intTypePromotion=3

Quá trình bảo vệ lệch số máy biến áp trong bộ phận truyền chuyển động của bộ khung máy p10

Chia sẻ: Asfaf AfaFaf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
57
lượt xem
3
download

Quá trình bảo vệ lệch số máy biến áp trong bộ phận truyền chuyển động của bộ khung máy p10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình bảo vệ lệch số máy biến áp trong bộ phận truyền chuyển động của bộ khung máy p10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình bảo vệ lệch số máy biến áp trong bộ phận truyền chuyển động của bộ khung máy p10

 1. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 2/ TÝnh to¸n ng¾n m¹ch 2.1/ Kh¸i niÖm chung Ngaén maïch laø hieän töôïng caùc pha chaäp nhau vaø chaïm ñaát, hay noùi caùch khaùc ñoù laø hieän töôïng maïch ñieän bò noái taét qua moät toång trôû suaát nhoû coù theå xem nhö baèng khoâng. Khi ngaén maïch toång trôû cuûa heä thoáng bò giaûm xuoáng vaø tuøy theo vò trí ñieåm ngaén maïch xa hay gaàn nguoàn cung caáp maø toång trôû heä thoáng giaûm nhieàu hay ít. Khi ngaén maïch doøng ñieän vaø ñieän aùp trong thôøi gian quaù ñoä ñeàu thay ñoåi, doøng ñieän taêng leân raát nhieàu so vôùi luùc laøm vieäc bình thöôøng. Coøn ñieän aùp trong maïng ñieän cuõng giaûm xuoáng möùc ñoä giaûm nhieàu hay ít laø tuøy thuoäc vaøo vò trí ñieåm ngaén maïch so vôùi nguoàn cung caáp. Ñeå löïa choïn ñöôïc toát caùc phaàn cuûa heä thoáng cung caáp ñieän, chuùng ta phaûi döï ñoaùn ñöôïc caùc tình traïng ngaén maïch coù theå xaûy ra vaø tính toaùn ñöôïc caùc soá lieäu veà tình traïng ngaén maïch nhö : Doøng ñieän ngaén maïch vaø coâng suaát ngaén maïch, caùc soá lieäu naøy coøn laø caên cöù quan troïng ñeå thieát keá heä thoáng baûo veä rôle, ñònh phöông thöùc vaän haønh cuûa heä thoáng cung caáp ñieän ... Vì vaäy tính toaùn ngaén maïch laø phaàn khoâng theå thieáu ñöôïc khi thieát keá heä thoáng cung caáp ñieän. • Nguyeân nhaân gaây ngaén maïch : - Do taùc ñoäng cô hoïc : caây ñoå, gaõy, gioâng baõo ... - Do taùc ñoäng beân trong : caùch ñieän hoûng bôûi duøng quaù nhieät. • Haäu quaû : - Laøm phaùt noùng caùc boä phaän coù doøng ngaén maïch (IN) ñi qua daây daãn laøm hö hoûng thieát bò - Coù theå sinh ra moät löïc ñieän ñoäng => coù theå phaù huûy khí cuï vaø daây daãn. - Laøm maát ñieän gaây neân thieät haïi veà kinh teá. - Phaù huûy tính ñoàng boä cuûa heä thoáng vv… 2.2/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch • Muïc ñích : 118 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 2. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Tính doøng ngaén maïch ñeå chuùng ta choïn thieát bò vaø khí cuï baûo veä cho heä thoáng, töï ñoäng xaùc laäp cheá ñoä oån ñònh. • Phöông phaùp xaùc ñònh doøng ngaén maïch. - Xaùc ñònh vò trí ñieåm ngaén maïch. - Xaùc laäp sô ñoà thay theá tính toaùn cuûa maïng ñieän (trong heä ñôn vò coù teân hoaëc heä ñôn vò töông ñoái tuøy choïn). - Bieán ñoåi sô ñoà veà daïng ñôn giaûn nhaát. Trong böôùc naøy coù theå aùp duïng caùc phöông phaùp bieán ñoåi ñaúng trò thoâng thöôøng (gheùp song song, noái tieáp, bieán ñoåi sao – tam giaùc, sao – löôùi…) - Tính caùc ñieän khaùng toång hôïp. - Tính toaùn doøng ngaén maïch trong heä ñôn vò töông ñoái vaø coù teân. 2.3/ TÝnh to¸n ng¾n m¹ch cho tr¹m biÕn ¸p Tính ngaén maïch trong maïng ñieän treân 1000V thöôøng laø ñeå hieäu chænh thieát bò baûo veä vaø töï ñoäng hoùa nhaèm loaïi tröø nhanh vaø choïn loïc caùc phaàn töû söï coá ngaén maïch ra khoûi heä thoáng ñieän. Ñeå xaùc ñònh doøng ngaén maïch ôû maïng ñieän aùp cao (U ≥ 1000V). Thaønh laäp sô ñoà ñaúng trò ñoái vôùi maïng ñieän aùp cao thaønh phaàn ñieän trôû coù giaù trò khoâng ñaùng keå neân ñöôïc boû qua. Vaäy toång trôû ngaén maïch chæ bao goàm thaønh phaàn ñieän khaùng. Caùc phaàn töû thay theá : U 2 tb X HT (Ω) = (4 - 6) SN - Neáu choïn U thì khi ñoù : =U cb tb S = cb X (4 - 7) *HT (cb) S N - Maùy bieán aùp : Ñieän khaùng cuûa maùy bieán aùp trong ñôn vò coù teân : U %.U 2 ñm X BA = x , (Ω) (4 - 8) 100.S ñm - Khi tính trong heä ñôn vò töông ñoái : U %.U 2 ñm S cb =x X . (4 - 9) * BA (cb) 100.S 2 ñm U cb 119 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 3. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 - Nguoàn: Ñieän khaùng heä thoáng : Trong ñoù : Scb : C«ng suÊt c¬ b¶n ®−îc chän, KVA Sñm : Coâng suaát ñònh möùc MBA, KVA. Uñm : Ñieän aùp ñònh möùc MBA, KV. Uk% : Thaønh phaàn phaûn khaùng cuûa ñieän aùp ngaén maïch - Daây daãn : Ñieän khaùng daây daãn trong ñôn vò töông ñoái: S cb Z * dd(cb) = (r0 + jx 0 ).l (4-10) 2 U cb Trong ñoù : l : Chieàu daøi, Km. r0, x0 : Ñieän trôû vaø caûm khaùng treân moät ñôn vò chieàu daøi, Ω/Km. - Ñieän khaùng cuûa khaùng ñieän: X K % U ñm I cb Z * K ( cb ) = . . (4-11) 100 U cb I ñm - Ñieän khaùng cuûa caùc thaønh phaàn khaùc nhö : cuoän doøng cuûa Aptomat, cuoän sô caáp cuûa maùy bieán doøng (BI), thanh goùp ... ta coù theå tra baûng ôû caåm nang. - Ñieän khaùng toång hôïp: Z Σ = X B + X dd + X K + ... (4-12) - Doøng ñieän ngaén maïch trong ñôn vò töông ñoái : E I N *( cb ) = (4-13) Doøng XΣ ñieän ngaén maïch trong ñôn vò coù teân : I N ( A) = I N *( cb ) .I cb (4-14) Trong ñoù E: Ñieän aùp heä thoáng trong heä ñôn vò töông ñoái. 2.4/ TÝnh to¸n ng¾n m¹ch ë thanh c¸i m¸y biÕn ¸p S¬ ®å nèi cña tr¹m 120 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 4. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 a) b) H×nh 4 - 4: S¬ ®å nèi l−íi a) vµ s¬ ®å tÝnh to¸n thay thÕ b) Th«ng så l−íi: MBA T1: 40 MVA; U = 115 ± 9x1,78/22 Kv; uk = 10,5% MBA T1: 16 MVA; U = 115 ± 9x1,78/22 Kv; uk = 10,5% D1: l = 25 Km; X0 = 0,4 (W/Km) D2: l = 20 Km; X0 = 0,4 (W/Km) Do kh«ng biÕt c«ng suÊt cña nguån (§«ng Anh vµ Phè Nèi) nªn ta gi¶ thiÕt r»ng nguån ë ®©y cã c«ng suÊt v« cïng lín, do ®ã ®iÖn kh¸ng cña nguån coi X nguån ≈ 0, vµ søc ®iÖn ®éng cña nguån E *nguån ≈ 1. Chän Scb = 100 MVA, Ucb = Utb do ®ã: Ucb1 = Utb1 = 115 Kv Ucb2 = Utb2 = 23 Kv Suy ra, c¸c dßng ®iÖn c¬ b¶n: S cb 100 I cb1 = = = 0,502 (KA) 3U cb1 3.115 S cb 10 I cb2 = = = 2,5102 (KA) 3.U cb2 3 .23 - §iÖn kh¸ng hÖ thèng: X nguån ≈ 0 - §iÖn kh¸ng ®−êng d©y D1: 0,4 . 25 . 100 X1 = = 0,0756 115 2 121 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 5. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 - §iÖn kh¸ng ®−êng d©y D3: 0,4 . 20 . 100 X2 = = 0,0605 115 2 - §iÖn kh¸ng m¸y biÕn ¸p T1: 10,5. 100 X T1 = = 0,2625 100. 40 - §iÖn kh¸ng m¸y biÕn ¸p T2: 10,5. 100 X T2 = = 0,6563 100. 16 S¬ ®å tÝnh to¸n thay thÕ nh− h×nh 4 - 4, b - Thùc hiÖn phÐp biÕn ®æi s¬ ®å ta cã: X T1 .X T2 0,2625.0,6563 X BA = = = 0,1875 X T1 + X T2 0,2625 + 0,6563 - GhÐp song song c¸c nh¸nh cã nguån E1 vµ E2 ta cã: E 1 .X 2 + E 2 .X 1 E td = = 1 (do E1 = E2 = 1) X1 + X 2 X 1 .X 2 X td = = 0,0336 X1 + X 2 - §iÖn kh¸ng tæng hîp: X Σ = X td + X BA = 0,0336 + 0,1875 = 0,2211 - Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch trong ®¬n vÞ t¬ng ®èi: E HT 1 I *N(cb) = = = 4,5228 X Σ 0,2211 - Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch trong ®¬n vÞ cã tªn: I N(22Kv) = I *N(cb) . I cb2 = 4,5228 . 2,5102 = 11,3532 (KA) I N(110 Kv) = 4,5228 .0,5020 = 2,2704 (KA) 2.5/ Chän biÕn dßng cho b¶o vÖ Gi¶ sö tr¹m biÕn ¸p 2 m¸y lµm viÖc song song cã c«ng suÊt mçi m¸y lÇn l−ît lµ: 40 MVA vµ 16 MVA, U®m=110/22 Kv, tæ nèi d©y Y/Y0 nh− h×nh vÏ: 122 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 6. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 H×nh 4 - 5: S¬ ®å nèi d©y m¹ch thø cÊp m¸y biÕn dßng - Chän m¸y biÕn dßng cao ¸p 110 Kv, do m¹ch thø cÊp BI nèi h×nh sao nªn dßng ®iÖn cuén d©y b»ng dßng ®iÖn pha. Do vËy dßng tÝnh to¸n ®Ó chän m¸y biÕn dßng cao ¸p b»ng: (40 + 16). 1000 S ba I sc = = = 294 (A) 3.U dm 3. 110 Chän m¸y biÕn dßng lo¹i 300/5A - Chän m¸y biÕn dßng phÝa 22 Kv, m¹ch thø cÊp BI nèi sao nªn dßng ®iÖn tÝnh to¸n ®Ó chän BI sÏ lµ: (40 + 16). 1000 S ba I sc = = = 1469 (A) 3.U dm 3. 22 Chän m¸y biÕn dßng lo¹i 1500/5 A 2.6/ Cµi ®Æt cho tr¹m biÕn ¸p 110/22 Kv Sµi §ång Chøc n¨ng qu¸ dßng dù phßng ng−ìng thÊp - Gi¸ trÞ ®Æt dßng I> x¸c ®Þnh tõ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cùc ®¹i cña ®èi t−îng b¶o vÖ, t−c lµ dßng duy tr× cho phÐp cùc ®¹i mµ ®èi t−îng b¶o vÖ cã thÓ lµm viÖc l©u dµi. k hc .I lvmax I> = (4-15) k tv Trong ®ã: Khc – hÖ sè hiÖu chØnh th−êng kh«ng qu¸ 1,3 ®Ó gi¶m thiÓu kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cho ®èi t−îng b¶o vÖ. Ktv – hÖ sè trë vÒ cña chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ dßng cã thÓ ®¹t tíi 0,98 ®èi víi r¬le sè. Ilv max – th−êng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng 1,05 - 1,2 dßng ®Þnh møc cña ®èi t−îng b¶o vÖ, khi ®ã Ilv max = 1,15 . 294 = 338 (A). VËy: 123 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 7. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 1,2.338 I> = = 414 (A) 0,98 BiÕn dßng chän cã dßng s¬ cÊp ®Þnh møc 300 (A), do ®ã gi¸ trÞ ®Æt lµ 1,38(I/In) t¹i ®Þa chØ 2112. - Thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ: §Ó r¬le ph¶i phèi hîp víi cÇu ch× h¹ ¸p th× ®é ph©n cÊp thêi gian ph¶i chän theo c«ng thøc (2 - 16) khi ®ã: Δt = 0,4.t cc + 0,15 = 0,4. 0,01 + 0,15 = 0,154 (s) (ë ®©y thêi gian t¸c ®éng cña cÇu ch× lÊy b¾ng tcc = 0,01 gi©y) Thêi gian t¸c ®éng cña r¬le khi x¶y ra ng¾n m¹ch sÏ lµ: t td = t cc + Δt = 0,01 + 0,154 = 0,164 (s) Sö dông ®−êng cong dèc chuÈn (SIT) IEC 255-3A theo c«ng thøc (3-30) ta x¸c ®Þnh ®−îc thêi gian ®Æt cña b¶o vÖ lµ: t td .(m 0,02 − 1) 0,164.((2270/300) 0,02 − 1) t> = = = 0,048 (s) 0,14 0,14 Ta chän thêi gian ®Æt t> b»ng 0,05 (s) ®¨t trong ®Þa chØ 2113 Chøc n¨ng qu¸ dßng dù phßng ng−ìng cao - Gi¸ trÞ ®Æt ng−ìng cao cña b¶o vÖ x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc: I >> = k at .I N ngoai max (4-16) kat - lµ hÖ sè an toµn ®−îc ®−a vµo ®Ó tÝnh ®Õn ¶nh h−ëng cña sai sè do tÝnh to¸n ng¾n m¹ch, do cÊu t¹o r¬le, do thµnh phÇn kh«ng chu kú trong dßng ng¾n m¹ch vµ c¸c biÕn dßng th−êng lÊy b»ng 1,15 ®èi víi r¬le sè vµ b»ng 1,2 ÷1,3 ®èi víi r¬le ®iÖn c¬. Tõ ®ã ta cã: I >> = 1,15.2270 = 2610 (A) , biÕn dßng cã gi¸ trÞ dßng ®Þnh møc s¬ cÊp vµ 300 (A), khi ®ã gi¸ trÞ ®Æt cña chøc n¨ng qu¸ dßng ng−ìng cao I>> = 8,7 (I/In) trong ®Þa chØ 2103. - Thêi gian ®Æt t>> cña b¶o vÖ qu¸ dßng ng−ìng cao th−êng b»ng 0. Tuy nhiªn, trong mét sè tr−êng hîp ®Ó tr¸nh r¬le t¸c ®éng nhÇm trong c¸c chÕ ®é nhiÔu lo¹n khi thµnh phÇn kh¸c víi sãng hµi 50 Hz v−ît qu¸ gi¸ trÞ nµo ®ã, ®¹i l−îng nµy cã thÓ ®Æt b»ng mét vµi chu kú tÇn sè c«ng nghiÖp ®Ó r¬le cã thêi gian läc c¸c tÝn hiÖu nhiÔu lo¹n ra khái thµnh phÇn dßng ®Çu vµo. Thùc tÕ, thêi gian cña b¶o vÖ c¾t nhanh t>> cã gi¸ trÞ trong kho¶ng 0,03 ®Õn 0,05 (s) tïy tõng r¬le sè, ë ®©y ta chän t>> = 0,04 (s) ®Æt trong ®Þa chØ 2104. VËy ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt cho tr¹m biÕn ¸p nh− sau: a/ Cµi ®Æt cho chøc n¨ng b¶o vÖ so lÖch. 7801 PROT.OBJ = 2WIND - TRANSF (cµi ®Æt cÊu h×nh cho b¶o vÖ so lÖch) 124 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 8. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 7899 FREQUENCY = IN 50 Hz (tÇn sè hÖ thèng b»ng 50 Hz) 1102 UN WIND1 = 110 Kv (®iÖn ¸p ®Þnh møc cuén 1) 1103 PN WIND1 = 56 MVA (c«ng suÊt ®Þnh møc cuén 1) 1104 IN CT WIND1 = 300 A (dßng s¬ cÊp ®Þnh møc cña biÕn dßng cuén 1) 1105 CT1 STAR PT = TOWARDS TRANSF (h−íng phÇn tö ph¸t hiÖn sù cè vÒ phÝa m¸y biÕn ¸p) 1122 UN WIND2 = 22 Kv (®iÖn ¸p ®Þnh møc cuén 2) 1123 PN WIND2 = 56 MVA (c«ng suÊt ®Þnh møc cuén 2) 1124 IN CT WIND2 = 1500 A (dßng s¬ cÊp ®Þnh møc cña biÕn dßng cuén 2) 1125 CT2 STAR PT = TOWARDS TRANSF (h−íng phÇn tö ph¸t hiÖn sù cè vÒ phÝa m¸y biÕn ¸p) 1601 DIFF PROT = ON (kÝch ho¹t chøc n¨ng b¶o vÖ so lÖch) 1603 I-DIFF> = 0.2 I/InTr (gi¸ trÞ t¸c ®éng cña b¶o vÖ so lÖch quy ®æi theo dßng ®Þnh møc m¸y biÕn ¸p) 1604 I-DIFF> =7.2 I/InTr (gi¸ trÞ t¸c ®éng ng−ìng cao cña b¶o vÖ so lÖch quy ®æi theo dßng ®Þnh møc m¸y biÕn ¸p) 1606 SLOPE1 = 0.25 (®é rèc nh¸nh ®Çu tiªn cña ®Æc tÝnh c¾t) 1607 BASE PT2 = 0.25 I/InTr (®iÓm b¾t ®Çu cña nh¸nh thø 2 cña ®Æc tÝnh c¾t) 1608 SLOPE2 = 0.5 (®é rèc nh¸nh thø 2 cña ®Æc tÝnh c¾t) 1610 2nd HARMON = ON (chøc n¨ng khãa sãng hµi bËc 2 ®−îc bËt) 1611 2nd HARMON = 15% (khëi ®éng viÖc khãa nÕu thµnh phÇn hµi bËc hai v−ît qu¸ 15% thµnh phÇn sãng c¬ b¶n). b/ Cµi ®Æt cho chøc n¨ng b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n. 1901 RESTR-EF = ON (b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n m¸y biÕn ¸p ®−îc bËt). 1903 REF = 0,1 I/In (gi¸ trÞ t¸c ®éng cña b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n quy ®æi theo dßng ®Þnh møc m¸y biÕn ¸p) 1904 CREF-ANGLE = 1300 (gãc giíi h¹n g·y øng víi hÖ sè æn ®Þnh k = 1). c /Cµi ®Æt cho chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng. 2101 BACKUP O/C = ON (kÝch ho¹t chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng). 2103 I >> = 8,7 I/In (gi¸ trÞ t¸c ®éng cña b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng). 2104 T-I>> = 0,04 s (thêi gian ®Æt cña b¶o vÖ). 2111 CHARACT = DEFINITE-TIME (®Æc tÝnh thêi gian thùc tËp). 2112 I> = 1,38 I/In (gi¸ trÞ t¸c ®éng ng−ìng thÊp cña b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng). 2113 T-I> = 0,05 (thêi gian ®Æt cho cÊp I>). d/ Cµi ®Æt cho b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 2401 THERMAL OL = ON (b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 ®−îc bËt). 125 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 9. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 2402 K-FACTOR = 1.1 (gi¸ trÞ ®Æt cña b¶o vÖ qu¸ t¶i, nã tÝnh theo tû sè dßng qu¸ t¶i so víi dßng ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p). 2403 T-CONSTANT = 100 min (h»ng sè thêi gian cña b¶o vÖ qu¸ t¶i). 2404 θ-WARN = 90% (®é t¨ng nhiÖt cho b¸o tÝn hiÖu nguy hiÓm tÝnh theo % cña nhiÖt ®é c¾t) 2405 I-WARN = 1.00 I/In (cÊp c¶nh b¸o theo dßng tÝnh theo dßng ®Þnh møc cña MBA) e/ Cµi ®Æt cho b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 2 2401 THERMAL OL = ON (b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 2 ®−îc bËt). 2402 K-FACTOR = 1.1 (gi¸ trÞ ®Æt cña b¶o vÖ qu¸ t¶i, nã tÝnh theo tû sè dßng qu¸ t¶i so víi dßng ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p). 2403 T-CONSTANT = 100 min (h»ng sè thêi gian cña b¶o vÖ qu¸ t¶i). 2404 θ-WARN = 90% (®é t¨ng nhiÖt cho b¸o tÝn hiÖu nguy hiÓm tÝnh theo % cña nhiÖt ®é c¾t) 2405 I-WARN = 1.00 I/In (cÊp c¶nh b¸o theo dßng tÝnh theo dßng ®Þnh møc cña MBA) f/ Cµi ®Æt cho chøc n¨ng ch¹m vá. 2701 TANK = ON (khëi ®éng chøc n¨ng b¶o vÖ ch¹m vá) 2703 I-TANK = 0.5 I/In (gi¸ trÞ t¸c ®éng cña dßng ch¹m vá quy ®æi theo dßng ®Þnh møc cña MBA, sö dông ®Çu vµo dßng ®iÖn Ia) 2704 I> TANK = 500 mA (gi¸ trÞ t¸c ®éng cho ®Çu vµo dßng Ib) 2.7/ C ¸c s¬ ®å nèi d©y cña r¬le 7UT512 vµ 7UT513 H×nh 4 - 6: S¬ ®å nèi 7UT512 dïng cho m¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y 126 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 10. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 H×nh 4 - 7: S¬ ®å nèi 7UT513 dïng cho m¸y biÕn ¸p 3 cuén d©y H×nh 4 - 8: S¬ ®å nèi 7UT513 dïng cho m¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y 127 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 11. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 KÕt luËn Trong giai ñoaïn hieän nay, caùc ngaønh kinh teá ñang treân ñaø phaùt trieån maïnh meõ haøng loaït caùc coâng ty, xí nghieäp cuõng nhö caùc khu daân cö ñaõ vaø ñang ñöôïc hình thaønh. Vì vaäy nhu caàu söû duïng ñieän ngaøy caøng cao, ñoøi hoûi ngaønh coâng nghieäp naêng löôïng ñieän phaûi ñaùp öùng kòp thôøi theo söï phaùt trieån ñoù. Chính vì nhöõng nguyeân nhaân treân laøm cho heä thoáng ñieän ngaøy caøng trôû neân phöùc taïp. 128 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 12. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Sau moät thôøi gian tìm hieåu, nghieân cöùu caùc taøi lieäu caàn thieát vaø laøm vieäc moät caùch nghieâm tuùc cuøng söï höôùng daãn taän tình cuûa thaày Ñoã Vaên Coâng. Ñeán nay, em thöïc hieän thaønh coâng ñoà aùn toát nghieäp . Quyeån ñoà aùn toát nghieäp ñaõ trình baøy thöù töï caùc phaàn quan troïng trong vieäc nghieân cöùu baûo veä so leäch maùy bieán aùp söû duïng rôle soá 7UT51 V3 Vôùi nhöõng voán kieán thöùc tieáp thu ñöôïc trong nhöõng naêm hoïc taïi tröôøng, vôùi söï nç löïc cuûa baûn thaân. Tuy nhieân do coøn haïn cheá veà kinh nghieäm thöïc teá, taøi lieäu tham khaûo, thôøi gian thöïc hieän. Neân quyeån ñoà aùn naøy khoâng sao traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Kính mong thaày höôùng daãn cuøng caùc quyù thaày, coâ trong hoäi ñoàng boä moân goùp yù xaây döïng ñeå cho quyeån “Ñoà aùn toát nghieäp” ngaøy caøng hoaøn thieän hôn. 129 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 13. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Tµi liÖu tham kh¶o 1/ Ts. NguyÔn Hång Th¸i PhÇn tö tù ®éng trong hÖ thèng ®iÖn. Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü ThuËt, 2000 2/ Ts. NguyÔn Hång Th¸i - Ks. Vò V¨n TÈm R¬le sè lý thuyÕt vµ øng dông. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, 2000 3/ Gs.Vs. TrÇn §×nh Long B¶o vÖ c¸c hÖ thèng ®iÖn. Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü ThuËt, 2005 4/ Vò §øc Thä - §ç Xu©n Thô C¬ së kü thuËt ®iÖn tö sè. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, 1999 5/ Ts. Ph¹m V¨n Hßa Ng¾n m¹ch trong hÖ thèng ®iÖn. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, 2000 6/ Tr−¬ng Xu©n Tr−êng R¬le b¶o vÖ so lÖch sè 7UT51 V3 cña SIEMENS 130 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản