intTypePromotion=3

Thuật ngữ sinh học Anh - việt part 5

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
202
lượt xem
71
download

Thuật ngữ sinh học Anh - việt part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thuật ngữ sinh học anh - việt part 5', khoa học xã hội, ngôn ngữ học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuật ngữ sinh học Anh - việt part 5

 1. harvested population (c¸c) quÇn thÓ thu ho¹ch harvesting thu ho¹ch harvesting enzymes enzym thu ho¹ch, enzym thu thËp Hashimoto disease bÖnh Hashimoto Hashimoto thyroiditis (bÖnh) viªm tuyÕn gi¸p Hashimoto hashish hasit hastate (cã) d¹ng m¸c, (cã) d¹ng mòi tªn haustellate (cã) vßi hót hausteilum vßi hót, miÖng vßi hót haustorium rÔ hót Haversian canals (c¸c) èng Havers hatching sù Êp trøng Hatch-Slack pathway con ®−êng chuyÓn ho¸ Hatch-Slack Haversian lamellae (c¸c) l¸ phiÕn x−¬ng Haver Haversian spaces (c¸c) khoang trèng Haver, èng Haver Haversian system hÖ thèng Haver Hawthorne effect hiÖu øng Hawthorne hay fever sèt r¬m hazard analysis and critical control points (HACCP) ®iÓm kiÓm so¸t then chèt vµ ph©n tÝch rñi ro head d¹ng ®Çu HCC viÕt t¾t cña hepatocarcinoma HCS sµng läc khèi l−îng lín (high-content screening) HD gene gen HD (Huntington's disease) HDL lipoprotein tû träng cao (High-Density Lipoproteins) HDLPs viÕt t¾t cña High-Density LipoProteins head foot ch©n ®Çu head kidney tiÒn thËn health physics vËt lý trÞ liÖu Heam-heam interaction ph¶n øng heam hearing sù nghe, thÝnh gi¸c heart tim, qu¶ tim heart attack c¬n nghÑn tim, c¬n nhåi m¸u c¬ tim heart wood gç lâi, gç ruét heat ®éng dôc heartbeat nhÞp tim heat energy n¨ng l−îng nhiÖt heath tr¶ng c©y bôi lïn th−êng xanh, tr¶ng th¹ch nam heat shock protein protein cho¸ng nhiÖt heat spot vÕt nhiÖt, ®èm nhiÖt heavy (H) chain chuçi nÆng, chuçi H 153
 2. heavy-chain variable (vh) domains vïng biÕn ®éng (cña) chuçi nÆng heavy metal kim lo¹i nÆng hebephrenia (bÖnh) t©m thÇn ph©n liÖt thÓ dËy th× hebephrenic schizophrenia (bÖnh) t©m thÇn ph©n liÖt thÓ d¹y th× hectocotylized arm tay giao phèi, tay giao cÊu hedgehog proteins protein nhÝm ¢u hedgehog signaling pathway con ®−êng ph¸t tÝn hiÖu nhÝm ¢u hela cells tÕ bµo hela helical coil model m« h×nh xo¾n èc Hardy-Weinberg law ®Þnh luËt Hardy-Weinberg helical thickening ho¸ dµy h×nh xo¾n helicase helicaza Helicobacter pylori Helicobacter pylori helicoid (cã) d¹ng xo¾n èc helicotrerna khe tiÒn ®×nh-mµng nhÜ Helicoverpa armigera Helicoverpa armigera Helicoverpa zea (h. zea) Helicoverpa zea (h. zea) heliophyte thùc vËt −a n¾ng, thùc vËt −a s¸ng, thùc vËt −a mÆt trêi Heliothis virescens (h. virescens) Heliothis virescens (h. virescens) heliotactic theo n¾ng, theo mÆt trêi heliotropic quang h−íng ®éng, h−íng ®éng theo mÆt trêi heliotaxis (tÝnh) theo n¾ng, theo mÆt trêi helium heli helix (chuçi) xo¾n Helminthes nhãm Giun s¸n helophyte thùc vËt ®Çm lÇy helotism (sù) sèng n« dÞch, (hiÖn t−îng) bÞ b¸m hót helper T cell tÕ bµo T hç trî heliotropism trî bµo b¹ch cÇu T, lympho bµo T hç trî hepatic hemagglutinin (ha) hemagglutinin hemal system hÖ m¹ch m¸u hematologic growth factors (HGF) nh©n tè sinh tr−ëng huyÕt häc hematopoiesis t¹o m¸u hematopoiesis growth factor nh©n tè t¨ng tr−ëng t¹o m¸u hematopoiesis stem tÕ bµo nguån t¹o m¸u hematopoietic stem cells tÕ bµo gèc t¹o m¸u heme hem Hemiascomycetes líp Gi¶ nÊm tói, líp nöa nÊm tói, líp nÊm tói bÊt toµn hemibranch mang kh«ng hoµn toµn, mang nöa hemicelluloses hemixenluloza Hemichorda ph©n ngµnh nöa d©y sèng, ph©n ngµnh b¸n d©y sèng Hemichordata ph©n ngµnh nöa d©y sèng, ph©n ngµnh b¸n d©y sèng hemicryptophyte thùc vËt chåi Èn kh«ng hoµn toµn 154
 3. hemicelluloses or hexosan hexosan hoÆc hemicelluloza hemignathous (cã) hµm lÖch, (cã) hµm kh«ng ®Òu Hemimetabola bé c¸nh ngoµi hemimetabolic (cã) biÕn th¸i thiÕu, (cã) biÕn th¸i kh«ng hoµn toµn hemimetabolous metamorphosis biÕn th¸i kh«ng hoµn toµn hemiparasite vËt ký sinh kh«ng hoµn toµn, vËt b¸n ký sinh hemipenes cÆp nöa d−¬ng vËt, d−¬ng vËt hai m¶nh Hemiptera bé c¸nh nöa hemisphere b¸n cÇu n∙o hemizygous b¸n hîp tö hemizygous individuals c¸ thÓ b¸n hîp tö hemocyte hång cÇu, huyÕt bµo hemoglobin hemoglobin, hång cÇu hemolymph huyÕt t−¬ng hemophibia bÖnh −a ch¶y m¸u hemostasis sù c©n b»ng huyÕt tè Henle’s loop quai Henle heparin heparin hepatic (thuéc) gan hepatic ®Þa tiÒn hepatic artery ®éng m¹ch gan hepatic cell tÕ bµo gan hepatic duct èng dÉn mËt hepatic portal vein tÜnh m¹ch nh¸nh gan hepatic vein tÜnh m¹ch gan Hepaticae líp ®Þa tiÒn Hepaticopsida líp ®Þa tiÒn hepatic portal system hÖ m¹ch cöa gan hepatic portal vein tÜnh m¹ch cöa gan hepatocytes tói mËt hepatopancreas gan tuþ hepatoportal system hÖ m¹ch cöa gan HER-2 viÕt t¾t cña Human Egf-Receptor-Related Receptor herb 1.c©y th¶o 2.d−îc th¶o, c©y thuèc, c©y h−¬ng liÖu herbaceous (thuéc) c©y th¶o, (thuéc) th©n th¶o herbaceous perennial c©y th©n th¶o herbarium 1.tËp hîp mÉu thùc vËt 2.phßng tËp hîp mÉu thùc vËt HER-2 gene gen HER-2 HER-2 protein protein HER-2 HER-2 receptor thô quan HER-2 HER2/neu gene gen HER-2/neu herbibore ®éng vËt ¨n cá 155
 4. herbicide resistance (tÝnh) chÞu thuèc diÖt cá herbicide-resistant crop c©y trång chÞu thuèc diÖt cá herbicides thuèc diÖt cá herbivore-plant system hÖ thèng ¨n cá vµ c©y herbivores ®éng vËt ¨n cá hercogamy (tÝnh) kh«ng tù giao, (tÝnh) bÊt tù giao, bÊt giao phèi herds ®µn, bÇy herding (sù) ch¨n d¾t hereditary (thuéc) di truyÒn hereditary angioneurotic oedema (chøng) phï thÇn kinh m¹ch di truyÒn heredity (tÝnh) di truyÒn heritability hiÖu suÊt di truyÒn, chØ sè di truyÒn hermaphrodite 1.ng−êi l−ìng tÝnh 2.®ùc c¸i ®ång thÓ 3.thÓ l−ìng tÝnh hermaphroditism (hiÖn t−îng) l−ìng tÝnh hetero-auxin hetero-auxin hererotrophism dÞ d−ìng heteroblastic 1.(thuéc) chåi mÇm dÞ h×nh 2.(thuéc) dÞ sinh 3.ph¸t triÓn gi¸n tiÕp heterocercal dÞ vÜ, (cã) thuú v©y ®u«i kh«ng ®Òu, (cã) thuú v©y ®u«i dÞ h×nh heterochiamydeous (cã) l¸ ®µi kh¸c c¸nh trµng heterochromatin chÊt dÞ nhiÔm s¾c, dÞ nhiÔm s¾c tè heterochromatic regions vïng dÞ nhiÔm s¾c heterochronic genes gen dÞ hîp heterocoelous låi-lâm heterocotylized arm tay giao cÊu heterochrony tÝnh dÞ thêi, tÝnh kh¸c thêi gian heterocyclic dÞ chu tr×nh heterocyst tÕ bµo dÞ h×nh, dÞ bµo hetorodactylous kh¸c ngãn heterodont kh¸c kiÓu r¨ng, (cã) r¨ng kh«ng ®Òu, dÞ nha heterodromous (thuéc) xoay vßng kh¸c h−íng heteroduplex DNA AND sîi kÐp dÞ hîp heteroecious kh¸c vËt chñ heterogamete giao tö kh«ng ®Òu heteroduplex phøc ®«i dÞ biÖt heterogametic sex giíi tÝnh dÞ giao tö, (cã) giao tö kh¸c nhau heterogamous dÞ giao tö, (cã) giao tö kh¸c nhau heterogamy (tÝnh) dÞ giao tö heterogeneous bÊt ®ång nhÊt heterogeneous nuclear RNA ARN nh©n kh«ng ®ång nhÊt heterogenesis (sù) ph¸t sinh tù nhiªn, xen kÏ thÕ hÖ 156
 5. heterogenetic ph¸t sinh tù nhiªn, (thuéc) xen kÏ thÕ hÖ heterogenous summation céng kÝch thÝch kh¸c nguån heterogeny (tÝnh) kh¸c thÕ hÖ heterogony (tÝnh) xen kÏ thÕ hÖ heterokaryon thÓ kh¸c nh©n, thÓ dÞ nh©n heterokaryosis (sù) sinh s¶n kh¸c nh©n heterokaryote thÓ dÞ nh©n heterokont (cã) roi kh¸c nhau, (cã) roi lÖch, (cã) roi kh«ng ®Òu heterokontan (cã) roi kh¸c nhau, (cã) roi lÖch, (cã) roi kh«ng ®Òu Heterokontophyta ngµnh T¶o roi kh¸c, ngµnh T¶o dÞ roi heterolecithal kh«ng ®Òu no∙n hoµng heterologous dÞ t−¬ng ®ång heterologous DNA ADN dÞ t−¬ng ®ång heterologous proteins protein dÞ t−¬ng ®ång heterology dÞ t−¬ng ®ång heteromastigote (cã) l«ng roi kh¸c nhau heteromerous kh¸c tÇng, dÞ tÇng heterometabolic (cã) biÕn th¸i kh«ng hoµn toµn, (cã) biÕn th¸i thiÕu heteromorphic 1.kh¸c h×nh, dÞ h×nh 2.kh¸c d¹ng, dÞ d¹ng heteromorphic alternation of generations xen kÏ thÕ hÖ dÞ h×nh heteromorphous kh¸c d¹ng dÞ d¹ng, kh¸c h×nh, dÞ h×nh heteronomous kh¸c quy luËt, kh«ng theo quy luËt heterophil antigen kh¸ng nguyªn ®a loµi heterophylly (tÝnh) l¸ kh¸c d¹ng heteroplasma dÞ nguyªn sinh heteroplastic (thuéc) ghÐp kh¸c lo¹i, ghÐp dÞ lo¹i heteropolymer dÞ polyme heteropycnosis (sù) kÕt ®Æc kh«ng ®ång ®Òu, dÞ kÕt ®Æc heteroscedastic kh¸c ph−¬ng sai, dÞ ph−¬ng sai heterosexual kh¸c giíi tÝnh heterosis (hybrid vigour) −u thÕ lai heterosporous kh¸c bµo tö, dÞ bµo tö heterospory (tÝnh) kh¸c bµo tö, (tÝnh) dÞ bµo tö heterostyly (tÝnh) vßi nhuþ kh«ng ®Òu, (tÝnh) vßi nhuþ so le, (tÝnh) kh¸c vßi nhuþ heterothallic (thuéc) giao phèi kh¸c lo¹i heterothallism (sù) giao phèi kh¸c lo¹i heterotherm ®éng vËt m¸u l¹nh heterotopic transplantation sù cÊy truyÒn kh¸c loµi heterotrichous dÞ mao heterotroph thÓ dÞ d−ìng, sinh vËt dÞ d−ìng heterotrophic dÞ d−ìng 157
 6. heterotrophic nutrition dinh d−ìng kiÓu dÞ d−ìng heterotypic kh¸c kiÓu, dÞ kiÓu, kh¸c lo¹i, kh¸c typ heterotypic binding liªn kÕt dÞ hîp tö heterotypic division ph©n chia kh¸c kiÓu, gi¶m ph©n I heterozygosis (sù) dÞ hîp tö heterozygosity (tÝnh) dÞ hîp tö heterozygote thÓ dÞ hîp tö, dÞ hîp tö heterozygous (cã) dÞ hîp tö heterozygous advantage −u thÕ lai dÞ hîp tö Hexactinellida líp Th©n lç s¸u tia, líp bät biÓn s¸u tia hexamerous (cã) mÉu s¸u Hexapoda líp S¸u ch©n hexarch s¸u gi¶i nguyªn méc hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) bromid hexadecyltrimethylammonium hexose hexoza HF cleavage ph¶n øng t¸ch b»ng axit hydrofluoric HGF viÕt t¾t cña Hematologic Growth Factors HGH viÕt t¾t cña Human Growth Hormone HGT chuyÓn gen theo chiÒu ngang (horizontal gene transfer) Hh protein nhÝm ¢u (Hedgehog proteins) hibernate nghØ ®«ng, ngñ ®«ng hibernation (sù) nghØ ®«ng, ngñ ®«ng hidrosis (sù) tiÕt må h«i, ch¶y må h«i high-amylose corn ng« (cã) hµm l−îng amyloza cao high blood pressure cao huyÕt ¸p high-content screening sµng läc hµm l−îng cao high-density lipoproteins (HDLPs) lipoprotein ®é ®Ëm cao high endothelial venule tiÓu tÜnh m¹ch néi m« cao high energy phosphate compounds (c¸c) hîp chÊt phosphat cao n¨ng high-energy system hÖ thèng n¨ng l−îng cao high-galactomannan soybeans ®Ëu t−¬ng (cã hµm l−îng) galactomannan cao high-glutenin wheat lóa m× (cã hµm l−îng) glutenin high-isoflavone soybeans ®Ëu t−¬ng (cã hµm l−îng) isoflavon cao high-lactoferrin rice lóa (cã hµm l−îng) lactoferrin cao high-laurate canola canola (cã hµm l−îng) laurat cao high-linolenic oil soybeans ®Ëu t−¬ng (cã hµm l−îng) dÇu linolenic cao high-lysine corn ng« (cã hµm l−îng) lysin cao high-mannogalactan soybeans ®Ëu t−¬ng (cã hµm l−îng) mannogalactan cao high-maysin corn ng« (cã hµm l−îng) maysin cao high-methionine corn ng« (cã hµm l−îng) methionin cao high-oil corn ng« (cã hµm l−îng) dÇu cao high-oleic oil corn ng« (cã hµm l−îng) dÇu oleic cao 158
 7. high-oleic oil soybeans ®Ëu t−¬ng (cã hµm l−îng) dÇu oleic cao high-oleic sunflowers h−íng d−¬ng (cã hµm l−îng) oleic cao high-phytase corn and soybeans ®Ëu t−¬ng vµ ng« (cã hµm l−îng) phytaza cao high-protein rice lóa protein cao high-stearate canola canola (cã hµm l−îng) stearat cao high-stearate soybeans ®Ëu t−¬ng (cã hµm l−îng) stearat cao high-sucrose soybeans ®Ëu t−¬ng (cã hµm l−îng) sucroza cao high-throughput identification ®Þnh d¹ng ®Þnh l−îng cao high-throughput screening (HTS) sµng läc ®Þnh l−îng cao higher-order conditioning ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn bËc cao highly available phosphate corn (maize) ng« phosphat s½n cã cao highly available phosphorous (HAP) gene gen phosphat s½n cã cao highly unsaturated fatty acids (HUFA) axit bÐo b∙o hoµ cao Hill reaction ph¶n øng Hill hilum sÑo, rèn hind brain n∙o sau hind-gut ruét sau hinge 1.b¶n lÒ vá 2.gèc khíp, ®iÓm khíp 3.khíp b¶n lÒ hinge ligament d©y ch»ng b¶n lÒ hinge region vïng b¶n lÒ hippocampal (thuéc) ®åi h¶i m∙ hippocampus ®åi h¶i m∙ hirsute rËm l«ng, nhiÒu l«ng hirudin hirudin Hirudinea líp §Øa his viÕt t¾t cña histidine hispid rËm l«ng cøng, nhiÒu l«ng cøng histamin histamin histidine histidin histamine histamin histidine histidin histiocyte m« bµo, tÕ bµo m« histoblasts histochemistry ho¸ häc m« histocompatibility testing thö nghiÖm phï hîp m« histocompatibility antigen kh¸ng nguyªn phï hîp tæ chøc, kh¸ng nguyªn t−¬ng hîp m« histocompatible phï hîp tæ chøc, t−¬ng hîp m« histogen líp t¹o m« , líp sinh m«, tÇng sinh m« histogenesis (sù) h×nh thµnh m«, t¹o m« histogram biÓu ®å tÇn suÊt histology m« häc 159
 8. histolysis (sù) ph©n huû m«, tiªu m« histones histon histone modification söa ®æi histon histopathologic bÖnh häc m« histozoic sèng trong m« HIV-1 viÕt t¾t cña Human Immunodeficiency Virus Type 1 HIV-2 viÕt t¾t cña Human Immunodeficiency Virus Type 2 hives (næi) mµy ®ay HLA viÕt t¾t cña Human Leukocyte Antigens hne HNGF nh©n tè sinh tr−ëng thÇn kinh ng−êi (Human Nerve Growth Factor) hoarding (sù) tÝch tr÷, tr÷ HOC ng« (cã) l−îng dÇu cao (High-Oil Corn) hock vã, khíp vã Hodgkin’s disease bÖnh Hodgkin, bÖnh u b¹ch huyÕt Hodgkin Hoechst 33258 thuèc nhuém Hoechst 33258, thuèc nhuém hiÖn v¹ch nhiÔm s¾c thÓ Hogness box hép Hogness Holarctic region vïng toµn B¾c, vïng Holarctic holdfast gèc b¸m, ®Üa b¸m, ch©n t¶n holins holin (protein cña phag) hollow fiber separation phÐp ph©n t¸ch sîi rçng holobenthic (thuéc) ®ay hoµn toµn, ë ®¸y hoµn toµn holoblastic ph©n c¾t hoµn toµn holoblastic cleavage ph©n c¾t hoµn toµn holobranch mang ®ñ, mang hoµn toµn holocarpic (thuéc) thÓ qu¶ hoµn chØnh, (thuéc) thÓ qu¶ ®ñ holocentric chromosome nhiÔm s¾c thÓ ®a t©m, nhiÔm s¾c thÓ toµn t©m, nhiÔm s¾c thÓ t©m khuÕch t¸n holoenzyme holoenzym hologamy 1.(tÝnh) toµn giao, (tÝnh) giao tö hoµn chØnh 2.(tr¹ng th¸i) phèi hîp giao tö hoµn chØnh holomastigote (cã) l«ng roi ph©n bå ®Òu toµn th©n Holometabola ph©n líp biÕn th¸i hoµn toµn, ph©n líp biÕn th¸i ®ñ holometabolic (cã) biÕn th¸i ®ñ, (cã) biÕn th¸i hoµn toµn holometabolism (hiÖn t−îng) biÕn th¸i ®ñ, (hiÖn t−îng) biÕn th¸i hoµn toµn holometabolous metamorphosis biÕn th¸i hoµn toµn holoparasites vËt ký sinh b¾t buéc, vËt ký sinh hoµn toµn holophytic dinh d−ìng kiÓu quang hîp, dinh d−ìng kiÓu thùc vËt holostyly khíp kiÓu trùc tiÕp hoµn toµn Holothuroidea líp H¶i s©m 160
 9. holotrichous phñ l«ng hoµn toµn holotype kiÓu loµi chuÈn, vËt mÉu loµi chuÈn holozoic dinh d−ìng kiÓu ®éng vËt holozoon c¸ thÓ dinh d−ìng kiÓu ®éng vËt homeobox hép c©n b»ng homeostasis (tÝnh) néi c©n b»ng, c©n b»ng tù nhiªn homeostasis mechanisms c¬ chÕ néi c©n b»ng homeotic mutants (c¸c) thÓ ®ét biÕn chuyÓn vÞ homeotherm ®¼ng nhiÖt, ®éng vËt m¸u nãng, h»ng nhiÖt homeotypic division ph©n chia ®ång kiÓu home range n¬i ë, vïng l∙nh thæ sinh sèng homing behaviour tËp tÝnh vÒ tæ homing receptor homoblastic 1.(thuéc) chåi mÇm ®ång h×nh 2.ph¸t triÓn trùc tiÕp homocercal ®ång vÜ, (cã) thuú v©y ®u«i ®Òu, (cã) v©y ®u«i ®ång thuú, (cã) d¹ng v©y ®u«i c©n ®èi homochiamydeous (cã) bao hoa cïng lo¹i, (cã) l¸ ®µi gièng c¸nh trµng homocysteine homocystein homodont cïng kiÓu r¨ng, (cã) r¨ng cïng lo¹i homoeomeric cïng kÝch th−íc, cïng cì, cïng mÉu, cïng tÇng homoeomerism (hiÖn t−îng) ®ång tiÕt, (hiÖn t−îng) ph©n ®èt ®ång tiÕt homoeosis (hiÖn t−îng) ph©n ®èt ®ång tÝnh dÞ vÞ, (sù) h×nh thµnh ®ång h×nh kh¸c vÞ trÝ homogametic ®ång giao tö, cïng kiÓu giao tö homogametic sex gièng ®ång giao tö, giíi tÝnh ®ång giao tö homogamy 1.(hiÖn t−îng) hoa ®ång tÝnh, nhÞ nhuþ cïng chÝn 2.(tÝnh) ®ång giao, (tÝnh) ®ång phèi, kÕt h«n ®ång téc homogenesis (sù) ph¸t sinh ®ång nhÊt, ph¸t sinh ®ång tÝnh, sinh s¶n thuÇn nhÊt homogenous ®ång d¹ng, ®ång tÝnh, ®ång chÊt homogeny (tÝnh) ®ång nhÊt, (tÝnh) ®ång d¹ng homograft m¶nh ghÐp cïng loµi, miÕng ghÐp cïng loµi homokaryon thÓ cïng nh©n homologous t−¬ng ®ång homologous alternation of generations xen kÏ thÕ hÖ ®ång h×nh homologous chromosomes nhiÔm s¾c thÓ t−¬ng ®ång homologous organs (c¸c) c¬ quan t−¬ng ®ång homologous protein protein t−¬ng ®ång homologous recombination t¸i tæ hîp t−¬ng ®ång homologous structure cÊu tróc t−¬ng ®ång homologous theory of alternation thuyÕt xen kÏ (thÕ hÖ) t−¬ng ®ång homologous variation biÕn dÞ t−¬ng ®ång, biÕn dÞ ®ång d¹ng homology (sù) t−¬ng ®ång 161
 10. homology modeling x©y dùng m« h×nh t−¬ng ®ång homolohydric ®iÒu chØnh ®−îc n−íc homolomerous cïng tÇng homoloplastic ghÐp cïng lo¹i, ghÐp ®ång lo¹i homolothermal (cã) th©n nhiÖt æn ®Þnh, h»ng nhiÖt homolothermous (cã) th©n nhiÖt æn ®Þnh, h»ng nhiÖt homomorphic ®ång h×nh homomorphous ®ång h×nh homoplasma ®ång nguyªn sinh chÊt homoplastic 1.t−¬ng ®ång, t−¬ng tù 2.(thuéc) ghÐp cïng lo¹i, ghÐp ®ång lo¹i homopolymer ®ång polyme, homopolyme homoscedastic (cã) cïng ph−¬ng sai homosexuality (tÝnh) ®ång tÝnh luyÕn ¸i, (hµnh vi) ®ång tÝnh luyÕn ¸i homosporous (cã) bµo tö ®ång h×nh homospory (tÝnh) ®ång bµo tö homostyly (tÝnh) vßi nhuþ ®Òu, (tÝnh) vßi nhuþ b»ng nhau homothallic (thuéc) giao phèi ®ång lo¹i homothallism (sù) giao phèi ®ång lo¹i homothermous ®ång nhiÖt homotropic enzyme homotypic cïng kiÓu, ®ång kiÓu homozygosis (tÝnh) ®ång hîp tö homozygote ®ång hîp tö homozygous (thuéc) ®ång hîp tö homunculus ng−êi lïn, ng−êi tÝ hon honeycomb bag d¹ tæ ong honey dew 1.ph©n ngät 2.dÞch ngät honey guide chØ tiªu mËt, thÎ chØ dÉn mËt hoof mãng guèc hookworm giun mãc horizon 1.tÇm nhËn thøc, tÇm hiÓu biÕt, ph¹m vi nhËn thøc 2.tÇng líp horizon cells tÕ bµo ngang horizontal gene transfer truyÒn gen theo chiÒu ngang horizontal life-tables b¶ng sèng ngang hormonal change thay ®æi néi tiÕt hormonal control ®iÒu chØnh hormon hormonal disorders rèi lo¹n néi tiÕt hormone hormon hormone response elements phÇn tö ph¶n øng hormon hormone-sensitive lipase (HSL) lipaza nh¹y c¶m hormon horn 1.sõng, 2.mµo l«ng, 4. xóc tu, 5.gai 162
 11. horned (cã) sõng hornoplasty (tÝnh) ®ång d¹ng, (tÝnh) t−¬ng ®ång horny (cã) sõng horseradish peroxidase peroxidaza cñ c¶i ®en host vËt chñ host cell tÕ bµo chñ host range khu vùc vËt chñ host vector (HV) system hÖ thèng vect¬ vËt chñ hot spot ®iÓm nãng, vïng nãng housekeeping gene gen gi÷ nhµ HPLC viÕt t¾t cña High Pressure Liquid Chromatogrphy HSL viÕt t¾t cña Hormone-Sensitive Lipase HSOD viÕt t¾t cña Human Superoxide Dismutase HSP protein cho¸ng nhiÖt (heat shock protein) HTC c©y trång chÞu thuèc diÖt cá (Herbicide-Tolerant Crop) HTMS phÐp ®o khèi phæ th«ng l−îng cao (High-throughput Mass Spectrometry) HTS viÕt t¾t cña High-Throughput Screening HTSH viÕt t¾t cña Human Thyroid-Stimulating Hormone HUFA viÕt t¾t cña Highly Unsaturated Fatty Acids human artificial chromosomes nhiÔm s¾c thÓ nh©n t¹o (ë) ng−êi human chorionic gonadotropin gonadotropin mµng ®Öm ë ng−êi human cognition nhËn thøc cña con ng−êi human colon fibroblast tissue plasminogen activator chÊt ho¹t ho¸ plasminogen m« nguyªn bµo sîi ruét kÕt ë ng−êi human demography d©n sè häc ng−êi human egf-receptor-related receptor (her-2) thô quan t−¬ng quan thô quan EGF ë ng−êi human embryonic stem cells tÕ bµo gèc ph«i ng−êi human gamma-glutamyl transpeptidase transpeptidaza gamma-glutamyl ng−êi human growth hormone (HGH) hormon sinh tr−ëng ng−êi human immunodeficiency virus virut thiÕu hôt miÔn dÞch ë ng−êi human leucocyte antigen system hÖ thèng kh¸ng nguyªn b¹ch cÇu ë ng−êi human leukocyte antigens (HLA) kh¸ng nguyªn b¹ch cÇu ng−êi human protein kinase c kinaza c protein ng−êi human superoxide dismutase (HSOD) dismutaza superoxid ng−êi human thyroid-stimulating hormone (HTSH) hormon kÝch thÝch tuyÕn gi¸p ng−êi humanized antibody kh¸ng thÓ nh©n tÝnh ho¸ humeral 1.(thuéc) x−¬ng c¸nh tay, trªn x−¬ng c¸nh tay 2.(thuéc) gãc gèc tr−íc 3.m¶nh sõng humerus x−¬ng c¸nh tay 163
 12. humic acids axit humic, axit mïn humicole mäc trªn ®Êt trång, mäc trªn ®Êt trång humicolous mäc trªn ®Êt trång, mäc trªn ®Êt trång humidity ®é Èm humification (sù) mïn ho¸, h×nh thµnh ®Êt mïn humor chÊt láng, chÊt dÞch, thÓ dÞch humoral immunity (tÝnh) miÔn dÞch thÓ dÞch humour chÊt láng, chÊt dÞch, thÓ dÞch humus mïn humus plant thùc vËt mïn humoral immune response ph¶n øng miÔn dÞch dÞch thÓ humoral immunity miÔn dÞch dÞch thÓ hunting permits giÊy phÐp s¨n b¾n Huntington's disease bÖnh Huntington HuSNPs (sù) ®a h×nh ®¬n nucleotid ë ng−êi (Human single-nucleotide polymorphisms) HV viÕt t¾t cña Host Vector HVR viÕt t¾t cña HyperVariable Region hyaline cartilage sôn trong suèt hyaline layer líp trong hyaline trong suèt hyaloid (cã) d¹ng trong suèt hyaplasm 1.chÊt trong suèt 2.tÕ bµo chÊt hybrid antibodies kh¸ng thÓ lai hybridization (sù) lai, t¹o gièng lai hybridoma tÕ bµo lai hybrid sterility (tÝnh) bÊt thô do lai hybrid vigour −u thÕ lai hydathode lç tho¸t n−íc, thuû khæng hydatid cyst nang s¸n d©y hydranth c¸ thÓ thuû tøc hydraulic capacity dung tÝch thuû lùc hydrocoel hÖ èng n−íc hybrid con lai, (thuéc) con lai hybrid vigour −u thÕ lai hybrid zone vïng lai hybrid-arrest translation dÞch m∙ gi÷ ®o¹n lai hybridisation lai hybridization method ph−¬ng ph¸p lai hybridization surfaces mÆt ph¼ng lai hybridoma khèi tÕ bµo lai hybrid-release translation dÞch m∙ th¶i ®o¹n lai 164
 13. hydrazine hydrazin hydrazinolysis ph©n gi¶i hydrazin hydrocarbon hydrocarbon hydrofluoric acid cleavage ph©n t¸ch axit hydrofluoric hydrogen bon liªn kÕt hydro hydrogen ion ion H+ hydrogen ion liªn kÕt ion hydrogenation hydro ho¸ hydroid 1.èng n−íc, tÕ bµo dÉn n−íc 2.polip thuû tøc hydrologycal cycle chu tr×nh n−íc hydrolysis (sù) thuû ph©n hydrofuge tr¸nh n−íc hydrogen bacteria vi khuÈn hydro hydrogen-bonding liªn kÕt hydro hydrolytic cleavage ph©n t¸ch b»ng thuû ph©n hydrolytic enzymes enzym thuû ph©n Hydromedusae bé Søa thuû tøc hydrolyze thuû ph©n hydrophilic tÝnh −a n−íc, thô phÊn nhê n−íc hydrophobic tÝnh kþ n−íc, kþ n−íc hydrophobic interaction t−¬ng t¸c kþ n−íc hydrophily 1.(tÝnh) −a n−íc 2.(tÝnh) thô phÊn nhê n−íc hydrophobia (chøng) sî n−íc, (chøng) kþ n−íc hydrophyte thùc vËt ë n−íc, thùc vËt thuû sinh hydroponics nghÒ trång c©y b»ng dung dÞch, kü thuËt trång c©y trong n−íc hydropote tÕ bµo thÊm n−íc, tuyÕn thÊm n−íc hydropyle lç tho¸t n−íc, lç hót n−íc hydrosere hÖ diÔn thÕ thùc vËt −a Èm hydrostatic pressure ¸p suÊt thuû tÜnh, ¸p suÊt c©n b»ng n−íc hydrostatic skeleton bé x−¬ng thuû tÜnh hydrotaxis (tÝnh) h−íng n−íc, (tÝnh) h−íng Èm hydrotropism (tÝnh) theo n−íc, (tÝnh) theo Èm, (tÝnh) thuû øng ®éng hydroxyl group nhãm hydroxyl hydroxyproline hydroxyprolin Hydrozoa líp Thuû tøc hygrophyte thùc vËt −a Èm hygrometric movement cö ®éng hót Èm, cö ®éng thÊm n−íc hygroscopic movement. cö ®éng hót Èm, cö ®éng thÊm n−íc hylophagous ¨n gç hymen mµng trinh hydroxylation reaction ph¶n øng hydroxyl ho¸ 165
 14. hymenium tÇng bµo tö, bµo tÇng Hymenomycetes líp NÊm mµng trÇn hymenophore thÓ tÇng bµo tö Hymenoptera bé C¸nh mµng hyoid x−¬ng mãng, sôn d−íi l−ìi hyoid arch cung mãng Hyoid bone x−¬ng mãng, hyoid cartilage sôn d−íi l−ìi hyoldeus thÇn kinh mãng hyomandibular (thuéc) cung mãng hµm hyomandibular cartilage sôn mãng hµm hyomandibular nerve d©y thÇn kinh mãng hµm hyostylic (thuéc) khíp kiÒu mãng hµm hyostyly khíp kiÓu mãng hµm hypanthium ®Õ hoa réng hypapophyses gai tr−íc hypaxial d−íi cét sèng hyperactive state tr¹ng th¸i ho¹t ®éng qu¸ m¹nh, tr¹ng th¸i vËn ®éng qua møc hyperacute rejection lo¹i bá siªu nh¹y hyperalgesia sù t¨ng c¶m gi¸c ®au hyperchromicity sù t¨ng nhiÔm s¾c, t¨ng ®é ®Ëm quang häc (khi ADN biÕn tÝnh) hyperdactyly (tËt) thõa ngãn hyperdiploidy thÓ d− l−ìng béi hypergammaglobulinaemia (chøng) t¨ng globulin gamma huyÕt hyperkinetic state tr¹ng th¸i ®éng häc cao hypermetamorphic siªu biÕn th¸i hypermetamorphosis (sù) tiªu biÕn th¸i hypermetraemia tËt viÔn thÞ hyper-osmotic (cã) thÈm thÊu cao, −u thÊm hyperosmotic solution dung dÞch −u tr−¬ng hyperparasite vËt ký sinh lång, vËt ký sinh cÊp hai hyperparasitism (hiÖn t−îng) ký sinh lång, (hiÖn t−îng) ký sinh cÊp hai hyperphalangy (tËt) thõa ®èt ngãn hyperpharyngeal (thuéc) trªn hÇu hyperplasia (sù) t¨ng s¶n, t¨ng tr−ëng qu¸ møc hyperplastic t¨ng s¶n, sinh tr−ëng qu¸ møc hyperploid thÓ d− béi, thÓ siªu béi hyperpolarization (sù) ph©n cùc ho¸ hypersensitivity (tÝnh) qu¸ mÉn, t¨ng mÉn c¶m hypersensitive response ph¶n øng qu¸ mÉn c¶m 166
 15. hypersensitivity reaction in plant ph¶n øng siªu nh¹y ë thùc vËt hyperstomatal (cã) khÝ khæng ë mÆt trªn hypertely (sù) ph¸t triÓn qu¸ møc hypertension (sù) t¨ng huyÕt ¸p, cao huyÕt ¸p hyperthermophilic siªu −a nhiÖt hypertonic −u tr−¬ng hypertonic solution dung dÞch −u tr−¬ng hypertrophy (sù) në to, ph× ®¹i hypervariable region vïng siªu biÕn hyperventilation sù th«ng giã qu¸ møc hypha 1.sîi nÊm, khuÈn ty 2.sîi t¶o hyphae sîi nÊm, khuÈn ty hyphopodium nh¸nh phô hypnagogic imagery h×nh ¶nh tr−íc lóc ngñ hypnagogic state tr¹ng th¸i tr−íc lóc ngñ hypnosis (tr¹ng th¸i) th«i miªn hypnospore bµo tö nghØ, miªn bµo tö hypnotic 1.(thuéc) th«i miªn 2.thuèc ngñ hypoblast néi ph«i b×, lµ ph«i trong hypobranchial d−íi mang hypobranchial space khoang d−íi mang hypocercal (cã) thuú v©y ®u«i d−íi hypochondriasis (bÖnh) t−ëng, t©m thÇn hoang t−ëng hypochromic red cells tÕ bµo s¾c tè ®á hypocone mÊu trong-sau hypocotyl trô d−íi l¸ mÇm hypoderm h¹ b×, vá d−íi, da d−íi, biÓu b× thùc, thùc b× hypodermal (thuéc) h¹ b×, (thuéc) vá d−íi, (thuéc) da d−íi hypodermis 1.h¹ b×, vá d−íi, da d−íi 2.biÓu b× thùc, thùc b× hypogammaglobulinaemia (sù) gi¶m globulin gamma huyÕt hypogaeous d−íi ®Êt hypogeal d−íi ®Êt hypoglossal 1.d−íi l−ìi 2.thÇn kinh d−íi l−ìi hypoglottis 1.m¶nh d−íi l−ìi, m¶nh gèc l−ìi 2.m¶nh d−íi m¶nh m«i hypognathous ®Ýnh d−íi bÇu hypogynous thÓ d−íi mãng hypohyal thÓ d−íi mãng hypolimnion tÇng n−íc ®¸y hå hyponasty (tÝnh) thiªn d−íi hyponome phÔu b¬i hypo-osmotic (cã) thÈm thÊu thÊp, nh−îc thÊm 167
 16. hypoosmotic solution dung dÞch nh−îc tr−¬ng hypopharyngeal d−íi hÇu hypophloedal d−íi vá c©y hypophysis 1.cuèng ph«i 2.hè khøu 3.tuyÕn yªn hypoplasia (thuéc) tuyÕn yªn, (thuéc) cuèng ph«i, (thuéc) hè khøu hypoplastic (thuéc) suy s¶n, ph¸t triÓn d−íi møc hypoploid thÓ gi¶m béi hyposensitization (sù) g©y gi¶m mÉn c¶m, gi¶m mÉn c¶m hypostasis (bÖnh) ø m¸u chç thÊp hypostatic 1.l¾ng, ®äng, cÆn 2.lÆn gen, lÆn tÝnh tr¹ng hypostoma 1.tÊm trªn khÈu 2.tÊm h¹ khÈu 3.m¶nh m«i d−íi hypostomatal (cã) khÝ kh«ng ë mÆt d−íi hypostomatous (cã) miÖng ë mÆt d−íi, (cã) miÖng ë mÆt bông hypostome tÊm hËu khÈu, tÊm h¹ khÈu, m¶nh m«i d−íi hypotarsus cùa hypotension gi¶m huyÕt ¸p, h¹ huyÕt ¸p hypothalamic nuclei nh©n vïng d−íi ®åi hypothalamus vïng d−íi ®åi, vïng d−íi gß, h¹ kh©u n∙o hypothermia tÝnh h¹ nhiÖt, gi¶m nhiÖt hypothesis gi¶ thuyÕt hypothyroidism hiÖn t−îng nh−îc n¨ng tuyÕn gi¸p hypotonia sù nh−îc tr−¬ng hypotonic nh−îc tr−¬ng hypotonic solution dung dÞch nh−îc tr−¬ng hypotrichous (cã) l«ng ë d−íi hypoventilation sù gi¶m th«ng giã hypoxaemia sù gi¶m oxy m¸u hypoxia sù gi¶m oxy huyÕt hypsodont (cã) mµo r¨ng cao hypsophyll l¸ b¾c Hyracoidea bé §aman, bé cã tói hysteranthous ra l¸ muén, ra l¸ sau hoa 168
 17. I I region miÒn I Ia antigens kh¸ng nguyªn Ia IBA viÕt t¾t cña Industrial Biotechnology Association IBG Nhãm c«ng nghÖ sinh häc quèc tÕ (International Biotechnology Group) ICAM viÕt t¾t cña Intercellular Adhesion Molecule ichthyopterygium v©y ichthyosis (bÖnh) da v¶y c¸ ICM viÕt t¾t cña Intact-cell MALDI-TOF-MS iconic memory trÝ nhí ng¾n h¹n Id id, c¸i Êy IDA viÕt t¾t cña Iron Deficiency Anemia IDE viÕt t¾t cña Investigational Device Exemption ideal free distribution ph©n bè tù do lý t−ëng ideal protein concept quan niÖm protein lý t−ëng ideas of reference ý nghÜ ¸m chØ identical twins trÎ sinh ®«i mét trøng, trÎ sinh ®«i mét hîp tö identification (sù) ®ång nhÊt idioblast tÕ bµo ®Æc dÞ, dÞ bµo idiogram b¶n ®å (cÊu tróc) nhiÔm s¾c thÓ, biÓu ®å (cÊu tróc) nhiÔm s¾c thÓ idiopathic (thuéc) ®ét ph¸t, s¬ ph¸t idiopathy bÖnh ®ét ph¸t, bÖnh s¬ ph¸t idiot savant trÎ ®Çn ®én th«ng th¸i , ng−êi ngu uyªn b¸c Idiothermous (thuéc) m¸u nãng, (cã) m¸u nãng Idiotope idiotop, quyÕt ®Þnh idiotyp idiotype idiotyp IDM qu¶n lý bÖnh tæng hîp (Integrated Disease Management) IFBC viÕt t¾t cña International Food Biotechnology Council IFN-alpha interferon alpha IFN-beta interferon beta IGF-1 nh©n tè sinh tr−ëng gièng insulin (Insulin-Like Growth Factor-1) IGF-2 nh©n tè sinh tr−ëng gièng insulin (Insulin-Like Growth Factor-2) IGR vïng liªn gen, vïng gi÷a c¸c gen (intergenic region) IHH viÕt t¾t cña Indian Hedgehog Protein ileum c¬ ruét tÞt iliac ruét håi, håi trµng 169
 18. iliac region miÒn x−¬ng iliac veins tÜnh m¹ch chËu ilium x−¬ng chËu illegitimate pollination thô phÊn kh«ng hîp, thô phÊn kh«ng chÝnh thøc illegitimate recombination t¸i tæ hîp kh«ng hîp thøc illusion ¶o gi¸c, ¶o t−ëng IL-1 interleukin-1 IL-Ira sinh vËt ®èi kh¸ng thô quan Interleukin-1 (Interleukin-1 Receptor Antagonist) ILSI viÕt t¾t cña International Life Sciences Institute imaginal (thuéc) thµnh trïng, (cã) d¹ng tr−ëng thµnh imaginal bud mÇm thµnh trïng, imaginal disk ®Üa thµnh trïng, mÇm thµnh trïng imagines (c¸c) thµnh trïng, (c¸c) d¹ng tr−ëng thµnh imago thµnh trïng, d¹ng tr−ëng thµnh imbibition (sù) hót, thÊm imbibitional movement cö ®éng hót Èm, cö ®éng hót n−íc imbricate xÕp lîp, xÕp v¶y c¸, mäc cìi imidazolinone-tolerant soybeans ®Ëu t−¬ng chÞu imidazolinon imitation (sù) b¾t ch−íc immediate hypersensitivity qu¸ mÉn tøc th× immigration (sù) di nhËp, nhËp néi immobilization (sù) cè ®Þnh, lµm bÊt ®Þnh immobilized culture nu«i cÊy cè ®Þnh, nu«i c©y bÊt ®éng immune (®−îc) miÔn dÞch immune body thÓ miÔn dÞch immune complex phøc hîp miÔn dÞch immune effector sites ®iÓm g©y hiÖu qu¶ miÔn dÞch immune responde ph¶n øng miÔn dÞch immune adherence kÕt dÝnh miÔn dÞch immune response ph¶n øng miÔn dÞch immune response gene gen ph¶n øng miÔn dÞch immune system hÖ miÔn dÞch immunity (tÝnh) miÔn dÞch immunization (sù) g©y miÔn dÞch, t¹o miÔn dÞch immunize t¹o miÔn dÞch, g©y miÔn dÞch immunoadhesins immunoadhesin immunoassay xÐt nghiÖm miÔn dÞch immunoblot (kü thuËt) thÊm miÔn dÞch immunoconjugate tiÕp hîp miÔn dÞch immunocontraception tr¸nh thô thai miÔn dÞch immunodificiencies thiÕt hôt miÔn dÞch 170
 19. immunodominant tÝnh tréi miÔn dÞch immunofluorescerice (kü thuËt) huúnh quang miÔn dÞch immunogen t¸c nh©n g©y miÔn dÞch immunoglobulin globulin miÔn dÞch immunoglobulin genes (c¸c) gen globulin miÔn dÞch immunological memory trÝ nhí miÔn dÞch immunological tolerance dung n¹p miÔn dÞch immunology miÔn dÞch häc immunomagnetic nam ch©m miÔn dÞch, tõ tÝnh miÔn dÞch immunosensor ®Çu nh¹y ®o miÔn dÞch immunosorbent chÊt hÊp phô miÔn dÞch immunosuppression (sù) øc chÕ miÔn dÞch immunosuppressive øc chÕ miÔn dÞch immunotoxin ®éc tè miÔn dÞch imperfect flower hoa bÊt toµn, hoa kh«ng hoµn toµn, hoa thiÕu, hoa khuyÕt imperfect fungi nÊm bÊt toµn, nÊm khuyÕt imperfect stage giai ®o¹n bÊt toµn imperforate kh«ng thñng lç, kh«ng ®ôc lç implant miÕng cÊy, m¶nh cÊy, miÕng ghÐp, m¶nh ghÐp implantation (sù) cÊy, lµm tæ, impotence sù bÊt lùc, sù liÖt d−¬ng impregnation (sù) thô tinh, thô thai impression formation t¹o Ên t−îng, h×nh thµnh Ên t−îng imprinting (sù) ghi s©u, in vÕt in silico in silico in silico biology sinh häc in silico in silico screening sµng läc in silico in situ t¹i chç, in situ in situ gene banks ng©n hµng gen in situ, ng©n hµng gen t¹i chç in vitro ngo¹i m«i, in vitro, trong èng nghiÖm in vitro evolution tiÕn ho¸ in vitro in vitro fertilization thô tinh trong èng nghiÖm in vitro selection chän gièng in vitro, chän gièng trong èng nghiÖm in vitro transcription phiªn m∙ in vitro in vitro translation dÞch m∙ in vitro in vivo trong c¬ thÓ sèng, trong tÕ bµo, in vivo, néi m«i in volucre bao chung, tæng bao inbred thÓ néi phèi inbred line dßng néi phèi inbreeding (sù) néi phèi inbreeding coefficient hÖ sè néi phèi inbreeding depression suy tho¸i do néi phèi 171
 20. incentive learning tËp quen cã ®éng lùc incept mÇm c¬ quan incertae sedis vÞ trÝ kh«ng ch¾c ch¾n, vÞ trÝ kh«ng x¸c ®Þnh incest taboo luËt cÊm ®ång huyÕt incisors (c¸c) r¨ng cöa inclusion bodies (c¸c) thÓ Èn nhËp, (c¸c) thÓ vïi inclusive fitness thÝch øng thªm incompatibility (tÝnh) t−¬ng kh¾c, (tÝnh) kh«ng hîp incompatible behaviours (c¸c) tËp tÝnh kh«ng hîp, (c¸c) tËp tÝnh kh«ng hîp incidence tû lÖ ph¸t sinh incidental learning tËp quen t×nh cê, tËp quen ngÉu nhiªn incipient plasmolysis co nguªn sinh ban ®Çu inciscura vÕt ngÊn, vÕt l»n, vÕt lâm incisiform (cã) d¹ng r¨ng cöa involuntary muscle c¬ tr¬n incomplete dominance tÝnh tréi kh«ng hoµn toµn incomplete flower hoa kh«ng hoµn chØnh incomplete linkage liªn kÕt kh«ng hoµn toµn incomplete metamorphosis biÕn th¸i thiÕu, biÕn th¸i kh«ng hoµn chØnh incoordination sù kh«ng phèi hîp, sù mÊt phèi hîp incubation (sù) Êp, ñ incubous (thuéc) lîp, c−ìi incudes (c¸c) x−¬ng ®e incus x−¬ng ®e IND viÕt t¾t cña Investigating New Drug ind exemption sù miÔn trõ thuèc míi nghiªn cøu indel (c¸c) ®o¹n xen/mÊt (Inserted/Deleted segments) indeciduate kh«ng rông indefinite 1.(cã) sè l−îng kh«ng x¸c ®Þnh 2.sinh tr−ëng ®¬n trôc 3.côm hoa cã chïm indefinite growth sinh tr−ëng v« h¹n, sinh tr−ëng liªn tôc indehiscent kh«ng më, kh«ng nÎ, kh«ng nøt, kh«ng r¸ch independent assortment sù ph©n bè ®éc lËp inderterminate cleavage (sù) ph©n c¾t kh«ng hoµn toµn indeterminate growth sinh tr−ëng bÊt ®Þnh, sinh tr−ëng kh«ng x¸c ®Þnh index case ca bÖnh mÉu index of abundance chØ sè phong phó indian department of biotechnology Bé c«ng nghÖ sinh häc Ên §é indian hedgehog protein protein nhÝm Ên- §é indian hemp c©y cÇn sa indicator c©y chØ thÞ 172

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản