intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quyền lực và sự ảnh hưởng

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

396
lượt xem
100
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyền lực là năng lực của chủ thể trong việc ảnh hưởng tới đối tượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyền lực và sự ảnh hưởng

  1. Ch ng 2&3 QUY N L C V S NH H NG ! "#$ % &' ( ) * "$ +,-. ,/000 , 1 , ,1 2 # 3 /3 4 , ,1 2 QUY N L C inh nghia nghia S nh h ng Kêt Kêt c c c a s nh h ng s tich tich c c, nhiêt nhiêt tinh tinh tham gia s tuân thu, thu, s phuc phuc tung tung s khang khang c , chông chông ôi ôi Nguy n H u Lam, Ph. D
  2. Ch ng 2&3 QUY N L C ! • Quy n l c là kh n ng (ti m n ng) ng) nh h ng n ng i khác • Quy n l c là trong nh n th c c a i t ng • Con i có kh n ng làm t ng hay gi m quy n l c c ah QUY N L C C s a quyên l c Quyên Quyên l cv Quyên Quyên l c c nhân Quyên Quyên l c c! c!nh Nguy n H u Lam, Ph. D 5
  3. Ch ng 2&3 QUY N L C "# $ % % & ' (# (# ) & ' (# (# # ) & ' (# (# * & ' (# (# ( * QUY N L C C s a quyên l c Quyên Quyên l c c nhân "#i n ng chuyên môn S thân thiên thiên / $ trung thanh thanh S c hâp hâp d%n, d%n, lôi cuôn cuôn Nguy n H u Lam, Ph. D 6
  4. Ch ng 2&3 QUY N L C "# $ % & ' (# (# $ + $ & *( & ' ) , QUY N L C Nh ng nguyên t c s dung dung quyên quyên l c: 839 :; < = >?9@ AB @ C 5 839 DB:E ? F1G > H I J C >@ K E@2 L @= A :; 3 M B'= 2N G BO 3 M B'= 6 :; 3 M B'= N > 8 C P 2 Q 1G C R S N TC P N U = 3 M B'= N 8 7 Q 28 V?WI 83 9 :W L 2H P :; I 83 9 A X 839- :W -W ?9C Y=3Y=2Q 1G V?W N Z 8393 NC U > L ' [ 839 H W N BJ \ :; 3 M B'=3 N :; N BJ ] :; >C P :W :; C @ S B:E 8 :L ? 92H ^ B' C* I T :; B>? _ > :; C B ,= `NB>3N :; 3M B'= Nguy n H u Lam, Ph. D 7
  5. Ch ng 2&3 S NH H NG Mô !&nh vê quyên quyên l c va s nh h ng Chiên Chiên l c nh h ng S NH H NG - *+ $ # " # & ! 3 0& % 0& * + ( ." " # 0& (1 / $! % 0& * 2 $ 0& 0& ' 1 Nguy n H u Lam, Ph. D X
  6. Ch ng 2&3 S NH H NG " 4 5" 5" * 6 5" 5" ( 7 .8 / 9 5" 5" 2 : 5" 5" $ ; 5" 5" (' (' ) * < 5" 5" *( = 5" 5" ) Nguy n H u Lam, Ph. D Z
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2