intTypePromotion=3

Nhận xét về thể lực và thành phần lipoprotein - huyết của sinh viên khoa y trong năm học 2009-2010

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
14
lượt xem
0
download

Nhận xét về thể lực và thành phần lipoprotein - huyết của sinh viên khoa y trong năm học 2009-2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm khảo sát sơ bộ về tình trạng thể lực của sinh viên khoa y năm học 2009-2010 và thành phần lipoprotein huyết trên một số sinh viên thừa cân cũng như gan nhiễm mỡ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhận xét về thể lực và thành phần lipoprotein - huyết của sinh viên khoa y trong năm học 2009-2010

Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ bản của Số 1 * 2011<br /> <br /> NHẬN XÉT VỀ THỂ LỰC VÀ THÀNH PHẦN LIPOPROTEIN – HUYẾT CỦA<br /> SINH VIÊN KHOA Y TRONG NĂM HỌC 2009 – 2010<br /> Lâm Thùy Như*, Bùi Thị Hồng Châu*, Lê Xuân Trường*, Phạm Hữu Vàng**<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mở đầu: Thừa cân / béo phì (TC/BP) đã trở thành một bệnh khá phổ biến trên toàn thế giới, tỷ lệ ngày<br /> càng tăng, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xem xét như là một nạn dịch toàn cầu. Tốc độ phổ biến của<br /> bệnh hiện nay có mối liên quan đối với các bệnh cao huyết áp, bệnh mạch vành, đái tháo đường, rối loạn<br /> chuyển hóa lipid…<br /> Mục tiêu: Khảo sát sơ bộ về tình trạng thể lực của sinh viên khoa y năm học 2009 – 2010 và thành<br /> phần lipoprotein huyết trên một số sinh viên thừa cân cũng như gan nhiễm mỡ.<br /> Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Chọn caùc sinh vieân Khoa Y, Ñaïi hoïc Y Döôïc<br /> TP.HCM gồm Y2003, Y2008 và Y2009.<br /> Kết quả: Chiều cao và cân nặng trung bình của sinh viên Y2003 (n=258) lần lượt là 161,01  8,85 cm<br /> và 56,7  11,44 kg. Chiều cao và cân nặng trung bình của sinh viên Y2008 (n=409) lần lượt là 162,89 <br /> 7,73 cm và 54,88  10,02 kg. Chiều cao và cân nặng trung bình của sinh viên Y2009 (n=332) lần lượt là<br /> 162,82  7,68 cm và 55,24  9,42 kg. Tỉ lệ (%) tình trạng thừa cân (nam có BMI ≥ 24, nữ có BMI ≥ 23)<br /> của sinh viên Y2003, Y2008 và Y2009 lần lượt là 21,3%; 10,8% và 12,3%. Noàng ñoä cholesterol<br /> toaøn phaàn (CTP) ở nam và nữ trong nhoùm chứng (n=65) lần lượt là 169 ± 17 mg/dL và 161 ± 30<br /> mg/dL, trong nhóm thừa cân (n=62) là 203 ± 52 mg/dL và184 ± 31 mg/dL. Noàng ñoä triglycerid ở nam<br /> và nữ trong nhoùm chứng lần lượt là 108 ± 29 mg/dL và 98 ± 21 mg/dL, trong nhóm thừa cân là 197 ±<br /> 69 mg/dL và 159 ± 66 mg/dL. Noàng ñoä HDL-C ở nam và nữ trong nhoùm chứng lần lượt là 48,0 ±<br /> 8,5 mg/dL và 60,0 ± 12,0 mg/dL, trong nhóm thừa cân là 45,0 ± 8,1 mg/dL và 45,0 ± 7,4 mg/dL. Noàng<br /> ñoä LDL-C ở nam và nữ trong nhoùm chứng lần lượt là 102 ± 10 mg/dL và 97 ± 22 mg/dL, trong nhóm<br /> thừa cân là 112 ± 31 mg/dL và 92 ± 20 mg/dL. Gan nhiễm mỡ chiếm 87% trên nhóm sinh viên thừa cân có<br /> tăng lipoprotein huyết.<br /> Kết luận: Tỉ lệ thừa cân/béo phì ngày càng tăng. Nồng độ cholesterol toàn phần và triglycerid huyết<br /> tăng ở nhóm thừa cân. Tỉ lệ gan nhiễm mỡ tăng trên nhóm thừa cân có tăng lipoprotein huyết.<br /> Từ khóa: Thừa cân/béo phì, BMI (Thừa cân/béo phì: là hậu quả của việc mất cân đối trong dinh<br /> dưỡng và vận động. Hiện nay, Tổ chức y tế thế giới thường dùng chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index BMI) để nhận định tình trạng này).<br /> <br /> ABSTRACT<br /> CONSIDERATION ON PHYSICAL STRENGTH AND LIPOPROTEINEMIA<br /> OF MEDICAL STUDENTS 2009- 2010<br /> Lam Thuy Nhu, Bui Thi Hong Chau, Le Xuan Truong, Pham Huu Vang<br /> * Y Hoc TP Ho Chi Minh* Vol. 15 - Supplement of No 1 - 2011: 16 - 22<br /> <br /> *<br /> <br /> Bộ môn Hóa sinh Đại học Y Dược TP Hồ Chí MInh<br /> Bác sĩ đa khoa khóa 2004<br /> Địa chỉ liên hệ: ThS. Lê Xuân Trường<br /> ĐT: 01269872057<br /> **<br /> <br /> 16<br /> <br /> Email: lxtruong57@yahoo.com<br /> <br /> Chuyên Đề Khoa học Cơ bản – Y tế Công cộng<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ bản của Số 1 * 2011<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Background: Overweight or obesity is a popular disease in the world, and WHO considers it as the<br /> worldwide endemic. The increasing speed of this disease has a relation to hypertension, coronary artery<br /> disease, diabetes, dyslipidemia…<br /> Objective: To primarily investigate on physical state of medical students 2009 – 2010 and<br /> lipoproteinemia, on overweight students as well as fatty liver.<br /> Method: Cross-sectional descriptive on medical students school year 2003, 2008 and 2009, at<br /> University of Medicine and Pharmacy Ho Chi Minh city.<br /> Results: Mean height and weight of students course 2003 (n=258) was 161.01  8.85 cm and 56.7 <br /> 11.44 kg. Mean height and weight of students course 2008 (n=409) was 162.89  7.73 cm and 54.88 <br /> 10.02 kg. Mean height and weight of students course 2009 (n=332) was 162.82  7.68 cm and 55.24  9.42<br /> kg. Prevalence of overweight (BMI for male ≥ 24, for female ≥ 23) of students course 2003, 2008 and 2009<br /> were 21.3%; 10.8% and 12.3%. Mean total cholesterol concentration in control group (n=65) for male,<br /> female was 169 ± 17 mg/dL and 161 ± 30 mg/dL, of overweight group (n=62) for male, female was 203 ± 52<br /> mg/dL and 184 ± 31 mg/dL. Mean triglyceride concentration of control group for male, female was 108 ±<br /> 29 mg/dL and 98 ± 21 mg/dL, of overweight group for male, female was 197 ± 69 mg/dL and 159 ± 66<br /> mg/dL. Mean HDL-C concentration of control group for male, female was 48.0 ± 8.5 mg/dL and 60.0 ±<br /> 12.0 mg/dL, of overweight group for male, female was 45.0 ± 8.1 mg/dL and 45.0 ± 7.4 mg/dL. Mean LDLC concentration of control group for male, female was 102 ± 10 mg/dL and 97 ± 22 mg/dL, of overweight<br /> group for male, female was 112 ± 31 mg/dL and 92 ± 20 mg/dL. Fatty liver has 87% in the group of<br /> overweight students who have increased lipoproteinemia.<br /> Conclusion:The height of medical students becomes increasing. The prevalence of overweight / obesity<br /> becomes increasing also. Blood total cholesterol and triglyceride concentration increase in overweight group.<br /> The prevalence of fatty liver is high in the group of overweight students who have increased<br /> lipoproteinemia.<br /> Keywords: Overweight / obesity, Body Mass Index – BMI.<br /> triển. Đây thật sự là mối đe dọa tiềm ẩn trong<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> tương lai. Tại các nước đang phát triển béo<br /> Tổ chức Y tế thế giới định nghĩa béo phì là<br /> phì tồn tại song song với thiếu dinh dưỡng,<br /> tình trạng tích lũy mỡ quá mức và không bình<br /> gặp nhiều ở thành phố hơn ở nông thôn. Ở<br /> thường tại một vùng cơ thể hay toàn thân đến<br /> Việt Nam tỷ lệ TC/BP khoảng 4% ở Hà Nội<br /> mức ảnh hưởng tới sức khỏe. Hiện nay, Tổ<br /> (1995) và Thành phố Hồ Chí Minh (2000);<br /> chức y tế thế giới thường dùng chỉ số khối cơ<br /> 10,7% ở lứa tuổi 15-49 v 21,9% ở lứa tuổi 40thể (Body Mass Index - BMI) để nhận định<br /> 49. Tỷ lệ béo phì ở trẻ học sinh tiểu học Hà<br /> tình trạng gầy, béo.<br /> Nội l 4,2% (1996) và 12,2% ở Thành phố Hồ<br /> Thừa cân/ béo phì (TC/BP) đóng vai trò<br /> Chí Minh (1997)(1).<br /> làm tăng tỷ lệ bệnh tật và tử vong, do đó xã<br /> Nhằm mục đích đánh giá sơ bộ về thể lực<br /> hội cần quan tâm nhiều đến TC/BP. Tốc độ<br /> của sinh viên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu<br /> phổ biến của bệnh hiện nay có mối liên quan<br /> đề tài này trên các sinh viên năm thứ nhất<br /> đối với các bệnh cao huyết áp, bệnh mạch<br /> (khóa 2009), năm thứ hai (khóa 2008) và năm<br /> vành, đái tháo đường, rối loạn chuyển<br /> thứ sáu (khóa 2003).<br /> hóa lipid…<br /> MỤC TIÊU<br /> Hiện nay tình hình TC/BP đang tǎng lên<br /> với tốc độ báo động không những ở các quốc<br /> Khảo sát sơ bộ về tình trạng thể lực của<br /> gia phát triển mà ở cả các quốc gia đang phát<br /> sinh viên khoa y năm học 2009 – 2010 và<br /> <br /> Chuyên Đề Khoa học Cơ bản<br /> <br /> 17<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ bản của Số 1 * 2011<br /> <br /> thành phần lipoprotein huyết trên một số sinh<br /> viên thừa cân cũng như gan nhiễm mỡ.<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> Các sinh viên Khoa Y (n=999), Đại học Y<br /> Dược TP.HCM, gồm: Y2003 (n=258), Y2008<br /> (n=409) và Y2009 (n=332) trong khoảng thời<br /> gian từ tháng 10/2009 đến tháng 7/2010.<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> + Đo chỉ số khối cơ thể (Body Mass<br /> Index – BMI) : qua chiều cao, cân nặng của<br /> sinh viên để xác định tình trạng bình thường,<br /> thừa cân (mập, béo phì).<br /> Bảng 1: Chỉ số khối cơ thể<br /> Thừa cân<br /> 2435 mg/dl;<br /> Nữ > 45 mg/dl<br /> <br /> 18<br /> <br />  Echo gan dày<br />  Giảm âm vùng thấp<br /> Bốn tiêu chuẩn trên là quyết định cho<br /> chẩn đoán gan nhiễm mỡ.<br /> <br /> Thực hiện các chỉ số nghiên cứu sau:<br /> <br /> Bình thường<br /> BMI < 24<br /> BMI

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản