Quyết định 1168/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
245
lượt xem
43
download

Quyết định 1168/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1168/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 1081/2002/QĐ-NHNN ngày 7/10/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về trạng thái ngoại tệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1168/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a  è ng ® è c  N g © n  h µ n g   h µ  n íc S è  1168/2003/Q§­N H N N  N g µ y  02  th N th¸ng  10 n¨ m  2003 v Ò  vi Ö c s ö a ® æ i  §i Ò u  1  Q u y Õ t ® Þ n h   è  1081/2002/Q§­N H N N  n g µ y  7/10/2002  s c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc v Ò  tr¹ng  T th¸i   n g o ¹i Ö  c ñ a   t c¸c t æ   h ø c   Ý n  ô n g  ® îc p h Ð p   c t d h o ¹t ® é n g  n g o ¹i è i  h Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997;LuËt söa  æi, bæ       ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët Ng ©n   µng  µ   m s® c Lu   h Nh nícViÖtNam   µy      ng 17/6/2003;   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 5/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý nhµ  íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v qu¶n  ýngo¹ihèivµ  l      NghÞ   nh  è  ®Þ s 05/2001/N§­   µy  CP ng 17/1/2001  cña  Ýnh  ñ  öa  æi,bæ   Ch ph s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 63/1998/ N§­CP   µy  ng 17/8/1998 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v qu¶n  ýngo¹ihèi; l    ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V qu¶n  ýNgo¹ihèi, l    Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    öa  æi  Òu  Quy Õt  nh  è  1. S ® §i 1  ®Þ s 1081/2002/Q§­ NHNN   µy  ng 7/10/2002  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   ¹ngth¸  ¹itÖ  ña    c Th ®è Ng h Nh n   tr   i ngo   c tæ chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ¹t®énh  ¹ihèinh  td ®  ho   ngo     sau: “§iÒu    ¹m    iÒu  1.Ph vi® chØnh  µ  i t ng ¸p dông v ®è  î     Quy Õt  nh  µy    nh  Ò   ¹ng th¸  ¹itÖ  ña      ®Þ n qui ®Þ v tr   i ngo   c c¸c Tæ chøc  Ýn  t dông  îc phÐp  ¹t®éng  ¹ihèi t¹  Öt Nam   ®  ho   ngo     i Vi   theo  Ët    chøc  Ýn  Lu c¸c tæ  t dông  (sau ®©y  äit¾tlµTæ     g       chøc  Ýn  ông).” td §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  m êin¨m  µy  Ó   2. Quy ®Þ n c hi l     sau    ng k tõngµy  ¨ng    ® C«ng  vµ  b¸o  thay thÕ      c¸cQuy Õt  nh  è  ®Þ s 380/1997/Q§­ NHNN1   ngµy 11/11/1997  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh  Ò   ¹ngth¸i c Th ®è Ng h Nh n   ®Þ v tr     §ång  Öt Nam   i víic¸c chinh¸nh  ©n  µng  ícngoµiho¹t®éng  ¹  Öt Vi   ®è         ng h n     tiVi   nam   µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 20/1998/Q§­NHNN1   µy  ng 10/1/1998 cña  èng  c    Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc®iÒu  h Nh n   chØnh quy  nh  Ò   ¹ngth¸  ång  Öt Nam   i  ®Þ v tr   i § Vi   ®è víi       chinh¸nh  ©n  µng  ícngoµiho¹t®éng  ¹ ViÖtnam. c¸c ng h n     t i  
  2. 2 §i Ò u  3. Ch¸nh V¨n phßng,  ô   ëng  ô   V tr V Qu¶n  ý ngo¹ihèi,Ch¸nh  l     Thanh    ©n   µng  µ   íc,Thñ   ëng  tra Ng h Nh n   tr c¸c  n   Þ   ã  ªnquan  éc ®¬ v c li   thu   Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  h Nh n   ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè  ùc thuéc  tr   Trung  ng, Chñ   Þch  éi  ng  ¬  t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)      ®è c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ¹t®éng  ¹ihèi chÞu  td ®  ho   ngo     tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 H í ng d É n  l Ë p bi Ó u  b¸o c¸o d o a n h  s è  m u a  b¸n v µ  tr¹ng th¸i g o ¹i  n   tÖ §èi  îng  dông: c¸c  t ¸p  TCTD   îc phÐp  ®  kinh doanh  ¹ihèi (cã  ¹t ngo     ho   ®éng kinhdoanh  ¹itÖ).   ngo   Thêi h¹n  öi:   g ­ M É u     Ë m   Êt vµo  giêh«m     01:Ch nh   13    sau  i víi è  Öu vÒ   ®è     li   kinh doanh  s   ngo¹itÖ  µ  ¹ngth¸i ¹itÖ  ña  µy    v tr     ngo   c ng h«m   íc.tr ­ M É u     ícngµy  th¸ng sau  i  íib¸o    ¹ngth¸i ¹itÖ  èi   02: Tr   10    ®è v   c¸o tr    ngo   cu   th¸ngtr c.  í H Ý nh  thøc:B»ng    FAX   n   ô   ®Õ V QLNH,  è   S FAX:  9343468  04­ hoÆc  04­ 8268789. Yªu  Çu:    c ­ Tæng Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è TCTD   Þu  ch tr¸chnhiÖ m   Ò   ù    vs chÝnh    i  íic¸c sè  Öu b¸o  vµ  Ò   ùc hiÖn  í h¹n  ¹ngth¸i ¹i x¸c ®è v     li   c¸o  v th   gi i   tr     ngo   tÖ  theo quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña    ®Þ t  i 6  §i 7  Quy Õt  nh. ®Þ C¸ch  Ëp  É u   Óu: lm bi 1.M É u     01 A.  Ç n     Ph 1.Mua   b¸n  ¹itÖ  íikh¸ch  µng  ngo   v   h b»ng  ng  Öt  ®å Vi Nam ­ ChØ   èng        th kª c¸cgiao dÞch  íi   v kh¸ch hµng  ÷a ngo¹itÖ    gi     (USD,  EURO,  JPY)  íiVN§,  v  kh«ng  èng      th kª c¸c giao  Þch  ÷a c¸c TCTD   íinhau    Þ  d gi     v  trªnth tr ng  ªnng©n  µng. ê li   h ­ Giao  Þch    d giao ngay:B¸o  theo    c¸o  tæng  doanh  è  s mua, b¸n  ¹itÖ  ngo   víi  kh¸ch hµng    (kh«ng  Çn  c¸o chitiÕttõng giao dÞch). c b¸o            ­ Giao  Þch  ú  ¹n:§èivíi çi  ¹  ¹itÖ,b¸o      d kh      m lo i ngo     c¸o theo  tæng  doanh  è  s mua, b¸n cho  õng  t kho¶ng  ú  ¹n  íi31  µy; tõ 31­ k h d   ng     120  µy; tõ 121­   ng     180 ngµy  (kh«ng  Çn        Õttõng giao dÞch). c b¸o c¸o chiti       ­ Giao  Þch    d SWAP:  B¸o        c¸o ®ñ c¸c giao dÞch  µnh  Çn  µo    ôc     th ph v c¸c m giao ngay,kú  ¹n t¹ c¸ccétMua/B¸n t ng      h        i  ¬ øng. ­ TÊt  c¸c giao  Þch    c¶    d ph¶i b¸o    c¸o  µo  µy  ý  Õt  îp  ng  v ng k k h ®å (kh«ng  b¸o c¸o vµo  µy    Þcña  îp ®ång).    ng gi¸tr   h   B.  Ç n   Tr¹ng    Ph 2.  th¸ingo¹i tÖ  èi  µy  ¬ng     cu ng (ph ph¸p  éng  ån  c d doanh  è) s ­ Cét    Mua  (B¸n):lµ tæng     doanh  è  s mua   (b¸n)ngo¹itÖ  íikh¸ch  µnh,     v  h   mua  (b¸n)ngo¹itÖ  íing©n  µng, chuyÓn  æi  ¹itÖ      v  h   ® ngo   trong nícvµ    Þ      trªnth tr ng  èc  Õ  ê qu t (bao  å m   giao dÞch  g c¶    giao ngay,kú  ¹n vµ      h   ho¸n ® æi).   ­§èivíi   ¹itÖ        ngo   kh¸c:C¸c  c¸c   TCTD   chØ  Çn      i víi ÷ng  ¹i c b¸o c¸o ®è     nh ngo   ≥ ≤ ­ so    tÖ  ã  c TTNT  1 %   hay   1%   víiVTC. ­  û     T gi¸ quy  æi  ¹ng th¸icña  çi  ¹itÖ  µ tû    ® tr     m ngo   l   gi¸ b¸n  giao ngay  chuyÓn kho¶n  ÷a ngo¹itÖ    íi gi     ®ã v   §VN  ña  c TCTD   µo  èingµy  µm  Öc. v cu   l vi ­ Tr¹ng  ingo¹itÖ  ña  ét  ¹itÖ  îc tÝnh    th¸    c m ngo   ®   theo  ¬ng  ph ph¸p  éng  c dån  doanh  è: s TTNT   t(%)  Tr¹ng th¸i èc    Tr¹ng th¸i   =     g  +      ph¸tsinh
  4. 4   (Mua  B¸n) *  û     ­    T gi¸quy  æi  ¹ng th¸    ® tr   i* 100% TTNT   t   (%)   =   TTNT   (ngµy   t­ 1)%   +  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Vèn  ù  ã  T c (VN§) Chó   :Vµo  µy  ý  ng Quy Õt  nh  ã  Öu  ùc,c¸c TCTD   ù x¸c ®Þnh  ¹ng ®Þ c hi l     t    tr   th¸  èc  i g (TTNT  µy  1) trªnc¬  ë  É u   Óu  ng t­     s M bi 02. ­ Tæng   ¹ngth¸  ¹itÖ  ¬ng: lµ Tæng     ¹ngth¸  ña    ¹itÖ    tr   i ngo   d    c¸c tr   ic c¸c ngo   cã  ¹ngth¸  ¬ng. tr   i d ­ Tæng  ¹ngth¸i ¹itÖ  m:  µTæng    ¹ngth¸i ña    ¹itÖ  ã    tr     ngo   © l  c¸c tr    c c¸c ngo   c tr¹ngth¸  m.  i © 2.M É u       02:B¸o    c¸o TTNT  èith¸ng(ph ng  cu     ¬ ph¸p sè    µikho¶n)   dt   ­ Tr¹ng th¸  ¹itÖ     i ngo   nguyªn  Ö t b»ng tæng  è        µikho¶n  s d trªnc¸c t   4911,  4921,9231,9232,9233  µ        v 9234.Tµikho¶n  µo  ã  è    ã,  Êy dÊu    µi    n c s dC l   (+),T   kho¶n  µo  ã  è    î  Êy dÊu  ). n c s dN l   (­ ≥ ≤ ­ so ­ C¸c  ¹itÖ    ngo   kh¸c:chØ  c¸o c¸cngo¹itÖ  íi   b¸o        v  TTNT   1%   hay    1%     víi èn  ù  ã.  V Tc ­ HiÖn    nay, do  Öc  ¹ch    vi h to¸n ®èi  íiho¹t®éng    v    chuyÓn  æi  ¹itÖ  ® ngo   trong  íc,quèc  Õ  a  èng  Êt  ÷a  n  t ch th nh gi c¸c  ©n   µng  ng h (VD:  Çn  ín c¸c ph l    ng©n  µng  ¹ch  h h to¸n ho¹t®éng  µy      n th«ng  qua    TK 491, song  ét  è  ©n    m s ng hµng  chØ  ¹ch    h to¸nqua  499  µ  TK  v 561  hoÆc   ¹ch    h to¸nqua  499  µ    TK  v 561 råikÕt    chuyÓn  µo  v 491    ã  è      491).V×   Ëy, m É u   Óu  íi®Ò   khic s d trªnTK   v  bi m   cËp  n   491.Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  Ên    íng m ¾ c,    ®Õ TK    qu¸ tr       c v ®Ò v   ®Ò nghÞ    c¸c TCTD   öic¸c ý  Õn    Êt ®Õ n   g     ki ®Ò xu   NHNN   Ò   v c¸ch lÊy sè  Öu theo      li   c¸ch h¹ch      to¸n riªngcña  ×nh    ¶m     m ®Ó ® b¶o TTNT   Ýnh  t theo  ¬ng  ph ph¸p  è  s d  µikho¶n  Éu    t  (M 02) ph¶n  ®ñ     ¸nh  c¸c giao dÞch    chuyÓn  æi  ¹itÖ  ® ngo   trong   níc vµ  èc  Õ. Sau      qu t   khixem   Ðt    Õn  Þ  ña  x c¸c ki ngh c TCTD,  NHNN   Ï cã    s   v¨n b¶n    êithèng  Êt  tr¶l   nh c¸ch  Êy  è  Öu  Ýnh  l s li t TTNT   èi th¸ng (MÉu  cu     02)    ®Ó lµm  ¬  ë  c s cho  c«ng    t¸cthanh    Óm  traki tra. 3.  èi chiÕu  µ  §  v chØnh  öa  è  Öu  s s li TTNT   ¹  É u   vµ  vµo  èi t iM 01  02  cu   th¸ng. ­ TTNT   èith¸ng theo  É u   lµtiªuchuÈn    iÒu    cu     M 02      ®Ó ® chØnh  ¶m     ® b¶o tÝnh  Ýnh    ña  ch x¸cc TTNT  µng  µy  h ng theo M É u     01. ­VÒ     nguyªn t¾c,TTNT   ña  çi  ¹itÖ  víi     c m ngo   so    VTC   µo  µy  èicïng v ng cu     trong th¸ng tÝnh      theo  ¬ng  ph ph¸p  éng  ån  c d doanh  è  Çn    É u     s (Ph IIM 01) ph¶i  xÊp  b»ng  è  Öu TTNT  víi xØ  s li   so    VTC   Ýnh  t theo ph¬ng    ph¸p sè    µikho¶n  ¹   dt   t i M É u   (saisè  t  chªnh  Öch  ûgi¸) 02    Ý do  l t  . ± 3%:  ­ Trêng  îp  ã    è    h c sais trong kho¶ng      TCTD   ù ®iÒu  t  chØnh  TTNT   cña  µy  ã  è  Öu TTNT   Ýnh  ng c s li   t theo  ¬ng  ph ph¸p  è    µikho¶n  Ëm   Êt s dt   (ch nh   lµ ngµy  hµng    10  th¸ng) vµ  Êy    µm  ¹ng th¸  èc  Èn    l ®ã l tr   ig chu cho  µy  Õp  ng ti theo.T¹iM É u   Óu       bi 02,TCTD   Çn  ×nh bµy  â møc    è  ô  Ó  ÷a TTNT   c tr   r  sais c th gi   cña  õng  ng  t ®å EUR, USD,  JPY    nh   x¸c ®Þ theo  ¬ng  ph ph¸p  è   tµikho¶n  sd   (MÉu  02)  íiph¬ng  v  ph¸p  éng  ån  c d doanh  è  Éu  s (M 01)  ña  µy  èi cïng c ng cu     trongth¸ng;®ång  êinªu  â ngµy  ∙  iÒu      th   r   ®® chØnh  møc    è  µy. sais n
  5. 5 ­Trêng  îp cã    è  ±    h   sais >  3%:  TCTD  ph¶icã    c«ng      ×nh,nªu  â lý v¨n gi¶itr   r    do  Én  n     è,c¸ch kh ¾c  ôc  ×nh  ¹ngsaisè  µ    Õn  Þ; ®ång  d ®Õ sais     ph t tr     v c¸cki ngh   thêi®iÒu    chØnh  è  Öu l¹cho  Ýnh  s li    i ch x¸c. C¸ch  iÒu  ® chØnh   è  Öu: s li V Ý   ô: B¶ng  íi®©y   µ tæng  îp  ¹ng th¸  ¹itÖ  ng  d  d  l  h tr   i ngo   ®å §«la M ü   ña   c NHA  trong c¸c ngµy  õ 29/9/2003  n      t  ®Õ 3/10/2003  Ýnh  t theo  ¬ng  ph ph¸p  éng  c dån  doanh  è:s Ngµy TTNT  1)% (t­ Tr¹ng th¸     i ph¸tsinh(%)    TTNT  t% 1 29/9/2003 + 12% +  2% + 14% 30/9/2003 + 14% +  3% + 17% 01/10/2003 + 17% ­11%   +  6% 02/10/2003 +  6% ­5%   +  1% 03/10/2003 +  1% ­4%   ­3%   § Õn  µy  ng 3/10/03 2,NHA   ∙  Ýnh  îcTTNT   ña  µy     ®t ®  c ng 30/9/02 theo  ­   ph ¬ng ph¸p  è   tµikho¶n  Éu  sd   (M 02)  µ +15%     è  2%   víiph¬ng  l  (sais ­ so    ph¸p  céng  ån  d doanh  è).Khi ®ã,  s   NHA   ù ®iÒu  t  chØnh  ¹ TTNT   µy  li   ng 3/10/03 nh    sau: TTNT  (3/10)®∙  iÒu   ® chØnh  =  TTNT   (3/10)cò  Saisè   +    = 3%   (­ ­ +  2%) = 5% ­ Do  Ëy,TTNT   v  (3/10)=  5%   Ïlµtr¹ngth¸i èc    Ýnh    ­ s       g ®Ó t cho  TTNT   µy  ng 4/10. (Mua   ­B¸n)* Tû        gi¸quy  æi  ¹ngth¸    ® tr   i 100% *   ¹ng th¸i   Tr     ph¸tsinh =   1 Vèn  ù  ã  T c (VN§)   Theo  quy  nh, thêih¹n chË m   Êt lµngµy  ®Þ     nh     10/10/2003. 2
  6. 6 Tªn  TCTD:      Sè  Ön  ¹i §i tho : M Éu   01 Sè  FAX: B¸o c¸o kinh d o a n h  n g o ¹i Ö  v µ   ¹ng th¸i  t tr   n g o ¹i Ö  h µ n g  n g µ y  t Ngµy     th¸ng                 n¨m I.Mua     b¸n  ¹itÖ  íikh¸ch  µng  ngo   v   h b»ng  Öt Nam   ng  Vi   ®å (kh«ng  å m   g giao dÞch  ªnng©n  µng)   li   h §¬n  Þ:1000 v  Giao  Ngo¹itÖ   Mua B¸n Tû    gi¸chuyÓn  kho¶n dÞch Mua    cao B¸n  Êp  Êt th nh nhÊt Giao  USD ngay EUR JPY Kú  ¹n h USD D íi ngµy  31  31­ 120 121­ 180 EUR D íi ngµy  31  31­ 120 121­ 180 JPY D íi ngµy  31  31­ 120 121­ 180 II Tr¹ng th¸  ¹itÖ  èingµy:   .  i ngo   cu   Vèn  ùcã  t   (VND): §¬n  Þ:1000 v  Ngo¹itÖ   TTNT  1) (t­ Mua B¸n Tû    gi¸quy  æi  TTNT  èi ® cu   (%) tr¹ngth¸i   ngµy   t(%) USD EUR JPY Ngo¹itÖ    kh¸c (*) *  èi víic¸c ngo¹itÖ  §       kh¸c,chØ     b¸o  c¸c ngo¹itÖ  ã    Þ TTNT   ín c¸o      c gi¸tr   l  h¬n  hoÆc   b»ng    víi èn  ùcã. 1% so    V t  Tæng  ¹ngth¸i ¹itÖ  ¬ng  víi èn  ùcã  tr     ngo   d so    V t   (%): Tæng  ¹ngth¸i ¹itÖ  m   víi èn  ùcã  tr     ngo   © so    V t   (%): Ng êilËp biÓu    KiÓ m   so¸t X¸c  Ën  ña  êicã  Èm   nh c ng   th
  7. 7 (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) quyÒn (Ký,®ãng  Êu,ghirâ hä    d       tªn)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản