intTypePromotion=1

Thuyết trình: Lựa chọn qui trình

Chia sẻ: Hfhgfvhgf Hfhgfvhgf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
55
lượt xem
6
download

Thuyết trình: Lựa chọn qui trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của bài Lựa chọn qui trình nhằm nêu đặc điểm của dòng sản phẩm, phân loại theo đơn đặt hàng, quyết định lựa chọn qui trình, chiến lược Sản phẩm – Qui trình. Sản xuất đại trà theo nhu cầu khách hàng (mass customization).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Lựa chọn qui trình

 1. Chương 4 LỰA CHỌN QUI TRÌNH (Process Selection) Giảng Viên: Tạ Thị Bích Thủy Nhóm trình bày: Nhóm 4
 2. Nội dung chính • 4.1 Đặc điểm của dòng sản phẩm • 4.2 Phân loại theo đơn đặt hàng • 4.3 Quyết định lựa chọn qui trình • 4.4 Chiến lược Sản phẩm – Qui trình • 4.5 Sản xuất đại trà theo nhu cầu khách hàng (mass customization) • 4.6 Ra quyết định theo chức năng chéo Nhóm 4 2
 3. Lựa chọn qui trình Lựa chọn qui trình dựa vào 2 phân loại sau: - Theo dòng sản phẩm: • Sản xuất dây chuyền (line) • Sản xuất theo lô (batch) • Sản xuất theo dự án (project) - Theo dạng đặt hàng • Sản xuất để dự trữ (make to stock – MTS) • Sản xuất theo đặt hàng (make to oder – MTO) Nhóm 4 3
 4. 4.1 Phân loại theo dòng sản phẩm • Sản xuất dây chuyền (line) • Sản xuất theo lô (batch) • Sản xuất theo dự án (project) Nhóm 4 4
 5. Sản xuất dây chuyền WS 1 WS 2 WS 3 WS Công việc – trạm công việc Dòng sản phẩm Nhóm 4 5
 6. Sản xuất dây chuyền • Ưu điểm Sản xuất hàng loạt với số lượng lớn, liên tục, không cần lao động có trình độ cao.. • Nhược điểm Cần vốn lớn, chi phí đầu tư cao, sản xuất rất hiệu quả nhưng kém linh động, khó khăn khi thay đổi… Nhóm 4 6
 7. Sản xuất theo lô WS 2 WS 4 WS 1 WS 3 WS 5 WS Công việc hay Dòng sản phẩm trạm công việc Nhóm 4 7
 8. Sản xuất theo lô • Ưu điểm Thiết bị và lao động linh hoạt, sản xuất được những lô hàng nhỏ… • Nhược điểm Tồn kho lớn, khó khăn khi xếp lịch sản xuất, mất nhiều thời gian chết cho lao động và thiết bị… Nhóm 4 8
 9. Sản xuất theo dự án 2 4 Bắt Kết đầu thúc 1 3 Công việc hay Mối liên hệ công việc hoạt động Nhóm 4 9
 10. Sản xuất theo dự án • Ưu điểm Thích hợp sản xuất những sản phẩm độc đáo, duy nhất, theo đặt hàng, không cần đầu tư nhiều, sản xuất linh hoạt • Nhược điểm Chi phí cao, khó kiểm soát chi phí, cần lao động có chuyên môn cao, tốn nhiều thời gian, … Nhóm 4 10
 11. Đặc điểm của các quá trình Ñaëc ñieåm Daây chuyeàn Theo loâ Theo döï aùn Lieân tuïc hoaëc loâ Theo loâ Ñôn leû Daïng ñaët haøng lôùn Khoâng tuaàn töï Tuaàn töï Doøng saûn phaåm Tuaàn töï C ao Raát cao Söï khaùc bieät Thaáp Theo khaùch haøng Duy nhaát Loaïi thò tröôøng Haøng loaït lôùn Trung bình Ñôn leû Soá löôïng Nhieàu Nhaân löïc Thaáp C ao C ao Kó naêng Laëp laïi Khoâng thöôøng Khoâng thöôøng Daïng coâng vieäc Thaáp xuyeân xuyeân Tieàn löông C ao C ao Voán Ñaàu tö C ao Trung bình Thaáp Toàn kho Thaáp C ao Ít Thieát bò Muïc tieâu daëc bieät Thieát bò cô baûn Thieát bò cô baûn Muïc tieâu Linh hoaït Thaáp Trung bình C ao Chi phí Thaáp Trung bình C ao Chaát löôïng Nhaát quaùn Nhaát quaùn Nhaát quaùn Giao haøng Ñuùng thôøi gian Ñuùng thôøi gian Ñuùng thôøi gian Kieåm soaùt-leân keá hoaïch Deã Nhóm 4 Khoù Khoù 11 ieåm soaùt saûn xuaát eã hoù hoù
 12. 4.2. Phân loại theo đặt hàng • Sản xuất để dự trữ - MTS • Sản xuất theo đặt hàng - MTO Nhóm 4 12
 13. Sản xuất theo đơn hàng - MTO Actual Orders Sales Master Schedule (Ship ments) Bill of Materials Accounts Receivable Production Schedule G ener al Ledger Purchasing Cost of Acc ounts Sales Payable Labor Production MAKE-TO-ORDER Nhóm 4 13
 14. Sản xuất để dự trữ - MTS Forecasted Orders Sales (S hipments) Master Schedule Account s B ill of Materials Receiv able Producti on Schedule General Inventory Ledger Control Purchasing Cost of Account s Sales Payable Labor Production MAKE-TO-STOCK Nhóm 4 14
 15. So sánh MTS - MTO Đặc điểm Sản xuất dự trữ Sản xuất theo đơn hàng Sản phẩm Đặc trưng theo nhà sản xuất Đặc trưng theo khách hàng Ít khác biệt Nhiều khác biệt Rẻ Đắt Mục tiêu Cân bằng tồn kho, tài Quản lý thời gian, tài chính chính, dịch vụ Các vấn đề chính Dự báo Giao hàng đúng hẹn Kế hoạch sản xuất Giao hàng đúng yêu cầu Kiểm soát tồn kho Nhóm 4 15
 16. Quyết định lựa chọn qui trình 1. Tình hình thị trường 2. Yêu cầu về vốn 3. Lao động 4. Kĩ năng quản lý 5. Nguyên liệu 6. Công nghệ Nhóm 4 16
 17. Ma trận đặc điểm qui trình Sản xuất để dự trữ Sản xuất theo đặt hàng Dây chuyền Lọc dầu Xe ô tô Xay bột Điện thoại Kẹo Điện gia dụng Quán ăn tự phục vụ Lô Cửa hàng máy móc Cửa hàng máy móc Thức ăn nhanh Nhà hàng Nhà máy làm mắt Bệnh viện kính Nữ trang đặt hàng Đồ nội thất Dự án Nhà (đầu cơ – mua Cao ốc bán) Phim Tranh thương mại Tàu Chân dung Nhóm 4 17
 18. MA TRẬN QUY TRÌNH SẢN PHẨM CẤU TRÚC S ẢN PHẨM (Vòng đời sản phẩm) 4.3 Chiến lược sản phẩm – qui trình I II Nhiều sản phẩm, III Chỉ có một vài III Sản lượng cao, Sản lượng thấp, sản phẩm lớn, chuẩn hóa cao, hàng chuẩn hóa thấp sản lượng thấp sản lượng cao hóa thông thường I Dòng sản xuất Không cố định Máy in KHÔNG (job shop) thương mại CƠ CẤU QUY TRÌNH (Vòng đời quy trình) II Máy công Sản xuất cụ theo lô (batch) III Lắp ráp Sản xuất kết nối ô tô (assembly line) IV Tinh luyện Sản xuất đường liên tục (Continuous –flow) KHÔNG Hayes và Wheelwright (1979) Nhóm 4 18
 19. 4.5 Sản xuất đại trà theo yêu cầu khách hàng (Mass Customization) • Ngày xưa - Sản xuất đại trà – mass production: sản xuất hàng hóa hàng loạt, đồng nhất, giá rẻ.. - Sản xuất theo yêu cầu – customizaton: Sản phẩm độc đáo, theo yêu cầu, giá cao.. • Ngày nay - Sản xuất đại trà theo nhu cầu – mass customization: dựa trên sự kết hợp giữa marketing, sản xuất, quản lý.. Và hệ thống internet, máy tính..để sản xuất sản phẩm giá rẻ một cách nhanh chóng, theo đúng yêu cầu khách hàng. Nhóm 4 19
 20. 5 dạng sản xuất hàng loạt theo yêu cầu • Dịch vụ đại trà theo yêu cầu • Điều chỉnh sản xuất và lắp ráp theo yêu cầu. • Thay đổi nhanh chóng • Trì hoãn các lựa chọn Nhóm 4 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản