intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quản trị rủi ro

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

652
lượt xem
202
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp bạn nhận dạng rủi ro, áp dụng một số kỹ thuật đánh giá rủi ro, thiết kế chương trình kiểm soát và tài trợ rủi ro cho đơn vị, hoàn thiện kỹ năng phân tích, truyền đạt, trình bày, làm việc nhóm, và năng lực tự học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị rủi ro

  1. Chương I: Các khái ni m cơ b n Qu n tr R i ro M c tiêu môn h c K t thúc chương trình này ngư i h c có th : QU N TR R I RO • Lưu ý nhi u hơn các v n ñ có y u t r i ro • Nh n bi t và phân lo i các r i ro c a ñơn v • Áp d ng m t s k thu t ñánh giá r i ro Th c sĩ Tr n Quang Trung • Thi t k chương trình ki m soát và tài tr cho r i ro c a ñơn v Khoa Qu n tr Kinh doanh • Hoàn thi n các k năng phân tích, truy n ñ t, Trư ng ð i h c Kinh T trình bày, làm vi c nhóm, và năng l c t h c tqt@ueh.edu.vn 1 2 CÁC KHÁI NI M CƠ B N CÁC KHÁI NI M CƠ B N Giá tr tài s n Xác su t • Hi m h a (tri u ñ ng) • R i ro (risk) Không có 1,000 0.75 • Ngư i m o hi m (risk-taker) h a ho n Có h a ho n 200 0.25 • Ngư i ng i r i ro (risk-averse) • Giá c a r i ro (risk premium) Giá tr tài s n 800 • Phí b o hi m (insurance premium) trung bình T n th t 200 trung bình 3 4 Qu n tr R i ro căn b n R i ro = s b t ñ nh v vi c ñ t m c R i ro là gì? tiêu ñã ñ ra. “R i ro kinh doanh” = s b t ñ nh c a m t s c n u x y ra có th nh R i ro t n t i khi ñi u b n không mu n nó x y ra – cu i cùng hư ng ñ n vi c ñ t m c tiêu ñã ñ ra. có cơ h i x y ra!!! Kh năng m t s ki n nào ñó s gây ra m t k t c c không R i ro ñư c ñánh giá qua xác su t và mong ñ i trên tình hình tài chính c a công ty hay c n tr công k t c c x y ra. (COSO) ty ñ t m c tiêu ñã ñ nh 5 6 Th.s Tr n Quang Trung 1
  2. Chương I: Các khái ni m cơ b n Qu n tr R i ro Qu n tr R i ro căn b n Qu n tr R i ro căn b n Qu n tr R i ro là gì? Qu n tr R i ro là gì? Nói cách khác: B n càng bi t và hi u v B n càng không bi t v T t c các k t c c ti m năng T t c các k t c c ti m năng Kh năng x y ra Kh năng x y ra Chi phí c a các k t c c này Chi phí c a các k t c c này B n càng có kh năng là R i ro càng tăng m t nhà qu n tr r i ro gi i 7 8 Qu n tr R i ro căn b n Qu n tr R i ro căn b n Qu n tr R i ro là gì? Qu n tr R i ro là gì? • Chú tr ng vào năng l c ñ t m c tiêu trong tương lai b ng cách nh n d ng và ra quy t ñ nh qu n lý các r i ro. • B t ñ u v i quá trình ho ch ñ nh chi n lư c. ð mb ok tc c • Quá trình thư ng xuyên ñánh giá, ra quy t ñ nh và th c hi n, ph i h p v i các ho t ñ ng qu n lý. • S d ng các công c như phân tích an toàn lao ñ ng, ki m soát s thay ñ i quá trình, s n ph m/chi n lư c, nghiên c u/tài s n trí tu ñ ki m soát, lo i b hay gi m r i ro. 9 10 Qu n tr R i ro căn b n QU N TR R I RO LÀ QUY T ð NH CÁ NHÂN Ai ch u trách nhi m qu n lý r i ro? • Không có m t quy t ñ nh "ñúng" • R i ro th hi n qua m i b ph n, lãnh v c chuyên môn, • Quy t ñ nh "ñúng" tùy thu c vào ñ c tính c a cá nhân, và ho t ñ ng trong t ch c. Ho t ñ ng • M i ngư i ñ u có trách nhi m! Cá nhân quy t ñ nh • Trách nhi m qu n tr r i ro không th chuy n giao 3 ho c thuê ngoài! R i ro 2 1 11 12 L i nhu n Th.s Tr n Quang Trung 2
  3. Chương I: Các khái ni m cơ b n Qu n tr R i ro QU N TR R I RO QU N TR R I RO 4 NGUYÊN T C Qu n tr r i ro t t không 1. Không ch p nh n các r i ro ngăn ñư c các ñi u t i t không c n thi t. x y ra. 2. Ra các quy t ñ nh r i ro c p thích h p. R i ro L i ích Nhưng khi nh ng ñi u t i 3. Ch p nh n r i ro khi l i ích t x y ra, qu n tr r i ro nhi u hơn chi phí. t t ñã d báo ñư c và 4. K t h p qu n tr r i ro vào v n hành và ho ch ñ nh m i c p. gi m thi u các nh hư ng tiêu c c c a chúng 13 14 QU N TR R I RO QU N TR R I RO QUY TRÌNH 6 BƯ C R i ro l n nh t là không bi t t t c các r i ro 6. Giám sát 1. Nh n ra và Xem l i Hi m h a V n ñ l n nh t – có 5. Th c hi n 2. ðánh giá R i ro Ki m soát nhi u r i ro n m ngoài R i ro 3. Phân tích t m ki m soát c a b n 4. Ra quy t ñ nh các công c Ki m soát Ki m soát r i ro 15 16 QUY TRÌNH QUY TRÌNH QU N TR R I RO QU N TR R I RO 1. Nh n d ng t t c các s ki n r i ro liên quan 4. X lý t ng r i ro – b t ñ u t ưu tiên cao nh t có th c n tr vi c ñ t các m c tiêu ñ ra 5. Truy n ñ t chi n lư c qu n tr r i ro ñ n t 2. ðánh giá t ng r i ro d a trên xác su t và nh ch c hư ng, r i x p h ng ưu tiên t cao xu ng th p 6. Giám sát các s c và các ch báo phát sinh r i 3. ðánh giá các bi n pháp ki m soát cho t ng r i ro ti m năng khác ro theo 7. ð nh kỳ xem l i chi n lư c qu n tr r i ro • Hi u qu • Chi phí 17 18 Th.s Tr n Quang Trung 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2