intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng công tác giáo dục thể chất của học viên trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V

Chia sẻ: Bình Hòa Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

8
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trên cơ sở đánh giá thực trạng và tìm ra những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến việc học môn Thể dục hiện nay, từ đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả môn Thể dục cho sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân V.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng công tác giáo dục thể chất của học viên trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V

  1. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC 65 Thöïc traïng coâng taùc giaùo duïc theå chaát cuûa hoïc vieân Tröôøng Trung caáp Caûnh saùt nhaân daân V TS. Nguyeãn Xuaân Huøng, ThS. Nguyeãn Thanh Haûi Q TOÙM TAÉT: ABSTRACT: Treân cô sôû ñaùnh giaù thöïc traïng vaø tìm hieåu On the basis of assessing the current situation nhöõng nguyeân nhaân chính aûnh höôûng ñeán thöïc and finding out the main reasons affecting the traïng coâng taùc giaùo duïc theå chaát (GDTC), töø ñoù current physical education (PE), from which ñeà xuaát bieän phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû moân proposing measures to improve the effectiveness hoïc GDTC cho hoïc vieân Tröôøng Trung caáp Caûnh of the subject of PE for students of the People's saùt nhaân daân V (CSND V). Police College V (PPCV). Töø khoùa: Thöïc traïng, giaùo duïc theå chaát, hoïc Keywords: Current situation, physical vieân, Tröôøng Trung caáp Caûnh saùt nhaân daân V. education, students, People's Police College V. 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ trình khung veà ñaøo taïo trình ñoä Trung caáp chuyeân GDTC trong tröôøng hoïc laø moät maët giaùo duïc quan nghieäp do Boä Coâng an ban haønh, baûo ñaûm tính heä troïng trong noäi dung giaùo duïc toaøn dieän goàm: Trí duïc, thoáng, theå hieän muïc tieâu ñaøo taïo, ñaùp öùng nhu caàu ñöùc duïc, myõ duïc, theå duïc vaø lao ñoäng. Taïi tröôøng nhaân löïc cuûa ngaønh Coâng an. Caùc noäi dung ñöôïc phaân Trung caáp CSND V nhöõng naêm gaàn ñaây, phong traøo boá cuï theå, ñöôïc trình baøy treân baûng 1. Theå duïc theå thao cuõng nhö coâng taùc GDTC ñang gaëp Qua baûng 1 cho thaáy chöông trình moân hoïc ñaõ theå nhieàu khoù khaên, vieäc thieáu thoán cô sôû vaät chaát, saân baõi, hieän chi tieát muïc tieâu, noäi dung, thôøi gian, ñieàu kieän, duïng cuï, soá löôïng vaø chaát löôïng ñoäi nguõ giaûng vieân coøn phöông thöùc thöïc hieän vaø ñöôïc ñieàu chænh phuø hôïp thieáu vaø coøn chöa chuaån veà trình ñoä, noäi dung chöông vôùi nhieäm vuï cuûa nhaø tröôøng. trình, phöông phaùp giaûng daïy, hoaït ñoäng chính khoùa, 2.2. Thöïc traïng ñoäi nguõ giaùo vieân GDTC cuûa ngoaïi khoùa cuøng nhieàu lyù do khaùc ñaõ coù aûnh höôûng ñeán Tröôøng Trung caáp CSND V chaát löôïng cuûa phong traøo taäp luyeän theå duïc theå thao, Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa nhaø tröôøng, Boä moân ñaëc bieät laø chaát löôïng boä moân GDTC. Töø thöïc teá treân QSVT - TDTT ñaõ khoâng ngöøng lôùn maïnh, tröôûng caàn nghieân cöùu tìm ra nhöõng nguyeân nhaân cô baûn aûnh thaønh caû veà soá löôïng cuõng nhö chaát löôïng ñoäi nguõ höôûng ñeán thöïc traïng coâng taùc GDTC, töø ñoù ñeà ra caùc giaùo vieân, huaán luyeän vieân. Keát quaû khaûo saùt thöïc bieän phaùp höõu hieäu taêng cöôøng hoaït ñoäng nhaèm naâng traïng ñoäi nguõ giaùo vieân ñöôïc trình baøy treân baûng 2. cao hieäu quaû coâng taùc GDTC cuõng nhö phong traøo taäp Qua baûng 2 cho thaáy nhaø tröôøng ñaõ coù moät löïc luyeän theå duïc theå thao cho hoïc sinh, sinh vieân. löôïng giaùo vieân giaûng daïy hoïc phaàn GDTC ñaûm baûo Ñeà taøi söû duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu sau: nhu caàu giaûng daïy, 100% giaùo vieân chuyeân ngaønh phaân tích toång hôïp taøi lieäu, phoûng vaán toïa ñaøm, quan TDTT coù trình ñoä cöû nhaân trôû leân trong ñoù coù 2 giaùo saùt sö phaïm, ñieàu tra xaõ hoäi hoïc, thöïc nghieäm sö vieân trình ñoä Thaïc só. Ña soá giaùo vieân tuoåi ñôøi treû, phaïm vaø toaùn hoïc thoáng keâ. döôùi 30 tuoåi chieám tyû leä nhieàu nhaát 15 ñoàng chí chieám 75%, soá löôïng giaùo vieân nam chieám tyû leä 95%. 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU Ñaây laø nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc phaùt trieån Ñeà taøi tieán haønh ñaùnh giaù thöïc traïng coâng taùc coâng taùc GDTC ôû tröôøng Trung caáp CSND V. GDTC taïi tröôøng Trung caáp CSND V thoâng qua caùc 2.3. Thöïc traïng veà cô sôû vaät chaát phuïc vuï coâng maët sau: taùc GDTC cuûa Tröôøng Trung caáp CSND V 2.1. Thöïc traïng chöông trình moân hoïc GDTC Ñeå ñaùnh giaù thöïc traïng cô sôû vaät chaát cuûa Tröôøng cuûa Tröôøng Trung caáp CSND V Trung caáp CSND V, ñeà taøi ñaõ tieán haønh khaûo saùt, Chöông trình hoïc phaàn GDTC taïi tröôøng ñöôïc xaây ñaùnh giaù toaøn boä soá duïng cuï saân baõi cuûa tröôøng trong döïng treân cô sôû quy ñònh cuûa BGD&ÑT vaø chöông naêm 2018. Keát quaû ñöôïc trình baøy treân baûng 3 KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 6/2020
  2. 66 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 1. Noäi dung chöông trình moân hoïc GDTC cuûa Tröôøng Trung caáp CSND V Caùc khaâu daïy hoïc khaùc Toång soá NOÄI DUNG Lyù thuyeát Kieåm Haï khoa muïc Thöïc haønh tieát tra Chöông 1: Lyù luaän chung veà GDTC. 04 0 0 0 04 Chöông 2: Kyõ thuaät chaïy cöï ly ngaén 100m 0 01 12 01 14 Chöông 3: Kyõ thuaät chaïy cöï ly trung bình 0 01 19 01 21 (800m - 1500m) Chöông 4: Kyõ thuaät nhaûy xa kieåu ngoài 0 01 12 01 14 Chöông 5: Kyõ thuaät nhaûy cao kieåu uùp buïng 0 01 15 01 17 Chöông 6: Kyõ thuaät co tay xaø ñôn 0 01 12 01 14 Chöông 7: Kyõ thuaät bôi eách 0 02 39 01 42 Toång 04 07 109 06 126 Baûng 2. Thöïc traïng ñoäi nguõ giaùo vieân GDTC Tröôøng Trung caáp CSND V (n=20) Trình ñoä Giôùi tính Thaâm nieân TT Cöû nhaân Thaïc só Tieán só Nam Nöõ > 10 naêm 5 - 10 naêm < 5 naêm n 18 2 0 19 1 1 17 2 % 90 10 0 95 5,0 5,0 85 10 Keát quaû baûng 3 cho thaáy thöïc traïng cô sôû vaät chaát Baûng 3. Thöïc traïng cô sôû vaät chaát phuïc vuï giaûng daïy, phuïc vuï taäp luyeän cuûa hoïc sinh Tröôøng Trung caáp taäp luyeän TDTT cuûa Tröôøng Trung caáp CSND V CSND V söû duïng töø naêm hoïc 2017 - 2018, nhìn chung maät ñoä söû duïng caùc cô sôû vaät chaát ñöôïc ñaûm baûo tyû leä Soá Chaát TT Cô sôû vaät chaát trong moãi giôø hoïc. Tuy nhieân, vôùi soá löôïng hoïc sinh löôïng löôïng khaù ñoâng nhö hieän nay thì cô sôû vaät chaát nhö treân laø 01 Saân chaïy ñieàn kinh (400m) 01 Khaù chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ña daïng caùc moân hoïc vaø 02 Ñöôøng chaïy ngaén (100m) 04 Khaù taäp luyeän theå thao ngoaïi khoùa cho hoïc sinh. Trung 03 Hoá nhaûy xa 04 2.4 Thöïc traïng hoaït ñoäng theå thao ngoaïi khoùa bình taïi Tröôøng Trung caáp CSND V 04 Boä duïng cuï nhaûy cao 05 Toát 05 Baõi taäp coù boá trí xaø ñôn, xaø keùp 04 Khaù 2.4.1 Thöïc traïng hoaït ñoäng taäp luyeän ngoaïi khoaù caùc moân theå thao cuûa hoïc vieân tröôøng Trung caáp Saân boùng ñaù coû nhaân taïo (11 06 01 Toát ngöôøi) CSND V Saân boùng ñaù coû nhaân taïo (5 Ñeå ñaùnh giaù thöïc traïng hoaït ñoäng ngoaïi khoùa 07 ngöôøi) 02 Toát TDTT cuûa hoïc sinh Tröôøng Trung caáp CSND V veà 08 Saân boùng chuyeàn 04 Khaù möùc ñoä yeâu thích tham gia khia tham gia hoaït ñoäng Trung ngoaïi khoùa, ñeà taøi tieán haønh phoûng vaán 420 hoïc vieân. 09 Nhaø taäp, thi ñaáu 01 bình Keát quaû phoûng vaán ñöôïc trình baøy treân baûng 4. Nhaø veä sinh phuïc vuï hoaït ñoäng Trung Keát quaû trình baøy treân baûng 4 cho thaáy möùc ñoä 10 TDTT 04 bình thöôøng xuyeân tham gia hoaït ñoäng ngoaïi khoùa cuûa hoïc 11 Caên tin 02 Toát vieân tröôøng Trung caáp CSND V chæ ñaït tyû leä 38.09%; 12 Beänh xaù 01 Toát möùc ñoä thænh thoaûng ñaït tyû leä 36.90%; ôû möùc ñoä khoâng tham gia chieám tyû leä 25%. Nhö vaäy coù moät söï maâu Baûng 4. Möùc ñoä tham gia hoaït ñoäng ngoaïi khoùa cuûa thuaãn laø trong khi soá ñoâng caùc em thöôøng xuyeân vaø hoïc vieân tröôøng Trung caáp CSND V (n= 420) thænh thoaûng tham gia hoaït ñoäng ngoaïi khoùa thì ngöôïc Keát quaû phoûng vaán laïi, coù 25 % khoâng tham gia hoaït ñoäng ngoaïi khoùa. Hoaït Thöôøng ñoäng Thænh thoaûng Khoâng taäp 2.4.2 Thöïc traïng trình ñoä theå löïc cuûa hoïc sinh xuyeân ngoaïi Tröôøng Trung caáp CSND V n % n % n % khoùa Ñeå ñaùnh giaù trình ñoä theå löïc cuûa hoïc sinh tröôøng 160 38.09 155 36.90 105 25.0 SOÁ 6/2020 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  3. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 5 Keát quaû kieåm tra theå löïc cuûa hoïc sinh Tröôøng Trung caáp CSND V theo Thoâng tö soá: 24/2013/TT-BCA 67 (n = 420) Soá HS Khoùa hoïc Giôùi tính Noäi dung kieåm tra Chæ tieâu Soá HS ñaït Tyû leä % Tyû leä % khoâng ñaït Chaïy 100m 16”0 234 93,23 17 6,77 Nam Chaïy 1500m 7’30 227 90,44 24 9,56 n = 251 Naèm saáp choáng ñaåy 30 231 92,03 20 7,97 K5S Taïi choã baät xa 2,20 232 92,43 19 7,57 (n = 270) Chaïy 100m 20”0 17 89,47 2 10,53 Nöõ Chaïy 800m 5’30 16 84,21 3 15,79 n = 19 Taïi choã baät xa 1,50 17 89,47 2 10,53 Chaïy 100m 16”0 109 85,16 19 14,84 Nam Chaïy 1500m 7’30 103 80,47 25 19,53 n = 128 Naèm saáp choáng ñaåy 30 106 82,81 22 17,19 K6S Taïi choã baät xa 2,20 108 84,38 20 15,63 (n= 150) Chaïy 100m 20”0 20 90,91 2 9,09 Nöõ Chaïy 800m 5’30 19 86,36 3 13,64 n = 22 Taïi choã baät xa 1,50 20 90,91 2 9,09 Trung caáp CSND V, ñeà taøi ñaõ söû duïng caùc test ñöôïc cuûa hoïc vieân Tröôøng Trung caáp CSND V nhö sau: quy ñònh trong thoâng tö 24/2013/TT-BCA. Trong ñoù, Chöông trình moân hoïc ñaõ theå hieän chi tieát muïc ñoái vôùi nam coù 4 test (chaïy 100m, 1500m, taïi choã baät tieâu, noäi dung, thôøi gian, ñieàu kieän, phöông thöùc thöïc xa, naèm saáp choáng ñaåy hoaëc co tay xaø ñôn), ñoái vôùi hieän vaø ñöôïc ñieàu chænh phuø hôïp vôùi nhieäm vuï cuûa nöõ coù 3 test (chaïy 100m, 800m, taïi choã baät xa). Keát nhaø tröôøng. Nhaø tröôøng coù moät löïc löôïng giaùo vieân quaû kieåm tra ñöôïc trình baøy treân baûng 5. giaûng daïy hoïc phaàn GDTC ña phaàn laø nam, tuoåi ñôøi Töø keát quaû baûng 5 cho thaáy: Tyû leä hoïc sinh khoâng treû, ñuû trình ñoä ñaûm baûo ñaùp öùng nhu caàu giaûng daïy. ñaït töøng chæ tieâu cuûa tieâu chuaån theå löïc ôû möùc töông Ñaây laø nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc phaùt trieån ñoái cao töø 6.77% ñeán 19.53% ñoái vôùi nam vaø töø coâng taùc GDTC ôû tröôøng Trung caáp CSND V. 9.09% ñeán 15.79% ñoái vôùi nöõ. Töø ñoù nhaän thaáy raèng Tuy nhieân, vôùi soá löôïng hoïc sinh khaù ñoâng nhö theå löïc cuûa hoïc sinh tröôøng Trung caáp CSND V ñang hieän nay thì cô sôû vaät chaát nhö treân laø chöa ñaùp öùng coøn töông ñoái thaáp. ñöôïc nhu caàu ña daïng caùc moân hoïc vaø taäp luyeän theå thao ngoaïi khoùa cho hoïc sinh. Ñoàng thôøi phong traøo 3. KEÁT LUAÄN taäp luyeän TDTT ngoaïi khoùa taïi tröôøng coøn haïn cheá, chöa thaät söï mang laïi hieäu quaû nhö mong ñôïi. Theå löïc Töø nhöõng keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi, cho pheùp cuûa hoïc sinh tröôøng Trung caáp CSND V ñang coøn ruùt ra caùc keát luaän ñaùnh giaù thöïc traïng coâng taùc GDTC töông ñoái thaáp. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (1994), Vaên baûn chæ ñaïo coâng taùc GDTC trong nhaø tröôøng caùc caáp. 2. Quyeát ñònh soá: 634/QÑ-T52-QLÑT ngaøy 28/10/2016 cuûa Hieäu tröôûng Tröôøng Trung caáp CSND V 3. Luaät TDTT (2006), Nxb TDTT, Haø Noäi. 4. Ñoàng Vaên Trieäu, Leâ Anh Thô (2000), Lyù luaän vaø phöông phaùp GDTC trong tröôøng hoïc, Nxb TDTT, Haø Noäi. 5. Thuû töôùng chính phuû (2010), Quyeát ñònh soá 2198, ngaøy 03/12/2010, pheâ duyeät Chieán löôïc phaùt trieån TDTT Vieät Nam ñeán naêm 2020. * Nguoàn baùo: trích töø keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi: "Nghieân cöùu bieän phaùp taêng cöôøng hoaït ñoäng ngoaïi khoaù nhaèm naâng cao hieäu quaû moân hoïc giaùo duïc theå chaát cho hoïc vieân Tröôøng Trung caáp Caûnh saùt nhaân daân V”, Nguyeãn Thanh Haûi, khoùa cao hoïc 5, Tröôøng ñaïi hoïc TDTT Ñaø Naüng, Giaûng vieân höôùng daãn: TS. Nguyeãn Xuaân Huøng, 2019. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 16/9/2020; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 11/10/2020; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 22/12/2020) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 6/2020
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2