intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 11

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
290
lượt xem
110
download

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích sử dụng Dùng để báo hiệu cho các phương tiện đang cùng hoạt động trên đường biết xe đi phía trước đang phanh. b. Kết cấu của đèn phanh. Gồm: Thân 3 và kính khuyếch tán 1. Thân làm bằng chất dẻo đen có loa hình parabol. Kính khuyếch tán làm bằng chất dẻo có màu đỏ. Phần trên và giữa của kính khuyếch tán có bộ phận hoàn ánh sáng 9. Kính khuyếch tán bắt chặt vào các đèn bằng sáu vít 8 qua tấm đệm cao su 2. Bóng đèn phanh có công suất lớn (Bóng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 11

  1. Chương 11: M¹ch ®Ìn phanh a. Môc ®Ých sö dông Dïng ®Ó b¸o hiÖu cho c¸c ph-¬ng tiÖn ®ang cïng ho¹t ®éng trªn ®-êng biÕt xe ®i phÝa tr-íc ®ang phanh. b. KÕt cÊu cña ®Ìn phanh. Gåm: Th©n 3 vµ kÝnh khuyÕch t¸n 1. Th©n lµm b»ng chÊt dÎo ®en cã loa h×nh parabol. KÝnh khuyÕch t¸n lµm b»ng chÊt dÎo cã mµu ®á. PhÇn trªn vµ gi÷a cña kÝnh khuyÕch t¸n cã bé phËn hoµn ¸nh s¸ng 9. KÝnh khuyÕch t¸n b¾t chÆt vµo c¸c ®Ìn b»ng s¸u vÝt 8 qua tÊm ®Öm cao su 2. Bãng ®Ìn phanh cã c«ng suÊt lín (Bãng A24-21) cã thÓ ph¸t s¸ng c¶ khi xe ch¹y ban ngµy. H×nh 7..37. KÕt cÊu ®Ìn phanh c. C«ng t¾c ®Ìn phanh *. VÞ trÝ:
  2. §Ìn phanh ®-îc bè trÝ sau xe cã c-êng ®é ¸nh s¸ng lín ®Ó ban ngµy cã thÓ nh×n thÊy ®-îc. §iÒu khiÓn ®Ìn b»ng c«ng t¾c ®Ìn phanh. C«ng t¾c ®Ìn phanh tuú thuéc vµo truyÒn ®éng phanh (c¬ khÝ, khÝ nÐn, hay dÇu) mµ cã kÕt cÊu kiÓu c¬ khÝ hay kiÓu h¬i. C«ng t¾c ®Ìn phanh l¾p trong xi lanh cña hÖ thèng truyÒn ®éng thuû lùc cña c¬ cÊu phanh. *. KÕt cÊu: 1. Mµng dÇu 2. Kho¶ng chøa dÇu 3. Lß xo 4. CÇn tiÕp ®iÓm ®éng. 5. Mµng ¸p lùc dÇu. 6. Th©n H×nh 7.38. C«ng t¾c ®Ìn phanh d. S¬ ®å m¹ch ®Ìn phanh C«ng t¾c ®Ìn phanh H×nh 3.10: M¹ch ®Ìn phanh
  3. H×nh 7.39. M¹ch ®Ìn phanh
  4. e. Nguyªn lý ho¹t ®éng. Khi ng-êi l¸i xe t¸c ®éng vµo cÇn ®¹p phanh lµm c«ng t¸c S16 ®ãng, khi ®ã cã dßng ®iÖn ®i: (+) ¾c quy  cäc 30  cÇu ch× F14  c«ng t¸c S16  cäc 54 qua ®Ìn phanh sau H10 vµ H11  m¸t (- ) ¾c quy. Hai ®Ìn phanh s¸ng. 7.9.10. M¹ch ®Ìn dõng nh¸y a. Ph¹m vi sö dông Sö dông khi xe dõng ®ç trªn ®-êng. §Ó b¸o hiÖu cho c¸c ph-¬ng tiÖn cïng tham gia giao th«ng trªn ®-êng biÕt cã xe ®ang dõng, ®ç (®Æc biÖt vµo ban ®ªm). b. S¬ ®å m¹ch ®iÖn.
  5. H×nh 7.40: M¹ch ®Ìn dõng nh¸y G c. Nguyªn lý ho¹t ®éng. Khi xe ho¹t ®éng trªn ®-êng ®Ó b¸o hiÖu cho ng-êi vµ ph-¬ng tiÖn tham gia giao th«ng kh¸c biÕt xe ®· dõng h¼n th× ph¶i cÇn ®Õn hÖ thèng ®Ìn b¸o (chÝnh lµ ®Ìn b¸o dõng nh¸y H740 ) nh- trªn h×nh vÏ. Khi ng-êi l¸i xe t¸c ®éng vµo c«ng t¾c S1 ë nÊc 1, m¹ch ®iÖn ®-îc khÐp kÝn,dßng ®iÖn trong m¹ch ®i tõ: (+) ¾c quy  cäc 30  cÇu ch× F13  cäc 30 cña c«ng t¾c S1  cäc 49  vµo r¬le G  H5  cäc 31  (-) ¾c quy: Bãng ®Ìn H5 s¸ng nhÊp nh¸y do dßng qua r¬le G bÞ ®ãng ng¾t liªn tôc theo mét tÇn sè nhÊt ®Þnh (60 – 120 lÇn/ phót).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2