intTypePromotion=1

Pho mát của tôi đâu rồi

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hoàng Hạ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
626
lượt xem
325
download

Pho mát của tôi đâu rồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuộc đời chẳng phải là một con đường đưa chúng ta đi tới tự do và không có ngăn trở, trái lại nó là một mê cung với những mê lộ mà trong đó chúng ta phải tự tìm kiếm lối đi, bị lạc và bối rối, thỉnh thoảng bị cùng đường trong một hẻm cụt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pho mát của tôi đâu rồi

 1. Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài? Moät phöông caùch öùng phoù vôùi nhöõng ñoåi thay trong cuoäc soáng cuûa baïn. Spencer Johnson NHAØ XUAÁT BAÛN VERMILION LON DON 1 Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?
 2. “Cuõng coù khi trong cuoäc ñôøi nguôøi ta ñöôïc gaëp moät cuoán saùch coù theå môû ra moät caùnh • cöûa vaøo töông lai. Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài? ñaõ coù taùc duïng nhö theá trong ñôøi toâi. Spencer Johnson ñaõ môû maét cho toâi tröôùc nhöõng thay ñoåi dieãn ra quaù nhanh xung quanh mình maø tröôùc ñoù toâi ñaõ khoâng nhaän thöùc ñöôïc. Ñaây laø cuoán saùch phaûi ñoïc trong Thieân nieân kyû môùi.” David A. Heenan, UÛy vieân Hoäi ñoàngQuaûn trò TRUNG TAÂM QUAÛN TRÒ BAÈNG CAÁP PETER F. DUCKER “Ai cuõng bieát raèng thay ñoåi laø moät phaàn trong ngheà nghieäp cuûa mình, nhöng khoâng • maáy ai trong chuùng ta tin vaø nhìn nhaän raèng thay ñoåi laø moät thöïc teá cuûa cuoäc soáng. Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài? laø moät söï chæ daãn ñôn giaûn, deã hieåu cho moãi moät ngöôøi chuùng ta duøng ñeå öùng phoù vôùi töøng hoaøn caûnh cuï theå cuûa chính mình quanh chuyeän thay ñoåi.” Michael Morley, Phoù chuû tòch thöù nhaát EASTMAN KODAK “Toâi coù theå hình dung mình ñang ngoài beân loø söôûi aám aùp ôû nhaø vaø ñoïc caâu chuyeän • tuyeät vôøi naøy cho con toâi, chaùu cuûa toâi nghe, vaø thaáy boïn treû ñang hieåu yù nghóa caâu chuyeän trong töøng trang saùch quan troïng naøy.” LT, Col. Wayne Washer TRUNG TAÂM KHOA HOÏC KHOÂNG LÖU, WRIGHT PATTERSON AFB “Ngay sau khi ñoïc xong cuoán saùch naøy toâi ñaõ ñaët mua moät soá cuoán cho nhöõng tröôûng • phaân boä kyõ thuaät cuûa chuùng toâi ñeå hoï coù theå giuùp chuùng toâi öùng phoù vôùi nhöõng thay ñoåi khoâng ngöøng maø chuùng toâi phaûi ñoái maët – töø chuyeän thay ñoåi ñoäi nguõ ñeán chuyeän phaùt trieån thò tröôøng môùi – vaø toâi hy voïng raèng hoï seõ ñoái xöû gioáng nhö theá vôùi nhöõng ngöôøi ñang laøm vieäc vôùi hoï.” Joan Banks, Chuyeân gia veà hieäu quaû coâng vieäc TAÄP ÑOAØN WHIRPOOL “Cuõng nhö nhöõng cuoán saùch khaùc cuûa taùc giaû Spencer Johnson, Pho maùt cuûa toâi ñaâu • roài? chöùa ñöïng nhieàu söï thaät ñôn giaûn cuûa cuoäc soáng vaø chuùng raát deã hieåu. Chuùng toâi ñang söû duïng söï ví von veà mieáng Pho maùt trong nhöõng chöông trình ñaøo taïo cuûa mình ôû tröôøng ñaïi hoïc vaø ñeå vui vôùi nhau ôû nhaø khi chuùng toâi hay ñoá nhau thay ñoåi theo mieáng Pho maùt!” Kathy Cleveland Bull, Tröôûng phoøng ñaøo taïo TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TIEÅU BANG OHIO “Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài? ñaõ thay ñoåi ñôøi toâi. Noù thaät söï cöùu laáy coâng vieäc cuûa toâi vaø • ñem laïi cho toâi söï thaønh coâng trong nhöõng lónh vöïc môùi cuûa mình maø tröôùc ñoù toâi khoâng thaáy noåi.” Charlie Jones, chöông trình Taøi naêng theå thao ÑAØI TRUYEÀN HÌNH NBC “Toâi vöøa môùi bieát tin ban giaùm ñoác cuûa chuùng toâi ñaõ quyeát ñònh baùn coâng ty moät • caùch baát ngôø. Khoâng coù gì ñaûm baûo raèng mình seõ tieáp tuïc ñöôïc tuyeån duïng, toâi ñaõ thaát voïng vaø baét ñaàu chôi troø tuûi thaân. Theá roài toâi ñoïc cuoán Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài? 1 Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?
 3. Thoâng ñieäp cuûa cuoán saùch taùc ñoäng leân toâi nhö moät tia chôùp! Ngay laäp töùc töø söï giaän döõ veà hoaøn caûnh cuûa mình toâi trôû neân ñaày töï tin vaø quaû quyeát ñi tìm mieáng Pho maùt môùi cuûa mình.” Michael Carlson, Chuû tòch EDISON PLASTICS “Moïi ngöôøi trong caùc toå chöùc roài seõ noùi chuyeän vôùi nhau veà cuoán saùch Pho maùt cuûa • toâi ñaâu roài?, veà Meâ cung, veà UØ lì, veà Chaäm chaïp sau khi hoï ñoïc xong cuoán nguï ngoân coå ñieån naøy. Nhöõng hình aûnh vaø ngoân ngöõ loâi cuoán cuûa Tieán só Johnson cho chuùng ta moät phöông thöùc deã nhôù vaø coù cô sôû hôïp lyù ñeå xöû lyù nhöõng thay ñoåi.” Albert J. Simone, Chuû tòch VIEÄN KYÕ THUAÄT ROCHESTER “Toâi ñang giôùi thieäu cuoán saùch naøy cho caùc ñoàng nghieäp vaø baïn beø cuûa toâi vì caâu • chuyeän vaø nhöõng chieâm nghieäm cuûa Spencer Johnson laøm cho noù thaønh moät cuoán saùch hieám hoi maø baát cöù ai muoán laøm vieäc toát trong thôøi ñieåm thay ñoåi cuõng coù theå ñoïc vaø hieåu nhanh choùng.” RandyHarris, Cöïu phoù chuû tòch TOØA SOAÏN BAÙO QUOÁC TEÁ MERRILL LYNCH “Moïi ngöôøi trong chuùng ta ñeàu phaûi nhìn laïi ñeå thaáy raèng mieáng ‘Pho maùt’ cuûa chuùng • ta ñaõ töøng bò laáy ñi. Cuoán saùch tuyeät vôøi naøy seõ laø moät taøi saûn cho baát cöù ai hay moät toå chöùc naøo aùp duïng nhöõng baøi hoïc cuûa noù ñeå nhaän bieát söï caàn thieát cuûa thay ñoåi vaø ñoái phoù vôùi noù moät caùch thaønh coâng.” John A. Lopiano, Phoù Chuû tòch thöù nhaát COÂNG TY XERO “Toâi ñang mua theâm nhieàu cuoán saùch naøy vì noù laø moät caâu chuyeän lôùn vaø laø moät caùch • thöùc ñeå thuùc ñaåy ngöôøi ta vöôït qua thay ñoåi. Ñaây laø cuoán saùch veà kinh doanh ñaàu tieân toâi ñaõ ñoïc xong maø vaãn muoán ñoïc laïi vaø thöôøng daãn chöùng ñeán nhö moät cô sôû caên baûn trong nhöõng cuoäc thaûo luaän vôùi nhaân vieân, baïn beø vaø khaùch haøng.” Bruce Crager, Phoù Chuû tòch thöù nhaát COÂNG TY QUOÁC TEÁ OCEANEERING • “Töø khi ñoïc caâu chuyeän veà mieáng ‘Pho maùt’, toâi vaø caùc nhaân vieân cuûa mình nhìn nhaän nhöõng thay ñoåi ñôn giaûn chæ laø coù ‘ai ñoù ñaõ laáy ñi mieáng Pho maùt cuûa mình’. Ñieàu ñoù laøm cho chuùng toâi thay ñoåi nhanh hôn vaø xem nhöõng cô hoäi môùi nhö nhöõng chuyeán phieâu löu ñaày thuù vò.” Topper Long, Chuû nhieäm Phaân boä TEXTRON • “’ Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài? seõ ñöôïc söû duïng trong suoát khoùa huaán luyeän cuûa chuùng toâi vì noù taïo ra moät thöù ngoân ngöõ nheï nhaøng hôn ñeå baøn baïc veà ruûi ro vaø thay ñoåi. Caùc thoâng ñieäp roõ raøng vaø caùc nhaân vaät trong saùch coù theå ñöôïc tìm thaáy ôû moïi neàn coâng nghieäp.” Sally Grumbles BELL SOUTH 2 Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?
 4. Con ñöôøng vaïch saün cho ngöôøi vaø chuoät thöôøng daãn ñi laïc loái. Robert Burns 1759 – 1796 “Cuoäc ñôøi chaúng phaûi laø moät con ñöôøng ñöa chuùng ta ñi tôùi moät caùch töï do vaø khoâng coù ngaên trôû, traùi laïi noù laø moät meâ cung vôùi nhöõng meâ loä maø trong ñoù chuùng ta phaûi töï tìm kieám loái ñi, bò laïc vaø boái roái, thænh thoaûng bò cuøng ñöôøng trong moät heûm cuït. Nhöng luùc naøo cuõng vaäy, neáu chuùng ta coù loøng tin, Thöôïng ñeá seõ môû moät caùnh cöûa ra cho chuùng ta, coù theå khoâng phaûi laø loái ñi maø chuùng ta coù theå mong ñôïi, maø laø moät caùnh cöûa mang laïi nhöõng ñieàu toát ñeïp cuoái cuøng cho chuùng ta.” A.J. Cronin 3 Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?
 5. Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài? MUÏC LUÏC Nhöõng con ngöôøi beân trong chuùng ta Phía sau moät caâu chuyeän Tieán só Nhaân vaên Kenneth Blanchard Moät cuoäc hoäi ngoä: Chicago Caâu chuyeän veà Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài? - Boán Nhaân Vaät - Tìm Kieám Pho Maùt - Khoâng Coøn Pho Maùt Nöõa! - Caùc Chuù Chuoät: Ñaùnh Hôi & Nhanh Nheïn - Nhöõng Ngöôøi Tí Hon: Chaäm Chaïp & Uø Lì - Quay Laïi Meâ Cung - Vöôït Qua Söï Sôï Haõi - Thöôûng Thöùc Söï Maïo Hieåm - Di Chuyeån Vôùi Pho Maùt - Chöõ Vieát Treân Töôøng - Nhaám Nhaùp Pho Maùt Môùi - Thöôûng Thöùc Söï Thay Ñoåi Moät cuoäc thaûo luaän: Moät Laùt Sau Ñoù Trong Ngaøy Vaøi neùt veà taùc giaû 4 Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?
 6. NHÖÕNG TÍCH CAÙCH BEÂN TRONG CHUÙNG TA Söï ñôn giaûn vaø tính phöùc taïp Boán nhaân vaät ñöôïc moâ taû trong caâu chuyeän naøy – hai con chuoät: “Ñaùnh hôi” vaø “Nhanh nheïn” cuøng vôùi hai con ngöôøi tí hon: “Chaäm chaïp” vaø “UØ lì” – vôùi muïc ñích ñaïi dieän cho nhöõng tính caùch ñôn giaûn vaø phöùc taïp trong chuùng ta, khoâng phaân bieät tuoåi taùc, giôùi tính, chuûng toäc, hay quoác tòch. Coù luùc chuùng ta xöû söï nhö Ñaùnh hôi Nhaân vaät thöôøng ngöûi thaáy tröôùc nhöõng thay ñoåi, hay Nhanh nheïn Nhaân vaät ñaâm boå vaøo haønh ñoäng, hay UØ lì Nhaân vaät khoâng thöøa nhaän söï thay ñoåi vaø choáng laïi nhöõng thay ñoåi, vì sôï raèng noù seõ daãn ñeán nhöõng thöù toài teä hôn, hay Chaäm chaïp Nhaân vaät hoïc caùch thich nghi ñuùng luùc khi nhaän thaáy raèng thay ñoåi seõ daãn ñeán nhöõng thöù toát hôn! Cho duø chuùng ta coù thaùi ñoä naøo ñi chaêng nöõa, chuùng ta ñeàu coù chung moät dieåm gioáng nhau: moät nhu caàu tìm kieám loái ñi cho mình trong meâ cung, vaø thaønh coâng trong thôøi ñieåm thay ñoåi. 5 Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?
 7. Phía sau moät caâu chuyeän Tieán só Ken Blanchard Toâi ñang caûm thaáy xuùc ñoäng khi keå laïi cho caùc baïn veà caâu chuyeän Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài? Vì ñieàu naøy coù nghóa laø cuoán saùch ñaõ ñöôïc vieát ra, vaø moïi ngöôøi chuùng ta ñeàu coù theå ñoïc ñöôïc noù, thöôûng thöùc, vaø chia seû vôùi ngöôøi khaùc. Ñaây laø ñieàu maø toâi ñaõ mong muoán nhieàu naêm tröôùc ñaây, keå töø khi toâi ñöôïc Spencer Johnson keå cho nghe caâu chuyeän lôùn lao veà mieáng Pho maùt cuûa oâng, tröôùc khi chuùng toâi vieát chung cuoán saùch Moät phuùt laøm nhaø quaûn trò. Toâi coøn nhôù mình ñaõ nhaän thaáy caâu chuyeän hay nhö theá naøo vaø noù seõ giuùp ích cho toâi ra sao töø löùc ñoù. Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài? laø caâu chuyeän veà moät söï thay ñoåi trong moät Meâ cung, nôi coù boán nhaân vaät ñi tìm “Pho maùt” – mieáng Pho maùt laø moät aån duï veà nhöõng ñieàu chuùng ta muoán coù trong ñôøi, coù theå ñoù laø moät coâng vieäc, moät moái quan heä, tieàn baïc, moät caên nhaø lôùn, hay thaäm chí coù theå laø moät hoaït ñoäng xaõ hoäi nhö ñaùnh golf hay chaïy boä. Moãi ngöôøi trong chuùng ta ñeàu coù moät yù nieäm rieâng veà mieáng Pho maùt, vaø chuùng ta theo ñuoåi noù vì ta nghó raèng noù seõ mang laïi haïnh phuùc cho chuùng ta. Khi ñaït ñöôïc roài thì chuùng ta thöôøng bò gaén chaët vaøo ñoù. Vaø thaät laø kinh khuûng neáu chuùng ta ñaùnh maát, hay noù bò ai ñoù laáy ñi. Caùi “Meâ cung” trong caâu chuyeän töôïng tröng cho nôi maø baïn boû thôøi gian ñi tìm ñieàu mình muoán. Coù theå ñoù laø moät cô quan nôi baïn laøm vieäc, moät coäng ñoàng nôi baïn sinh soáng, hay laø nhöõng moái quan heä trong ñôøi soáng cuûa baïn. Toâi ñaõ töøng keå caâu chuyeän veà mieáng Pho maùt maø baïn saép ñoïc naøy ôû nhieàu nôi treân theá giôùi, vaø sau ñoù toâi thöôøng ñöôïc nghe ngöôøi ta keå laïi nhöõng khaùc bieät maø caâu chuyeän mang laïi cho hoï. Duø tin hay khoâng thì caâu chuyeän naøy cuõng ñaõ töøng giuùp ngöôøi ta giöõ ñöôïc vieäc laøm, hoân nhaân vaø cuoäc soáng! Moät ví duï thöïc teá laø cuûa Charlie Jones, moät phoùngvieân truyeàn hình ñöôïc yeâu meán cuûa haõng NBC-TV, ngöôøi ñaõ tieát loä raèng caâu chuyeän Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài? ñaõ giuùp ñôõ coâng vieäc cuûa anh. Ngheà phoùng vieân cuûa anh laø moät coâng vieäc coù tính ñaëc thuø, nhöng nhöõng quy taéc anh ñaõ hoïc ñöôïc thì baát cöù ai cuõng coù theå aùp duïng. Chuyeän laø theá naøy: Chrelie ñaõ laøm vieäc chaêm chæ vaø ñaõ laøm toát vieäc töôøng thuaät caùc moân theå thao treân ñöôøng chaïy vaø saân baõi ôû kyø Theá Vaän Hoäi truôùc ñaây, theá neân anh ta ñaõ raát ngaïc nhieân vaø buoàn böïc khi bò thuyeân chuyeån töø lónh vöïc naøy sang Bôi loäi vaø Nhaûy caàu cho kyø Theá Vaän Hoäi tôùi. Do khoâng hieåu bieát veà caùc moân theå thao môùi naøy bao nhieâu, neân anh caûm thaáy luùng tuùng. Anh ta caûm thaáy ñaõ khoâng ñöôïc nhìn nhaän ñuùng vôùi khaû naêng cuûa mình neân toû ra giaän döõ. Anh ta cho raèng ñieàu naøy khoâng thích ñaùng! Vaø côn giaän döõ ñoù baét ñaàu laøm aûnh höôûng tôùi coâng vieäc cuûa anh aáy. Vaø roài anh ta ñoïc ñöôïc caâu chuyeän Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài? 6 Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?
 8. Anh keå laïi raèng sau ñoù anh ñaõ cöôøi chính mình vaø baét ñaàu thay ñoåi thaùi ñoä. Anh ta nhaän thaáy raèng xeáp cuûa mình ñaõ “laáy ñi mieáng Pho maùt”. Theá neân anh ta thích nghi theo. Anh hoïc hai moân theå thao môùi, vaø theo tieán trình coâng vieäc, anh nhaän thaáy raèng laøm moät coâng vieäc môùi khieán cho anh thaáy mình treû laïi. Khoâng laâu sau oâng xeáp ñaõ nhaän thaáy thaùi ñoä vaø söï nhieät thaønh môùi ñoù cuûa anh, roài anh sôùm nhaän ñöôïc söï phaân coâng vieäc toát hôn. Anh ta tieáp tuïc gaët haùi thaønh coâng nhieàu hôn bao giôø heát vaø ñöôïc giôùi thieäu vaøo Saûnh Danh Voïng Boùng ñaù – Danh saùch Phoùng vieân. Ñoù chæ laø moät trong soá raát nhieàu caâu chuyeän ñôøi thaät maø toâi ñaõ töøng ñöôïc nghe veà taùc ñoäng cuûa cuoán saùch leân cuoäc soáng tình caûm cuõng nhö ñoái vôùi coâng vieäc cuûa moïi ngöôøi. Toâi ñaõ coù moät nieàm tin maïnh meõ vaøo giaù trò cuûa Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài? Vaø vì theá toâi ñaõ cho taát caû moïi ngöôøi laøm vieäc trong coâng ty cuûa toâi (khoaûng 200 ngöôøi) ñoïc baûn in tröôùc ñaây cuûa cuoán saùch naøy. Taïi sao vaäy? Bôûi vì cuõng gioáng nhö caùc coâng ty khaùc, khoâng chæ muoán toàn taïi trong töông lai maø coøn phaûi giöõ vöõng söùc caïnh tranh, taäp ñoaøn Ken Blanchard khoâng ngöøng thay ñoåi. Mieáng “Pho maùt” cuûa chuùng toâi khoâng ngöøng bò laáy ñi. Tröôùc ñaây chuùng toâi coù theå mong raèng mình coù ñöôïc nhöõng nhaân vieân trung thaønh, thì baây giôø chuùng toâi caàn nhöõng con ngöôøi linh ñoäng khoâng ñoøi hoûi moät “caùch ñieàu phoái coâng vieäc taïi ñaây” cöùng nhaéc. Vaø hôn nöõa, vôùi moät moâi tröôøng soáng khaéc nghieät luoân bieán ñoäng trong coâng vieäc vaø cuoäc soáng naøy, coù theå con ngöôøi ta phaûi chòu ñöïng moät aùp löïc naëng neà, tröø khi ngöôøi ta coù moät caùch nhìn nhaän söï thay ñoåi vaø giuùp hoï nhaän thöùc ñöôïc chuùng. Haõy ñeán vôùi caâu chuyeän veà Mieáng Phoù maùt. Khi toâi keå cho moïi ngöôøi nghe veà caâu chuyeän, vaø roài khi hoï tìm ñoïc cuoán truyeän Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài? Baïn coù theå thaáy nhöõng trôû ngaïi tinh thaàn chôùm xuaát hieän ñaõ tan ñi. Moïi ngöôøi ôû caùc phoøng ban laàn löôït ñi tìm vaø caùm ôn toâi veà cuoán saùch, vaø noùi cho toâi nghe veà nhöõng ích lôïi cuûa noù töø khi hoï nhìn nhaän nhöõng thay ñoåi ñang dieãn ra trong coâng ty mình töø moät goùc nhìn khaùc. Baïn coù theå tin toâi, thôøi gian ñeå ñoïc caâu chuyeän nguï ngoân ngaén naøy thì ít thoâi, nhöng nhöõng aûnh höôûng cuûa noù coù theå raát saâu saéc. Khi ñoïc cuoán saùch naøy, baïn seõ thaáy noù ñöôïc chia thaønh ba phaàn. Trong phaàn ñaàu tieân, Moät cuoäc hoäi ngoä, caùc ngöôøi baïn cuõ cuøng lôùp ñaõ noùi chuyeän trong moät cuoäc hoïp maët veà noã löïc öùng phoù vôùi nhöõng thay ñoåi dieãn ra trong cuoäc soáng. Phaàn thöù hai laø Caâu chuyeän Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?, laø boä phaän chính cuûa cuoán saùch. Trong phaàn Caâu Chuyeän baïn seõ nhaän thaáy hai con chuoät xöû söï toát hôn khi chuùng ñoái maët vôùi thay ñoåi, vì chuùng nhìn nhaän söï vieäc ñôn giaûn, trong khi trí oùc phöùc taïp vaø nhaân tính cuûa hai con ngöôøi tí hon ñaõ laøm phöùc taïp moïi vaán ñeà. Ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø nhöõng con chuoät thoâng minh hôn. Chuùng ta ñeàu hieåu raèng ngöôøi ta thoâng minh hôn chuoät. Daãu vaäy khi baïn theo doõi haønh ñoäng cuûa boán nhaân vaät, vaø nhaän ra caû hai con chuoät vaø hai ngöôøi tí hon ñaïi dieän cho nhöõng tính caùch trong baûn thaân mình – tính ñôn giaûn vaø söï phöùc taïp – baïn seõ nhaän thaáy raèng seõ coù lôïi cho chuùng ta hôn khi chæ thöïc hieän nhöõng coâng vieäc ñôn giaûn maø hieäu quaû moãi khi coù thay ñoåi. 7 Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?
 9. Trong phaàn ba, Moät Cuoäc Thaûo Luaän, ngöôøi ta noùi chuyeän vôùi nhau veà yù nghóa cuûa Caâu chuyeän ñoái vôùi hoï vaø caùch thöùc hoï seõ aùp duïng noù vaøo coâng vieäc vaø ñôøi soáng cuûa mình . Coù moät soá ñoäc giaû laàn xuaát baûn tröôùc ñaây cuûa cuoán saùch naøy ñaõ döøng laïi sau phaàn Caâu chuyeän maø khoâng ñoïc tieáp nöõa, ñeå töï mình nhaän ñònh yù nghóa caâu chuyeän. Nhöõng ngöôøi khaùc thì thích ñoïc tieáp qua phaàn Thaûo luaän sau ñoù, vì noù gôïi yù cho hoï öùng duïng nhöõng ñieàu hoï ñaõ hoïc hoûi ñöôïc vaøo tröôøng hôïp cuûa chính mình nhö theá naøo. Baát luaän nhö theá naøo, toâi mong raèng cuõng nhö toâi, moãi laàn ñoïc laïi cuoán saùch Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài? baïn seõ laïi nhaän ra moät ñieàu môùi meû, vaø noù seõ giuùp baïn öùng phoù vôùi söï thay ñoåi vaø mang laïi thaønh coâng cho baïn, baát cöù ñieàu gì baïn nghó laø thaønh coâng cuûa mình. Toâi chuùc baïn caûm thaáy vui thích vôùi nhöõng khaùm phaù cuûa baïn vaø chuùc baïn maïnh khoûe. Vaø haõy nhôù moät ñieàu: Di chuyeån theo mieáng Pho maùt! Ken Blanchard San Diego, California 8 Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?
 10. Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài? 9 Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?
 11. Moät cuoäc gaëp gôõ Chicago Vaøo moät ngaøy chuû nhaät chan hoøa aùnh naéng ôû Chicago, coù moät soá ngöôøi baïn thaân cuõ cuøng lôùp tuï taäp laïi aên tröa vôùi nhau sau buoåi hoïp maët cuûa hoïc sinh trong tröôøng vaøo ñeâm tröôùc,. Hoï muoán ñöôïc nghe veà nhöõng thay ñoåi ñaõ xaûy ra trong cuoäc soáng cuûa nhau. Sau böõa tröa ngon mieäng vaø nhöõng caâu chuyeän vui veû, hoï baét ñaàu moät cuoäc thaûo luaän thuù vò. Angela, töøng laø moät nöõ sinh ñöôïc haâm moä nhaát lôùp noùi: “Cuoäc soáng hoùa ra khaùc bieät hoaøn toaøn vôùi thöù toâi ñaõ töøng hình dung khi coøn ñi hoïc. Raát nhieàu chuyeän ñaõ khaùc ñi.” “ Ñuùng ñaáy,” Nathan taùn ñoàng. Moïi ngöôøi ñeàu bieát raèng anh chaøng naøy ñaõ böôùc vaøo coâng vieäc kinh doanh cuûa gia ñình maø hoï nhôù raèng noù vaãn hoaït ñoäng ñeàu ñaën vaø ñaõ trôû thaønh moät phaàn cuûa coäng ñoàng daân cö ñòa phöông töø raát laâu roài. Cho neân ai cuõng caûm thaáy ngaïc nhieân khi thaáy veû quan taâm cuûa anh. Anh ta hoûi: “Nhöng caùc baïn coù nhaän thaáy raèng chuùng ta khoâng muoán thay ñoåi khi moïi chuyeän thay ñoåi?”. Carlos noùi: “Toâi cho raèng chuùng ta töø choái thay ñoåi vì e sôï thay ñoåi.” “Carlos aø, caäu ñaõ töøng laø ñoäi tröôûng cuûa ñoäi boùng maø,” Jessica noùi. “Toâi chöa bao giôø nghó raèng mình seõ nghe caäu noùi moät chuyeän gì ñoù veà e sôï!” Taát caû ñeàu baät cöôøi vì hoï nhaän ra raèng maëc duø hoï ñaõ ñi theo nhieàu höôùng khaùc nhau trong cuoäc soáng – töø laøm vieäc taïi nhaø cho ñeán ñieàu haønh moät coâng ty naøo ñoù – nhöng ai cuõng ñeàu ñaõ töøng traûi nghieäm nhöõng caûm giaùc gioáng nhau. Moïi ngöôøi ñeàu ñaõ coá gaéng ñöông ñaàu vôùi nhöõng thay ñoåi khoâng mong ñôïi töøng xaûy ra vôùi hoï trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Vaø haàu heát ñeàu phaûi thöøa nhaän raèng hoï ñaõ khoâng bieát caùch xöû söï laøm sao cho thích ñaùng. Vaø roài Michael noùi: “Toâi cuõng töøng e ngaïi nhöõng chuyeän thay ñoåi. Khi moät söï thay ñoåi lôùn xaûy ra trong coâng vieäc cuûa mình, chuùng ta khoâng bieát phaûi laøm gì. Theá laø chuùng ta chaúng laøm gì ñeå ñoåi môùi vaø coù theå laø chuùng ta seõ maát taát caû.” Anh noùi tieáp, “Moïi chuyeän cöù nhö theá, cho ñeán khi toâi ñöôïc nghe moät caâu chuyeän nhoû ñaõ thay ñoåi moïi thöù.” “Nhö theá naøo?” Nathan hoûi. “Theá naøy, caâu chuyeän ñaõ laøm toâi nhìn nhaän khaùc ñi veà nhöõng söï thay ñoåi – töø maát maùt moät thöù gì ñoù trôû neân ñaït ñöôïc moät caùi khaùc – vaø noù chæ cho toâi caùch thöïc hieän ñieàu ñoù. Sau ñoù moïi thöù tieán trieån toát hôn – trong coâng vieäc vaø trong cuoäc soáng.” “Ñaàu tieân toâi caûm thaáy böïc mình vì tính chaát ñôn giaûn hieån nhieân cuûa caâu chuyeän, vì noù coù veû nhö laø moät caâu chuyeän keå ngaøy xöa ôû nhaø tröôøng.” “Roài toâi nhaän ra toâi ñaõ böïc mình vì khoâng nhaän thöùc tröôùc ñöôïc nhöõng ñieàu töï nhieân ñoù ñeå laøm nhöõng vieäc thích hôïp khi moïi chuyeän thay ñoåi.” “Khi toâi hieåu ra boán nhaân vaät ñaïi dieän cho nhöõng tính caùch khaùc nhau cuûa chính mình, toâi quyeát ñònh mình phaûi theo ai, vaø theá laø toâi thay ñoåi.” 10 Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?
 12. “Sau ñoù, toâi keå laïi caâu chuyeän cho nhöõng ngöôøi cuøng laøm vieäc trong coâng ty vaø hoï laïi keå cho nhöõng ngöôøi khaùc, roài sau ñoù coâng vieäc cuûa chuùng toâi mau choùng trôû neân khaù hôn. Vaø cuõng gioáng nhö toâi, nhieàu ngöôøi baûo raèng caâu chuyeän ñaõ mang laïi lôïi ích cho cuoäc soáng rieâng cuûa hoï.” “Daãu vaäy cuõng coù nhieàu ngöôøi baûo hoï chaúng hoïc ñöôïc gì töø caâu chuyeän ñoù caû. Cuõng coù theå hoï ñaõ bieát veà baøi hoïc naøy vaø ñaõ soáng nhö vaäy, hoaëc thoâng thöôøng hôn thì hoï cho raèng mình ñaõ bieát taát caû moïi chuyeän vaø khoâng muoán hoïc hoûi ñieàu gì. Hoï khoâng theå hieåu laøm sao maø ngöôøi khaùc laïi coù theå tìm kieám ñöôïc lôïi loäc gì töø nhöõng chuyeän nhö theá.” “Khi moät oâng xeáp cao caáp cuûa toâi luoân gaëp khoù khaên khi phaûi thích nghi tuyeân boá raèng caâu chuyeän chæ toå laøm phí thì giôø, nhöõng ngöôøi khaùc ñaõ noùi ñuøa raèng hoï bieát oâng ta laø nhaân vaät naøo trong caâu chuyeän – aùm chæ ngöôøi khoâng hoïc hoûi ñöôïc ñieàu gì môùi meû vaø khoâng thay ñoåi baûn thaân.” “Caâu chuyeän theá naøo?” Angela hoûi. “Caâu chuyeän naøy teân laø Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?” Caû nhoùm cöôøi vang. “Toâi nghó raèng mình ñaõ thích caâu chuyeän naøy roài ñaáy,” Carlos noùi, “Caäu keå ñi, coù theå caû boïn chuùng ta seõ hoïc hoûi theâm ñöôïc ñieàu gì ñoù,” “Ñöôïc roài,” Michael noùi, “Saün loøng thoâi, caâu chuyeän naøy khoâng daøi laém.” Vaø anh ta baét ñaàu keå. 11 Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?
 13. Caâu chuyeän Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài? Ngaøy xöa, ôû moät mieàn ñaát xa xoâi, coù boán nhaân vaät ñi vaøo moät meâ cung ñeå tìm kieám pho maùt ñeå töï nuoâi soáng mình vaø laøm cho mình caûm thaáy haïnh phuùc. Hai trong soá caùc nhaân vaät ñoù laø hai con chuoät “Ñaùnh hôi” vaø “Nhanh nheïn”, hai nhaân vaät nöõa laø hai ngöôøi tí hon – hoï laø nhöõng sinh vaät nhoû beù nhö chuoät nhöng coù hình daïng vaø caùch suy nghó gioáng nhö con nguôøi baây giôø vaäy. Teân cuûa hoï laø “Chaäm chaïp” vaø “UØ lì”. Vì hoï nhoû beù nhö theá neân ta deã boû qua khoâng ñeå yù ñeán vieäc laøm cuûa boán nhaân vaät ñoù. Nhöng neáu baïn ñeán ñöôïc gaàn ñeå coù theå nhìn roõ hoï, baïn seõ khaùm phaù ra nhöõng ñieàu ngaïc nhieân nhaát. Haøng ngaøy hai con chuoät vaø nhöõng ngöôøi tí hon boû thôøi gian vaøo meâ cung ñeå tìm kieám mieáng pho maùt ñaëc bieät cuûa mình. Maáy chuù chuoät, Ñaùnh hôi vaø Nhanh nheïn, chæ coù boä naõo cuûa loaøi gaëm nhaám, nhöng laïi coù moät baûn naêng tuyeät vôøi, tìm kieám mieáng pho maùt nhoû raén chaéc cho mình nhö caùc con chuoät khaùc. Hai con ngöôøi tí hon, Chaäm chaïp vaø UØ lì, söû duïng boä naõo chöùa ñaày quan nieäm vaø caûm xuùc cuûa mình, cuõng tìm kieám loaïi Pho maùt ñaëc bieät – vieát hoa – maø hoï nghó raèng noù seõ mang laïi cho hoï söï thaønh ñaït vaø haïnh phuùc. Cho duø coù söï khaùc nhau giöõa ngöôøi vaø chuoät, nhöng hoï cuõng coù nhöõng ñieåm chung. Cöù moãi buoåi saùng caû boïn maëc quaàn aùo theå thao, mang giaøy vaøo, rôøi nhaø vaø chaïy ñeán Meâ cung ñeå tìm kieám mieáng pho maùt yeâu thích cuûa mình. Meâ cung laø moät maïng löôùi nhöõng loái ñi vaø caùc caên phoøng, coù nôi chöùa pho maùt ngon laønh. Nhöng ôû ñoù cuõng coù nhöõng goùc toái taêm vaø nhöõng con ñöôøng cuït chaúng daãn ñi ñaâu. Ñoù laø moät nôi maø ngöôøi ta coù theå deã daøng ñi laïc. Tuy vaäy, döôùi nhöõng ñieàu bí maät aån chöùa trong Meâ cung laø moät cuoäc soáng toát ñeïp hôn cho nhöõng ngöôøi tìm ra loái ñi cuûa mình. Caùc chuù chuoät, Ñaùnh hôi vaø Nhanh nheïn, söû duïng caùch thöû - vaø - sai ñeå tìm kieám pho maùt. Chuùng chaïy vaøo moät meâ loä, vaø neáu khoâng phaùt hieän ñöôïc gì ôû ñoù thì chuùng quay laïi vaø chaïy vaøo moät loái môùi. Chuùng ghi nhôù nhöõng con ñöôøng naøo khoâng coù pho maùt vaø ngay laäp töùc ñi vaøo moät khu vöïc khaùc. Ñaùnh hôi thöôøng duøng caùi muõi xuaát saéc cuûa mình ñònh höôùng mieáng pho maùt, coøn Nhanh nheïn thì thöôøng caém ñaàu caém coå chaïy thuïc maïng. Nhö baïn coù theå ñoaùn tröôùc, coù luùc chuùng cuõng bò laïc, hay maát phöông höôùng vaø raát hay ñuïng ñaàu vaøo töôøng. Nhöng sau moät thôøi gian chuùng cuõng tìm ñöôïc ñöôøng ñi cuûa mình. Cuõng gioáng nhö caùc chuù chuoät, hai ngöôøi tí hon, Chaäm chaïp vaø UØ lì, cuõng duøng khaû naêng suy luaän cuûa minh vaø ruùt kinh nghieäm töø sai laàm. Duø vaäy hoï haàu nhö döïa vaøo trí oùc phöùc taïp cuûa mình ñeå phaùt trieån nhöõng phöông thöùc raéc roái hôn trong luùc ñi tìm Pho maùt. Coù luùc hoï ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû toát, nhöng cuõng coù luùc söùc maïnh cuûa nieàm tin vaø caûm xuùc con ngöôøi ñaõ khieán hoï nhìn nhaän söï vieäc khoâng ñöôïc minh baïch maáy. Ñieàu ñoù laøm cho moïi chuyeän trong Meâ cung trôû neân phöùc taïp vaø mang tính thaùch thöùc hôn. 12 Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?
 14. Daãu vaäy, Ñaùnh hôi, Nhanh nheïn, Chaäm chaïp vaø UØ lì, vôùi caùch thöùc rieâng cuûa mình ñeàu tìm ra ñieàu maø mình muoán tìm kieám. Ai cuõng tìm thaáy ñöôïc loaïi pho maùt cuûa mình vaøo moät ngaøy noï, ôû cuoái moät meâ loä taïi Kho Pho maùt P. Vaøo moãi buoåi saùng sau ñoù caùc chuù chuoät vaø hai ngöôøi tí hon maëc ñoà chaïy vaøo vaø ñi veà höôùng Kho Pho maùt P. Cuõng khoâng laâu sau caû boïn ñeàu coù moät caùch ñi rieâng cho mình. Ñaùnh hôi vaø Nhanh nheïn haøng ngaøy vaãn daäy sôùm vaø chaïy vaøo Meâ cung, theo moät loä trình coá ñònh. Khi ñeán nôi, hai chuù chuoät côûi giaøy ra, coät laïi vôùi nhau vaø ñeo leân coå ñeå coù theå laïi söû duïng neáu caàn. Sau ñoù chuùng baét ñaàu ñaùnh cheùn. Thoaït ñaàu Chaäm chaïp vaø UØ lì cuõng chaïy vaøo Meâ cung moãi buoåi saùng ñeå thöôûng thöùc nhöõng maåu pho maùt môùi ngon mieäng ñang ñôïi hoï. Nhöng sau moät thôøi gian, nhöõng con ngöôøi tí hon naøy baét ñaàu coù moät caùch ñi khaùc. Moãi ngaøy Chaäm chaïp vaø UØ lì daäy muoän hôn, maëc quaàn aùo chaäm hôn, vaø thong thaû ñi boä veà Kho Pho maùt P. Cuoái cuøng thì hoï cuõng ñaõ bieát Pho maùt ôû ñaâu vaø ñi ñeán ñoù nhö theá naøo. Hoï khoâng ñeå yù ñeán chuyeän Pho maùt töø ñaâu ra hay ai ñaõ ñeå noù ôû ñoù. Hoï chæ ñôn giaûn cho raèng noù coù ôû ñoù, vaäy thoâi. Moãi buoåi saùng ngay khi Chaäm chaïp vaø UØ lì ñeán Kho Pho maùt P, hoï thoaûi maùi haønh ñoäng nhö ôû nhaø. Hoï treo quaàn aùo chaïy leân, côûi boû ñoâi giaøy chaïy ra vaø mang deùp vaøo. Chuùng caûm thaáy deã chòu vì ñaõ tìm thaáy Pho maùt. “Tuyeät thaät,” UØ lì noùi. “Coù ñuû Pho maùt cho chuùng ta suoát ñôøi.” Nhöõng ngöôøi tí hon caûm thaáy haïnh phuùc vaø coù caûm giaùc thaønh ñaït vì baây giôø hoï ñöôïc ñaõ ñöôïc ñaûm baûo. Khoâng bao laâu sau ñoù caû Chaäm chaïp vaø UØ lì xem nhö choã Pho maùt hoï tìm thaáy ôû Kho Pho maùt P. laø Pho maùt cuûa hoï. Ñoù laø moät caùi kho to lôùn ñeán noãi hoï dôøi nhaø veà gaàn ñoù hôn vaø taïo döïng neân moät cuoäc soáng xaõ hoäi xung quanh ñoù. Ñeå laøm cho kho aám cuùng hôn, Chaäm chaïp vaø UØ lì trang trí nhöõng caâu danh ngoân vaø thaäm chí veõ caû nhöõng böùc tranh Pho maùt leân nhöõng böùc töôøng xung quanh hoï. Trong ñoù coù caâu: Haïnh Phuùc laø Pho Maùt Thænh thoaûng Chaäm chaïp vaø UØ lì môøi baïn beø ñeán ñeå chöùng kieán nhöõng khoái Pho maùt ôû Kho Pho maùt P, vaø töï haøo chæ vaøo ñoù noùi: “Choã Pho maùt naøy thaät tuyeät, phaûi khoâng naøo?” Coù luùc hoï chia cho baïn beø moät ít, coù luùc khoâng. “Chuùng ta xöùng ñaùng ñöôïc coù choã Pho maùt naøy,” UØ lì noùi. “Chuùng ta thaät söï ñaõ laøm khaù nhieàu vieäc vaø khaù laâu ñeå coù ñöôïc chuùng.” Anh ta boác moät mieáng pho maùt vaø boû vaøo mieäng. Sau ñoù nhö thöôøng leä UØ lì naèm xuoáng nguû moät giaác ngon laønh Vaøo buoåi toái nhöõng ngöôøi tí hon naëng neà ñi veà nhaø, no caêng Phoù maùt, vaø ngaøy hoâm sau hoï laïi tôùi choå cuõ ñeå laïi tieáp tuïc höôûng thuï theâm. Moïi chuyeän cöù theá keùo daøi theâm moät thôøi gian nöõa. 13 Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?
 15. Roài thì loøng töï tin cuûa caû Chaäm chaïp vaø UØ lì nhanh choùng trôû thaønh tính töï maõn. Hoï haøi loøng vôùi thaønh ñaït vaø khoâng theøm ñeå yù tôùi baát cöù ñieàu gì ñang xaûy ra. Moãi ngaøy qua ñi Ñaùnh hôi vaø Nhanh nheïn vaãn tieáp tuïc loä trình cuûa mình. Chuùng tôùi sôùm vaøo buoåi saùng roài ñaùnh hôi, suïc saïo vaø chaïy quanh ñaùm pho maùt ôû Kho Pho maùt P, xem xeùt coù ñieàu gì khaùc ñi so vôùi hoâm qua khoâng. Sau ñoù chuùng môùi ngoài xuoáng vaø gaëm vaøo ñaùm pho maùt. Moät ngaøy chuùng tôùi Kho Pho maùt P vaø phaùt hieän khoâng coøn moät chuùt pho maùt naøo nöõa. Chuùng khoâng heà ngaïc nhieân. Vì Ñaùnh hôi vaø Nhanh nheïn ñaõ nhaän thaáy haøng ngaøy raèng nguoàn pho maùt ñang trôû neân ít ñi, chuùng ñaõ ñöôïc chuaån bò cho ñieàu khoâng theå traùnh khoûi naøy, vaø baèng baûn naêng cuûa mình chuùng bieát phaûi laøm gì. Chuùng nhìn nhau, thaùo ñoâi giaøy chaïy vaãn ñeo saün treân coå xuoáng, mang vaøo chaân vaø coät daây laïi. Caùc chuù chuoät khoâng phaân tích quaù saâu vaán ñeà. Ñoái vôùi chuoät thì vaán ñeà vaø giaûi phaùp hoaøn toaøn ñôn giaûn. Hoaøn caûnh ôû Kho Pho maùt P ñaõ thay ñoåi. Vaø theá laø chuùng cuõng quyeát ñònh thay ñoåi theo. Caû hai nhìn ra veà phía Meâ cung. Vaø roài Ñaùnh hôi ñöa muõi mình leân, hít hít vaø gaät ñaàu vôùi Nhanh nheïn ñang nhanh nheïn chaïy vaøo Meâ cung vaø coá gaéng ñuoåi theo. Chuùng nhanh choùng baét ñaàu ñi tìm Pho maùt Môùi. Moät laùt sau vaøo cuøng ngaøy hoâm ñoù, Chaäm chaïp vaø UØ lì ñeán Kho Pho maùt P. Hoï ñaõ khoâng heà ñeå yù tôùi löôïng Pho maùt vôi ñi töøng ngaøy neân vaãn chaéc maåm raèng Pho maùt vaãn coøn ôû ñoù. Caû hai chöa saün saøng cho tình theá môùi naøy. “Caùi gì theá naøy! Maát heát Pho maùt roài?” UØ lì gaøo leân. Vaø anh chaøng tieáp tuïc gaøo leân nhö theå neáu cöù gaøo to leân thì seõ coù ngöôøi mang traû laïi ñaùm pho maùt, “Maát heát Pho maùt roài? Maát heát Pho maùt roài?” “Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?” Anh chaøng heùt to. Cuoái cuøng anh chaøng choáng hai tay vaøo hoâng, boä maët ñoû ngaàu, vaø rít leân, “Theá naøy thì coøn gì ñeå noùi chöù?” Chaäm chaïp thì chæ bieát laéc ñaàu khoâng tin noåi. Anh ta cuõng vaäy, cuõng ñinh ninh raèng seõ thaáy Pho maùt ôû Kho Pho maùt P. Anh ñöùng ngaån ngöôøi ra nhö trôøi troàng vì baát ngôø, vaø thaät söï khoâng hieåu gì caû. UØ lì vaãn la loái, nhöng Chaäm chaïp khoâng muoán nghe. Anh ta khoâng muoán chaáp nhaän thöïc teá, neân khoâng muoán nghe gì caû. Caùch xöû theá cuûa hai con ngöôøi tí hon khoâng maáy hay ho hoaëc thích hôïp, nhöng coù theå thoâng caûm ñöôïc. Vì kieám ñöôïc Pho maùt khoâng deã daøng gì, vaø ñoái vôùi nhöõng con ngöôøi tí hon naøy thì yù nghóa lôùn nhaát khoâng phaûi chæ laø coù ñöôïc moät mieáng pho maùt cho nhu caàu haøng ngaøy. 14 Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?
 16. Kieám ñöôïc Pho maùt laø vieäc maø hoï nghó raèng hoï caàn coù ñeå ñaït ñöôïc haïnh phuùc. Tuøy theo khaåu vò cuûa mình, moãi ngöôøi trong boïn hoï ñeàu cho raèng Pho maùt coù moät yù nghóa nhaát ñònh trong ñôøi. Vôùi moät soá ngöôøi thì tìm thaáy Pho maùt ñoàng nghóa vôùi chuyeän coù cuûa caûi trong tay. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi khaùc thì ñoù laø ñöôïc höôûng moät cuoäc soáng maïnh khoûe, hay ñeå phaùt trieån ñôøi soáng tinh thaàn laønh maïnh. Chaäm chaïp nghó raèng Pho maùt coù yù nghóa cuûa moät cuoäc soáng an nhaøn, laø coù moät gia ñình thaân yeâu, laø ñöôïc soáng trong moät ngoâi nhaø nhoû aám cuùng, deã chòu ôû Ñaïi loä Pho maùt Anh. Coøn ñoái vôùi UØ lì thì Pho maùt laø Mieáng Pho maùt Vó ñaïi chi phoái taát caû caùc mieáng pho maùt khaùc vaø laø ñöôïc sôû höõu moät ngoâi nhaø to lôùn ôû Ngoïn Ñoài Pho maùt Phaùp. Bôûi vì Pho maùt coù moät yù nghóa quan troïng ñoái vôùi hoï neân caû hai con ngöôøi tí hon ñaõ maát raát nhieàu thì giôø ñeå quyeát ñònh phaûi laøm gì. Luùc naøy boïn hoï chæ bieát tìm kieám xung quanh Kho Pho maùt troáng roãng P ñeå xem thöû Pho maùt ñaõ thaät söï maát haún chöa. Trong luùc Ñaùnh hôi vaø Nhanh nheïn ñaõ nhanh choùng chaïy ñi thì Chaäm chaïp vaø UØ lì vaãn coøn tieáp tuïc chaäm chaïp vaø uø lì. Hoï vaãn tieáp tuïc laûi nhaûi vaø noùi nhö meâ saûng veà söï baát coâng cuûa thöïc teá. UØ lì baét ñaàu thaát voïng. Bieát ñieàu gì seõ ñeán neáu ngaøy mai hoï tôùi ñaây vaø cuõng seõ khoâng thaáy mieáng Pho maùt naøo? Anh ta ñaõ xaây döïng haún moät töông lai treân cô sôû ñaùm Pho maùt naøy. Nhöõng con ngöôøi tí hon khoâng theå tin noåi. Laøm sao moïi chuyeän nhö theá naøy laïi coù theå xaûy ra? Ñaâu coù ai baùo tröôùc cho hoï. Khoâng ñöôïc. Tình theá khoâng theå nhö theá naøy ñöôïc. Chaäm chaïp vaø UØ lì veà nhaø vaøo buoåi toái thaát voïng vaø ñoùi meo. Nhöng tröôùc khi ra veà Chaäm chaïp vieát leân töôøng: Mieáng Pho Maùt Caøng Quan Troïng Thì Ngöôøi Ta Caøng Muoán Gìn Giöõ Noù. Ngaøy hoâm sau Chaäm chaïp vaø UØ lì rôøi nhaø, vaø trôû laïi Kho Pho maùt P vôùi hy voïng baèng moät caùch naøo ñoù coù theå tìm laïi ñöôïc Pho maùt cuûa hoï. Chaúng coù gì khaùc caû – Pho maùt khoâng coøn nöõa. Nhöõng ngöôøi tí hon khoâng bieát phaûi laøm gì. Chaäm chaïp vaø UØ lì chæ bieát ñöùng ñoù, baát ñoäng nhö nhöõng pho töôïng. Chaäm chaïp laáy heát söùc bòt tai vaø nhaém thaät chaët maét mình laïi. Anh ta chæ muoán ñöøng phaûi nghe vaø phaûi thaáy ñieàu gì. Anh ñaõ khoâng muoán nhìn nhaän raèng nguoàn Pho maùt cöù vôi ñi töøng ngaøy. Anh muoán nghó raèng chuùng ñaõ baát ngôø bò laáy maát ñi. UØ lì phaân tích trôû ñi trôû laïi vaán ñeà cho ñeán khi cuoái cuøng boä oùc raéc roái vôùi heä thoáng nieàm tin vöõng chaéc cuûa mình nhaän thöùc ñöôïc vaán ñeà. “Taïi sao ngöôøi ta laïi ñoái xöû vôùi toâi nhö theá naøy?” Anh thaéc maéc. “Thaät ra thì ñang coù chuyeän gì ôû ñaây vaäy?” Cuoái cuøng Chaäm chaïp cuõng môû maét ra, nhìn quanh roài hoûi, “Vaäy chöù Ñaùnh hôi vaø Nhanh nheïn ñaâu roài? Caäu coù nghó raèng hoï ñaõ bieát ñieàu gì khaùc nöõa hay khoâng?” UØ lì treà moâi, “Boïn chuùng thì bieát caùi gì cô chöù?” 15 Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?
 17. UØ lì tieáp tuïc noùi, “Chuùng chæ laø maáy con chuoät nhaét ngu ngoác. Chuùng chæ öùng xöû theo tình theá thoâi. Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi tí hon. Chuùng ta khoân ngoan hôn chuùng chöù. Chuùng ta coù theå giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà maø.” “Toâi cuõng nghó raèng chuùng ta khoân ngoan hôn, nhöng coù theå chuùng ta khoâng theå haønh ñoäng khoân ngoan hôn chuùng vaøo thôøi ñieåm naøy. Moïi chuyeän ôû ñaây ñaõ thay ñoåi roài, UØ lì aø, chuùng ta phaûi thay ñoåi vaø haønh ñoäng khaùc ñi chöù.” “Taïi sao chuùng ta laïi phaûi thay ñoåi chöù?” UØ lì hoûi laïi, “ Chuùng ta laø ngöôøi tí hon. Chuùng ta khaùc chuùng. Nhöõng chuyeän naøy leõ ra ñaõ khoâng theå xaûy ra vôùi chuùng ta. Hay cuøng laém neáu coù xaûy ra thì chuùng ta cuõng phaûi ñöôïc moät lôïi loäc gì ñoù chöù.” “Taïi sao chuùng ta laïi phaûi coù lôïi?” Chaäm chaïp hoûi. “Bôûi vì chuùng ta coù quyeàn nhö theá,” UØ lì tuyeân boá. “Quyeàn gì?” Chaäm chaïp toø moø. “Quyeàn coù Pho maùt cuûa mình.” “Sao vaäy?” Chaäm chaïp hoûi. “Vì chuùng ta khoâng gaây ra chuyeän naøy,” UØ lì noùi. “Coù ai ñaõ laøm chuyeän naøy, vaø chuùng ta phaûi ñöôïc caùi gì ñoù.” Chaäm chaïp ñeà nghò, “Hay laø mình ñöøng suy nghó veà chuyeän naøy nöõa maø haõy ñi tìm Pho maùt khaùc ñi.” “Khoâng ñöôïc,” UØ lì phaûn ñoái, “Toâi seõ laøm cho ra leõ vieäc naøy.” Trong luùc Chaäm chaïp vaø UØ lì coøn ñang xem xeùt phaûi laøm gì, thì Ñaùnh hôi vaø Nhanh nheïn ñaõ leân ñöôøng. Chuùng ñi xa vaøo Meâ cung, chaïy tôùi chaïy lui theo nhöõng meâ loä, vaø luïc tìm pho maùt trong baát cöù caùi kho naøo chuùng baét gaëp. Chuùng chaúng suy nghó gì ngoaøi chuyeän tìm pho maùt khaùc. Suoát moät thôøi gian chuùng chaúng tìm ñöôïc gì – cho ñeán khi chuùng ñi ñeán moät khu vöïc khaùc trong Meâ cung maø tröôùc ñoù chuùng chöa ñeán: Kho Pho maùt Môùi M. Chuùng rít leân vui söôùng. Chuùng ñaõ tìm thaáy caùi maø chuùng muoán: moät nguoàn Pho maùt Môùi ñaày aép. Chuùng nhö khoâng tin vaøo maét mình. Ñoù laø moät caùi kho pho maùt lôùn chöa töøng thaáy. Trong luùc ñoù Chaäm chaïp vaø UØ lì vaãn coøn ôû Kho Pho Maùt P ñeå ñaùnh giaù tình hình. Baây giôø hoï ñang phaûi chòu ñöïng hoaøn caûnh cuûa söï thieáu huït Pho maùt. Hoï caûm thaáy beá taéc vaø giaän döõ vaø ñoå loãi cho nhau vì tình traïng naøy. Coù luùc Chaäm chaïp nghó tôùi nhöõng chuù baïn chuoät vaø khoâng bieát chuùng ñaõ tìm thaáy pho maùt chöa. Anh nghó raèng chuùng coù leõ ñang gaëp khoù khaên, vì chaïy tôùi chaïy lui trong Meâ cung thöôøng phaûi chòu ñöïng baát traéc. Nhöng anh cuõng nghó raèng chuyeän ñoù coù leõ keùo daøi khoâng laâu. Thænh thoaûng Chaäm chaïp hay hình dung thaáy Ñaùnh hôi vaø Nhanh nheïn ñang tìm ñöôïc Pho Maùt Môùi vaø ñang ñaùnh cheùn. Anh ta töôûng töôïng ñeán chuyeän ra ngoaøi Meâ cung kia vaø baét 16 Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?
 18. ñaàu cho moät chuyeán phieâu löu, vaø tìm thaáy Pho maùt môùi seõ toát hôn tình theá hieän nay nhö theá naøo. Anh ta nhö coù theå neám vaøo mieáng pho maùt töôûng töôïng aáy. Chaäm chaïp caøng töôûng töôïng veà hình aûnh mình tìm ñöôïc pho maùt môùi, thì anh ta caøng muoán rôøi khoûi Kho Pho maùt hôn. “Ñi thoâi!” baát chôït anh thoát leân. “Khoâng.” UØ lì nhanh choùng phaûn ñoái. “Toâi thích ôû laïi ñaây. ÔÛ ñaây deã chòu hôn. Toâi nghó vaäy. Hôn nöõa ngoaøi kia nguy hieåm laém.” “Khoâng phaûi theá,” Chaäm chaïp noùi laïi. “Tröôùc ñaây chuùng ta cuõng ñaõ töøng moø tìm ôû nhieàu nôi trong Meâ cung, vaø baây giôø chuùng ta coù theå laøm laïi nhö theá.” “Toâi ñaõ quaù giaø cho chuyeän naøy roài,” UØ lì noùi. “Vaø toâi e raèng mình khoâng coøn thích thuù vôùi chuyeän bò ñi laïc vaø töï mình laøm troø cöôøi nöõa. Baïn cuõng vaäy maø, phaûi khoâng?” Nghe thaáy theá noãi e ngaïi laïi trôû veà vôùi Chaäm chaïp vaø hy voïng tìm ñöôïc Pho maùt Môùi cuûa anh cuõng tan ñi. Theá laø ngaøy naøo cuõng vaäy, nhöõng con ngöôøi tí hon tieáp tuïc laøm ñi laøm laïi chuyeän maø hoï ñaõ töøng laøm tröôùc ñoù. Hoï ñeán Kho Pho maùt P, khoâng tìm thaáy gì caû, roài laïi veà nhaø, mang theo noãi lo laéng vaø söï beá taéc. Hoï coá phuû nhaän ñieàu ñang xaûy ra, nhöng caûm thaáy khoù nguû hôn, yeáu hôn vaøo ngaøy hoâm sau, vaø khoù chòu hôn. Maùi nhaø cuûa hoï khoâng coøn laø nhöõng nôi choán no aám nhö xöa. Nhöõng ngöôøi tí hon traûi qua giaác nguû naëng neà vôùi nhöõng côn aùc moäng veà chuyeän khoâng tìm ñöôïc chuùt pho maùt naøo. Nhöng ngaøy naøo Chaäm chaïp vaø UØ lì cuõng vaãn tôùi Kho Pho maùt P vaø chôø ñôïi. UØ lì noùi “Baïn bieát khoâng, coù theå neáu chuùng ta laøm vieäc nhieàu hôn moät chuùt chuùng ta seõ thaáy raèng chaúng coù gì thay ñoåi caû. Hình nhö Pho maùt ñang ôû ñaâu ñaây thoâi. Chaéc laø ngöôøi ta mang giaáu noù sau nhöõng böùc töôøng.” Ngaøy hoâm sau, Chaäm chaïp vaø UØ lì trôû laïi vôùi ñaùm ñoà ngheà. UØ lì giöõ caùi ñuïc cho Chaäm chaïp giaùng töøng nhaùt buùa cho tôùi khi hoï ñuïc thuûng moät caùi loã treân töôøng cuûa Kho Pho maùt P. Hoï chaêm chuù ngoù vaøo ñoù vaø chaúng thaáy chuùt pho maùt naøo caû. Thaát voïng traøn treà, nhöng hoï vaãn tin raèng hoï seõ giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà. Hoï tôùi kho sôùm hôn, ôû laïi muoän hôn vaø laøm vieäc caät löïc hôn, nhöng taát caû moïi thöù hoï coù ñöôïc chæ laø moät caùi loã to töôùng treân töôøng. Chaäm chaïp baét ñaàu nhaän ra khoaûng caùch giöõa vieäc laøm vaø keát quaû. “Coù theå,” UØ lì noùi, “chuùng ta cöù thöû ngoài chôø ôû ñaây xem. Sôùm muoän gì roài ngöôøi ta cuõng phaûi ñem traû laïi ñaùm Pho maùt ñaáy.” Chaäm chaïp muoán tin vaøo ñieàu ñoù. Theá neân haøng ngaøy anh ta veà nhaø ñeå nghæ ngôi vaø mieãn cöôõng ñi cuøng vôùi UØ lì tôùi Kho Pho maùt P. Nhöng ñaùm Pho maùt khoâng bao giôø xuaát hieän trôû laïi. Luùc naøy nhuõng ngöôøi tí hon ñang trôû neân yeáu ñi vì ñoùi vaø stress. Chaäm chaïp caûm thaáy chaùn naûn vôùi chuyeän chôø ñôïi vaøo chuyeän hoaøn caûnh cuûa mình seõ ñöôïc caûi thieän toát hôn. Anh ta 17 Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?
 19. nhaän ra raèng caøng ngoài chôø laâu trong tình traïng khoâng coù Pho maùt laâu bao nhieâu, thì tình hình caøng toài teä theâm baáy nhieâu. Anh bieát sinh löïc cuûa hai ngöôøi ñang daàn daàn maát ñi. Cuoái cuøng, vaøo moät ngaøy noï Chaäm chaïp baét ñaàu baät cöôøi vôùi mình. “UØ lì aø, nhìn laïi tuïi mình xem. Chuùng ta cöù laøm hoaøi coù moãi moät vieäc roài laïi hoûi sao tình traïng naøy khoâng khaù hôn. Neáu khoâng kyø cuïc thì cuõng roõ raøng laø buoàn cöôøi quaù.” Chaäm chaïp cuõng chaúng maáy thích thuù vôùi caùi yù ñònh phaûi chaïy vaøo Meâ cung laàn nöõa, vì anh bieát roài mình seõ ñi laïc, vaø khoâng bieát tröôùc ñöôïc lieäu coù tìm thaáy pho maùt ôû choå naøo ñoù khoâng. Nhöng anh phaûi cöôøi tình traïng ngu xuaån naøy, vì anh nhaän ra noãi sôï haõi beân trong con ngöôøi cuûa mình ñaõ mang laïi ñieàu gì. Anh ta hoûi UØ lì, “Chuùng ta boû ñoâi giaøy chaïy ñaâu roài nhæ?” Phaûi maát moät luùc laâu hoï môùi tìm thaáy chuùng, khi tìm ra Kho pho maùt P hoï ñaõ vaát laên loùc chuùng ñi vì nghó raèng hoï seõ khoâng bao giôø coøn caàn tôùi chuùng nöõa. “Caäu khoâng ñònh chaïy vaøo Meâ cung nöõa ñaáy chöù?” Thaáy baïn mang giaøy vaøo, UØ lì hoûi. “Thoâi ngoài chôø tôùi khi ngöôøi ta traû laïi Pho maùt vôùi tôù ñi.” “Caäu seõ khoâng coù ñieàu ñoù ñaâu.” Chaäm chaïp noùi, “Tôù cuõng khoâng muoán nghó vaäy, nhöng baây giôø tôù ñaõ nhaän ra raèng hoï seõ khoâng bao giôø mang traû laïi mieáng pho maùt cuûa ngaøy hoâm qua ñaâu. Ñeán luùc phaûi ñi tìm Pho maùt Môùi roài ñaáy.” UØ lì caõi laïi, “Theá neáu ngoaøi ñoù chaúng coù chuùt Pho maùt naøo thì sao? Vaø neáu coù ñi chaêng nöõa thì caäu seõ laøm gì khi khoâng tìm ñöôïc noù?” “Tôù cuõng chaúng bieát nöõa,” Chaäm chaïp noùi. Anh ta ñaõ töï hoûi mình caâu naøy haøng bao nhieâu laàn roài vaø caûm thaáy noãi sôï haõi ñang choân chaân mình ñöùng laïi. Anh ñaõ nhieàu laàn töï hoûi, “Toâi coù theå seõ tìm thaáy Pho maùt ôû ñaâu baây giôø – ôû ñaây hay ngoaøi Meâ cung kia?” Anh veõ trong ñaàu mình moät hình aûnh trong ñoù anh thaáy mình tieán vaøo Meâ cung vôùi caùi cuôøi treân moâi. Trong khi hình aûnh ñoù laøm anh ngaïc nhieân thì ñoàng thôøi anh thaáy tinh thaàn mình khaù hôn. Anh thaáy chính mình thænh thoaûng bò laïc ñöôøng trong Meâ cung, nhöng caûm thaáy töï tin raèng cuoái cuøng anh cuõng coù theå tìm thaáy ñöôïc Pho maùt Môùi, cuøng vôùi moïi ñieàu tuyeät dieäu cuûa noù. Anh laáy laïi can ñaûm. Vaø roài anh duøng heát trí töôûng töôïng cuûa mình ñeå veõ neân moät hình aûnh ñaùng tin caäy nhaát – vôùi moïi chi tieát roõ raøng nhaát – veà söï kieän mình tìm thaáy Pho maùt môùi vaø thöôûng thöùc noù. Anh thaáy mình ñang aên Pho maùt Thuïy Só vôùi nhöõng caùi loã treân mieáng pho maùt, loaïi Pho maùt Cheddar nhieàu höông vò cuûa Anh vaø Myõ, coù caû Pho maùt meàm Mozzarella cuûa YÙ duøng chung vôùi pizza vaø pho maùt Phaùp Camembert, vaø... Anh ta ñoät nhieân nghe UØ lì noùi gì ñoù vaø nhaän ra mình vaãn coøn ôû Kho Pho maùt P. Chaäm chaïp noùi, “UØ lì aø, coù nhieàu luùc moïi chuyeän thay ñoåi vaø khoâng bao giôø trôû laïi nhö cuõ nöõa. Coù veû hieän giôø laø nhö vaäy ñaáy. Cuoäc soáng laø theá! Cuoäc soáng chuyeån ñoåi, vaø chuùng ta cuõng neân laøm theo nhö theá.” 18 Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?
 20. Chaäm chaïp nhìn ngöôøi baïn gaày yeáu cuûa mình vaø coá gaéng khuyeân nhuû, nhöng noãi sôï haõi cuûa UØ lì ñaõ bieán thaønh söï giaän döõ, vaø anh khoâng coøn muoán nghe gì nöõa. Chaäm chaïp khoâng muoán toû ra thoâ baïo vôùi baïn mình, nhöng anh phaûi cöôøi khi nhaän thaáy caû hai ñaõ ngoác ngheách theá naøo. Trong luùc chuaån bò ra ñi, anh ta baét ñaàu caûm thaáy maïnh meõ hôn, bieát raèng cuoái cuøng mình cuõng ñaõ coù theå töï cöôøi chính baûn thaân mình, roài anh böôùc ñi. Chaäm chaïp mæm cöôøi vaø tuyeân boá, “Tôùi giôø vaøo Meâ cung roài!” UØ lì khoâng cöôøi vaø khoâng traû lôøi. Chaäm chaïp nhaët leân moät cuïc ñaù nhoû vaø nhoïn vaø vieát leân töôøng moät yù nghó nghieâm tuùc ñeå UØ lì suy nghó. Nhö thoùi quen, Chaäm chaïp veõ theâm caû moät mieáng Pho maùt xung quanh, anh mong raèng noù seõ laøm cho UØ lì mæm cöôøi, caûm thaáy maïnh meõ leân vaø seõ ñi tìm Pho maùt môùi. Nhöng UØ lì khoâng muoán nhìn thaáy noù. Ñoù laø caâu: Neáu Khoâng Thay Ñoåi Thì Ngöôøi Ta Coù Theå Seõ Bò Ñaøo Thaûi. Roài Chaäm chaïp thoø ñaàu ra ngoaøi vaø lo laéng nhìn vaøo Meâ cung. Anh ta nghó veà chuyeän mình ñaõ phaûi ôû trong tình traïng khoâng coù pho maùt naøy nhö theá naøo. Anh ñaõ töøng nghó raèng trong Meâ cung seõ khoâng coù Pho maùt, hoaëc giaû anh seõ khoâng tìm thaáy ñöôïc noù. Noãi sôï haõi kinh hoaøng aáy ñaõ laøm nhuït yù chí anh, vaø laøm anh nhö ñang cheát lòm ñi. Chaäm chaïp mæm cöôøi. Anh hieåu raèng UØ lì ñang muoán bieát “Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?” nhöng Chaäm chaïp thì laïi töï hoûi, “Taïi sao mình ñaõ khoâng ñöùng leân vaø ñi theo mieáng Pho maùt sôùm hôn?” Trong luùc baét ñaàu ñi vaøo Meâ cung, Chaäm chaïp nhìn laïi vaøo nôi mình ñaõ ñeán vaø vaãn caûm thaáy ñöôïc söï aám aùp quen thuoäc cuûa noù. Anh thaáy mình bò keùo laïi vaøo nôi choán quen thuoäc – ngay caû khi anh ñaõ boû ra caû moät thôøi gian suïc saïo ôû ñoù nhöng vaãn khoâng tìm thaáy ñöôïc Pho maùt. Chaäm chaïp trôû neân e deø hôn vaø töï hoûi lieäu mình coù thaät söï muoán ñi vaøo Meâ cung hay khoâng. Anh vieát leân böùc töôøng tröôùc maët mình moät caâu nöõa vaø ñöùng nhìn noù luùc laâu: Ngöôøi Ta Seõ Laøm Gì Neáu Khoâng E Ngaïi? Anh nghó ngôïi veà caâu noùi ñoù. Anh hieåu raèng ñoâi khi bieát sôï haõi laø toát. Nhö trong tröôøng hôïp ngöôøi ta sôï raèng neáu khoâng laøm gì caû thì moïi chuyeän seõ trôû neân toài teä hôn, luùc aáy noãi sôï haõi ñoù thuùc ñaåy ngöôøi ta haønh ñoäng moät caùch kòp thôøi. Nhöng neáu noãi sôï haõi ñoù laïi khieán ngöôøi ta ngoài yeân khoâng laøm gì caû thì chaúng hay ho tí naøo. Anh nhìn qua phía beân phaûi cuûa mình, vaøo khu vöïc cuûa Meâ cung maø anh chöa töøng tìm ñeán, vaø caûm thaáy noãi sôï. Roài anh hít moät hôi thôû daøi, quay vaøo höôùng Meâ cung, vaø chaäm chaäm chaïy ñi – vaøo choán xa laï. 19 Pho maùt cuûa toâi ñaâu roài?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản