intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nhận dạng rủi ro

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

799
lượt xem
124
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp nhận dạng rủi ro: phân tích hợp đồng, phân tích số liệu tổn thất, phương pháp truy lỗi, phân tích chuỗi rủi ro...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhận dạng rủi ro

  1. PHÂN LO I R I RO MOWBRAY (1930) NH N D NG • R i ro thu n túy • R i ro suy ñoán R I RO PHÂN LO I R I RO NGÔN NG M I C A R I RO • R i ro chi n lư c – các m c tiêu chi n lư c & YOUNG, SMITH & WILLIAMS các ñi u ki n v th trư ng toàn c u, kinh t , • R i ro tài s n chính tr • R i ro tài chính – ti n t , lãi su t, r i ro thanh • R i ro ngu n nhân l c kho n & tín d ng • R i ro pháp lý • R i ro v n hành – r i ro liên quan ñ n h th ng, quy trình, công ngh & con ngư i • R i ro tuân th – quy ñ nh & lu t pháp • R i ro danh ti ng – thi t h i cho “nhãn hi u” PHƯƠNG PHÁP NGU N R I RO NH N D NG R I RO • Môi trư ng v t ch t • Môi trư ng xã h i • Phân tích các báo cáo tài chính • Môi trư ng chính tr • Phương pháp lưu ñ • Môi trư ng lu t pháp • Thanh tra hi n trư ng • Môi trư ng ho t ñ ng • Làm vi c v i các b ph n khác • Môi trư ng kinh t • Làm vi c v i các ngu n bên ngoài • V n ñ nh n th c 1
  2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH R I RO D A NH N D NG R I RO TRÊN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH • ðÁNH GIÁ KH NĂNG THANH TOÁN • Phân tích h p ñ ng • ðÁNH GIÁ KH NĂNG SINH L I • Phân tích s li u t n th t • C U TRÚC NGU N V N • Phương pháp truy l i • Phân tích chu i r i ro PHAÂN TÍCH RUÛI RO BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP LÖU ÑOÀ R I RO TRONG • Thieáu, nhieãu thoâng tin Nghieân cöùu thò tröôøng • Naên g löïc boä phaän nghieân cöùu thò tröôøng Kyù keát hôïp ñoàng • Ruûi ro trong khaâu kyù keát Nguoàn nguyeân lieäu • • Chieán löôïc ñaàu tö veà lai taïo gioán g, kyõ thuaät gieo troàn g Thieân tai, haïn haùn… KÝ K T H P ð NG • Löïc löôïng saûn xuaát noâng nghieäp • Giaù caû, chaát löôïng vaät tö noâng nghieäp Vaän chuyeån • Maát maùt, hö hoûng • Tai naïn giao thoâng Kho baõi • • • Kyõ thuaät baûo quaûn Maát maùt, hö hoûng Giaù caû, chaát löôïng nguyeân lieäu 1. R I RO TRONG KÝ K T Saûn xuaát • • • Maùy moùc, thieát bò hoûng hoùc Soá löôïng, chaát löôïn g nguyeân lieäu Löïc löôïng lao ñoäng: trình ñoä, kyû luaät … 2. R I RO TRONG TH C HI N Moâi tröôøng saûn xuaát 3. R I RO TRONG THANH TOÁN • • Chaát löôïng thaønh phaåm • Kyõ thuaät baûo quaûn Kho baõi • Maát maùt, hö hoûng • Giaù caû • Chi phí toàn tröõ Vaän chuyeån • Maát maùt, hö hoûng • Tai naïn giao thoâng Thanh toaùn • Ruûi ro trong khaâu thanh toaùn • Toå chöùc caùc keânh phaân phoái • Quaûng caùo, khuyeán maõi Tieâu thuï • Thò hieáu khaùch haøng thay ñoåi • Caïnh tranh, giaù caû bieán ñoäng R I RO TRONG R I RO TRONG KÝ K T H P ð NG KÝ K T H P ð NG R I RO TRONG TH C HI N R I RO TRONG KÝ K T • Chu n b ngu n nguyên li u • Ch th • Quá trình s n xu t, ch bi n • Ngôn ng • V n chuy n, b c d , t n tr • Th i h n giao hàng • N i dung ký k t • Nghi m thu • Pháp lý 2
  3. R I RO TRONG KÝ K T H P ð NG R I RO TRONG THANH TOÁN • Ti n m t • ði n chuy n ti n T/T • L/C 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2