intTypePromotion=1

Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
54
lượt xem
5
download

Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu các vấn đề về hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Kiên long - Chi nhánh Rạch Giá tỉnh Kiên Giang. Thực hiện nghiên cứu thực trạng qua phân tích các chỉ tiêu nhằm đánh giá hoạt động tín dụng nói chung của Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Rạch Giá cũng như đánh giá hoạt động tín bán lẻ nói riêng thông qua việc thu thập và đánh giá số liệu của toàn ngân hàng và của chi nhánh Rạch Giá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

Phát triển hoạt động . . .<br /> <br /> PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN<br /> HÀNG TMCP KIÊN LONG CHI NHÁNH RẠCH GIÁ TỈNH<br /> KIÊN GIANG<br /> <br /> <br /> <br /> Nguyễn Thị Trâm Anh*, Phù Văn Phướng**<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Đề tài nghiên cứu các vấn đề về hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Kiên long<br /> - Chi nhánh Rạch Giá tỉnh Kiên Giang. Thực hiện nghiên cứu thực trạng qua phân tích các chỉ tiêu<br /> nhằm đánh giá hoạt động tín dụng nói chung của Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Rạch<br /> Giá cũng như đánh giá hoạt động tín bán lẻ nói riêng thông qua việc thu thập và đánh giá số liệu<br /> của toàn ngân hàng và của chi nhánh Rạch Giá. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, vẫn còn một số<br /> hạn chế trong hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Rạch Giá.<br /> Bên cạnh các khó khăn và hạn chế là thành công của Chi nhánh thể hiện qua các chỉ số về doanh<br /> số cho vay, thu nhập, tỷ lệ nợ xấu,… là rất tốt. Với thực trạng đó, tác giả đề ra một số giải pháp,<br /> kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và khả năng cạnh tranh tại Ngân hàng TMCP Kiên<br /> Long - Chi nhánh Rạch Giá trong thời gian tới.<br /> Từ khóa: phát triển, tín dụng bán lẻ, ngân hàng thương mại, Rạch Giá, Kiên Giang<br /> <br /> DEVELOPMENT OF RETAIL CREDIT OPERATIONS IN COMMERCIAL<br /> BANKING SHARES KIEN LONG, BRANCH RACH GIA, KIEN GIANG PROVINCE<br /> ABSTRACT<br /> Research topic issues retail credit operations in Kien Long Commercial Joint Stock Bank<br /> - Branch Rach Kien Giang. Perform a baseline study through analysis of indicators to assess<br /> the overall credit activity of Kien Long Commercial Joint Stock Bank - Branch Rach as well as<br /> evaluating the retail lending activities in particular through the gathering and evaluation data<br /> rates of all banks and branches of Rach Gia. Results of the study showed that there are still some<br /> limitations in activities of retail credit in Kien Long Commercial Joint Stock Bank - Branch Rach<br /> Gia. Besides the difficulties and limited success of the branch represented by the index of loan sales,<br /> income, bad debt rate, ... is very good. With this reality, the authors proposed a number of measures<br /> and proposals to improve credit quality and competitiveness in Kien Long Commercial Joint Stock<br /> Bank - Branch Rach in the future.<br /> Keywords : development, consumer credit, commercial banking, Rach Gia, Kien Giang<br /> *<br /> <br /> TS. GV. Trường Đại học Nha Trang<br /> <br /> **<br /> <br /> ThS. Trường Đại học Nha Trang<br /> <br /> 59<br /> <br /> Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Trong nền kinh tế hiện nay, kinh tế cá<br /> nhân, hộ gia đình chiếm vị trí vô cùng quan<br /> trọng trong nhiều lĩnh vực. Để mở rộng quy<br /> mô, đổi mới và đầu tư trang thiết bị phục vụ<br /> sản xuất cũng như tham gia vào các quan hệ<br /> kinh tế khác đòi hỏi các cá nhân, hộ gia đình<br /> phải có tiềm lực về vốn. Theo đó, tín dụng<br /> ngân hàng chính là nguồn cung cấp vốn chủ<br /> yếu cho nhu cầu vốn của họ. Ngân hàng<br /> TMCP Kiên Long là một trong những Ngân<br /> <br /> hàng Đô thị mà điểm xuất phát từ Ngân hàng<br /> Nông thôn, Ngân hàng Kiên Long cũng đã<br /> góp một phần quan trọng trong phát triển kinh<br /> tế nói chung và phát triển nông nghiệp, nông<br /> thôn nói riêng. Ngân hàng đã mở ra nhiều mối<br /> quan hệ tín dụng trực tiếp với cá nhân, hộ gia<br /> đình trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực<br /> nông nghiệp, nông thôn nhằm đáp ứng kịp<br /> thời nhu cầu vay vốn của họ, giúp họ không<br /> ngừng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống<br /> vật chất lẫn tinh thần.<br /> <br /> 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP<br /> KIÊN LONG - CHI NHÁNH RẠCH GIÁ<br /> 2.1. Phân loại dư nợ tín dụng bán lẻ<br /> - Căn cứ vào đối tượng vay vốn<br /> Bảng 2.1: Tổng hợp theo đối tượng vay vốn của Ngân hàng TMCP Kiên Long- CN Rạch Giá<br /> <br /> <br /> Đơn vị tính: tỷ đồng<br /> Chỉ tiêu<br /> <br /> Năm<br /> 2011<br /> <br /> Năm<br /> 2012<br /> <br /> Năm<br /> 2013<br /> <br /> 1. Cho vay các TCKT<br /> <br /> 67,51<br /> <br /> 69,93<br /> <br /> 1.1 Công ty<br /> <br /> 47,37<br /> <br /> 1.2 DNTN và trang trại<br /> <br /> Năm 2012/2011<br /> <br /> Năm 2013/2012<br /> <br /> Số tiền<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> (%)<br /> <br /> Số tiền<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> (%)<br /> <br /> 73,79<br /> <br /> 2,42<br /> <br /> 3,58<br /> <br /> 3,86<br /> <br /> 5,52<br /> <br /> 50,31<br /> <br /> 52,36<br /> <br /> 2,94<br /> <br /> 6,21<br /> <br /> 2,05<br /> <br /> 4,07<br /> <br /> 20,14<br /> <br /> 19,62<br /> <br /> 21,43<br /> <br /> (0,52)<br /> <br /> (2,58)<br /> <br /> 1,81<br /> <br /> 9,23<br /> <br /> 2. Cho vay cá nhân<br /> <br /> 2.102,75<br /> <br /> 1.945,61<br /> <br /> 2.111,16<br /> <br /> (157,14)<br /> <br /> (7,47)<br /> <br /> 165,55<br /> <br /> 8,51<br /> <br /> Tổng cộng<br /> <br /> 2.170,26<br /> <br /> 2.015,54<br /> <br /> 2.184,95<br /> <br /> (154,72)<br /> <br /> (7,13)<br /> <br /> 169,41<br /> <br /> 8,41<br /> <br /> Nguồn: Báo cáo hoạt động Kienlongbank-CN Rạch Giá năm 2011 - 2013<br /> <br /> Bảng số liệu trên cho ta thấy được, căn cứ<br /> vào đối tượng vay vốn thì tổng dư nợ cho vay<br /> năm 2011 đạt 2.170,26 tỷ đồng, trong đó dư nợ<br /> cho vay cá nhân vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất<br /> trong cơ cấu cho vay. Cụ thể dư nợ cho vay cá<br /> nhân năm 2011 của Chi nhánh đạt 2.102,75 tỷ<br /> đồng chiếm 96,89% tổng dư nợ cho vay, dư<br /> nợ cho vay các TCKT khoảng 67,51 tỷ đồng<br /> chiếm 3,11% trong tổng dư nợ cho vay năm<br /> 2011. Tuy nhiên, sang năm 2012 tổng dư nợ<br /> <br /> cho vay giảm so với năm 2011 với dư nợ đạt<br /> 2.015,54 tỷ đồng nếu so năm 2011 thì tổng dư<br /> nợ giảm 154,72 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ giảm<br /> là 7,13%. Trong đó, dư nợ cho vay cá nhân<br /> giảm 157,14 tỷ đồng và dư nợ cho vay các<br /> TCKT tăng là 2,42 tỷ đồng. Đây là con số ấn<br /> tượng, để đạt được như vậy ngoài nguyên nhân<br /> chính là sự mở rộng thêm PGD mới để tăng<br /> trưởng dư nợ cho vay và sự chủ động nguồn<br /> vốn đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn theo Nghị<br /> 60<br /> <br /> Phát triển hoạt động . . .<br /> <br /> định số 41/2010/NĐ-CP ngày 14/04/2010 của<br /> Chính Phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát<br /> triển nông nghiệp, nông thôn.<br /> Đến ngày 31/12/2013 tổng dư nợ cho vay<br /> đạt 2.184,95 tỷ đồng nếu so sánh với năm 2012<br /> thì tổng dư nợ cho vay tăng 169,41 tỷ đồng<br /> tương ứng tỷ lệ tăng 8,41%. Trong đó dư nợ cho<br /> vay cá nhân vẫn chiếm phần lớn trong tổng cơ<br /> cấu gia tăng cụ thể dư nợ cho vay đạt 2.111,16<br /> <br /> tỷ đồng tăng so năm 2012 là 165,55 tỷ đồng,<br /> còn lại là cho vay các TCKT. Nhìn chung, để<br /> đạt được những thành tựu trong tổng dư nợ cho<br /> vay năm 2012 là nhờ thực hiện chính sách đẩy<br /> mạnh cho vay đối các hộ sản xuất nông nghiệp<br /> đưa nguồn vốn cho vay về khu vực nông thôn<br /> nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của khu vực<br /> nông thôn lại mang tính hiệu quả và an toàn<br /> trong thanh khoản cho vay.<br /> <br /> Hình 2.1: Phân loại dư nợ cho vay theo đối tượng vay vốn<br /> <br /> Nhìn vào biểu đồ cho ta thấy rõ nét hơn về cho vay căn cứ theo đối tượng vay vốn. Cụ thể,<br /> tổng dư nợ qua từng năm một, nếu như năm TCTD nói chung NHTMCP Kiên Long - CN<br /> 2011 tổng dư nợ đạt 2.170,26 tỷ đồng thì đến Rạch Giá nói riêng. Bên cạnh đó, là sự phấn<br /> năm 2012 đạt 2.015,54 tỷ đồng và qua năm đấu không ngừng của toàn thể cán bộ công<br /> 2013 tổng dư nợ đạt 2.184,95 tỷ đồng. Việc nhân viên NHTMCP Kiên Long - CN Rạch<br /> các PGD được mở thêm nên tạo điều kiện Giá và sự tin tưởng, ủng hộ của khách hàng<br /> thuận lợi trong việc vay vốn của khách hàng đối với Chi nhánh Ngân hàng.<br /> nhất là khu vực nông thôn, ngoài ra trong năm<br /> - Căn cứ vào thời gian vay vốn<br /> qua nhờ chính sách kiểm soát lãi suất đầu vào<br /> Căn cứ vào thời gian vay vốn dư nợ cho<br /> mà không kiểm soát lãi suất đầu ra của NHNN vay được chia làm ba loại là cho vay ngắn<br /> tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai hạn, cho vay trung hạn và cho vay dài hạn.<br /> thực hiện cho vay và tăng trưởng dư nợ các<br /> <br /> <br /> Bảng 2.2: Tổng hợp theo thời gian vay vốn của Ngân hàng TMCP Kiên Long- CN Rạch Giá<br /> Đơn vị tính: tỷ đồng<br /> Chỉ tiêu<br /> 1. CV ngắn hạn<br /> 2. CV Trung hạn<br /> 3. CV dài hạn<br /> Tổng cộng<br /> <br /> Năm<br /> 2011<br /> <br /> Năm<br /> 2012<br /> <br /> Năm 2012/2011<br /> <br /> Năm<br /> 2013<br /> <br /> 1.712,23 1.830,79 1.677,10<br /> 447,69 179,51<br /> 504,67<br /> 10,34<br /> 5,24<br /> 3,18<br /> 2.170,26 2.015,54 2.184,95<br /> <br /> Số tiền<br /> 118,56<br /> (268,18)<br /> (5,10)<br /> (154,72)<br /> <br /> Tỷ lệ (%)<br /> 6,92<br /> (59,90)<br /> (49,32)<br /> (7,13)<br /> <br /> Năm 2013/2012<br /> Số tiền<br /> (153,69)<br /> 325,16<br /> (2,06)<br /> 169,41<br /> <br /> Tỷ lệ (%)<br /> (8,39)<br /> 181,14<br /> (39,31)<br /> 8,41<br /> <br /> Nguồn: Báo cáo hoạt động Kienlongbank-CN Rạch Giá năm 2011 - 2013<br /> 61<br /> <br /> Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> Qua bảng số liệu trên ta thấy rằng, tính<br /> đến ngày 31/12/2011 tổng dư nợ cho vay đạt<br /> 2.170,26 tỷ đồng, trong đó cho vay ngắn hạn<br /> đạt 1.712,23 tỷ đồng, còn lại cho vay trung<br /> hạn đạt 447,69 tỷ đồng và cho vay dài hạn đạt<br /> 10,34 tỷ đồng. Chúng ta có thể nhận thấy, cho<br /> vay ngắn hạn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu dư<br /> nợ cho vay của Chi nhánh, sang năm 2012<br /> tổng dư nợ cho vay là 2.015,54 tỷ đồng trong<br /> đó cho vay ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn<br /> với dư nợ đạt 1.830,79 tỷ đồng. Qua số liệu<br /> này càng khẳng định dư nợ cho vay của Chi<br /> nhánh tập trung vào cho vay ngắn hạn, thực tế<br /> cho thấy cho vay ngắn hạn vẫn là chính sách<br /> tín dụng hàng đầu của Chi nhánh.<br /> Tuy nhiên, sang năm 2013 dư nợ cho vay<br /> đạt 2.184,95 tỷ đồng nếu so với năm 2012 dư<br /> <br /> nợ cho vay tăng 169,41 tỷ đồng, tương ứng<br /> tỷ lệ tăng 8,41% đây là dấu hiệu cho thấy sự<br /> tăng trưởng trở lại của tín dụng và sự chuyển<br /> dịch của nguồn vốn từ ngắn hạn sang trung<br /> hạn tạo sự cân đối trong dư nợ cho vay của<br /> Chi nhánh. Bởi trong thời gian qua Chi nhánh<br /> chỉ tập trung vào cho vay ngắn hạn nhằm đáp<br /> ứng nhu cầu thực tế đó là cho vay phần lớn<br /> đối tượng khách hàng sản xuất nông nghiệp,<br /> nên họ chỉ sản xuất theo mùa vụ khi đến hạn<br /> trả có phần khách hàng đáo hạn vay lại có<br /> khách hàng lại không. Ngoài ra, Chi nhánh<br /> vẫn giữ được vai trò nhất định trong cho vay<br /> sản xuất nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu<br /> của khách hàng là bà con nông dân trên địa<br /> bàn tỉnh Kiên Giang.<br /> <br /> Hình 2.2: Phân loại dư nợ cho vay theo thời gian vay vốn<br /> <br /> Nhìn vào biểu đồ ta nhận thấy rằng dư nợ<br /> theo thời gian vay vốn của Chi nhánh vẫn đảm<br /> bảo tương đối tốt, dù năm 2012 có sự tụt giảm<br /> so với năm 2011 là 154,72 tỷ đồng, tuy nhiên<br /> sang năm 2013 thì dư nợ đã tăng trở lại và vượt<br /> luôn cả năm 2011. Nhìn chung Chi nhánh vẫn<br /> đảm bảo tính hiệu quả trong cho vay dù cơ<br /> cấu dư nợ theo thời gian vay không đồng đều<br /> và quá tập trung vào cho vay ngắn hạn. Song<br /> với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo Ngân hàng<br /> cùng toàn thể nhân viên đã giúp Chi nhánh đạt<br /> <br /> được dư nợ cho vay trong những năm qua với<br /> các số liệu rất khả quan, đáp ứng nhu cầu sản<br /> xuất kinh doanh của khách hàng nhất là bà con<br /> vay vốn phục vụ sản xuất trồng trọt, chăn nuôi<br /> trong nông nghiệp.<br /> - Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn<br /> Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay dư<br /> nợ cho vay được phân theo ba loại là cho vay<br /> sản xuất kinh doanh (SXKD), cho vay tiêu<br /> dùng và cho vay nông nghiệp.<br /> <br /> 62<br /> <br /> Phát triển hoạt động . . .<br /> Bảng 2.3: Tổng hợp theo mục đích sử dụng vốn của Ngân hàng TMCP Kiên Long-CN Rạch Giá<br /> Đơn vị tính: tỷ đồng<br /> Năm<br /> 2011<br /> <br /> Năm<br /> 2012<br /> <br /> Năm<br /> 2013<br /> <br /> 1. Cho vay SXKD<br /> <br /> 221,33<br /> <br /> 183,64<br /> <br /> 2. Cho vay Tiêu dùng<br /> <br /> 603,78<br /> <br /> 3. Cho vay nông nghiệp<br /> Tổng cộng<br /> <br /> Chỉ tiêu<br /> <br /> Năm 2012/2011<br /> <br /> Năm 2013/2012<br /> <br /> Số tiền<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> (%)<br /> <br /> Số tiền<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> (%)<br /> <br /> 236,36<br /> <br /> (37,69)<br /> <br /> (17,03)<br /> <br /> 52,72<br /> <br /> 28,71<br /> <br /> 485,95<br /> <br /> 257,72<br /> <br /> (117,83)<br /> <br /> (19,52)<br /> <br /> (228,23)<br /> <br /> (46,97)<br /> <br /> 1.345,15<br /> <br /> 1.345,95<br /> <br /> 1.690,87<br /> <br /> 0,8<br /> <br /> 0,06<br /> <br /> 344,92<br /> <br /> 25,63<br /> <br /> 2.170,26<br /> <br /> 2.015,54<br /> <br /> 2.184,95<br /> <br /> (154,72)<br /> <br /> (7,13)<br /> <br /> 169,41<br /> <br /> 8,41<br /> <br /> Nguồn: Báo cáo hoạt động Kienlongbank-CN Rạch Giá năm 2011 - 2013<br /> <br /> Qua bảng số liệu trên cho ta thấy rằng,<br /> cho vay nông nghiệp đóng vai trò quan trọng,<br /> trong tổng dư nợ cho vay 2.170,26 tỷ đồng<br /> của năm 2011 thì cho vay nông nghiệp đạt<br /> 1.345,15 tỷ đồng, còn lại là cho vay tiêu dùng<br /> và cho vay sản xuất kinh doanh. Sang đến năm<br /> 2012 dư nợ tín dụng đạt 2.015,54 tỷ đồng, thì<br /> cho vay phục vụ nông nghiệp là 1.345,95 tỷ<br /> đồng, trong khi đó cho vay tiêu dùng là 485,95<br /> tỷ đồng và cho vay sản xuất kinh doanh là<br /> 183,64 tỷ đồng. Nếu so sánh dư nợ năm 2012<br /> so với năm 2011 thì cho vay nông nghiệp có<br /> sự tăng trưởng nhẹ với số tiền 0,8 tỷ đồng,<br /> nhìn chung dư nợ cho vay trong các lĩnh vực<br /> phục vụ sản xuất khu vực nông nghiệp nông<br /> thôn tương đối ổn định. Đến ngày 31/12/2013<br /> <br /> dư nợ cho vay đạt 2.184,95 tỷ đồng trong đó<br /> cho vay nông nghiệp đạt 1.690,87 tỷ đồng<br /> chiếm 77,39% trong tổng cơ cấu cho vay năm<br /> 2012, so sánh năm 2012 với năm 2011 dư nợ<br /> cho vay nông nghiệp tăng 344,92 tỷ đồng,<br /> tương đương tỷ lệ tăng 25,63%. Trong khi đó<br /> cho vay tiêu dùng giảm 117,83 tỷ đồng tương<br /> ứng tỷ lệ giảm là 19,52%.<br /> Để đạt được những con số này là nhờ trong<br /> những năm qua Chi nhánh đã phân loại mục<br /> đích sử dụng vốn vay nhằm cơ cấu tỷ trọng vay<br /> vốn theo thực tế để đáp ứng nhu cầu vay vốn<br /> của khách hàng vừa cân đối nguồn vốn tạo sự<br /> thanh khoản cao, vừa thực hiện tốt chính sách<br /> của Chính Phủ và NHNN về cho vay vốn phục<br /> vụ sản xuất nông nghiệp nông thôn.<br /> <br /> Hình 2.3: Phân loại dư nợ cho vay theo mục đích sử dụng vốn<br /> 63<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2