intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

136
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chồng giao thức báo hiệu số 7 được chuẩn hoá bởi ITU-T và ANSI cho phép kết nối bất kỳ nhà cung cấp nào trên bất cứ mạng nào. Được phát triển và ứng dụng từ những năm 80 của thế kỷ 20, hệ thống báo hiệu số 7 với nhiều ưu điểm nổi bật của mình đã đem lại cho ngui sử dụng nhiều tiện ích như nâng cao chất lượng dịch vụ, độ tin cậy và các dịch vụ mới…, cũng như đã và đang đem đến cho các nhà khai thác và quản lý mạng những...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 4

  1. Ch-¬ng 4 Tæng quan vÒ hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 Ngµy nay, hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 ®-îc x¸c ®Þnh nh- lµ mét kü thuËt c¬ b¶n vµ rÊt quan träng ®Ó truyÒn t¶i th«ng tin b¸o hiÖu gi÷a c¸c m¹ng tho¹i di ®éng vµ cè ®Þnh, c¸c m¹ng gãi còng nh- lµ gi÷a c¸c m¹ng th«ng minh. Chång giao thøc b¸o hiÖu sè 7 ®-îc chuÈn ho¸ bëi ITU-T vµ ANSI cho phÐp kÕt nèi bÊt kú nhµ cung cÊp nµo trªn bÊt cø m¹ng nµo. §-îc ph¸t triÓn vµ øng dông tõ nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kû 20, hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 víi nhiÒu -u ®iÓm næi bËt cña m×nh ®· ®em l¹i cho ng-êi sö dông nhiÒu tiÖn Ých nh- n©ng cao chÊt l-îng dÞch vô, ®é tin cËy vµ c¸c dÞch vô míi…, còng nh- ®· vµ ®ang ®em ®Õn cho c¸c nhµ khai th¸c vµ qu¶n lý m¹ng nh÷ng kho¶n lîi nhuËn khæng lå. GÇn ®©y, IP ®· næi lªn nh- lµ mét sù thay thÕ hiÖu qu¶ vµ chi phÝ thÊp cho hÖ thèng SS7 trong viÖc truyÒn t¶i th«ng tin b¸o hiÖu trong m¹ng thÕ hÖ míi NGN, cho phÐp c¸c nhµ khai th¸c m¹ng qu¶n lý sù t¨ng tr-ëng vµ gi¶m chi phÝ trong khi vÉn tháa m·n c¸c nhu cÇu vÒ c¸c dÞch vô míi cña kh¸ch hµng. Sö dông IP nh- lµ mét c¬ chÕ truyÒn t¶i b¸o hiÖu cho phÐp hÖ thèng m¹ng ®¸p øng ®-îc víi sù bïng næ nhu cÇu vÒ b¨ng th«ng t¹o ra bëi øng dông míi. T¹i cïng mét thêi ®iÓm, IP lµ mét sù lùa chän hiÖu qu¶ h¬n b¸o hiÖu sè 7 truyÒn thèng, cho phÐp c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña hä. Tuy nhiªn, nh- ®· ®Ò cËp ë ch-¬ng tr-íc, trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lªn m¹ng NGN, v× nhiÒu lý do kü thuËt vµ kinh tÕ mµ chóng ta kh«ng thÓ ngay lËp tøc thay thÕ vµ lo¹i bá c¬ së h¹ tÇng m¹ng hiÖn
  2. t¹i. TriÓn khai m¹ng NGN, chóng ta ph¶i tiÕn hµnh tõng b-íc, vµ ph¶i tÝnh ®Õn viÖc t-¬ng thÝch víi m¹ng hiÖn t¹i. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ chóng ta kh«ng thÓ thay thÕ ngay b¸o hiÖu SS7 b»ng c«ng nghÖ IP mµ ph¶i tÝnh ®Õn mét gi¶i ph¸p cho phÐp truyÒn t¶i b¸o hiÖu sè 7 trªn nÒn m¹ng míi – trªn nÒn IP. Tr-íc khi xem xÐt kü vÊn ®Ò truyÒn t¶i b¸o hiÖu sè 7 qua m¹ng NGN, ch-¬ng nµy ®-îc dµnh ®Ó t×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò tæng quan vµ c¬ b¶n nhÊt cña hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7. 2.1 Giíi thiÖu chung vÒ b¸o hiÖu vµ hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 Trong m¹ng viÔn th«ng, b¸o hiÖu ®-îc coi lµ mét ph-¬ng tiÖn ®Ó chuyÓn th«ng tin vµ c¸c lÖnh tõ ®iÓm nµy ®Õn ®iÓm kh¸c. C¸c th«ng tin vµ c¸c lÖnh nµy cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh thiÕt lËp, gi¸m s¸t vµ gi¶i phãng cuéc gäi. Th«ng th-êng b¸o hiÖu ®-îc chia lµm hai lo¹i : B¸o hiÖu ®-êng thuª bao vµ b¸o hiÖu liªn tæng ®µi. B¸o hiÖu ®-êng thuª bao lµ b¸o hiÖu gi÷a c¸c m¸y ®Çu cuèi tøc lµ gi÷a m¸y ®iÖn tho¹i vµ tæng ®µi néi h¹t. B¸o hiÖu liªn tæng ®µi lµ b¸o hiÖu gi÷a c¸c tæng ®µi víi nhau. B¸o hiÖu liªn tæng ®µi gåm hai lo¹i: B¸o hiÖu kªnh riªng CAS (Channel Associated Signalling) vµ b¸o hiÖu kªnh chung CCS (Common Channel Signalling). B¸o hiÖu kªnh riªng lµ hÖ thèng b¸o hiÖu trong ®ã b¸o hiÖu n»m trong kªnh tiÕng hoÆc trong mét sè kªnh cã liªn quan chÆt chÏ víi kªnh tiÕng. HÖ thèng b¸o hiÖu nµy cã nh-îc ®iÓm lµ tèc ®é thÊp, dung l-îng th«ng tin bÞ h¹n chÕ, chÝnh v× vËy mµ kh«ng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña c¸c dÞch vô míi.
  3. B¸o hiÖu kªnh chung lµ hÖ thèng b¸o hiÖu trong ®ã b¸o hiÖu n»m trong mét kªnh t¸ch biÖt víi c¸c kªnh tiÕng vµ kªnh b¸o hiÖu nµy ®-îc sö dông chung cho mét sè l-îng lín c¸c kªnh tiÕng. Trong b¸o hiÖu CCS, th«ng tin b¸o hiÖu cÇn truyÒn ®-îc t¹o thµnh c¸c ®¬n vÞ tÝn hiÖu gäi lµ c¸c gãi sè liÖu. Ngoµi c¸c th«ng tin vÒ b¸o hiÖu, trong ®¬n vÞ b¸o hiÖu cßn cã c¸c chØ thÞ vÒ kªnh tiÕng vµ c¸c th«ng tin ®Þa chØ, th«ng tin ®iÒu khiÓn lçi, th«ng tin qu¶n trÞ vµ vËn hµnh m¹ng. HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 (CCS7 hay SS7) lµ mét hÖ thèng b¸o hiÖu kªnh chung ®-îc Héi ®ång t- vÊn vÒ §iÖn b¸o vµ §iÖn tho¹i quèc tÕ (CCITT, nay lµ ITU – T) ®-a ra nh÷ng n¨m 79/80, ®-îc thiÕt kÕ tèi -u cho m¹ng quèc gia vµ quèc tÕ sö dông trung kÕ sè. Tèc ®é cña ®-êng b¸o hiÖu ®¹t 64kbps. Trong thêi gian nµy, m« h×nh tham chiÕu c¸c hÖ thèng më OSI còng ®· ®-îc ph¸t triÓn t-¬ng ®èi hoµn chØnh vµ ®-îc ¸p dông cho b¸o hiÖu sè 7. HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 ®-îc thiÕt kÕ kh«ng nh÷ng chØ cho ®iÒu khiÓn thiÕt lËp, gi¸m s¸t c¸c cuéc gäi ®iÖn tho¹i mµ c¶ c¸c dÞch vô phi tho¹i, víi c¸c -u ®iÓm sau ®©y :  Tèc ®é cao : thêi gian thiÕt lËp gäi gi¶m ®Õn nhá h¬n 1s trong hÇu hÕt c¸c tr-êng hîp.  Dung l-îng lín : mçi ®-êng b¸o hiÖu cã thÓ mang b¸o hiÖu cho ®Õn vµi tr¨m cuéc gäi ®ång thêi.  §é tin cËy cao : b»ng c¸ch sö dông c¸c tuyÕn dù phßng, m¹ng b¸o hiÖu cã thÓ ho¹t ®éng víi ®é tin cËy cao.  TÝnh kinh tÕ : so víi hÖ thèng b¸o hiÖu truyÒn thèng, hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 cÇn rÊt Ýt thiÕt bÞ b¸o hiÖu.
  4.  TÝnh mÒm dÎo : hÖ thèng gåm rÊt nhiÒu tÝn hiÖu, do vËy cã thÓ sö dông cho nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau, ®¸p øng ®-îc víi sù ph¸t triÓn cña m¹ng trong t-¬ng lai. 2.2 CÊu tróc hÖ thèng m¹ng b¸o hiÖu sè 7 2.2.1 C¸c thµnh phÇn chÝnh cña m¹ng b¸o hiÖu sè 7 2.2.1.1 §iÓm b¸o hiÖu (Signalling Points) M¹ng b¸o hiÖu sè 7 ho¹t ®éng song song víi m¹ng truyÒn t¶i. KiÕn tróc m¹ng b¸o hiÖu sè 7 ®Þnh nghÜa ba tËp c¸c node gäi lµ c¸c ®iÓm b¸o hiÖu (SPs), ®-îc kÕt nèi víi nhau bëi c¸c tuyÕn b¸o hiÖu. Mçi mét ®iÓm b¸o hiÖu SP ®-îc ph©n biÖt víi nhau bëi mét m· ®iÓm b¸o hiÖu nhÞ ph©n duy nhÊt. Tuú theo vÞ trÝ cña nã cã thÓ lµ m· ®iÓm gèc OPC (Originating Point Code) hay m· ®iÓm ®Ých DPC (Destination Point Code). H×nh 2.1 C¸c thµnh phÇn cña m¹ng b¸o hiÖu sè 7 - §iÓm chuyÓn m¹ch dÞch vô (Service Switching Point – SSP) SSP ®-îc kÕt hîp víi c¸c node chuyÓn m¹ch cña m¹ng truyÒn t¶i vµ lµ giao diÖn gi÷a m¹ng b¸o hiÖu sè 7 vµ m¹ng truyÒn t¶i. Trong m¹ng truyÒn t¶i ®-îc ®iÒu khiÓn bëi b¸o hiÖu sè 7, tÊt c¶ c¸c tæng ®µi, kÓ c¶ tæng ®µi trung t©m vµ qu¸ giang, ®Òu ®-îc kÕt nèi tíi m¹ng b¸o hiÖu sè 7 th«ng qua c¸c SSP. Mét SSP chØ kÕt nèi trùc
  5. tiÕp víi c¸c nèt gÇn kÒ vµ viÖc liªn l¹c víi c¸c ®iÓm b¸o hiÖu xa phô thuéc hoµn toµn vµo kh¶ n¨ng ®¸nh ®Þa chØ vµ ®Þnh tuyÕn cña m¹ng. VÒ mÆt vËt lý, SSP lµ mét m¸y tÝnh t¹o ra c¸c b¶n tin ®Ó göi ®Õn c¸c thµnh phÇn kh¸c cña m¹ng b¸o hiÖu sè 7 vµ nhËn c¸c b¶n tin tr¶ lêi. - §iÓm chuyÓn tiÕp b¸o hiÖu (Signal Transfer Point) STP lµ c¸c node chuyÓn m¹ch cã thªm chøc n¨ng biªn dÞch nh·n ®Þnh tuyÕn vµ ®Þnh tuyÕn l-u l-îng m¹ng SS7 gi÷a c¸c SP kh«ng kÒ nhau. STP còng ®Þnh tuyÕn c¸c b¶n tin SS7 ®Õn c¸c §iÓm ®iÒu khiÓn dÞch vô (Service Control Point – SCP) mµ t¹i ®ã l-u gi÷ c¬ së d÷ liÖu. Toµn bé qu¸ tr×nh th«ng tin trong m¹ng SS7 ®Òu ®-îc thùc hiÖn qua STP ngay c¶ ®èi víi c¸c node kÒ nhau. Cuèi cïng, STP cung cÊp c¸c dÞch vô gateway, ph©n phèi vµ nhËn c¸c cuéc gäi SS7 tõ c¸c m¹ng kh¸c, bao gåm c¶ c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô quèc tÕ vµ v« tuyÕn mµ cã thÓ triÓn khai SS7 mét c¸ch kh¸c nhau. Trong thùc tÕ, STP th-êng ®-îc triÓn khai theo tõng cÆp ®Ó n©ng cao hiÖu n¨ng hÖ thèng vµ ®é tin cËy cña m¹ng. - §iÓm ®iÒu khiÓn dÞch vô (Service Control Point) SCP cho phÐp truy nhËp vµo c¬ së d÷ liÖu th«ng tin cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m¹ng, th-êng lµ biªn dÞch sè vµ chØ dÉn øng dông, nh-ng còng bao gåm ngµy cµng nhiÒu c¸c d÷ liÖu cÇn thiÕt cho c¸c dÞch vô v« tuyÕn vµ th«ng minh. C¸c STP cã thÓ truy nhËp nh÷ng d÷ liÖu nµy th«ng qua c¸c tuyÕn kh«ng ph¶i lµ cña SS7, vÝ dô nh- X.25, vµ tr¶ l¹i th«ng tin cho ®Þnh tuyÕn cuéc gäi gi÷a c¸c SSP, kÕt hîp sè quay víi ®Ých ®Õn thùc tÕ, cung cÊp h-íng dÉn ®Ó chuyÓn tiÕp cuéc gäi..v.v.. SCP còng cho phÐp kÕt nèi tíi c¸c thµnh phÇn m¹ng th«ng minh nh- HÖ thèng qu¶n lý dÞch vô vµ
  6. Ngo¹i vi th«ng minh. SCP th-êng ®-îc dù phßng kÐp ®Ó n©ng cao hiÖu n¨ng hÖ thèng vµ ®é tin cËy cña m¹ng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2