intTypePromotion=1

thiết kế hệ dẫn động băng tải, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
313
lượt xem
96
download

thiết kế hệ dẫn động băng tải, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn động cơ động cơ điện được dùng phổ biến trong các hệ dẫn động do nó có nhiều ưu điểm nổ bật như : kết cấu đơn giản , giá thành hạ,dễ bảo quản,làm việc tin cậy,dễ vận hành.Trong các loại động cơ điện thì động cơ điện ba pha không đồng bộ ngắn mạch có nhiều ưu điểm hơn cả.Vậy ta tiến hành chọn loại động cơ này qua các bước tính toán sau : - Công suất động cơ - Số vòng quay đồng bộ sơ bộ của động cơ - Các yêu cầu về momen mở...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ dẫn động băng tải, chương 1

  1. Ch-¬ng 1: Chän ®éng c¬ vµ ph©n phèi tØ sè truyÒn 1.1.Chän ®éng c¬ ®éng c¬ ®iÖn ®-îc dïng phæ biÕn trong c¸c hÖ dÉn ®éng do nã cã nhiÒu -u ®iÓm næ bËt nh- : kÕt cÊu ®¬n gi¶n , gi¸ thµnh h¹,dÔ b¶o qu¶n,lµm viÖc tin cËy,dÔ vËn hµnh.Trong c¸c lo¹i ®éng c¬ ®iÖn th× ®éng c¬ ®iÖn ba pha kh«ng ®ång bé ng¾n m¹ch cã nhiÒu -u ®iÓm h¬n c¶.VËy ta tiÕn hµnh chän lo¹i ®éng c¬ nµy qua c¸c b-íc tÝnh to¸n sau : - C«ng suÊt ®éng c¬ - Sè vßng quay ®ång bé s¬ bé cña ®éng c¬ - C¸c yªu cÇu vÒ momen më m¸y, qu¸ t¶i vµ ph-¬ng ph¸p l¾p ®Æt - 1.1.1.C«ng suÊt ®éng c¬: c¸c sè liÖu tÝnh to¸n ban ®Çu Lùc kÐo b¨ng t¶i VËn tèc b¨ng t¶i ®-êng kÝnh tang D F(N) v(m/s) (mm) 5000 0,62 340
  2. C«ng suÊt trªn trôc ®éng c¬ ®-îc tÝnh theo c«ng thøc (2.8) [1] : Pt Pct   Trong ®ã: Pct , Pt lµ c«ng suÊt cÇn thiÕt trªn trôc ®éng c¬ vµ c«ng suÊt tÝnh to¸n trªn m¸y c«ng t¸c, kW  lµ hiÖu suÊt truyÒn ®éng, gi¸ trÞ cña  ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2.9) [1] :   k .ol .tv . x .ot 2 Víi k ,ol ,tv , x ,ot :lµ hiÖu suÊt truyÒn ®éng cña c¸c bé truyÒn, F v c¸c cÆp æ trong hÖ thèng dÉn ®éng. C¨n cø, vµo s¬ ®å kÕt cÊu bé truyÒn vµ gi¸ trÞ hiÖu suÊt cña c¸c lo¹i bé truyÒn, c¸c cÆp æ theo b¶ng 2.3 [1] ta cã: - HiÖu suet khíp nèi trôc  k = 0,99 - HiÖu suÊt æ l¨n  ol = 0,99 - HiÖu suÊt bé truyÒn trôc vÝt víi tr-êng hîp kh«ng tù h·m z1= 2:  tv = 0,8 - HiÖu suÊt bé truyÒn xÝch  tx = 0,95 - HiÖu suÊt æ tr-ît  ot =0,99   koltv xot  0,99.0,99 2.0,8.0,95.0,99  0,74 2 Víi gi¶ thiÕt hÖ thèng dÉn ®éng b¨ng t¶i lµm viÖc æn ®Þnh víi t¶i träng kh«ng ®æi theo 2.11 [1] : F .v Pt  Plv  100
  3. Trong ®ã: F lµ lùc kÐo b¨ng t¶i, N v lµ vËn tèc b¨ng t¶i, m/s F .v 5000.0,62 Pt  Plv    3,1 kW 1000 1000 3,1 VËy : Pct   4,19 kW 0,74 1.1.2.Sè vßng quay ®ång bé s¬ bé: Sè vßng quay s¬ bé tÝnh theo c«ng thøc nsb=nlv.ut [ct 2.8] Trong ®ã: ut:tû sè truyÒn cña hÖ nlv:sè vßng quay lµm viÖc nlv ®-îc tÝnh theo c«ng thøc 2.16 [1] : 60000.v 60000.0,62 ntv    34,83 v/p  .D  .340 Trong ®ã: v lµ vËn tèc b¨ng t¶i, m/s D lµ ®-êng kÝnh tang quay, mm theo c«ng thøc 2.15 ta cã tØ sè tæng cña hÖ ut ut=un.uh Trong ®ã : un,uh : lµ tØ sè truyÒn cña tõng bé truyÒn ngoµi vµ hép gi¶m tèc Theo b¶ng 2.4 [1] ta cã thÓ chän chän s¬ bé ®-îc: TØ sè truyÒn s¬ bé cña hép gi¶m tèc utv= 15 TØ sè truyÒn cña bé truyÒn xÝch ux = 2,5 VËy tØ sè truyÒn toµn bé cña hÖ thèng dÉn ®éng 2.15 [1] : ut  ulv .u x  15.2,5  37,5
  4. Tõ c¸c gi¸ trÞ nlv vµ ut ta cã sè vßng quay s¬ bé cña ®éng c¬: nsb  nlv .ut  34,83.37,5  1306 v/p VËy ta cã thÓ chän sè vßng quay ®ång bé cña ®éng c¬ ndb = 1500 v/p 1.1.3.Chän ®éng c¬: C¨n cø vµo gi¸ trÞ Pct, ndb cña §C ®· ®-îc x¸c ®Þnh ë trªn, cã xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn: Pdc  Pct ndb  n sb Theo b¶ng P1.2 [1] lo¹i §C ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña bé truyÒn lµ lo¹i DK51-4 víi c¸c th«ng sè kü thuËt ®-îc tr×nh bµy trong b¶ng 1 d-íi ®©y: B¶ng 1. Th«ng sè kü thuËt cña ®éng c¬ Th«ng sè Gi¸ trÞ Ký hiÖu ®éng c¬ DK51-4 C«ng suÊt ®éng c¬ [ 4,5 kW] HÖ sè cos  0,85 Sè vßng quay [ 1440 v/p] Tk/Tdn 1,4 Khèi l-îng [ 84 kg] §-êng kÝnh trôc [ 35 mm] 1.1.4. Ph©n phèi tØ sè truyÒn: Tõ gi¸ trÞ thùc cña sè vßng quay ®éng c¬ ta cã thÓ tÝnh ®-îc chÝnh x¸c tØ sè truyÒn toµn bé cña hÖ thèng: ndc 1425 ut    40,9 nlv 34,83 Chän un=ux=2,5 [b¶ng 2.4[1]]
  5. ut ta cã: ut=uh.un  uh   utv un Chän ux= 2,5 vËy tØ sè truyÒn cña bé truyÒn trôc vÝt thùc tÕ lµ ut 40,9 uh  utv    16,36 un 2,5 C«ng suÊt, sè vßng quay, momen xo¾n trªn c¸c trôc ®éng c¬ 1.2.1.C«ng suÊt trªn c¸c trôc: C«ng suÊt trªn trôc lµm viÖc(trôc tang): Plv  3,1 kW C«ng suÊt trªn trôc 2: Plv 3,1 P2    3,3 kW  x .ot 0,95.0,99 C«ng suÊt trªn trôc 1: P2 3,3 P1    4,17 kW ol .tv 0,99.0,80 1.2.2.Sè vßng quay trªn c¸c trôc: Sè vßng quay trªn trôc 1: n1  ndc  1440 v/p Sè vßng quay trªn trôc 2: n1 1440 n2    88,72 v/p utv 16,36 Sè vßng quay trªn trôc lµm viÖc: n2 88,72 nlv    35,49 v/p ux 2,5 1.2.3.Momen xo¾n trªn c¸c trôc: Momen xo¾n trªn trôc 1: P 4,17 T1  9,55.106. 1  9,55.106.  27655,21 Nmm n1 1440
  6. Momen xo¾n trªn trôc 2: P2 3,3 T2  9,55.106.  9,55.106.  355218,66 Nmm n2 88,72 Momen xo¾n trªn trôc lµm viÖc: Plv 3,1 Tlv  9,55.106.  9,55.106.  834178,64 Nmm nlv 35,49 C¸c gi¸ trÞ momen xo¾n, c«ng suÊt, sè vßng quay, tØ sè truyÒn ®-îc tr×nh bµy trong b¶ng 2 d-íi ®©y. B¶ng 2. C«ng suÊt, tØ sè truyÒn, momen xo¾n, sè vßng quay trªn c¸c trôc Trôc 1 2 Lµm viÖc u - 16,36 2,5 - P (kW) 4,17 3,3 3,1 n (v/p) 1440 88,72 34,49 T (Nmm) 27655,21 355218,66 834178,64
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2