intTypePromotion=1

thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 5

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
285
lượt xem
67
download

thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 5

  1. Chöông 5: THIEÁT KEÁ NGUYEÂN COÂNG 1. Nguyeân coâng 1: Gia coâng loãã (4) A. Choïn trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng Böôùc 1: khoeùt thoâ baèng dao khoeùt coù gaén maûnh hôïp kim cöùng. Böôùc 2: khoeùt tinh baèng dao khoeùt coù gaén maûnh hôïp kim cöùng. Böôùc 3: Doa tinh ñeå ñaït ñoä nhaùm yeâu caàu. B. Sô ñoà gaù ñaët
  2. Hình 5.1 : Sô ñoà ñònh vò vaø keïp chaët nguyeân coâng 1 C. Choïn maùy coâng ngheä Theo [2, trang 18, baûng 9.4] choïn maùy phay 6H11, coâng suaát 4.5 KW D. Choïn ñoà gaù  Ñònh vò: Duøng 2 khoái chöõ V ñònh vò maët truï ngoaøi
  3. Choát choáng xoay chi tieát.  Keïp chaët: keïp baèng cô caáu vít vaën. E. Choïn duïng cuï caét Theo [2, trang 332, baûng 4-47 taäp 1} choïn dao khoeùt raêng gaén maûnh hôïp kim cöùng BK6, chuoâi coân. L=180mm , l=85mm Khoeùt thoâ _ dao soá 1: D=29.2 Khoeùt tinh _ dao soá 2: D=29.8 Thoâng soá hình hoïc cuûa löôõi dao: =50 , =80 , =600 , 1=300 , =100 , f=1mm , =0 , =80 , 1=100 Theo [2, trang 336, baûng 4-49 taäp 1} choïn dao doa, raêng gaén maûnh hôïp kim cöùng BK6, chuoâi coân. D=30mm , L=200mm , l=18mm L: Chieàu daøi dao l: Chieàu daøi löôõi dao D: Ñöôøng kính löôõi dao Caùc thoâng soá hình hoïc cuûa dao doa: =00 , =100 , 0=4.50 , =0 , 0=100 , 01=250 , c=1 , goùc nghieâng 150 . F. Choïn duïng cuï kieåm tra Thöôùc keïp panme
  4. G. Choïn dung dòch trôn nguoäi Emunxi 2. Nguyeân coâng 2: Phay maët 3 A. Choïn trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng Phay baùn tinh baèng dao phay maët ñaàu coù gaén maûnh hôïp kim cöùng. B. Sô ñoà gaù ñaët Hình 5.2 : Sô ñoà ñònh vò vaø keïp chaët nguyeân coâng 2 C. Choïn maùy coâng ngheä
  5. Theo [4, trang 117, baûng 19] choïn maùy phay 6H11, coâng suaát 4.5 KW D. Choïn ñoà gaù  Ñònh vò: -Duøng choát truï ñònh vò beà maët (4) ñaõ ñöôïc gia coâng. -Duøng choát tì ñònh vò maët (9) vaø moät choát choáng xoay.  Keïp chaët: Keïp chaët baèng thanh daàm E. Choïn duïng cuï caét Theo [2, trang 340, baûng 4-94] taäp 1 choïn dao phay maët ñaàu raêng chaép maûnh hôïp kim cöùng,BK6 D = 100, B = 39, d = 32(H7), soá raêng 10 Chu kyø beàn 120 phuùt F. Choïn duïng cuï kieåm tra Thöôùc keïp G. Choïn dung dòch trôn nguoäi Emunxi 3. Nguyeân coâng 3: Phay maët (9) A. Choïn trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng Phay baùn tinh baèng dao phay maët ñaàu coù gaén maûnh hôïp kim cöùng.
  6. B. Sô ñoà gaù ñaët Hình 5.3 : Sô ñoà ñònh vò vaø keïp chaët nguyeân coâng 3 C. Choïn maùy coâng ngheä Theo [2, trang 72, baûng 9-38 taäp 3] choïn maùy phay 6H11, coâng suaát 4.5 KW D. Choïn ñoà gaù  Ñònh vò: -Duøng choát truï ñònh vò beà maët (4) ñaõ ñöôïc gia coâng -Duøng maët phaúng ñònh vò maët (3) vaø moät choát choáng xoay.  Keïp chaët: Keïp chaët baèng thanh daàm
  7. E. Choïn duïng cuï caét Theo [2, trang 340, baûng 4-94] taäp 1 choïn dao phay maët ñaàu raêng chaép maûnh hôïp kim cöùng,BK6 D = 100, B = 39, d = 32(H7), soá raêng 10 Chu kyø beàn 120 phuùt F. Choïn duïng cuï kieåm tra Thöôùc keïp G. Choïn dung dòch trôn nguoäi Emunxi 4. Nguyeân coâng 4: Phay maët (1) – (10) & (5) – (7) A. Choïn trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng Phay moät laàn baèng dao phay maët ñaàu coù gaén maûnh hôïp kim cöùng B. Sô ñoà gaù ñaët
  8. Hình 5.4 : Sô ñoà ñònh vò vaø keïp chaët nguyeân coâng 4 C. Choïn maùy coâng ngheä Theo [2, trang 73, baûng 9-38] choïn maùy phay 6H11, coâng suaát 4.5 KW.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2