trong baûo hieåm 1. Ruûi ro (Risk) Ruûi ro laø nhöõngñe doïa nguy hieåmkhoânglöôøngtröôùcñöôïc, laø nguyeân nhaângaâyneântoånthaátchoñoái töôïngbaûohieåm.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2