intTypePromotion=1

SKKN: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện

Chia sẻ: Lê Thị Trà Giang | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:26

1
476
lượt xem
40
download

SKKN: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của giáo dục kỷ năng sống nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kĩ năng phù hợp. Trên cơ sở đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDT Nội trú<br /> <br /> I. PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. lý do chọn đề tài. <br /> Mục tiêu giáo dục phổ thông đã và đang chuyển hướng từ chủ yếu là trang bị <br /> kiến thức sang trang bị năng lực cần thiết cho học sinh. Nội dung giáo dục kỹ năng <br /> sống đã được tích hợp trong một số môn học, việc giáo dục kỹ năng sống cho học  <br /> sinh phổ thông còn được thực hiện thông qua nhiều chương trình, dự án như: Giáo <br /> dục bảo vệ  môi trường, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục phòng chống HIV/ <br /> AIDS, giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích…. Vì vậy, việc giáo dục kỹ  năng <br /> sống cho học sinh hiện nay  ở các trường phổ  thông đang được đặt lên hàng đầu,  <br /> bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đặc biệt  ở  trường Phổ <br /> thông dân tộc nội trú (PTDTNT) việc giáo dục kỷ năng sống là hết sức quan trọng.  <br /> Để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đạt hiệu quả cao, góp phần hình thành và <br /> phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong <br /> giai đoạn hiện nay, đòi hỏi phải có sự  chung tay góp sức của các lực lượng giáo <br /> dục trong xã hội mà tiên phong là đội ngũ giáo viên trong các nhà trường phổ thông. <br />  Ren ky năng sông cho hoc sinh th<br /> ̀ ̃ ́ ̣ ực sự co tac dung tôt đên viêc giao duc đao<br /> ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣  <br /> đức hoc sinh trong nha tr<br /> ̣ ̀ ương; không nh<br /> ̀ ưng giup cho cac em co đ<br /> ̃ ́ ́ ́ ược những kĩ <br /> năng ưng x ́ ử, giao tiêp ma con tao thanh thoi quen phân tich đanh gia tinh hinh, thoi<br /> ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ <br /> quen vươn lên xử  ly tinh huông môt cach h<br /> ́ ̀ ́ ̣ ́ ợp li. Khac v ́ ́ ơi cac ph<br /> ́ ́ ương phap tr ́ ươć  <br /> ̣<br /> đây trong viêc giao duc đao đ ́ ̣ ̣ ức hoc sinh la khoang cach gi<br /> ̣ ̀ ̉ ́ ưa thây va tro khi cac em<br /> ̃ ̀ ̀ ̀ ́  <br /> ́ ̃ ường cac thây, cô giao hay dung hinh th<br /> măc lôi th ́ ̀ ́ ̀ ̀ ức trach phat, ky luât ma it khi lăng<br /> ́ ̣ ̉ ̣ ̀́ ́  <br /> ̉ ̀<br /> nghe cac em giai bay... Nay v<br /> ́ ơi viêc chu tr<br /> ́ ̣ ́ ọng ren ky năng sông cho hoc sinh đoi hoi<br /> ̀ ̃ ́ ̣ ̀ ̉ <br /> thây, cô giao cân co s<br /> ̀ ́ ̀ ́ ự ân cân chi bao, phân tich, l<br /> ̀ ̉ ̉ ́ ắng nghe cac em noi lên nh ́ ́ ững suy <br /> nghi, dân đên viêc lam ch<br /> ̃ ̃ ́ ̣ ̀ ưa phu h ̀ ợp vơi chuân đao đ<br /> ́ ̉ ̣ ức người hoc sinh. Viêc giao<br /> ̣ ̣ ́ <br /> ̣<br /> duc đao đ ̣ ức, hinh thanh cac ky năng sông tôi thiêu cua cac em đa đ<br /> ̀ ̀ ́ ̃ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̃ ược lông ghep̀ ́ <br /> trong cac ch ́ ương trinh hoc tâp, đ<br /> ̀ ̣ ̣ ược tich h́ ợp trong cac bô môn va con đ ́ ̣ ̀ ̀ ược traỉ  <br /> ̣<br /> nghiêm qua th ực tê cho nên gây đ<br /> ́ ược hưng thu cho cac em trong viêc tu d<br /> ́ ́ ́ ̣ ương đao<br /> ̃ ̣  <br /> đức, hương thiên va nâng cao đ<br /> ́ ̣ ̀ ược năng lực hoc tâp, sang tao. T<br /> ̣ ̣ ́ ̣ ừ đo, cac em co<br /> ́ ́ ́ <br /> ̣<br /> nhân th ưc đung đăn trong viêc th<br /> ́ ́ ́ ̣ ực hiên nôi qui, qui đinh cua nha tr<br /> ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ương va t̀ ̀ ự giać  <br /> thực hiên.  ̣<br /> Học sinh trường PTDTNT huyện Krông Ana, ngoài những khó khăn chung <br /> của lứa tuổi, các em hầu hết là con em các dân tộc thiểu số (97%), trong đó các em <br /> từ các buôn làng xa xôi của huyện đến học tập và ở nội trú tại trường, mang theo  <br /> rất nhiều tập tục lạc hậu, nhiều thói quen trong sinh hoạt còn chưa phù hợp, thiếu <br /> kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đối phó  <br /> với những khó khăn trong cuộc sống và khả năng tự phục vụ  bản thân… Hơn thế <br /> nữa trong nền kinh tế tri thức, cuộc sống hiện đại vận động hết sức khẩn trương  <br /> <br /> 1 |          Lương Đức Thuận – Hiệu trưởng trường PTDTNT Krông Ana<br /> Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDT Nội trú<br /> <br /> và chứa đựng nhiều yếu tố khôn lường đòi hỏi thế hệ trẻ là người dân tộc không  <br /> chỉ  làm chủ  tri thức, rút ngắn khoảng cách về  chênh lệch tri thức giữa các vùng  <br /> miền mà còn phải thực sự tự tin; phải nắm bắt kịp thời các cơ hội cũng như phải  <br /> có một số kỹ năng: sống khỏe, sống lành mạnh, cập nhật thông tin nhanh nhạy và  <br /> hội nhập với thế giới, góp phần tích cực cho cuộc sống cá nhân và cộng đồng tốt  <br /> đẹp hơn, nhằm thích ứng với mọi biến động của hoàn cảnh.<br />       Hiểu được vai trò quan trọng của việc rèn kỹ  năng sống cho học sinh nói  <br /> chung và học sinh trường PTDTNT nói riêng, bản thân tôi là một người làm công  <br /> tác quản lí nhà trường đã và đang đưa ra rất nhiều hoạt động đa dạng và phong phú <br /> nhằm triển khai sâu rộng và có hiệu quả kỹ năng sống có giá trị nhân văn cho học  <br /> sinh các dân tộc thiểu số. Trong quá trình làm công tác quản lý giáo dục tại trường <br /> phổ thông dân tộc nội trú huyện Krông Ana tôi đã mạnh dạn nghiên cứu, tìm hiểu,  <br /> tham khảo ý kiến của đồng nghiệp đồng thời rút ra một số kinh nghiệm về “ Giáo  <br /> dục kỹ năng sống cho học sinh  trường phổ thông dân tộc nội trú huyện”. Xin được  <br /> đưa ra để hội đồng khoa học đánh giá và đồng nghiệp cùng tham khảo đóng góp ý  <br /> kiến.<br />   2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.<br />  a. Mục tiêu của giáo dục kỷ  năng sống: Trang bị  cho học sinh những kiến <br /> thức, giá trị, thái độ  và kĩ năng phù hợp. Trên cơ  sở  đó hình thành cho học sinh <br /> những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu  <br /> cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày.<br />  Tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình <br /> và phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. <br /> Nâng cao khả  năng tự  đánh giá bản thân và tính tự  trọng, tự  tin  ở  học sinh  <br /> trong quan hệ bạn bè cùng trang lứa và người lớn. Nâng cao sự hiểu biết của học  <br /> sinh về  những tác động xấu của các vấn đề  xã hội như: Ma túy, HIV/AIDS, mại  <br /> dâm, riệu, thuốc lá…đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị của đất <br /> nước cũng như sự phát triển giống nòi của dân tộc.<br /> Nâng cao kiến thức và hiểu biết về  giới tính, sức khoẻ  sinh sản, sức khoẻ <br /> tình dục. Giúp học sinh hiểu và tự giải quyết những vấn đề về sức khoẻ bản thân,  <br /> phát triển  ở  HS những giá trị  và những kỹ  năng sống có khả  năng đưa đến một <br /> phong cách sống lành mạnh, tích cực và có trách nhiệm. Khuyến khích hành vi có <br /> trách nhiệm của học sinh để ngăn ngừa tình trạng mang thai sớm, sự lây truyền của  <br /> các bệnh xã hội. Tạo điều kiện cho học sinh  nhận biết được sự lạm dụng về tình  <br /> dục và cách xử lý với những vấn đề này. Giúp các em biết coi trọng phụ nữ và các <br /> em gái, ngăn chặn những hành vi bất bình đẳng giới trong cộng đồng.<br /> <br /> 2 |          Lương Đức Thuận – Hiệu trưởng trường PTDTNT Krông Ana<br /> Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDT Nội trú<br /> <br /> ́ ưng đ<br />  Đap  ́ ược muc tiêu giao duc toan diên theo ch<br /> ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ương trinh đao tao cua Bô<br /> ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ <br /> ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣  <br /> Giao duc va Đao tao đo la giup cac em hoc đê biêt, hoc đê lam, hoc đê tôn tai va hoc<br /> ́ ̀ ́ ́<br /> ̉<br /> đê chung sông. <br /> ́<br /> ̉ ơi ph<br />  Giúp HS đôi m ́ ương phap hoc tâp cua minh; t<br /> ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ừ đo giup cac em co kha<br /> ́ ́ ́ ́ ̉ <br /> ̣ ̣ ́ ơn, cac t<br /> năng hoc tâp tôt h ́ ư duy hoat đông cua cac em đ<br /> ̣ ̣ ̉ ́ ược phat triên, cac em biêt<br /> ́ ̉ ́ ́ <br /> ̣ ̣ ự tin năm kiên th<br /> lâp luân, t ́ ́ ưc va giai quyêt cac tinh huông trong hoc tâp. Đ<br /> ́ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ồng thời <br /> giáo dục tinh t<br /> ́ ự giac, t<br /> ́ ự quan cua hoc sinh ngay cang tôt h<br /> ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ơn, găn bo v<br /> ́ ́ ới nhau hơn,  <br /> ̣ ̣ ̣ ̣ ức ngày càng tốt hơn. <br /> giup nhau hoc tâp, ren luyên đao đ<br /> ́ ̀<br /> b. Nhiệm vụ của giáo dục kỹ năng sống: Tăng cường các biện pháp chỉ đạo <br /> sâu rộng về nội dung, hình thức tổ chức giáo dục kỷ năng sống cho học sinh, thông  <br /> qua các hoạt động ngoài giờ  lên lớp và hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong  <br /> Hồ  Chí Minh, nhằm hình thành các kỷ  năng cần thiết  ở  học sinh phù hợp với <br /> chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Tạo dựng môi trường học tập thân thiện, phát huy <br /> tính tích cực, chủ  động, sáng tạo của học sinh hướng tới hình thành và phát triển <br /> nhân cách toàn diện cho học sinh đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện, phù hợp với <br /> 4 trụ cột của giáo dục theo quan niệm của UNESCO.  <br /> Tìm ra nội dung, hình thức tổ  chức giáo dục kỷ  năng sống, đề  ra các giải  <br /> pháp   nhằm   thực   hiện   chương   trình   giáo   dục   kỷ   năng   sống   có   hiệu   quả   trong  <br /> trường   PTDTNT.   Thúc   đẩy   những   hoạt   động   mang   tính   xã   hội   và   xây   dựng  <br /> “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.<br /> Tăng cương đ<br /> ̀ ược chât ĺ ượng giao duc <br /> ́ ̣ ở moi linh v<br /> ̣ ̃ ực, thuc đây đ<br /> ́ ̉ ược những <br /> ̣ ̣ ̃ ̣<br /> hoat đông mang tinh xa hôi, phat huy đ<br /> ́ ́ ược những nhân tô tich c<br /> ́ ́ ực, han chê đ<br /> ̣ ́ ược <br /> nhưng nhân tô tiêu c<br /> ̃ ́ ực đap <br /> ́ ứng tôt cho phong trao “xây d<br /> ́ ̀ ựng trường hoc thân thiên<br /> ̣ ̣  <br /> ̣ ́ ực” tao ra môi tr<br /> ­ hoc sinh tich c ̣ ương giao duc lanh manh, trong sach trong nha<br /> ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ <br /> trương.̀<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu.<br />   Các biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDTNT. <br /> 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu. <br /> Môi trường nghiên cứu: Trường phổ thông dân tộc nội trú.<br /> Phạm vi nghiên cứu: Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở thuộc <br /> địa bàn huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.<br /> Khả  năng áp dụng của đề  tài: Áp dụng rộng rãi cho các trường phổ  thông <br /> dân tộc nội trú trung học cơ sở.<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu.<br /> <br /> <br /> 3 |          Lương Đức Thuận – Hiệu trưởng trường PTDTNT Krông Ana<br /> Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDT Nội trú<br /> <br />    a. Phương pháp nghiên cứu lí luận: Trong nghiên cứu lí luận ta dựa vào <br /> những lí thuyết đã được khẳng định, những thành tựu của nhân loại trên nhiều lĩnh  <br /> vực khác nhau, những văn kiện chỉ  đạo của Đảng và nhà nước liên quan đến vấn <br /> đề  cần nghiên cứu để  xem xét vấn đề  và tìm ra những giải pháp hợp lí, có sức  <br /> thuyết phục, xây dựng một lí thuyết mới, bổ sung hoàn chỉnh cụ thể hoá lí thuyết  <br /> cũ.<br />    b. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Trên cơ  sở  kiểm chứng, đánh giá các  <br /> thông tin thu lượm được sẽ  hình dung được thực trạng, đặc điểm hoạt động của <br /> học sinh một cách tương đối chính xác. Từ  đó có phương hướng điều chỉnh kế <br /> hoạch sao cho phù hợp với tình hình thực tế của trường. <br />    c. Phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp: Dựa trên kết quả điều tra thống  <br /> kê lại, so sánh và tổng hợp để tìm nguyên nhân, từ đó đưa ra những biện pháp thích  <br /> hợp để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. <br />       Thông thường những phương pháp nghiên cứu trên được kết hợp với nhau  <br /> làm cho các kết quả  thu được vừa có sức thuyết phục về  mặt lí luận vừa có ý  <br /> nghĩa thực tiễn.     <br /> II. PHẦN NỘI DUNG<br /> 1. Cơ sở lý luận.<br /> a. Cơ sở pháp lý của việc giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường.<br /> Căn cứ Luật Giáo dục (Được sữa đổi, bổ sung năm 2009).<br /> Điều lệ  trường Trung học cơ sở, trường THPT và trường PT có nhiều cấp  <br /> học ban hành kèm theo thông tư  số  12/2011/TT­BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ <br /> trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;<br /> Thông tư số 01/ 2016/TT­BGDĐT ngày 15/ 01/ 2016 của Bộ Giáo dục và Đào <br /> tạo về  việc ban hành Quy chế  tổ  chức và hoạt động của Trường phổ  thông Dân  <br /> tộc Nội trú;<br /> Công   văn   số   1445/SGDĐT­GDDT   ngày   10   tháng   10   năm   2016   của   Sở <br /> GD&ĐT Đắk Lắk về  việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm <br /> học 2016 – 2017. <br /> Công văn số 1341/SGDĐT­CTTT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Sở GD&ĐT <br /> Đắk Lắk về  việc hướng dẫn thực hiện công tác chính trị  tư  tưởng đối với học  <br /> sinh, sinh viên; hoạt động ngoài giờ  lên lớp và y tế  trường học năm học 2016 – <br /> 2017; <br /> Kế  hoạch triển khai quyết định số  1501/QĐ­TTg ngày 28/8/2015 của Thủ <br /> tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo  <br /> 4 |          Lương Đức Thuận – Hiệu trưởng trường PTDTNT Krông Ana<br /> Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDT Nội trú<br /> <br /> đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015­2020” của <br /> ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk; <br /> Kế  hoạch số  57/KH­SGDĐT ngày 30/9/2016 của Sở  GD&ĐT Đắk Lắk về <br /> việc triển khai thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ  em <br /> trong trường học giai đoạn 2016­2020.<br /> b. Cơ sở lý luận về kỹ năng sống.<br /> b.1. Kỹ  năng sống: Có nhiều quan niệm về  kỹ  năng sống, song có thể  thấy <br /> kỹ năng sống là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù  <br /> hợp với những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình <br /> huống của cuộc sống. <br /> b.2. Giáo dục kỹ năng sống: Là quá trình hình thành, rèn luyện và phát triển <br /> cho các em khả năng làm chủ bản thân, khả năng ứng xử phù hợp với những người  <br /> xung quanh trong cộng đồng xã hội và  ứng phó tích cực trước các tình huống của  <br /> cuộc sống. <br /> b.3. Chỉ đạo hoạt động giáo dục kỹ năng sống: chỉ đạo thực hiện kế hoạch, <br /> nội dung chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức, sự phối hợp các lực lượng <br /> trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu các nhiệm vụ  giáo dục rèn <br /> luyện kỹ năng sống ở học sinh. <br /> b.4. Phân loại kỹ năng sống: Trong giáo dục chính quy ở nước ta những năm <br /> vừa qua, kỹ năng sống thường được phân loại theo các mối quan hệ, bao gồm các <br /> nhóm sau: <br /> ­ Nhóm kỹ  năng nhận biết và sống với chính mình, bao gồm các kỹ  năng <br /> như: tự nhận thức, xác định giá trị, ứng phó với căng thẳng, tìm kiếm sự hỗ trợ, tự <br /> trọng, tự tin… <br /> ­ Nhóm kỹ  năng nhận biết và sống với người khác, bao gồm các kỹ  năng <br /> sống như: giao tiếp có hiệu quả, giải quyết mâu thuẫn, thương lượng, từ chối, bày <br /> tỏ sự thông cảm, hợp tác… <br /> ­ Nhóm các kỹ  năng ra quyết định một cách có hiệu quả, bao gồm các kỹ <br /> năng sống cụ  thể  như: tìm kiếm và xử  lý thông tin, tư  duy phê phán, tư  duy sáng  <br /> tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề… <br /> b.5. Mục tiêu giáo dục kỹ  năng sống cho học sinh:  Trang bị  cho học sinh <br /> những kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp. Trên cơ sở đó hình thành cho  <br /> học sinh những hành vi thói quen lành mạnh, tích cực, loại bỏ những hành vi, thói <br /> quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày. <br /> <br /> <br /> 5 |          Lương Đức Thuận – Hiệu trưởng trường PTDTNT Krông Ana<br /> Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDT Nội trú<br /> <br /> Tạo cơ  hội thuận lợi để  học sinh thực hiện tốt quyền và bổn phận của  <br /> mình, phát triển hài hoà về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. <br /> b.6. Nội dung giáo dục kỹ  năng sống cho học sinh trong nhà trường phổ  <br /> thông: Kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, <br /> kỹ năng ứng phó với căng thẳng, kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ, kỹ năng thể hiện sự <br /> tự  tin, kỹ  năng giao tiếp, kỹ  năng lắng nghe tích cực, kỹ  năng thể  hiện sự  thông  <br /> cảm, kỹ  năng thương lượng, kỹ  năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ  năng hợp tác, kỹ <br /> năng tư  duy phê phán, kỹ  năng kiên định, kỹ  năng đạt mục tiêu, kỹ  năng quản lý  <br /> thời gian, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin… <br /> c. Vai trò của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ  Chí Minh trong việc giáo dục  <br /> kỹ năng sống. <br /> Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động đội thực sự <br /> là cần thiết, là một đòi hỏi tất yếu của quá trình giáo dục và không có gì có thể <br /> thay thế được. Có thể nói, hoạt động giáo dục kỹ  năng sống thông qua hoạt động  <br /> Đội thiếu niên tiền phong Hồ  Chí Minh đối với lứa tuổi Trung học cơ  sở  chiếm  <br /> một vị trí quan trọng trong quá trình giáo dục. Rèn cho học sinh những kỹ năng giao <br /> tiếp,  ứng xử có văn hoá. Rèn cho học sinh các kỹ  năng tự quản các hoạt động tập  <br /> thể. Rèn luyện cho học sinh biết cách tự  điều chỉnh hành vi phù hợp với các yêu  <br /> cầu xã hội, kỹ năng sống hoà nhập và nhiều kỹ năng khác nữa. <br /> Hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền  <br /> phong Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần phát triển nhân cách  <br /> của học sinh, là điều kiện cho các em tiến hành các hoạt động giao tiếp trong môi  <br /> trường tập thể, giúp các em có những trải nghiệm làm phong phú thêm nhân cách  <br /> và có điều kiện vận dụng những kiến thức đã học trên lớp vào thực tiễn cuộc  <br /> sống. <br /> 2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu.<br /> 2.1. Thuận lợi­ khó khăn.<br /> a. Thuận lợi:  Trường phổ  thông dân tộc nội trú Krông Ana là trường phổ <br /> thông tạo nguồn cán bộ dân tộc, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa  <br /> phương; trường có vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục ở miền núi  <br /> và vùng dân tộc.<br /> Tổng số học sinh trường PTDTNT Krông Ana năm học 2016­2017  <br /> <br /> Lớp T/số DT Nữ Nữ Chia  Tuy Ghi chú<br /> DT theo  ển <br /> Dân  mới<br /> tộc <br /> 6 |          Lương Đức Thuận – Hiệu trưởng trường PTDTNT Krông Ana<br /> Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDT Nội trú<br /> <br /> thiểu <br /> số<br /> <br /> Ê  Tày Nùn Mườn Kin<br /> đê g g h<br /> <br /> 6 39 39 33 33 34 2 3 39<br /> <br /> 7 41 38 31 28 30 6 1 1 3<br /> <br /> 8 39 38 26 25 28 5 2 3 1<br /> <br /> 9 38 37 29 28 31 5 1 1<br /> <br /> T/cộn 152<br /> 157 119 114 123 18 7 4 5 39<br /> g<br /> <br /> <br /> <br /> Nhà trường luôn nhận được sự  chỉ  đạo sát sao, sự  quan tâm, động viên kịp <br /> thời của các cấp, các ngành cũng như của cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể địa <br /> phương. Đội ngũ giáo viên nhà trường nhiệt tình, có trách nhiệm, tâm huyết với  <br /> nghề  và luôn quan tâm thương yêu học sinh. Các em học sinh trong nhà trường <br /> ngoan ngoãn, lễ phép, biết đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Tổng phụ trách  <br /> đội năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, có khả năng tổ chức và điều hành các hoạt <br /> động tập thể; cơ sở vật chất nhà trường đủ  đáp ứng nhu cầu các hoạt động ngoài  <br /> giờ  lên lớp, học sinh  ở tập trung nội trú tại trường nên rất thuận lợi cho công tác  <br /> giáo dục kỹ năng sống. <br /> b. Khó khăn: Trình độ  học sinh chưa đồng đều, năng lực tiếp thu kiến thức  <br /> của học sinh còn nhiều hạn chế, công tác tuyển sinh đã có sự đổi mới nhưng vẫn  <br /> chưa   đáp   ứng   được  yêu   cầu  trong  công  tác  tuyển   chọn  học  sinh   khá  giỏi  vào <br /> trường. Các em học sinh là người dân tộc thiểu số ở các buôn làng của các xã trên <br /> địa bàn huyện nên đa số  các em còn rụt rè, chưa mạnh dạn, thiếu tự tin trong giao  <br /> tiếp và sinh hoạt tập thể.<br /> Phần lớn các em  ở  xa cách trường (có em xa hơn 20 km), giao thông đi lại  <br /> khó khăn, cách đồi, cách suối, nhiều em là con của các gia đình thuộc diện hộ <br /> nghèo, kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn.<br />   Kinh phí chi thường xuyên chưa đáp  ứng đủ  nhu cầu để  tổ  chức các hoạt <br /> động giáo dục kỹ năng sống.<br /> <br /> 7 |          Lương Đức Thuận – Hiệu trưởng trường PTDTNT Krông Ana<br /> Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDT Nội trú<br /> <br />  Hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ học sinh còn nhiều bất cập vì học sinh <br /> ở rải rác các thôn buôn, các xã trong toàn huyện; việc phối hợp giáo dục giưa nhà<br /> ̃  <br /> trường va gia đinh g<br /> ̀ ̀ ặp nhiều khó khăn.<br /> 2.2. Thành công – Hạn chế:<br /> Thành công: So vơi các năm hoc tr<br /> ́ ̣ ươc: Cac em hoc sinh đã ngoan h<br /> ́ ́ ̣ ơn, biêt́ <br /> ̀ ̉ ̃ ́ ơn, cac vu viêc mâu thuân dân đên đanh, ch<br /> chao hoi lê phep h ́ ̣ ̣ ̃ ̃ ́ ́ ửi nhau không con, môt<br /> ̀ ̣ <br /> ́ ̣<br /> sô hoc sinh năm tr ước cho la kho giao duc năm hoc nay đa co nhiêu chuyên biên tôt<br /> ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̃ ́ ̀ ̉ ́ ́ <br /> ̀ ̣ ức, hoc sinh đa manh dan h<br /> vê đao đ ̣ ̃ ̣ ̣ ơn trong viêc hoc tâp, phat biêu y kiên... Tinh t<br /> ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ ́ ự <br /> ̉ ̀ ̉ ̉ ́ ơn; cac em đã co đ<br /> chu, lam chu ban thân tôt h ́ ́ ược nhưng k<br /> ̃ ỹ năng ứng xử, giao tiêp ́ <br /> tốt hơn, có thoi quen phân tich đanh gia tinh hinh, thoi quen v<br /> ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ươn lên xử  ly tinh<br /> ́ ̀  <br /> ̣ ́ ợp li.́<br /> huông môt cach h<br /> ́<br /> Góp phần đap  ́ ưng đ<br /> ́ ược muc tiêu giao duc toan diên theo ch<br /> ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ương trinh đao<br /> ̀ ̀ <br /> ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̀<br /> tao cua Bô Giao duc va Đao tao đo la giup cac em hoc đê biêt, hoc đê lam, hoc đê tôn<br /> ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̀ <br /> ̣ ̀ ̣ ̉<br /> tai va hoc đê chung sông. Tăng ć ương đ<br /> ̀ ược chât l<br /> ́ ượng giao duc <br /> ́ ̣ ở moi linh v<br /> ̣ ̃ ực và <br /> ̉ ̣ ̣<br /> khăng đinh răng moi hoc sinh đ<br /> ̀ ̣ ều có thể nhân th<br /> ̣ ưc đ<br /> ́ ược muc tiêu hoc tâp c<br /> ̣ ̣ ̣ ủa mình, <br /> ́ ́ ươn lên về mọi mặt. Thuc đây đ<br /> phân đâu v ́ ̉ ược nhưng hoat đông mang tinh xa hôi,<br /> ̃ ̣ ̣ ́ ̃ ̣  <br /> phat huy đ<br /> ́ ược nhưng nhân tô tich c<br /> ̃ ́ ́ ực, han chê đ<br /> ̣ ́ ược những nhân tô tiêu c<br /> ́ ực, tao ra<br /> ̣  <br /> môi trương giao duc lanh manh, trong sach trong nha tr<br /> ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ương. <br /> ̀<br /> ̣ ̣ ỹ  năng sông cho hoc sinh đa lam cho cac em đôi m<br /> Qua viêc ren luyên k<br /> ̀ ́ ̣ ̃ ̀ ́ ̉ ới  <br /> phương phap hoc tâp cua minh. T<br /> ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ừ đo giup cac em co kha năng hoc tâp tôt h<br /> ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ơn, cać  <br /> tư  duy hoat đông cua cac em đ<br /> ̣ ̣ ̉ ́ ược phat triên, cac em biêt lâp luân, t<br /> ́ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ự  tin năm kiên<br /> ́ ́ <br /> thưc va giai quyêt cac tinh huông trong hoc tâp; tinh t<br /> ́ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ự  giac, t<br /> ́ ự  quan cua hoc sinh<br /> ̉ ̉ ̣  <br /> ́ ơn, HS biết đoàn kết, găn bo v<br /> ngay cang tôt h<br /> ̀ ̀ ́ ́ ơi nhau, giup nhau hoc tâp, ren luyên<br /> ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣  <br /> tốt hơn.<br /> Hạn chế: Đội ngũ GV làm công tác giáo dục kỹ năng sống chưa qua trường  <br /> lớp đào tạo hoặc chưa được tập huấn một cách bài bản nên công tác giáo dục kỹ <br /> năng sống được thực hiện trên cơ  sở  bản năng sẵn có của từng người dẫn đến <br /> hiệu quả chưa cao; thời gian để thực hiện công tác giáo dục kỹ năng sống còn hạn  <br /> hẹp, nhà trường khó sắp xếp vì phần lớn công việc này phải làm việc ngoài giờ, <br /> đòi hỏi GV phải thực sự nhiệt tình, tâm huyết thì mới thực hiện được.<br /> Chưa có sự phối kết hợp tốt với gia đình học sinh để phát huy tốt khả năng  <br /> của học sinh trong việc thực hành kỹ năng sống. <br /> 2.3. Mặt mạnh – Mặt yếu:<br /> Mặt mạnh: Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhiệt tình, có <br /> trách nhiệm, tâm huyết với nghề và luôn quan tâm thương yêu học sinh. Học sinh <br /> được tuyển chọn từ các trường tiểu học ở các xã nên đa số các em ngoan ngoãn, lễ <br /> <br /> 8 |          Lương Đức Thuận – Hiệu trưởng trường PTDTNT Krông Ana<br /> Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDT Nội trú<br /> <br /> phép, biết đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Cán bộ phụ trách đoàn, đội năng  <br /> động, nhiệt tình, trách nhiệm, có khả năng tổ chức và điều hành các hoạt động tập <br /> thể; cơ  sở  vật chất nhà trường đủ  đáp  ứng nhu cầu các hoạt động ngoài giờ  lên <br /> lớp, học sinh ở tập trung nội trú tại trường nên rất thuận lợi cho công tác giáo dục <br /> kỹ năng sống.<br /> Mặt yếu: Học sinh trường PTDTNT Krông Ana, ngoài những khó khăn chung  <br /> của lứa tuổi, các em hầu hết là con em các dân tộc thiểu số  (97%), trong đó có <br /> nhiều em từ các buôn làng xa xôi như buôn Krông, Buôn Krang… đến học tập và ở <br /> nội trú tại trường, mang theo rất nhiều tập tục lạc hậu, nhi ều thói quen trong sinh  <br /> hoạt còn chưa văn minh, thiếu kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải  <br /> quyết vấn đề, kỹ năng đối phó với những khó khăn trong cuộc sống và khả năng tự <br /> phục vụ  bản thân…; đa số  các em còn rụt rè, chưa mạnh dạn trong giao tiếp và <br /> sinh hoạt tập thể.<br /> 2.4. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động:<br /> Từ thực tế  quản lý tôi nhận thấy rằng kỹ năng sống của các em còn yếu là <br /> do nhiều nguyên nhân như: <br /> ­ Do đặc điểm lứa tuổi, do hoàn cảnh sống và môi trường tác động. <br /> ­ Nhiều em chưa được giáo dục kỹ  năng sống; do gia đình chưa quan tâm, <br /> các trường tiểu học chưa làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cho HS.<br /> ­ Lần đầu tiên các em phải sống xa gia đình, môi trường sống hoàn toàn xa lạ <br /> và mới mẻ từ bạn bè, thầy cô…<br /> 2.5. Phân tích đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra.<br /> Hàng năm nhà trường đã triển khai các văn bản chỉ  đạo của ngành, lên kế <br /> hoạch hoạt động và đã đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống vào nội dung giờ sinh  <br /> hoạt chủ nhiệm, giờ sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt tập thể do đội  <br /> thiếu niên tổ  chức.... Nhưng hiệu quả  và những tác động tích cực của các hoạt <br /> động còn hạn chế, đôi khi còn mang nặng hình thức, chưa thực sự hấp dẫn và lôi  <br /> cuốn đông đảo học sinh tham gia. <br /> Công tác chỉ  đạo hoạt động giáo dục kỹ  năng sống thường giao khoán cho  <br /> tổng phụ  trách đội trong việc tổ  chức các hoạt động mà chưa chú ý đến việc tư <br /> vấn tổ chức các hoạt động sao cho có hiệu quả. <br /> Việc phối hợp với Phụ  huynh học sinh hầu như  chỉ  là trao đổi thông qua <br /> điện thoại với giáo viên chủ  nhiệm, chưa quan tâm đến việc phối hợp với Phụ <br /> huynh học sinh để tổ chức các hoạt động giáo dục kỷ năng sống. <br /> <br /> <br /> 9 |          Lương Đức Thuận – Hiệu trưởng trường PTDTNT Krông Ana<br /> Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDT Nội trú<br /> <br /> Công tác kiểm tra đánh giá của lãnh đạo nhà trường về  hoạt động giáo dục <br /> kỹ  năng sống đối với giáo viên chủ  nhiệm còn lỏng lẻo, chưa sát sao; chưa có <br /> những quy định, tiêu chí bắt buộc chặt chẽ đối với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm. <br /> Xây dựng kế  hoạch hoạt động giáo dục kỹ  năng sống của ban giám hiệu <br /> mới chỉ  chung chung mà chưa cụ  thể  về  nội dung, thời gian, đối tượng, kinh phí,  <br /> lực lượng phối hợp. <br /> Việc chỉ  đạo cho các đoàn thể  phối kết hợp trong việc tổ  chức các hoạt  <br /> động giáo dục kỹ năng sống còn chưa chặt chẽ, thiếu về chiều sâu, chưa giao trách  <br /> nhiệm cụ thể rõ ràng nên các đoàn thể còn ỷ  lại, thờ ơ, chưa thực sự quan tâm và  <br /> phó mặc cho tổng phụ trách đội. <br /> Những tác động trên cho thấy những chuyển biến về nhận thức, thái độ  và <br /> hành vi kỹ  năng sống của học sinh vẫn chưa có sự  chuyển biến rõ rệt, dẫn đến  <br /> chất lượng giáo dục hạnh kiểm vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Qua tổng hợp kết quả <br /> giáo dục về hạnh kiểm và đánh giá về khả năng giao tiếp ứng xử của học sinh cho  <br /> thấy: <br /> Bảng 1: Kết quả xếp loại hạnh kiểm và đánh giá khả năng giao tiếp của học  <br /> sinh trong những năm mới chỉ đạo thực hiện: <br /> <br /> NĂM  TS HS XẾP  Khả  Thiếu  Học sinh bỏ học<br /> HỌC LOẠI  năng tự  tự tin <br /> HẠNH  tin  trong <br /> KIỂM trong  giao <br /> giao  tiếp<br /> tiếp<br /> TỐT KHÁ TB YẾU<br /> 2011­2012 150 70,0 18,0 12,0 0<br /> 2012­2013 152 76,3 15,8 7,9 0<br /> 2013­2014 156 69,9 23,1 7,0 0 46,1% 53,9% 02<br /> <br /> <br /> * Nhận xét: Qua bảng tổng hợp trên cho thấy kết quả  xếp loại hạnh kiểm  <br /> của học sinh và khả năng tự tin trong giao tiếp của học sinh có những chuyển biến  <br /> nhưng chưa rõ nét. Tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình hàng năm có giảm <br /> nhưng chưa đáng kể.<br /> Chất lượng các cuộc thi của nhà trường do ngành tổ  chức hiệu quả  chưa <br /> cao:<br /> <br /> 10 |          Lương Đức Thuận – Hiệu trưởng trường PTDTNT Krông Ana<br /> Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDT Nội trú<br /> <br /> 2.6. Nguyên nhân thực trạng:<br />  Đối tượng HS là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, đa số   ở  các buôn <br /> làng cách xa trung tâm huyện nên đa số  học sinh còn rụt rè, nhút nhát, chưa mạnh  <br /> dạn trong giao tiếp, thiếu kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết  <br /> vấn đề, kỹ năng đối phó với những khó khăn trong cuộc sống và khả năng tự phục <br /> vụ bản thân…<br /> Lãnh đạo nhà trường chưa thực sự quan tâm đến công tác giáo dục kỹ  năng  <br /> sống cho HS; các tổ chức đoàn thể phối kết hợp trong việc tổ chức các hoạt động <br /> còn chưa đều tay, kinh nghiêm tổ chức các hoạt động tập thể còn chưa nhiều, chưa  <br /> thực sự cuốn hút được học sinh tham gia. <br /> Tài liệu phục vụ  cho việc giáo dục kỹ  năng sống chưa phong phú; đội ngũ <br /> giáo viên làm công tác giáo dục kỹ  năng sống chưa qua trường lớp đào tạo hoặc <br /> chưa được tập huấn. <br /> Kinh phí hoạt động hoàn toàn phụ  thuộc vào ngân sách nhà nước nên chưa <br /> đáp ứng được nhu cầu tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học  <br /> sinh. Việc huy động nguồn xã hội hóa từ phía cha mẹ học sinh và các nhà hảo tâm, <br /> doanh nghiệp chưa thực hiện được. <br /> 3. Nội dung và hình thức của giải pháp.<br /> 3.1.Mục tiêu của giải pháp.<br /> Trang bị  cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ  và kỹ  năng phù hợp.  <br /> Trên cơ sở đó hình thành cho học sinh những hành vi thói quen lành mạnh, tích cực, <br /> loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và  <br /> hoạt động hàng ngày. <br /> Tạo cơ  hội thuận lợi để  học sinh thực hiện tốt quyền và bổn phận của  <br /> mình, phát triển hài hoà về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. <br /> Giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ  học sinh, học sinh hiểu rõ vai trò  <br /> của việc giáo dục kỹ  năng sống trong nhà trường, tầm quan trọng của kỹ  năng <br /> sống đối với học sinh. <br /> Xây dựng đội ngũ giáo viên chủ  nhiệm, tổng phụ  trách đội, tổ  quản lý nội  <br /> trú, nhân viên y tế, các tổ chức đoàn thể có năng lực, phẩm chất, kỹ năng tổ chức  <br /> các hoạt động tập thể, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đáp ứng <br /> yêu cầu về  người dạy đảm bảo thực hiện tốt vai trò tổ  chức, hướng dẫn, điều  <br /> khiển, định hướng và lôi cuốn học sinh tham gia, phát huy tính tích cực, chủ  động <br /> của học sinh. <br /> <br /> <br /> 11 |          Lương Đức Thuận – Hiệu trưởng trường PTDTNT Krông Ana<br /> Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDT Nội trú<br /> <br /> Nêu cao vai trò của anh chị phụ trách chi đội – Giáo viên chủ nhiệm lớp trong  <br /> việc đoàn kết, thống nhất và chỉ đạo thực hiện mọi hoạt động của lớp, chịu trách <br /> nhiệm trước nhà trường về công tác quản lý lớp học, trong đó có việc rèn luyện ý  <br /> thức đạo đức, nền nếp, nội quy, kỷ  luật và thực hiện nghiêm túc các hoạt động <br /> của nhà trường.<br /> Duy trì và đẩy mạnh được phong trào thi đua, tạo động lực kích thích hoạt <br /> động giáo dục kỹ năng sống trong trường thu được kết quả cao. <br /> 3.2.Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp.<br /> Từ  thực trạng trên, bản thân luôn trăn trở, nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi và <br /> tăng cường các giải pháp chỉ đạo giáo dục kĩ năng sống nhằm khắc phục hạn chế <br /> và nâng cao được hiệu quả của công tác này, từ đó góp phần nâng cao chất lượng  <br /> giáo dục toàn diện cho học sinh. Gồm 6 giải pháp cụ thể như sau:<br /> 3.2.1.Quán triệt và triển khai các văn bản chỉ  đạo của các cấp; kiện toàn  <br /> Ban chỉ đạo công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường.<br /> Tuyên truyền các văn bản chỉ  đạo và kế  hoạch giáo dục kỹ  năng sống tới  <br /> toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ  học sinh và học sinh, để  mọi người  <br /> thấy được việc tham gia các hoạt động giáo dục kỹ  năng sống sẽ  hỗ  trợ  tích cực  <br /> cho việc hình thành nhân cách học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện  <br /> học sinh. <br /> Tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức: trong các buổi họp hội đồng giáo <br /> dục, họp phụ huynh học sinh đầu năm, các giờ chào cờ, các hội thi tuyên truyền và <br /> trên các phương tiện thông tin đại chúng; thành lập Ban chỉ đạo công tác giáo dục <br /> kỹ  năng sống và phân công trách nhiệm cụ  thể  cho từng thành viên trong Ban chỉ <br /> đạo. <br /> 3.2.2. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức và phương pháp giáo dục kỹ  năng  <br /> sống cho đội ngũ giáo viên đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách đội và  <br /> các lực lượng tham gia. <br /> Lựa chọn cán bộ chủ chốt thực hiện nhiệm vụ giáo dục kỹ năng sống và tổ <br /> chức hoạt động đảm bảo một số tiêu chuẩn sau: năng lực tổ chức, khả năng diễn <br /> đạt tốt, yêu thích hoạt động, tâm huyết, yêu quí trẻ, thói quen làm việc có trách  <br /> nhiệm, có sức khỏe, tính linh hoạt, thích  ứng với tình huống mới, sáng tạo và đổi <br /> mới và đặc biệt có khả năng huy động các lực lượng tham gia hoạt động. <br /> Tổ  chức tập huấn cho cán bộ  cốt cán về  giáo dục kỹ  năng sống và tổ  chức  <br /> hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với các hình thức: <br /> <br /> <br /> <br /> 12 |          Lương Đức Thuận – Hiệu trưởng trường PTDTNT Krông Ana<br /> Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDT Nội trú<br /> <br /> Tạo điều kiện cho cá nhân tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc nội dung <br /> chương trình hoạt động giáo dục kỹ  năng sống do Bộ  GD&ĐT tạo, Sở  GD&ĐT,  <br /> Phòng GD&ĐT tổ chức. <br /> Tổ  chức chuyên đề  về  hoạt động giáo dục kỹ  năng sống, về  giáo dục đạo <br /> đức học sinh…Tổ  chức các buổi sinh hoạt chuyên môn trao đổi về  phương pháp <br /> giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, phương pháp giáo dục học sinh cá biệt. <br /> Chỉ  đạo Liên đội đẩy mạnh công tác bồi dưỡng năng lực quản lý, tổ  chức <br /> hoạt động của đội cờ  đỏ. Xây dựng đội cờ  đỏ  tự  quản, thường xuyên nhắc nhở,  <br /> kiểm tra việc rèn luyện đạo đức, hành vi của học sinh theo nội quy trường lớp đã  <br /> xây dựng. Bồi dưỡng năng lực giao tiếp, giao lưu, tạo sự tự tin trong đội ngũ nòng <br /> cốt của đội. <br /> Chủ động, bàn bạc, thống nhất biện pháp giáo dục kỹ năng sống với cha mẹ <br /> học sinh, để gia đình cùng tác động tạo thói quen giao tiếp ứng xử nhanh nhẹn, lễ <br /> phép, mạnh dạn và tự  tin hơn. Mời cha mẹ  học sinh tham gia các hoạt động để <br /> thấy các em tham gia nhiều hoạt động tập thể  thì mạnh dạn hơn trong giao tiếp, <br /> ứng xử; nói năng mạch lạc hơn, tự tin hơn, và có khả năng tổ chức tốt hơn. Từ đó  <br /> phụ huynh sẽ  thấy được vai trò của việc học, việc rèn kỹ  năng sống để  phối hợp <br /> với nhà trường trong việc giáo dục học sinh. <br />  3.2.3. Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục  <br /> kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ  <br /> Chí Minh.<br /> Hiệu trưởng nhà trường lựa chọn những giáo viên có trình độ  chuyên môn <br /> giỏi, khả năng quản lý tốt, nhiệt tình với công tác chủ nhiệm, có phương pháp chủ <br /> nhiệm tốt. <br /> Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, lập kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục <br /> ngoài giờ lên lớp trong năm học phù hợp với đối tượng học sinh với tình hình thực  <br /> tế  của lớp mình phụ  trách và cùng thời điểm với các ngày lễ  lớn trong năm học.  <br /> Giáo viên chủ  nhiệm xây dựng và báo cáo kế  hoạch hoạt động có sự  góp ý tham  <br /> mưu của tổng phụ trách đội, tổ  chủ  nhiệm, sự  tư  vấn và phê duyệt của ban giám  <br /> hiệu nhà trường và tiến hành thực hiện có hiệu quả. <br /> Chỉ đạo giáo viên chủ  nhiệm thường xuyên bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ  <br /> cán sự lớp có khả  năng điều khiển các hoạt động giáo dục kỹ  năng sống. Hướng  <br /> dẫn HS, cùng thiết kế các hoạt động của các chủ điểm giáo dục, tạo điều kiện để <br /> HS tự  đánh giá kết quả  hoạt động khi kết thúc mỗi chủ  điểm. Khen thưởng kịp  <br /> thời để khích lệ học sinh.<br /> <br /> <br /> 13 |          Lương Đức Thuận – Hiệu trưởng trường PTDTNT Krông Ana<br /> Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDT Nội trú<br /> <br />  Ban giám hiệu kết hợp cùng các đoàn thể tăng cường kiểm tra công tác chủ <br /> nhiệm lớp thông qua dự  giờ  thăm lớp, nghe báo cáo kết quả  hoạt động, kiểm tra <br /> giáo án, hồ sơ, báo cáo định kỳ. <br /> 3.2.4. Tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt  <br /> động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. <br /> Giáo dục kỹ  năng sống thông qua việc tích hợp vào nội dung các môn học  <br /> đặc biệt là môn giáo dục công dân, môn sinh học, môn địa lý, môn lịch sử… <br /> Đưa nội dung giáo dục kỹ  năng sống vào giờ  sinh hoạt dưới cờ  (chào cờ) <br /> như:<br /> Tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, sức khoẻ <br /> sinh sản vị  thành niên, phòng chống HIV, kỹ  năng  ứng xử  văn hoá…Đưa ra tình  <br /> huống về  các  đề  tài do nhà trường gợi ý trước có thể  là: chống bạo lực học  <br /> đường; xây dựng kỹ  năng giao tiếp với người lạ, kỹ năng từ  chối..; phòng chống <br /> ma túy, AIDS, Phòng chống đuối nước, tai nạn giao thông; biện pháp đảm bảo an  <br /> toàn vệ sinh thực phẩm, cách chăm sóc sức khoẻ trong những ngày nắng nóng hoặc <br /> trong mùa rét. Các hoạt động này thường diễn ra trong khoảng 10' ­ 15', và giao cho  <br /> giáo viên trình bày, tăng cường đối thoại với học sinh bằng cách đặt các câu hỏi <br /> yêu cầu HS trả  lời, thảo luận nhanh, chia sẻ những suy nghĩ của cá nhân với vấn  <br /> đề được gợi ý. <br /> Tổ chức các hội thi, các buổi nói chuyện truyền thống gắn với việc tổ chức  <br /> kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm học. <br /> Trong năm học, để chào mừng các ngày lễ  kỉ niệm của đất nước, bên cạnh <br /> các phong trào thi đua mang tính chuyên môn như: Hội giảng, thi đua giành nhiều <br /> điểm tốt, giữ  vở  sạch, viết chữ  đẹp…, Ban giám hiệu nhà trường luôn chỉ  đạo <br /> Liên đội kết hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể với nhiều <br /> nội dung phong phú, trong đó lồng ghép nội dung giáo dục kỹ  năng sống cho học  <br /> sinh như: <br /> Tổ chức sinh hoạt tập thể để giới thiệu truyền thống nhà trường, tổ chức và <br /> bộ máy, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; các điều kiện về cơ sở <br /> vật chất, phòng học, phòng bộ môn, thiết bị học tập; hướng dẫn học sinh chăm sóc  <br /> và sử  dụng các công trình phục vụ  cho các hoạt động trong nhà trường như: Thư <br /> viện, phòng truyền thống, sân chơi, bãi tập, nhà thi đấu thể dục thể thao, công trình <br /> nước và vệ sinh, bảo vệ môi trường, trang phục, đồ dùng học tập và rèn luyện của  <br /> học sinh khi đến trường; (tháng 8 hàng năm)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 14 |          Lương Đức Thuận – Hiệu trưởng trường PTDTNT Krông Ana<br /> Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDT Nội trú<br /> <br /> Thi tìm hiểu và tuyên truyền pháp luật về  an toàn giao thông nhân tháng an  <br /> toàn giao thông (Tháng 9 hàng năm); tổ  chức đêm hội trăng rằm: thi hóa trang chú  <br /> Cuội, chị Hằng, thi trình bày mâm ngũ quả, thi văn nghệ. <br /> Tổ  chức chuyên đề  phòng chống dịch bệnh, vệ  sinh an toàn thực phẩm,  <br /> phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước…(tháng 9)<br /> Tổ  chức đố  vui để  học với chủ  đề  “Bác Hồ  Kính yêu” và kỷ  năng mềm  <br /> (15/10).<br /> Thi viết báo tường và tổ  chức các phong trào thi đua trong học tập, tổ chức <br /> đêm   giao   lưu   văn   nghệ,   lễ   tri   ân   nhà   giáo   nhân   kỷ   niệm   ngày   Nhà   giáo   Việt <br /> Nam(20/11). <br /> Tổ  chức tuyên truyền về  truyền thống Quân đội nhân dân Việt nam, giao <br /> lưu, trò chuyện cùng các chú bộ  đội ở  Huyện đội, các bác cựu chiến binh trên địa  <br /> bàn Thị  trấn, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ… nhân ngày thành lập Quân đội nhân <br /> dân Việt Nam. <br /> Tổ  chức liên hoan tiếng hát dân ca và nhạc cụ  các dân tộc cấp trường và <br /> tham gia các cấp.<br /> Tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt nam, tặng quà cho học <br /> sinh nghèo nhân dịp tết nguyên đán.<br /> Tổ  chức hội chợ   ẩm thực nhân ngày học sinh, sinh viên Việt nam 9/01; tổ <br /> chức cho học sinh gói bánh chưng, chế  biến các món ăn trong bữa tiệc tất niên  <br /> hàng năm.<br /> Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, tham gia tết trông cây, chăm sóc bồn hoa <br /> cây cảnh, bảo vệ  môi trường…. tổ  chức buổi đố  vui với chủ  đề  “Phòng chống <br /> HIV/AIDS"; tổ chức buổi truyền thông về  “ Sức khoẻ sinh sản vị thành niên” cho  <br /> học sinh. <br /> Tổ  chức ngày hội thiếu niên tiếp bước lên đoàn nhân ngày 26/3 tạo không <br /> khí vui tươi của ngày hội Đoàn, qua đó giáo dục các em ý thức trách nhiệm của  <br /> mình đối với nhà trường, gia đình và xã hội; tổ chức mở lớp cảm tình đoàn và kết <br /> nạp đoàn viên mới.<br /> Chỉ  đạo Liên đội phát động phong trào ủng hộ  đồng bào bị  lũ lụt, chăm sóc  <br /> gia đình liệt sĩ (gia đình thầy Trần Ngọc Hoằng­GV của trường), phong trào nuôi <br /> heo đất tình thương từ đó hình thành trong tâm hồn các em lòng tương thân tương  <br /> ái, lá lành đùm lá rách, biết sẽ chia giúp đỡ mọi người trong khó khăn, hoạn nạn. <br /> <br /> <br /> <br /> 15 |          Lương Đức Thuận – Hiệu trưởng trường PTDTNT Krông Ana<br /> Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDT Nội trú<br /> <br /> Tổ  chức cho học sinh tham quan
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2