intTypePromotion=1

thiết kế tổng hộp hệ điện cơ cho thang máy, chương 6

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
128
lượt xem
65
download

thiết kế tổng hộp hệ điện cơ cho thang máy, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hai bộ này làm việc riêng rẽ với nhau . Cùng với hai bộ biến đổi này có các mạch phát xung điều khiển tương ứng là FX1 và FX2 , trật ự hoạt động của các bộ phát xung này được quy định bởi các tín hiệu lôgic b1 và b2. Quá trình h•m và đảo chiều được mô tả bằng đồ thị thời gian . Trong khoảng thời gian từ 0 t1 , BĐ1 làm việc ở chế độ chỉnh lưu với góc 1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế tổng hộp hệ điện cơ cho thang máy, chương 6

  1. Chương 6: TÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y biÕn ¸p - Dßng chØnh l-u trung b×nh ch¶y trong mçi Tiristo lµ : I d 24 IT   8 (A) 3 3 - Dßng qua mçi pha thø cÊp m¸y biÕn ¸p vÒ gi¸ trÞ hiÖu dông : 2 2 I2  .I  .24  19,5 (A) 3 d 3 - Dßng hiÖu dông s¬ cÊp ë mçi pha : I 1  m. I 2  0,4119,5  8,03 . (A) Nh- vËy cã c«ng suÊt biÓu kiÕn m¸y biÕn ¸p : S = 3 . Uhd . I2 = 3 .157 .19,5 = 9,18 (KVA) Chän m¹ch tõ 3 trô , cã tiÕt diÖn tÝnh rheo c«ng thøc sau P Q  k. c. f P : C«ng suÊt biÓu kiÕn m¸y biÕn ¸p c : Sè trô f : TÇn sè nguån xoay chiÒu . Ta chän lo¹i m¸y biÕn ¸p kh« th× k = 5  6 ta chän k = 6 9184 Q  6.  46,95 (cm3) 350 . Ta cã m¹ch tõ nh- sau :
  2. 160 80 170 330 50 80 400 cm 50 80
  3. H×nh 15 - VËt liÖu b»ng t«n si lic , tæn thÊt : 1,3 w/kg . - Trô : + TiÕt diÖn th« : 8.5 + 3.5 = 55 (cm2) + TiÕt diÖn hiÖu qu¶ : 0,95 . 55 = 52,25 (cm2) + Träng l-îng : 7,5 .1,7 . 3. 0,5225 = 20 kg + Quy l¸t : TiÕt diÖn th« : 8.8 = 64 (cm2) TiÕt diÖn hiÖu qu¶ : 0,95 . 64 = 60,8 (cm2) Träng l-îng : 7,5 .4 . 2. 0,608 = 36 kg Trong c¸c trô chän Bm = 1,1 T 52,25 Trong c¸c quy l¸t chän B’m = 11. ,  0,95 Tesla 60,8 TÝnh c¸c sè vßng d©y s¬ cÊp vµ thø cÊp : U1 38010 4 . + s¬ cÊp : n1    336 (vßng ) 4,4. f . Q. Bm 4,4.50.46,5511 ., + thø cÊp : n2  n1 . m  336.0,37  125 (vßng) Chän mËt ®é dßng : J1 = J2 = 2,75 A/mm2 4. S1 4.7,8 - §-êng kÝnh d©y dÉn phÝa s¬ cÊp : d1    1,9  2,75. 
  4. 4. S 2 4.21,2 - §-êng kÝnh d©y dÉn phÝa thø cÊp : d1    3,1  2,75.  Chän d©y : d1 = 1,95 mm ; 26,5 g/m ; d2 = 3,28 mm ; 75,1 g/m ; èng quÊn d©y : lång vµo mçi trô mét èng quÊn d©y lµm b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn dÇy 1 mm. - D©y quÊn s¬ cÊp chia lµm 4 líp , gi÷a hai líp ®Æt mét tê giÊy c¸ch ®iÖn dÇy 0,1 mm nh- vËy chiÒu dÇy d©y quÊn s¬ cÊp lµ : 4 . 1,95 + 3.0,1 = 8,1 mm. - B¸n kÝnh trung b×nh d©y quÊn s¬ cÊp 50 + 4,1 = 54,1 mm - ChiÒu dµi d©y dÉn s¬ cÊp : l = 2. .54,1.10-3.337 = 114,55 m . - ChiÒu dÇy d©y quÊn thø cÊp lµ : 2 . 3,28 + 0,1 = 6,7 mm. - B¸n kÝnh trung b×nh d©y quÊn s¬ cÊp 50 + 3,35 = 53,35 mm - ChiÒu dµi d©y dÉn s¬ cÊp : l = 2. .53,3.10-3.125 = 42 m . §iÖn ¸p r¬i trªn ®iÖn kh¸ng : 3. X . I d U x   2 r  e1  e2  X  8 2 n2  a   . .10 7 n 3  54  0,0081  0,0067  X  8 2 1252  0,008   .314.10 7  0,16 165  3  0,16.26 U x  3  3,9(v )  Tæn thÊt s¾t tõ cì 1,5 % . Ta cã tæng trë ng¾n m¹ch : Z X 2  Rd2  0,16 2  0,18 2  0,24()
  5. 157,21 Dßng ng¾n m¹ch lµ : I 2 nm   655,04( A) 0,24 Dßng ch¶y qua t¶i lín nhÊt lµ dßng ®Þnh møc cña ®éng c¬ . 3 > TÝnh chän van : Trong tr-êng hîp ng¾n m¹ch khi khëi ®éng hoÆc h·m ta cã I®m = I-max = 24 (A) + Dßng ch¹y qua mçi Tiristo lín nhÊt lµ :  . I d 3.24 IT    80( A) 3. K 3.0,3 + §iÖn ¸p ng-îc ®Æt lªn mçi van lµ : U im  6 .U hd  6 .157  384(v ) U im  6 .U hd  6 .157  384(v ) Dùa vµo dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p ng-îc ®Æt lªn van ta chän lo¹i van cã ký hiÖu SF100 cã I = 100 (A) Uim = 0,4  1,6 kv 4>TÝnh b¶o vÖ cho van : M¹ch b¶o vÖ bao gåm : m¹ch b¶o vÖ qu¸ ¸p vµ m¹ch b¶o vÖ qu¸ dßng + B¶o vÖ qu¸ ¸p do khi c¾t kh«ng t¶i m¸y biÕn ¸p g©y ra :
  6. Ng-êi ta dïng m¹ch RC m¾c gi÷a c¸c pha thø cÊp cña m¸y biÕn ¸p 16 < R < 33  chän R = 25  C = 4 F + B¶o vÖ qu¸ ¸p do tÝch tô ®iÖn tÝch g©y nªn : Dïng m¹ch RC m¨c song song víi c¸c Tiristo + B¶o vÖ qu¸ dßng ta dïng c¸c d©y ch¶y : I®m = 24 (A) Itddm+ = 8 (A) VËy khi khëi ®éng Itmax = 8 .2,5 = 20 (A) 10 vËy I cc  20  20.  22( A) 100 Chän lo¹i d©y ch× lo¹i 30 (A)
  7. S¬ ®å tæng thÓ m¹ch lùc :
  8. xoay chieu 3 pha 7,5 KVA BD1 FX1 b1 i SI1 Bao ve do tich tu dien tich gay nen U LOG i SI2 b2 U FX2 A B C Bao ve khi cat BD2 D khong tai may bien L ap + - Hinh 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản