intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 3

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
259
lượt xem
143
download

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Loại đèn bình thường : cấu tạo của nó gồm bầu đèn, cực điện, dây tóc kiểu lò xo bằng vôn fram. Trong đèn pha bình thường vẫn còn nhược điểm: khi chế tạo trong đèn chỉ có khí trơ loại bình thường, không có khí halogen và sợi tóc làm bằng vật liệu vôn fram nên bóng loại này thường không sáng lắm và sau một thời gian làm việc nhanh bị mờ đi. Do nhược điểm trên mà ngày nay người ta không sử dụng loại đèn này nhiều mà thay vào đó là loại đèn halogen....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 3

  1. Chương 3: C¸c lo¹i ®Ìn pha * Lo¹i ®Ìn pha b×nh th-êng(h×nh 7. 11) §Ìn pha halogen §Ìn pha th-êng H×nh 7.11: §Ìn pha th-êng vµ ®Ìn Halogen Lo¹i ®Ìn b×nh th-êng : cÊu t¹o cña nã gåm bÇu ®Ìn, cùc ®iÖn, d©y tãc kiÓu lß xo b»ng v«n fram. Trong ®Ìn pha b×nh th-êng vÉn cßn nh-îc ®iÓm: khi chÕ t¹o trong ®Ìn chØ cã khÝ tr¬ lo¹i b×nh th-êng, kh«ng cã khÝ halogen vµ sîi tãc lµm b»ng vËt liÖu v«n fram nªn bãng lo¹i nµy th-êng kh«ng s¸ng l¾m vµ sau mét thêi gian lµm viÖc nhanh bÞ mê ®i. Do nh-îc ®iÓm trªn mµ ngµy nay ng-êi ta kh«ng sö dông lo¹i ®Ìn nµy nhiÒu mµ thay vµo ®ã lµ lo¹i ®Ìn halogen.
  2. *Lo¹i bãng ®Ìn Halogen: ®-îc chÕ t¹o b»ng mét lo¹i thuû tinh ®Æc biÖt trong ®ã cã sîi tãc tungsten trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o, khi hót kh«ng khÝ ra khái bãng ng-êi ta cho vµo mét l-îng khÝ hologen khÝ nµy cã t¸c dông: khi tãc bãng ®Ìn ®-îc ®èt ch¸y ë nhiÖt ®é cao, c¸c phÇn tö cña sîi tãc tungsten bÞ bèc h¬i b¸m vµo mÆt kÝnh g©y mê kÝnh vµ lµm gi¶m tuæi thä sîi tãc. Nh-ng nhê cã khÝ halogen c¸c phÇn tö sîi tãc sÏ liªn kÕt víi khÝ halogen chÊt liªn kÕt nµy sÏ quay l¹i sîi ®èt ë vïng nhiÖt ®é cao vµ liªn kÕt nµy bÞ ph¸ vì(c¸c phÇn tö sÏ b¸m trë l¹i 7.12. Bãng ®Ìn Halogen H×nh sîi tãc)t¹o nªn mét qu¸ tr×nh khÐp kÝn vµ bÒ mÆt cho¸ ®Ìn kh«ng bÞ mê ®i, tuæi thä d©y tãc bãng ®Ìn ®-îc n©ng nªn cao. §Ó cã ®-îc hai lo¹i chïm tia s¸ng xa vµ gÇn trong mét ®Ìn pha ng-êi ta th-êng sö dông bãng ®Ìn cã hai d©y tãc. Mét d©y tãc cña bãng ®Ìn ®-îc bè trÝ ë tiªu cù cña cho¸ ( d©y tãc chiÕu s¸ng xa ) vµ mét d©y tãc kh¸c cã c«ng suÊt nhá h¬n ( 45 – 55 ) W ®-îc bè trÝ ngoµi tiªu cù (d©y tãc chiÕu s¸ng gÇn ). B»ng c¸ch cho dßng ®iÖn ®i vµo d©y tãc nµy hay d©y tãc kia ng-êi l¸i cã thÓ chuyÓn ®Ìn pha sang nÊc chiÕu s¸ng xa ( nÊc pha ) hay chiÕu s¸ng gÇn ( nÊc cèt ). C¸c lo¹i bãng ®Ìn hai d©y tãc th«ng th-êng lµ lo¹i bãng hÖ Ch©u ¢u vµ hÖ Ch©u Mü. a, §Ìn pha hÖ Ch©u ¢u. ë lo¹i nµy sîi d©y tãc chiÕu s¸ng xa ®-îc bè trÝ ë tiªu cù cña cho¸ ®Ìn, cßn d©y tãc chiÕu s¸ng gÇn cã d¹ng th¼ng ®-îc bè trÝ ë phÝa tr-íc tiªu cù cao h¬n trôc quang häc, phÝa d-íi sîi tãc chiÕu s¸ng gÇn cã miÕng ph¶n chiÕu nhá.
  3. D©y tãc chiÕu s¸ng xa do bè trÝ ë tiªu cù cña cho¸ ®Ìn nªn chïm tia s¸ng ph¶n chiÕu sÏ h-íng theo trôc quang häc vµ chiÕu s¸ng kho¶ng ®-êng xa phÝa tr-íc xe. D©y tãc chiÕu s¸ng gÇn do bè trÝ phÝa tr-íc tiªu cù nªn chïm tia s¸ng tõ d©y tãc ®Ìn h¾t lªn cho¸ ®Ìn ph¶n chiÕu d-íi mét gãc nhá t¹o thµnh nh÷ng chïm tia s¸ng chÕch vÒ phÝa trôc quang häc. MiÕng ph¶n chiÕu ng¨n kh«ng cho c¸c chïm tia s¸ng tõ d©y tãc chiÕu s¸ng gÇn h¾t xuèng nöa d-íi cña cho¸ ®Ìn.
  4. Do ®ã c¸c chïm tia s¸ng ph¶n chiÕu ®Òu h-íng vÒ phÝa d-íi vµ kh«ng h¾t vµo m¾t ng-êi l¸i xe ch¹y ng-îc chiÒu. ®-îc thÓ hiÖn ë h×nh d-íi: H×nh 7.13: §Ìn pha hÖ ch©u ©u b, §Ìn pha hÖ Ch©u Mü. ë lo¹i nµy c¸c d©y tãc chiÕu s¸ng xa vµ gÇn cã h×nh d¹ng gièng nhau vµ bè trÝ c¹nh nhau. Nh-ng d©y tãc chiÕu s¸ng xa (phÝa d-íi ) bè trÝ trªn mÆt ph¼ng cña trôc quang häc, cßn d©y tãc chiÕu s¸ng gÇn ( phÝa trªn ) n»m lÖch lªn phÝa trªn cña trôc quang häc. Chïm tia s¸ng tõ d©y tãc chiÕu s¸ng gÇn ph¶n chiÕu tõ vïng trong cña cho¸ ®Ìn vµ h¾t xuèng, cßn c¸c tia s¸ng ph¶n chiÕu tõ vµnh khuyªn c¾t ngang qua tiªu cù víi c¸c ®iÓm sÏ song song víi trôc quang häc vµ c¸c tia s¸ng ph¶n chiÕu tõ vµnh ngoµi cho¸ ®Ìn vµ sÏ h¾t lªn. Tuy vËy phÇn c¬ b¶n cña chïm tia s¸ng bÞ h¾t xuèng d-íi vµ nh- vËy t¸c dông cña lo¹i ®Ìn pha nµy gÇn gièng lo¹i ®Ìn pha hÖ Ch©u ¢u. xong nã cã mét phÇn chïm tia s¸ng bÞ h¾t ngang vµ h¾t lªn, v× vËy danh giíi gi÷a vïng tèi vµ vïng s¸ng kh«ng râ rÖt. c, §Ìn pha cã chïm ¸nh s¸ng gÇn ®èi xøng. ThÓ hiÖn râ ë lo¹i ®Ìn ch©u mü h×nh d-íi:
  5. H×nh 7.14: §Ìn pha hÖ ch©u mü ë lo¹i nµy d©y tãc chiÕu s¸ng gÇn cã d¹ng th¼ng vµ ®-îc bè trÝ h¬i lÖch vÒ phÝa trªn vµ phÝa bªn cña trôc quang häc. Nhê ®ã mµ chïm tia s¸ng gÇn sÏ ®-îc h¾t vÒ phÝa d-íi vµ xang ph¶i ®¶m b¶o soi s¸ng t¨ng c-êng cho phÝa ph¶i mÆt ®-êng vµ gi¶m c-êng ®é chiÕu s¸ng ë phÝa tr¸i mÆt ®-êng n¬i cã ph-¬ng tiÖn giao th«ng ch¹y ng-îc chiÒu. Thùc tÕ c¸c bãng ®Ìn hai sîi tãc ®· gi¶m ®-îc lo¸ m¾t trong tr-êng hîp c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y ng-îc chiÒu nhau. Do ®ã chóng ®-îc sö dông réng r·i trªn «t« xong nã kh«ng kh¾c phôc h¼n ®-îc hiÖn t-îng lo¸ m¾t l¸i xe khi c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y ng-îc chiÒu, chóng cßn cã nh÷ng nh-îc ®iÓm sau: Kh«ng kh¾c phôc ®-îc h¼n hiÖn t-îng lo¸ m¾t ®ång thêi gi¶m kho¶ng chiÕu s¸ng khi chuyÓn xang nÊc chiÕu gÇn v× vËy buéc ph¶i gi¶m tèc ®é khi hai xe gÆp nhau. §ßi hái ph¶i ®Æt vµ ®iÒu chØnh ®Ìn chÝnh x¸c. VÉn g©y ra hiÖn t-îng lo¸ m¾t khi xe ch¹y trªn ®-êng gå ghÒ hoÆc xe ch¹y bÞ dao ®éng m¹nh.
  6. d, §Ìn pha cã chïm ¸nh s¸ng gÇn kh«ng ®èi xøng. Do nh-îc ®iÓm cña lo¹i ®Ìn pha cã chïm ¸nh s¸ng gÇn ®èi xøng lµ khi sö dông vÉn cßn g©y ra hiÖn t-îng lo¸ m¾t buéc lßng khi hai ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y ng-îc chiÒu ph¶i gi¶m tèc ®é. Ngµy nay vÊn ®Ò t¨ng vËn tèc vµ t¨ng mËt ®é cña ph-¬ng tiÖn vËn t¶i trªn ®-êng ®ßi hái ph¶i c¶i thiÖn vÊn ®Ò chiÕu s¸ng cho c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i. ë Ch©u ¢u sö dông chïm ¸nh s¸ng gÇn kh«ng ®èi xøng ( ®Ìn cèt kh«ng ®èi xøng ). Kh¸c víi lo¹i ®Ìn pha trªn ë lo¹i nµy miÕng ph¶n chiÕu bÞ c¾t v¸t vÒ bªn tr¸i ®i mét gãc 15 nhê ®ã mµ gianh giíi gi÷a vïng tèi vµ vïng s¸ng sÏ ®i ngang chØ ë nöa tr¸i cña chïm tia s¸ng cßn ë nöa ph¶i sÏ ®i h¬i chÕch lªn trªn mét gãc 15. Nhê c¸ch ph©n bè ¸nh s¸ng gÇn nh- vËy mµ bªn ph¶i ®-êng ®-îc chiÕu s¸ng kho¶ng réng vµ xa h¬n so víi bªn tr¸i, cßn møc lo¸ m¾t cho c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y ng-îc chiÒu còng gi¶m. ë Mü l¹i dïng hÖ chiÕu s¸ng 4 ®Ìn. Trªn «t« th-êng l¾p 4 ®Ìn pha ®-êng kÝnh nhá theo tõng ®«i mét ë phÝa tr-íc xe. Trong ®ã 2 ®Ìn pha phÝa trong ( ®Ìn chiÕu xa) cã c«ng suÊt 37,5 W d©y tãc n»m ë phÝa tiªu cù cña cho¸ ®Ìn, cßn 2 ®Ìn phÝa ngoµi ®-îc l¾p bãng ®Ìn 2 d©y tãc sao cho d©y tãc chiÕu s¸ng gÇn cã c«ng suÊt 50 W n»m ë tiªu cù cña cho¸ ®Ìn cßn d©y tãc chiÕu xa cã c«ng suÊt 37,5 W n»m ngoµi tiªu cù cña cho¸ ®Ìn. C¸c ®Ìn chiÕu xa ( chiÕu s¸ng kho¶ng ®-êng xa ) phÝa tr-íc vµ ®Ó chiÕu s¸ng tèt ®o¹n gÇn ®Çu xe vµ lÒ ®-êng cÇn ph¶i bËt thªm d©y tãc ¸nh s¸ng khuÕch t¸n xa cña hai ®Ìn ngoµi. Nh- vËy ®Ó cã ®-îc ¸nh s¸ng xa ph¶i bËt cïng mét lóc 4 ®Ìn pha víi tæng c«ng suÊt 150 W. Cßn ®Ó cã ®-îc
  7. ¸nh s¸ng gÇn chØ cÇn bËt 2 ®Ìn ngoµi víi tæng c«ng suÊt 100 W. HÖ 4 ®Ìn pha cña Mü b¶o ®¶m vÖt s¸ng dµi trong c¶ hai tr-êng hîp chiÕu xa vµ chiÕu gÇn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản