intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 5

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
271
lượt xem
120
download

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi xe chạy trong sương mù việc chiếu sáng bằng đèn pha thông thường không thỏa mãn, vì ánh sáng từ đèn pha phát ra phản chiếu trở lại từ các hạt sương mù và tạo thành một màng sáng làm loá mắt người lái xe. Các đèn sương mù khác các đèn pha thông thường ở quy luật ánh sáng đặc biệt, chùm ánh sáng khuyếch tán theo dải rộng một mặt phẳng ngang và trúc xuống các đèn này thường có tính khuyếch tán màu vàng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 5

  1. Chương 5: M¹ch ®Ìn s-¬ng mï Khi xe ch¹y trong s-¬ng mï viÖc chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn pha th«ng th-êng kh«ng tháa m·n, v× ¸nh s¸ng tõ ®Ìn pha ph¸t ra ph¶n chiÕu trë l¹i tõ c¸c h¹t s-¬ng mï vµ t¹o thµnh mét mµng s¸ng lµm lo¸ m¾t ng-êi l¸i xe. C¸c ®Ìn s-¬ng mï kh¸c c¸c ®Ìn pha th«ng th-êng ë quy luËt ¸nh s¸ng ®Æc biÖt, chïm ¸nh s¸ng khuyÕch t¸n theo d¶i réng mét mÆt ph¼ng ngang vµ tróc xuèng c¸c ®Ìn nµy th-êng cã tÝnh khuyÕch t¸n mµu vµng. a. S¬ ®å nguyªn lý H×nh 7.17: M¹ch ®Ìn s-¬ng mï
  2. b. KÕt cÊu m¹ch ®iÖn E11: §Ìn kÝch th-íc tr¸i tr-íc S18: C«ng t¾c ®Ìn E12: §Ìn kÝch th-íc tr¸i sau S19: C«ng t¾c pha cèt E13: §Ìn kÝch th-íc ph¶i tr-íc S20: C«ng t¾c ®Ìn xin v-ît E14: §Ìn kÝch th-íc ph¶i sau S23: C«ng t¾c ®Ìn s-¬ng mï E15: §Ìn pha tr¸i F18,F19,F20,F21,F24,F25: CÇu ch× E16: §Ìn pha ph¶i G2: ¾c quy E17: §Ìn s-¬ng mï tr¸i H12: §Ìn b¸o pha E18: §Ìn s-¬ng mï ph¶i H13:§Ìn b¸o pha s-¬ng mï sau E19: §Ìn s-¬ng mï sau K5: R¬le ®Ìn s-¬ng mï c. Nguyªn lý lµm viÖc Dßng ®iÖn ®Ìn cèt: (+)30 ¾c quy  30 c«ng t¾c ®Ìn S18  56 c«ng t¾c ®Ìn S18  56b c«ng t¾c ®Ìn S19  cÇu ch× F20  56b ®Ìn pha E15 vµ E16  31. BËt c«ng t¾c ®Ìn s-¬ng mï ë nÊc1 lóc ®ã cã dßng ®iÒu khiÓn cña R¬le ®Ìn s-¬ng mï. (+)30 ¾c quy  30 c«ng t¾c ®Ìn S18  56R c«ng t¾c ®Ìn S18  83 c«ng t¾c ®Ìn s-¬ng mï S23  83a c«ng t¾c ®Ìn s-¬ng mï
  3. S23  85 r¬le s-¬ng mï K5  86 r¬le s-¬ng mï K5  56a ®Ìn pha E16  31. Cuén hót cña r¬le cã ®iÖn lµm tiÕp ®iÓm ®ãng khi ®ã cã dßng lµm viÖc qua ®Ìn pha s-¬ng mï. (+)30 ¾c quy  cÇu ch× F25  30 r¬le  87 r¬le  ®Ìn s-¬ng mï E17vµ E18  31. Trong s-¬ng mï ®Ó râ kÝch th-íc cña xe bËt c«ng t¾c ®Ìn s-¬ng mï ë nÊc 2 khi ®ã c¶ 4 ®Ìn s-¬ng mï ë c¶ tr-íc sau ®Òu s¸ng m¹ch ®iÖn ®Ìn pha s-¬ng mï ®i nh- trªn. M¹ch ®iÖn ®Ìn s-¬ng mï phÝa sau: 58R  83 c«ng t¾c ®Ìn s-¬ng mï S23  83b c«ng t¾c S23  ®Ìn s-¬ng mï sau E19 vµ ®Ìn b¸o H13  31 7.6. M¹ch ®Ìn b¸o dõng (kÝch th-íc) Xe chuyÓn ®éng trong ®ªm tèi cÇn cã c¸c ®Ìn giíi h¹n kÝch th-íc(chiÒu dµi, chiÒu réng, chiÒu cao), soi s¸ng biÓn sè b¶ng ®iÒu khiÓn. §Ìn dõng ®Ó b¸o cho xe kh¸c biÕt xe ®ang dõng… §Ìn kÝch th-íc th-êng ®-îc bè trÝ ë tai xe( phÝa trªn mòi xe ®èi víi xe kh¸ch) th«ng th-êng kÝnh cã mµu tr¾ng hoÆc vµng ®èi víi ®Ìn phÝa tr-íc, cßn mµu ®á ë phÝa sau. Mçi «t« ph¶i dïng Ýt nhÊt 4 ®Ìn kÝch th-íc: hai tr-íc, hai sau ë «t« hiÖn nay cßn bè trÝ ®Ìn kÝch th-íc ngay trong ®Ìn pha chÝnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2