intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG(phần 4)

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

134
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Ra quyết định: là 1 hệ thống các qui tắc thu nhận và phân tích thông tin để giải quyết 1 loại vấn đề quyết định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG(phần 4)

  1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 17.4 Niên khóa 2005-2006 RA QUYEÁT ÑÒNH THAØNH COÂNG 1 NOÄI DUNG THUÛ TUÏC RA QUYEÁT ÑÒNH 2 Cao Hào Thi 1
  2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 17.4 Niên khóa 2005-2006 THUÛ TUÏC RA QUYEÁT ÑÒNH Thuû tuïc Ra QÑ laø 1 heä thoáng caùc qui taéc thu nhaän vaø phaân tích thoâng tin ñeå giaûi quyeát 1 loaïi vaán ñeà QÑ Laø 1 heä thoáng caùc qui taéc xöû lyù caùc nhieäm vuï phuï lieân quan ñeán vieäc giaûi quyeát vaán ñeà QÑ: Phaùt hieän vaø phaân tích vaán ñeà Xaây döïng vaø ñaùnh giaù choïn löïa phöông aùn Neâu roõ keát quaû toaøn boä cuûa phöông aùn choïn löïa vaø cuûa QÑ 3 NHÖÕNG THUAÄT NGÖÕ Các biến không thể Các mục tiêu Các biến kiểm soát của tình quyết định trạng liên quan Các tiêu chí Các phương án Các kịch bản quyết định chọn lựa Các kết quả Kết quả toàn bộ 4 Cao Hào Thi 2
  3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 17.4 Niên khóa 2005-2006 PHAÂN LOAÏI THUÛ TUÏC RA QÑ Thông số Giá trị Nội dung của vấn (1) Các thủ tục ra quyết Các thủ tục ra quyết đề định tổng quát định chuyên biệt theo vấn đề Những hạn chế áp (2) Các thủ tục ra quyết Các thủ tục ra quyết dụng chính thức định có những hạn chế định không có những áp dụng chính thức hạn chế áp dụng chính thức đáng kể (3) Chất lượng giải Các thủ tục ra quyết Các thủ tục ra quyết pháp định nhắm đến các giải định thường nhắm pháp tối ưu đến giải pháp thỏa đáng 5 4 LOAÏI THUÛ TUÏC RA QÑ Nội dung của vấn đề Sử dụng tổng quát Chỉ để giải quyết những vấn đề Những chuyên biệt điều kiện hạn chế áp dụng chính thức & chất lượng giải pháp Không có điều kiện hạn chế áp dụng chính thức đáng kể; Thủ tục ra quyết định ơristic Thủ tục ra quyết định ơristic thường nhắm đến các giải pháp (heuristic) tổng quát (heuristic) thỏa đáng chuyên biệt Có những điều kiện Thủ tục ra quyết định theo Thủ tục ra quyết định theo hạn chế áp dụng phân tích tổng quát phân tích chuyên biệt chính thức; nhắm đến các giải pháp tối ưu. 6 Cao Hào Thi 3
  4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 17.4 Niên khóa 2005-2006 RA QÑ HEURISTIC & RA QÑ THEO PHAÂN TÍCH Danh töø Heuristic = tìm kieám/tìm ra Tính töø Heuristic = Phuø hôïp cho vieäc tìm ra A Heuristica laø một qui tắc tư duy, nhaèm giaûm noã löïc/chi phí, của việc tìm ra giải phaùp cho caùc vấn đề phức tạp Thöôøng laø qui taéc kinh nghieäm, ñôn giaûn hoùa .. Khoâng mang laïi giaûi phaùp toái öu Mang laïi giaûi phaùp ñuû toát 7 RA QÑ HEURISTIC & RA QÑ THEO PHAÂN TÍCH 8 Cao Hào Thi 4
  5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 17.4 Niên khóa 2005-2006 RA QÑ THEO PHAÂN TÍCH 9 Cao Hào Thi 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2