intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG(phần 3)

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

136
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục ra quyết định hợp lý: Là quá trình suy nghĩ và nhận ra các quyết định hợp lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG(phần 3)

  1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 17.3 Niên khóa 2005-2006 RA QUYEÁT ÑÒNH THAØNH COÂNG 1 NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH HÔÏP LYÙ 2 Cao Hào Thi 1
  2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 17.3 Niên khóa 2005-2006 QUYEÁT ÑÒNH HÔÏP LYÙ Tìm ñöôïc giaûi phaùp cho moät vaán ñeà quyeát ñònh thöôøng maát nhieàu thôøi gian Thuû tuïc ra quyeát ñònh hôïp lyù: Laø quaù trình suy nghó vaø nhaän ra caùc quyeát ñònh hôïp lyù Moâ hình coù tính moâ taû toång quaùt thuû tuïc ra quyeát ñònh 3 MOÂ HÌNH QUAÙ TRÌNH QUYEÁT ÑÒNH Phaân bieät taùc nhaân vaø tình traïng lieân quan ñeán quyeát ñònh + xaùc ñònh nhieäm vuï phuï Taùc nhaân: ngöôøi/nhoùm ngöôøi phaân tích, ñaùnh giaù vaø haønh ñoäng Tình traïng lieân quan ñeán QÑ: taát caû nhöõng lónh vöïc vaø nhöõng ñaëc ñieåm cuûa tình traïng; ñaëc ñieåm rieâng cuûa taùc nhaân 4 Cao Hào Thi 2
  3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 17.3 Niên khóa 2005-2006 MOÂ HÌNH QUAÙ TRÌNH QUYEÁT ÑÒNH Nhieäm vuï phuï: Thu nhaän thoâng tin veà vaán ñeà chæ baùo veà vaán ñeà, phaùt hieän vaán ñeà vaø khôûi ñoäng thuû tuïc ra QÑ Tieán haønh phaân tích vaán ñeà Phaûi hieåu vaán ñeà tröôùc khi giaûi quyeát vaán ñeà Xaây döïng vaø ñaùnh giaù caùc phöông aùn Choïn phöông aùn giaûi quyeát vaán ñeà Ra Quyeát ñònh Phaûi ñaûm baûo vieäc thöïc hieän QÑ 5 MOÂ HÌNH QUAÙ TRÌNH QUYEÁT ÑÒNH 6 Cao Hào Thi 3
  4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 17.3 Niên khóa 2005-2006 YEÂU CAÀU CUÛA QUAÙ TRÌNH QUYEÁT ÑÒNH HÔÏP LYÙ Tính hôïp lyù döïa treân: Noäi dung/thöïc chaát Muïc tieâu cuõng phaûi ñöôïc xem xeùt veà tính hôïp lyù Hình thöùc Yeâu caàu veà tính hôïp lyù chæ ñeà caäp ñeán quaù trình QÑ nhaèm muïc ñích ñaït ñöôïc moät muïc tieâu cho tröôùc; khoâng xem xeùt veà tính hôïp lyù cuûa muïc tieâu 7 QUAÙ TRÌNH HÔÏP LYÙ THEO HÌNH THÖÙC Döïa treân thaønh coâng hay thaát baïi ñeå xaùc ñònh hôïp lyù hay khoâng hôïp lyù ? Khoâng laáy thaønh baïi ñeå luaän “hôïp lyù” QÑ hôïp lyù vaø QÑ thaønh coâng ? 8 Cao Hào Thi 4
  5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 17.3 Niên khóa 2005-2006 TÍNH HÔÏP LYÙ CUÛA QÑ 3 Ñaëc ñieåm cuûa tính hôïp lyù QÑ phaûi höôùng ñeán muïc tieâu QÑ phaûi döïa treân döõ lieäu/thoâng tin khaùch quan Quaù trình QÑ phaûi tuaân theo moät thuû tuïc ñöôïc toå chöùc chu ñaùo, coù heä thoáng vaø nhöõng nguyeân taéc coù thöù töï roõ raøng Ngöôøi khoâng tham gia coù theå hieåu ñöôïc 9 Cao Hào Thi 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2