intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 2

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
318
lượt xem
174
download

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống quang học của đèn pha Dây tóc của đèn là vật có kích thước rất nhỏ so với kích thước của đèn nên có thể coi nó như là một điểm sáng. Điểm sáng được đặt ở tiêu cự của choá phản chiếu Parabôn. Các chùm tia sáng của điểm sáng sau khi phản chiếu qua choá đèn sẽ đi song song với trục quang học. để có thể chiếu sáng đều khắp mặt đường các chùm tia sáng phải đi hơi lệch xang hai bên đường, vấn đề này do kính khuếch tán của đèn đảm nhiệm....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 2

  1. Chương 2: §Ìn pha 7.2.1. HÖ thèng quang häc cña ®Ìn pha D©y tãc cña ®Ìn lµ vËt cã kÝch th-íc rÊt nhá so víi kÝch th-íc cña ®Ìn nªn cã thÓ coi nã nh- lµ mét ®iÓm s¸ng. §iÓm s¸ng ®-îc ®Æt ë tiªu cù cña cho¸ ph¶n chiÕu Parab«n. C¸c chïm tia s¸ng cña ®iÓm s¸ng sau khi ph¶n chiÕu qua cho¸ ®Ìn sÏ ®i song song víi trôc quang häc. ®Ó cã thÓ chiÕu s¸ng ®Òu kh¾p mÆt ®-êng c¸c chïm tia s¸ng ph¶i ®i h¬i lÖch xang hai bªn ®-êng, vÊn ®Ò nµy do kÝnh khuÕch t¸n cña ®Ìn ®¶m nhiÖm. HÖ thèng quang häc cña ®Ìn pha ®-îc giíi thiÖu trªn ( h×nh 7.3) vµ c¸c ®-êng t-îng tr-ng cña c¸c chïm tia s¸ng øng víi nÊc chiÕu xa ( nÊc pha ). KÝnh khuÕch t¸n sÏ h-íng c¸c chïm tia s¸ng ra hai bªn ®Ó chiÕu s¸ng hÕt bÒ réng cña mÆt ®-êng vµ kho¶ng ®Êt lÒ ®-êng, cßn phÇn tia s¸ng h-íng xuèng d-íi ®Ó chiÕu s¸ng kho¶ng ®-êng s¸t ngay ®Éu xe. a b H×nh 7.3: HÖ thèng quang häc cña ®Ìn pha
  2. a-NÊc pha b- NÊc cèt - H×nh d¸ng d©y tãc trong ®Ìn pha cã ý nghÜa quan träng nã th-êng ®-îc uèn cong ®Ó chiÕm mét thÓ tÝch nhá. - Bãng ®Ìn pha ®-îc b¾t cè ®Þnh «t« sao cho mÆt ph¼ng qua ch©n c¸c d©y tãc ë vÞ trÝ n»m ngang. Cßn d©y tãc ë c¸c bãng ®Ìn b¶n ®ång hå, ®Ìn hiÖu ( ®Ìn hËu, ®Ìn phanh, ®Ìn b¸o rÏ) ®-îc bè trÝ theo ®-êng th¼ng nªn kh«ng thÓ dïng ®-îc cho ®Ìn pha. 2. CÊu t¹o cña ®Ìn pha vµ bãng ®Ìn S¬ ®å cÊu t¹o chung cña ®Ìn pha: H×nh 7.4: §Ìn pha th¸o, l¾p ®-îc H×nh 7.5: §Ìn pha kh«ng th¸o, l¾p ®-îc 1.Cho¸ ®Ìn 2.§Öm 1.kÝnh khuyÕch t¸n 3.Bãng ®Ìn 4.§ui ®Ìn 2.Cho¸ ®Ìn 5.VÝt ®iÒu 6.Vá ®Ìn 3.L-íi ch¾n 7.Vá hÖ thèng qh 8.VÝt ®iÒu chØng 4.§ui ®Ìn
  3. 9.KÝnh khuyÕch t¸n 10.Vßng nÑp 5.Bãng ®Ìn pha – cèt 6.Bãng ®Ìn khÝch th-íc CÊu t¹o cña ®Ìn pha gåm 3 phÇn chÝnh: Cho¸ ®Ìn; Bãng ®Ìn vµ KÝnh khuyÕch t¸n. Chãa ®Ìn: - Cho¸ ®Ìn ®-îc dËp b»ng thÐp l¸ vµ ®-îc phñ bªn trong mét líp kim lo¹i ph¶n chiÕu. ChÊt ph¶n chiÕu th-êng lµ Cr«m, B¹c, Nh«m. - Cr«m t¹o ra líp cøng vµ tr¬ xong hÖ sè ph¶n chiÕu kÐm 60 %. - B¹c cã hÖ sè ph¶n chiÕu cao 90 % nh-ng l¹i mÒm dÔ bÞ x-íc nÕu nh- lau chïi kh«ng cÈn thËn sau mét thêi gian lµm viÖc sÏ tèi mµu do oxy ho¸. - Nh«m cã hÖ sè ph¶n chiÕu cao 90 % nã ®-îc phun lªn líp phñ s½n theo ph-¬ng ph¸p tÜnh ®iÖn trong ®iÒu kiÖn ch©n kh«ng. Líp nh«m rÊt bãng nh-ng còng dÔ bÞ x©y s¸t. Do ®ã kÕt cÊu ®Ìn pha lo¹i nµy ph¶i sao cho kh«ng cã vËt g× ch¹m ®Õn. Do tÝnh n¨ng vµ tÝnh kinh tÕ nªn ng-êi ta th-êng sö dông nh«m trong líp phñ cho¸ ®Ìn. HiÖn nay ng-êi ta sö dông c¸c lo¹i cho¸ ®Ìn kh¸c nhau, sau ®©y giíi thiÖu mét sè cho¸ ®Ìn hay dïng: +Cho¸ ®Ìn parabol(h×nh 7.6) víi lo¹i chãa ®Ìn nµy th× ¸nh s¸ng t¹i tiªu ®iÓm F tíi chãa ®Ìn vµ ®-îc ph¶n x¹ thµnh chïm tia s¸ng song song. H×nh 7.6: cho¸ ®Ìn parabol
  4. + Chãa ®Ìn h×nh elÝp: (h×nh 7.7) víi lo¹i nµy chïm tia s¸ng ®i tõ nguån s¸ng(bãng ®Ìn) F1 ®-îc ph¶n x¹ vµ héi tô t¹i tiªu ®iÓm F2. H×nh 7.7: Chãa ®Ìn h×nh elÝp + Lo¹i chãa ®Ìn h×nh elÝp víi l-íi ch»n h×nh parapol: H×nh 7.8: Cho¸ ®Ìn pha h×nh elÝp víi l-íi ch¾n parapol
  5. Víi lo¹i nµy d-íi t¸c dông cña tÊm ch¾n th× chïm s¸ng tõ F1 qua tÊm ch¾n héi tô t¹i F2. Chïm tia s¸ng ®i tiÕp qua l-íi ch¾n parapol t¹o thµnh chïm s¸ng song song qua kÝnh khuyÕch t¸n ®-îc kÝnh khuyÕch t¸n ph©n kú chïm tia s¸ng(F2cña chãa ®Ìn trïng víi tiªu ®iÓm l-íi parabol).
  6. + Lo¹i chãa ®Ìn 4 khoang( H×nh 7. 9) H×nh 7.9: Cho¸ ®Ìn bèn khoang -Bãng ®Ìn: Bãng ®Ìn pha ph¶i cã ®Çu chuÈn vµ dÊu ®Ó l¾p vµo ®Ìn ®óng vÞ trÝ tøc lµ d©y tãc s¸ng xa ph¶i n»m ë tiªu cù cña cho¸ víi ®é chÝnh x¸c 0,25mm, ®iÒu kiÖn nµy ®-îc ®¶m b¶o nhê tai ®Ìn. Tai ®Ìn ®-îc hµn trùc tiÕp vµo ®Çu chuÈn cña ®u«i bãng ®Ìn vµ cã chç khuyÕt ( dÊu ) ®Ó ®¶m b¶o khi l¾p kh«ng sai vÞ trÝ. Trªn ®Ìn pha cã vÝt ®iÒu chØnh ®Ó h-íng phÇn tö quang häc cña ®Ìn pha theo mÆt ph¼ng th¼ng ®øng vµ mÆt ph¼ng ngang nh»m chØnh ®óng h-íng cña chïm tia s¸ng. HiÖn nay viÖc chÕ t¹o c¸c bãng ®Ìn pha lµ kh«ng th¸o, l¾p ®-îc ( mét khèi ), cho¸ ®Ìn cã tr¸ng nh«m vµ kÝnh khuÕch t¸n cña ®Ìn ®-îc hµn liÒn víi nhau t¹o thµnh buång ®Ìn vµ ®-îc hót hÕt khÝ ra. C¸c d©y tãc ®-îc ®Æt trong buång ®Ìn vµ còng hµn kÝn víi cho¸, chØ cßn ®Çu d©y lµ ®-îc ®-a ra ngoµi. Nh- vËy toµn bé hÖ thèng quang häc cña pha c¶ bãng ®Ìn ®-îc hµn thµnh mét khèi kÝn. ¦u ®iÓm chñ yÕu cña kÕt cÊu nµy lµ bé phËn quang häc ®-îc b¶o vÖ tèt khái bôi bÈn vµ c¸c ¶nh h-ëng cña m«i tr-êng, c¸c chÊt ho¸ häc. V× vËy tuæi thä cña c¸c d©y tãc ®Ìn nµy t¨ng vµ
  7. mÆc dï gi¸ thµnh cña c¸c phÇn tö quang häc kh¸ cao. Nh-ng chóng kh«ng ph¶i ch¨m sãc kü thuËt vµ gi÷ nguyªn c¸c ®Æc tÝnh quang häc trong suèt thêi gian sö dông. Sau khi cã lo¹i ®Ìn nµy ng-êi ta tiÕn hµnh s¶n suÊt c¸c lo¹i ®Ìn pha d-íi d¹ng th¸o, l¾p côm c¸c phÇn tö quang häc thay thÕ cho lo¹i kh«ng th¸o. Trong c¸c kÕt cÊu th¸o l¾p côm phÇn tö quang häc, cho¸ kim lo¹i ®-îc tr¸ng nh«m vµ ®-îc l¾p chÆt víi kÝnh khuÕch t¸n b»ng c¸ch miÕt gËp ®Çu hoÆc bãp gËp c¸c r¨ng c-a ë miÖng cho¸. Bãng ®Ìn ®-îc l¾p vµo phÝa sau. KÕt cÊu th¸o, l¾p côm kh¸ thuËn lîi trong sö dông vµ dÔ thay thÕ kÝnh khuÕch t¸n khi vì.
  8. *KÝnh khuyÕch t¸n: H×nh bªn giíi thiÖu kÝnh khuyÕch t¸n kÝnh khuyÕch t¸n bao gåm nh÷ng thÊu kÝnh vµ l¨ng kÝnh thuû tinh silicat hoÆc thuû tinh h÷u c¬ bè trÝ trªn mét mÆt cong. HÖ sè thèng qua vµ hÖ sè ph¶n x¹ cña bÒ mÆt bé khuyÕch t¸n b»ng 0,74- 0,83 vµ 0,9-0,14. chïm tia s¸ng tõ bé phËn ph¶n x¹ tíi sau khi ®i H×nh 7.10: KÝnh khuyÕch t¸n qua kÝnh khuyÕch t¸n sÏ ®-îc khuyÕch t¸n ra ngoµi víi gãc lín h¬n. Qua c¸c l¨ng kÝnh vµ thÊu kÝnh chïm tia s¸ng ®-îc ph©n bè trong c¸c mÆt ph¼ng víi gãc nghiªng tõ 180- 200 so víi trôc quang häc nhê ®ã ng-êi l¸i nh×n râ ®-êng h¬n.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản