intTypePromotion=1

thiết kế hệ dẫn động băng tải, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
117
lượt xem
30
download

thiết kế hệ dẫn động băng tải, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ các giá trị đường kính để xác định được ở trên ta có thể tính toán kết cấu then để cố định các chi tiết quay theo phương tiếp tuyến. Loại then được sử dụng ở đây là then bằng. Căn cứ vào giá trị đường kính trục tại vị trí lắp then và bảng 9.1a [1] ta có thể xác định các thông số của từng then. Cụ thể là:Trong quá trình làm việc then thường phải chịu ứng suất dập và ứng suất cắt, dẫn đến hỏng mối ghép then. Chính vì vậy, sau khi xác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ dẫn động băng tải, chương 5

  1. Chương 5: X¸c ®Þnh ®-êng kÝnh c¸c ®o¹n trôc vµ kÕt cÊu trôc §Ó x¸c ®Þnh ®-îc ®-êng kÝnh c¸c ®o¹n trôc vµ tõ ®ã cã thÓ ®Þnh ra c¸c kÕt cÊu trôc, tr-íc hÕt ta ph¶i tÝnh to¸n lùc t¸c dông lªn c¸c æ l¨n dùa trªn c¸c th«ng sè ®· cã cña trôc nh- sau: l11= 284 mm l21= 132 mm l12= 80 mm l22= 66 mm l13= 142mm l23= 205 mm FX13= Ft1= 773,8 N FX22= Ft2= 2691 N FY13= Fr1= 1022,4 N FY22= Fr2= 1022,4 N FZ13= Fa1= 2691 N FZ22= Fa2=773,8 N Fx12= Frk= 233,7 N Fx23= Fr cos̉̉60o= 2278 N Fy23= Fr sin60o= 3946 N Gi¸ trÞ lùc t¸c dông lªn c¸c æ l¨n ®-îc tÝnh to¸n th«ng qua c¸c ph-¬ng tr×nh c©n b»ng lùc vµ c©n b»ng momen tõ ®ã ta cã: FY10= 511,2 N FY20= 511,2 N FY11= 511,2 N FY21= 511,2 N FX10= 78,9 N FX20= 1219 N FX11= 452,2 N FX21= 1706 N §Ó x¸c ®Þnh ®-êng kÝnh cña trôc t¹i c¸c tiÕt diÖn bÊt k× ta sö dông c¸c c«ng thøc 10.15, 10.16, 10.17 [1] : M j  M yj  M xj 2 2 M tdj  M 2  0,75.T j2 j M tdj dj  3 0,1.  Voi   =63 MPa
  2. B¶ng 5. Gi¸ trÞ momen t-¬ng ®-¬ng vµ ®-êng kÝnh trôc cña bé truyÒn Trôc I Trôc II Mtd0 30311 0 Mtd1 0 459168 Mtd2 23950 323190 Mtd3 96321 321295 d0 16,88 0 d1 0 41,7 d2 15,6 37 d3 24,8 37 Trong ®ã,    63MPa . Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ kÕt hîp víi yÕu tè vÒ ®é bÒn ta chän gi¸ trÞ ®-êng kÝnh nh- sau: d10= d11= 30 mm d20= d21= 45 mm d12= 22 mm d22= 48 mm d13= 35 mm d23= 40 mm
  3. Trôc I Fy10 Fx13 Fy11 Fz13 2 0 3 1 Fx10 Fx12 Fy13 l12 l13 Fx11 l11 63031 Nmm 30311 Nmm Mx My 72835 Nmm T 27655 Nmm Φ22 H7/k6 Φ35 Φ30 k6
  4. Trôc II Fy20 Fy23 0 2 1 Fx23 3 Fy22 Fx22 Fx20 Fx21 Fy21 l22 Fx22 l21 l23 Mx 81063Nmm 328032 Nmm My 110290Nmm T 112822Nmm 288058Nmm 371000Nmm Φ45 Φ48 H7/k6 Φ45 H9/k6 Φ40H7/k6 k6
  5. Tõ c¸c gi¸ trÞ ®-êng kÝnh ®· x¸c ®Þnh ®-îc ë trªn ta cã thÓ tÝnh to¸n kÕt cÊu then ®Ó cè ®Þnh c¸c chi tiÕt quay theo ph-¬ng tiÕp tuyÕn. Lo¹i then ®-îc sö dông ë ®©y lµ then b»ng. C¨n cø vµo gi¸ trÞ ®-êng kÝnh trôc t¹i vÞ trÝ l¾p then vµ b¶ng 9.1a [1] ta cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña tõng then. Cô thÓ lµ: B¶ng 6. Th«ng sè h×nh häc cña then b h t1 t2 lt d c Sè then Then khíp 6 6 3,5 2,8 40 14 6 1 nèi Then b¸nh vÝt 12 8 5 3,3 50 80 24 1 Then ®Üa xÝch 10 8 5 3,3 32 95 29 2 Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc then th-êng ph¶i chÞu øng suÊt dËp vµ øng suÊt c¾t, dÉn ®Õn háng mèi ghÐp then. ChÝnh v× vËy, sau khi x¸c ®Þnh ®-îc c¸c th«ng sè cña then ta cÇn kiÓm nghiÖm then vÒ ®é bÒn dËp vµ ®é bÒn c¾t theo c¸c c«ng thøc 9.1, 9.2 [1]: 2T d    d  d .l t .h  t1  2T c    c  d .lt .b Trong ®ã: T lµ momen xo¾n trªn trôc, Nmm  d   100MPa lµ øng suÊt dËp cho phÐp ®èi víi mèi ghÐp then trong tr-êng hîp may¬ lµm b»ng thÐp chÞu t¶i träng va ®Ëp nhÑ.  c   60MPa lµ øng suÊt c¾t cho phÐp ®èi víi tr-êng hîp then lµm b»ng thÐp chÞu t¶i träng va ®Ëp nhÑ. §Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn bÒn cña then ë vÞ trÝ trôc l¾p ®Üa xÝch ta sö dông 2 then bè trÝ c¸ch nhau 1800. Tõ c¸c gi¸ trÞ trªn ta cã thÓ thÊy
  6. r»ng tÊt c¶ c¸c mèi ghÐp then ®Òu ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn bÒn dËp vµ bÒn c¾t.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2