intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích rủi ro dự án đầu tư

Chia sẻ: Tieng Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

331
lượt xem
64
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'phân tích rủi ro dự án đầu tư', tài chính - ngân hàng, quỹ đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích rủi ro dự án đầu tư

  1. 1/7/2013 PHÂN TÍCH R I RO D ÁN Trình bày: ThS.Tr n Bá Vinh E-mail: vinhtbv@yahoo.com 1 T NG QUAN V R I RO Ý NGHĨA C A PHÂN TÍCH R I RO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH R I RO D ÁN L I ÍCH VÀ H N CH C A PHÂN TÍCH R I RO S D NG B NG TÍNH EXCEL PHÂN TÍCH R I RO 2 1
  2. 1/7/2013 T NG QUAN V R I RO L i nhu n Thu nh p có ư c t m t kho n u tư, thư ng ư c bi u th b ng t l ph n trăm gi a thu nh p và giá tr kho ng u tư b ra. Ví d : Mua 1 c phi u giá P0=10.000 , ư c hư ng c t c D1=1.500 và sau 1 năm giá th trư ng c a c phi u là P1=12.500 . R=[ D1 + (P1 – P0) ] / P0 = 40% R i ro Là s sai bi t gi a l i nhu n th c t so v i l i nhu n kỳ v ng. Ví d : Mua trái phi u kho b c có l i nhu n là 8%. N u mua c phi u, kỳ v ng c t c là 16%/năm, cu i năm có th có ư c c t c như kỳ v ng ho c không ư c và giá c phi u có th tăng lên hay gi m xu ng, k t qu l i nhu n th c t có th khác xa l i nhu n kỳ v ng. 3 T NG QUAN V R I RO Thái v i r i ro - S ti n ch c ch n tương ương (Certainty Equivalent–CE) Ví d : Có 2 phi u, m t tr giá 10 tri u ng, m t tr giá 0 ng. Khách hàng có 2 ch n l a: . B c thăm ( trúng 1 trong 2 phi u quà t ng). . Nh n 3 tri u ng ti n m t. S ti n kỳ v ng (b c thăm) = 10tr*50%+0*50%=5 tri u. S ti n 3 tri u ng g i là s ti n ch c ch n tương ương. - Thái v i r i ro CE < Giá tr kỳ v ng => Ng i r i ro (risk aversion) CE = Giá tr kỳ v ng => Bàng quan v i r i ro (risk indifference) CE > Giá tr kỳ v ng => Thích r i ro (risk preference) 4 2
  3. 1/7/2013 Ý NGHĨA C A PHÂN TÍCH R I RO Các v n ti m n r i ro trong th m nh: - S tin c y c a các d báo: Thu nh p và chi phí c a d án ph thu c vào nhi u y u t ư c d báo theo th i gian dài c a d án. - Su t chi t kh u và lãi su t: C n ph i ch n phù h p v i i u ki n, môi trư ng u tư... - Kh năng sai sót t thu th p thông tin, l a ch n ch tiêu th m nh phù h p,... Phương pháp s d ng phân tích r i ro tài chính d án - C n thi t ph i phân tích r i ro o lư ng tin c y các k t qu phân tích. - Giúp nh n d ng nh ng y u t , khu v c d g p r i ro c i ti n d báo, tăng cư ng qu n lý khi t ch c th c hi n d án. 5 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH R I RO D ÁN Các bư c phân tích r i ro tài chính d án - Xác nh thông s c n thi t trong d báo k ho ch ngân lưu. - Xác nh gi nh, thông s có th thay i, chưa chính xác là các bi n r i ro. - Ư c lư ng ph m vi thay i, m c chưa chính xác c a các bi n r i ro. - Phân tích, tính toán tác ng do ph m vi thay i c a các bi n r i ro nh hư ng n k t qu phân tích ngân lưu. - Trình bày k t qu và nêu ki n ngh . Phương pháp s d ng phân tích r i ro tài chính d án - Phân tích nh y. - Phân tích tình hu ng. - Phân tích mô ph ng tính toán (Monte Carlo). 6 3
  4. 1/7/2013 PHÂN TÍCH NH Y Phân tích nh y - Phân tích tác ng n k t qu d án khi thay i các y u t u vào, u ra và nh ng y u t khác. . nh y m t chi u: Cho 1 bi n thay i. . nh y hai chi u: Cho 2 bi n thay i cùng lúc. - Khi cho thay i các y u t u vào, u ra, y u t khác..., tính toán l i các ch tiêu NPV, IRR, B/C, PP. Phân tích tình hu ng - D a trên các bi n s có quan h nh hư ng qua l i. - Chúng ta có th t o ra nhi u tình hu ng khác nhau - Tùy s thay i, k t qu tính toán l i các ch tiêu NPV, IRR, B/C, PP cho th y m c r i ro c a t ng tình hu ng . 7 S LI U D ÁN, DÒNG NGÂN LƯU PHÂN TÍCH R I RO S li u c a d án ( vt: tri u ng) u tư, năm 0. 55.000 Vòng i c a tài s n (5 năm) 5 Giá tr thanh lý (sau 5 năm) 2.500 Kh u hao u m i năm 11.000 Doanh thu tháng 35.000 S tháng ho t ng 12 T l chi phí bi n i 30% Chi phí c nh năm 6.000 Thu su t TNDN 25% Chi phí s d ng v n, r 14% 8 4
  5. 1/7/2013 Năm 0 1 2 3 4 5 I. Dòng ti n vào Doanh thu 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 Thanh lý 2,500 C ng (I) - 35,000 35,000 35,000 35,000 37,500 II. Dòng ti n ra u tư 55,000 Chi phí bi n i - 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 Chi phí c nh - 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 Kh u hao - 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 EBT - 7,500 7,500 7,500 7,500 10,000 Thu - 1,875 1,875 1,875 1,875 2,500 L i nhu n ròng - 5,625 5,625 5,625 5,625 7,500 C ng (II) 55,000 18,375 18,375 18,375 18,375 19,000 III. Dòng ti n ròng (55,000) 16,625 16,625 16,625 16,625 18,500 r = 14% 14% PV dòng ti n vào 106,541 PV dòng ti n ra 103,866 NPV 3,049 B/C 1.03 PP 3.31 IRR 16% 9 PHÂN TÍCH NH Y Phân tích nh y - M t chi u Doanh thu 31,000 33,000 35,000 37,000 39,000 3,049 (4,161) (556) 3,049 6,654 10,258 Chi phí bi n i 26% 28% 30% 32% 34% 3,049 6,654 4,851 3,049 1,246 (556) Chi phí c nh 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 3,049 10,773 6,911 3,049 (813) (4,676) Thu su t 21% 23% 25% 27% 29% 3,049 4,131 3,590 3,049 2,508 1,967 10 5
  6. 1/7/2013 PHÂN TÍCH NH Y Phân tích nh y - Hai chi u Doanh thu 3,049 31,000 33,000 35,000 37,000 39,000 21% (3,463) 334 4,131 7,928 11,725 Thu su t 23% (3,812) (111) 3,590 7,291 10,991 25% (4,161) (556) 3,049 6,654 10,258 27% (4,509) (1,001) 2,508 6,016 9,525 29% (4,858) (1,446) 1,967 5,379 8,792 Bi n doanh thu (theo hàng) và thu su t (theo c t). K t qu NPV tương ng v i t ng c p Doanh thu và Thu su t. Doanh thu 35.000 và Thu 25% thì NPV=3.049 N u Doanh thu 33.000 và Thu gi m còn 23% thì NPV= -111. 11 PHÂN TÍCH TÌNH HU NG Phân tích tình hu ng X u Kỳ V ng T t Doanh thu 25,000 35,000 45,000 Chi phí bi n i 45% 30% 25% Chi phí c nh 10,000 6,000 4,000 Thu su t 29% 25% 20% 12 6
  7. 1/7/2013 PHÂN TÍCH TÌNH HU NG Scenario Summary Current Values: Kỳ V ng T t X u Changing Cells: Doanh thu 35,000 35,000 45,000 25,000 Chi phí bi n i 30% 30% 25% 45% Chi phí c nh 6,000 6,000 4,000 10,000 Thu su t 25% 25% 20% 29% Result Cells: NPV 3,049 3,049 35,299 (33,986) B/C 1.03 1.03 1.29 0.72 PP 3.31 3.31 3.88 9.40 IRR 16% 16% 38% -16% Notes: Current Values column represents values of changing cells at time Scenario Summary Report was created. Changing cells for each scenario are highlighted in gray. 13 L I ÍCH VÀ H N CH C A PHÂN TÍCH R I RO L i ích - Có th nh n d ng, o lư ng ư c m c sai l ch khi ánh giá d án. - T ó có i u ch nh gi m m c sai l ch khi ánh giá d án. - Giúp ch u tư có c s ch p nh n các d án r i ro nh , lo i b nh ng d án có r i ro l n. H n ch - Xác nh, ư c lư ng sai bi n r i ro ánh giá, k t lu n sai. - Phân tích r i ro d a trên mô hình toán, v i d ki n t ra theo chi u hư ng t t p do ó mô hình toán cũng có kh năng nh n di n sai theo xu hư ng này. - V n còn nh ng r i ro, b t kh khác khác mà không bi t trư c. 14 7
  8. 1/7/2013 S D NG B NG TÍNH EXCEL PHÂN TÍCH R I RO Phân tích nh y 15 S D NG B NG TÍNH EXCEL PHÂN TÍCH R I RO Phân tích nh y 16 8
  9. 1/7/2013 S D NG B NG TÍNH EXCEL PHÂN TÍCH R I RO Phân tích tình hu ng 17 S D NG B NG TÍNH EXCEL PHÂN TÍCH R I RO Phân tích tình hu ng 18 9
  10. 1/7/2013 S D NG B NG TÍNH EXCEL PHÂN TÍCH R I RO Phân tích mô ph ng tính toán (Monte Carlo) 19 20 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2