Programming Discussion p8

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
4
download

Programming Discussion p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mã bảo vệ chương trình không bị End Task trong Windows Đoạn code sau đây sử dụng các tính năng sercurity object trên Win2K/XP. Một process cần được bảo vệ sẽ được tạo ra với quyền truy cập được hạn chế bằng cách đặt thuộc tính SECURITY_ATTRIBUTES trong khi gọi hàn CreateProcess để tạo process được bảo vệ! Code: // SecurityObj.cpp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Programming Discussion p8

  1. Mã bảo vệ chương trình không bị End Task trong Windows Đoạn code sau đây sử dụng các tính năng sercurity object trên Win2K/XP. Một process cần được bảo vệ sẽ được tạo ra với quyền truy cập được hạn chế bằng cách đặt thuộc tính SECURITY_ATTRIBUTES trong khi gọi hàn CreateProcess để tạo process được bảo vệ! Code: // SecurityObj.cpp : Defines the entry point for the application. // #include "stdafx.h" #include #include #include BOOL CreateProtectedProcess( LPCTSTR lpApplicationName, // name of executable module LPTSTR lpCommandLine, // command line string DWORD dwCreationFlags // creation flags ); int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow) { CreateProtectedProcess("c:\winnt\system32\calc.exe", NULL, 0 ); return 0; } BOOL CreateProtectedProcess( LPCTSTR lpApplicationName, // name of executable module LPTSTR lpCommandLine, // command line string DWORD dwCreationFlags // creation flags ) { DWORD dwRes; PSID pEveryoneSID = NULL, pAdminSID = NULL;
  2. PACL pACL = NULL; PSECURITY_DESCRIPTOR pSD = NULL; EXPLICIT_ACCESS ea[2]; SID_IDENTIFIER_AUTHORITY SIDAuthWorld = SECURITY_WORLD_SID_AUTHORITY; SID_IDENTIFIER_AUTHORITY SIDAuthNT = SECURITY_NT_AUTHORITY; SECURITY_ATTRIBUTES sa; // Create a well-known SID for the Everyone group. if(! AllocateAndInitializeSid( &SIDAuthWorld, 1, SECURITY_WORLD_RID, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, &pEveryoneSID) ) { return FALSE; } // Initialize an EXPLICIT_ACCESS structure for an ACE. // The ACE will allow Everyone read access to the object. ZeroMemory(&ea, 2 * sizeof(EXPLICIT_ACCESS)); ea[0].grfAccessPermissions = GENERIC_READ; ea[0].grfAccessMode = DENY_ACCESS; ea[0].grfInheritance= NO_INHERITANCE; ea[0].Trustee.TrusteeForm = TRUSTEE_IS_SID; ea[0].Trustee.TrusteeType = TRUSTEE_IS_WELL_KNOWN_GROUP; ea[0].Trustee.ptstrName = (LPTSTR) pEveryoneSID; // Create a SID for the BUILTIN\Administrators group. if(! AllocateAndInitializeSid( &SIDAuthNT, 2, SECURITY_BUILTIN_DOMAIN_RID, DOMAIN_ALIAS_RID_ADMINS, 0, 0, 0, 0, 0, 0, &pAdminSID) ) { goto Cleanup; } // Initialize an EXPLICIT_ACCESS structure for an ACE. // The ACE will allow the Administrators group full access to the key.
  3. ea[1].grfAccessPermissions = GENERIC_READ; ea[1].grfAccessMode = DENY_ACCESS; ea[1].grfInheritance= NO_INHERITANCE; ea[1].Trustee.TrusteeForm = TRUSTEE_IS_SID; ea[1].Trustee.TrusteeType = TRUSTEE_IS_GROUP; ea[1].Trustee.ptstrName = (LPTSTR) pAdminSID; // Create a new ACL that contains the new ACEs. dwRes = SetEntriesInAcl(2, ea, NULL, &pACL); if (ERROR_SUCCESS != dwRes) { goto Cleanup; } // Initialize a security descriptor. pSD = (PSECURITY_DESCRIPTOR) LocalAlloc(LPTR, SECURITY_DESCRIPTOR_MIN_LENGTH); if (pSD == NULL) { goto Cleanup; } if (!InitializeSecurityDescriptor(pSD, SECURITY_DESCRIPTOR_REVISION)) { goto Cleanup; } // Add the ACL to the security descriptor. if (!SetSecurityDescriptorDacl(pSD, TRUE, // fDaclPresent flag pACL, FALSE)) // not a default DACL { goto Cleanup; } // Initialize a security attributes structure. sa.nLength = sizeof (SECURITY_ATTRIBUTES); sa.lpSecurityDescriptor = pSD; sa.bInheritHandle = FALSE;
  4. // Use the security attributes to set the security descriptor // when you create a key. PROCESS_INFORMATION pi; STARTUPINFO si; memset(π,0,sizeof(pi)); memset(&si,0,sizeof(si)); si.cb = sizeof(si); si.wShowWindow = SW_SHOW; CreateProcess(lpApplicationName,lpCommandLine, &sa, &sa,dwCreationFlags,0,0,0,&si,π); // clean up data Cleanup: if (pEveryoneSID) FreeSid(pEveryoneSID); if (pAdminSID) FreeSid(pAdminSID); if (pACL) LocalFree(pACL); if (pSD) LocalFree(pSD); return TRUE; } ngoalong(HVA)
Đồng bộ tài khoản