intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 7

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
316
lượt xem
161
download

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay trên ôtô thường sử dụng các bóng đèn pha phụ Halogen bên trong loại bóng dèn này, ngoài khí trơ còn có thêm khí halogen hoặc hợp chất của chúng với Brôm. Đèn Halogen có kích thước nhỏ hơn các đèn dây tóc thông thường, có độ chói cao hơn (nhiệt độ dây tóc 3600oK) không có hiện tượng bốc hơi vônphram trong bóng đèn. Việc sử dụng đèn pha phụ Halogen có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an toàn giao thông. Nhưng việc sử dụng đèn cũng cần phải chú ý đảm bao không gây...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 7

  1. Chương 7: M¹ch ®Ìn pha kÐp cã sö dông ®Ìn pha phô halogen Ngµy nay trªn «t« th-êng sö dông c¸c bãng ®Ìn pha phô Halogen bªn trong lo¹i bãng dÌn nµy, ngoµi khÝ tr¬ cßn cã thªm khÝ halogen hoÆc hîp chÊt cña chóng víi Br«m. §Ìn Halogen cã kÝch th-íc nhá h¬n c¸c ®Ìn d©y tãc th«ng th-êng, cã ®é chãi cao h¬n (nhiÖt ®é d©y tãc 3600oK) kh«ng cã hiÖn t-îng bèc h¬i v«n- phram trong bãng ®Ìn. ViÖc sö dông ®Ìn pha phô Halogen cã ý nghÜa quan träng trong ®¶m b¶o an toµn giao th«ng. Nh-ng viÖc sö dông ®Ìn còng cÇn ph¶i chó ý ®¶m bao kh«ng g©y chãi m¾t ng-êi l¸i xe ng-îc chiÒu, sö dông hîp lý nguån ®iÖn cã.1. KÕt cÊu a. S¬ ®å nguyªn lý
  2. H×nh 7..21: M¹ch ®Ìn pha kÐp cã sö dông ®Ìn pha phô halogen b. KÕt cÊu m¹ch S18: C«ng t¾c ®Ìn F20…F23: CÇu ch× E15: §Ìn pha tr¸i S19: C«ng t¾c ®Ìn pha cèt E16: §Ìn pha ph¶i K: R¬le pha phô S20: C«ng t¾c nh¸y pha E40: §Ìn pha phô tr¸i H12: §Ìn b¸o pha E50: §Ìn pha phô ph¶i G2: ¾c quy lµ nguån ®iÖn n¨ng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i c. Nguyªn lý lµm viÖc - Khi muèn bËt c¶ 4 ®Ìn pha ng-êi l¸i xe bËt kho¸ ®iÖn ë nÊc 2 vµ c«ng t¾c chuyÓn ®æi ë nÊc pha dßng ®iÖn trong m¹ch (+)30 ¾c quy  30 c«ng t¾c ®Ìn S18  56 c«ng t¾c ®Ìn S18  56 c«ng t¾c chuyÓn ®æi pha cèt S19  56a c«ng t¾c S19  86 R¬le ®Ìn pha phô  85 R¬le ®Ìn pha phô  31 - Cuén hót r¬le cã ®iÖn tiÕp ®iÓm ®ãng khi ®ã cã dßng ®iÖn qua ®Ìn pha phô (+)30¾c quy  cÇu ch× F50  88a R¬le K  88R¬le  §Ìn pha phô E40,E50  31
  3. - Khi c«ng t¾c pha cèt ë nÊc cèt chØ cã hai d©y tãc cèt s¸ng c¸c d©y tãc ®Ìn pha t¾c. 7.8. Mét sè m¹ch ®iÖn xe ford laser 7.8.1. M¹ch ®Ìn pha cèt a. KÕt cÊu H×nh7.22. M¹ch ®Ìn pha cèt Headlightswitch: C«ng t¾c ®Ìn; Headrelay: R¬le ®Ìn pha cèt; E1 – 02: §Ìn pha cèt bªn tr¸i; E1 – 03: §Ìn pha cèt bªn ph¶i; Head R, Head L: CÇu ch×; 81: M¹ch ®Ìn trÇn; 82: M¹ch ®Ìn dõng; 83: M¹ch ®Ìn s-¬ng mï; 65: M¹ch ®Ìn b¸o cèt trªn b¶ng t¸p l«; Battery: ¾c quy
  4. b. Nguyªn lý BËt c«ng t¾c HEADLIGHT tõ OFF vÒ nÊc 2 ®Ó nèi m¸t cuén hót cña r¬le pha cèt lóc nµy tiÕp ®iÓm r¬le pha cèt ®ãng. NÕu c«ng t¾c pha cèt ë (bªn ph¶i) vÞ trÝ HI th× nèi m¸t kÝn m¹ch pha ®Ìn pha s¸ng. NÕu c«ng t¾c pha cèt ë vÞ trÝ LO th× kÝn m¹ch cèt ®Ìn cèt s¸ng. Khi xe ch¹y ban ngµy ®Ìn pha cèt kh«ng s¸ng. 7.8.2. M¹ch ®Ìn s-¬ng mï a. KÕt cÊu H×nh 7.23: M¹ch ®Ìn s-¬ng mï
  5. E 2 – 01: R¬le ®Ìn s-¬ng mï; E 2 – 03: C«ng t¾c ®Ìn s-¬ng mï; E 2 – 02: §Ìn s-¬ng mï; Battery: ¾c quy; FOG 15 A, MAIN 100 A: CÇu ch×; 67: M¹ch ®Ìn chiÕu s¸ng b¶ng t¸p l«; G: Nèi m¸t; 83: §Ìn s-¬ng mï; b. Nguyªn lý Khi muèn ®Ìn s-¬ng mï s¸ng, ng-êi l¸i xe bËt c«ng t¾c ®Ìn s-¬ng mï Front FOGLIGHT SWITCH. Khi ®ã cuén hót r¬le s-¬ng mï ®-îc nèi m¸t, cã dßng ®iÒu khiÓn r¬le. Tõ cäc 83  FOG LIGHT SWITCH 9  M¸t Cuén hót r¬le cã dßng ®iÖn sÏ hót lµm tiÕp ®iÓm ®ãng dßng ®iÖn qua ®Ìn s-¬ng mï (+) ¾c quy  cÇu ch× chÝnh MAIN  cÇu ch× ®Ìn s-¬ng mï fog  r¬le Front FOG LIGHT RELAY  ®Ìn s-¬ng mï Front FOG LIGHT E2  2  M¸t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản