Quyết định số 1670/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 1670/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1670/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1670/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1670/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Công bố 5 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1 TCVN 7635:2007 Kỹ thuật mật mã - Chữ ký số 2 TCVN ISO/TS 15000- Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML) Phần 1: Quy định kỹ thuật về hồ sơ và thỏa 1:2007 thuận giao thức hợp tác (ebCPP) (ISO/TS 15000-1:2004) 3 TCVN ISO/TS 15000- Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML) Phần 2: Quy định kỹ thuật về dịch vụ thông 2:2007 điệp (ebMS) (ISO/TS 15000-2:2004) 4 TCVN ISO/TS 15000- Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML) Phần 3: Quy định kỹ thuật về mô hình thông 3:2007 tin đăng ký (ebRIM) (ISO/TS 15000-3:2004) 5 TCVN ISO/TS 15000- Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML) Phần 4: Quy định kỹ thuật về dịch vụ đăng 4:2007 ký (ebRS) (ISO/TS 15000-4:2004) Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. Trần Quốc Thắng
Đồng bộ tài khoản