intTypePromotion=3

Tiểu luận: Điều tra đánh giá hiện trạng, lập các phương án kinh doanh rừng tại địa điểm rừng cộng đồng thôn Kâm Sân, tiểu khu 286, xã Hồng Hạ, Hương Trà

Chia sẻ: Nguyenminh Dien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
274
lượt xem
80
download

Tiểu luận: Điều tra đánh giá hiện trạng, lập các phương án kinh doanh rừng tại địa điểm rừng cộng đồng thôn Kâm Sân, tiểu khu 286, xã Hồng Hạ, Hương Trà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rừng và đất rừng chiếm 3/4 diện tích tự nhiên của cả nước. Rừng vừa là đối tượng lao động, vừa là tư liệu sản xuất của ngành Lâm nghiệp. Rừng là nguồn tài nguyên đóng vai trò quan trong đối với nhân loại, rừng không những cung cấp lâm đặc sản mà còn có giá trị hết sức to lớn trong việc bảo vệ môi trường, duy trì cân bằng sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh hoc cũng như làm đẹp cảnh quan...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Điều tra đánh giá hiện trạng, lập các phương án kinh doanh rừng tại địa điểm rừng cộng đồng thôn Kâm Sân, tiểu khu 286, xã Hồng Hạ, Hương Trà

 1. TRƯ NG ð I H C NÔNG LÂM KHOA LÂM NGHI P BÀI TI U LU N ð bài: §iÒu tra ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng, lËp c¸c ph−¬ng ¸n kinh doanh rõng §iÒu §Þa ®iÓm: Rõng céng ®ång th«n K©m S©n, tiÓu khu 286, x· Hång H¹, huyÖn H−¬ng Trµ Giáo viên hư ng d n H c viên th c hi n: TS. H ð c Thái Hoàng NguyÔn Minh DiÔn Lª V¨n H−íng NguyÔn ThÞ Thu Trang Lª V¨n Hång TrÞnh Quèc Hïng NguyÔn Ph¬ng V¨n Hoµng D−¬ng X« ViÖt Hu : 4/2011
 2. M CL C Ph n th nh t ð T V N ð ...........................................................................................4 Ph n th hai M C TIÊU - N I DUNG - PHƯƠNG PHÁP TH C HI N ....................5 1. M c tiêu ........................................................................................................................5 2 N i dung th c hi n: .......................................................................................................5 3. Phương pháp th c hi n .................................................................................................5 Ph n th ba K T QU TH C HI N ..............................................................................6 I. ði u ki n cơ b n khu v c th c hi n và k t qu ñi u tra hi n tr ng..............................6 1. V trí ñ a lý....................................................................................................................6 2. ð a hình, ñ t ñai, th c bì: .............................................................................................6 3. Khí h u .........................................................................................................................8 4. Tình hình xã h i............................................................................................................8 5. ð c ñi m khu r ng .......................................................................................................8 II. Xây d ng các phương án kinh doanh r ng................................................................13 1. Phương án ch t ñi u ch nh m t ñ theo MHR theo hàm toán h c Mayer .................14 1.1. Mô hình hóa quy lu t phân b N/D13 theo d ng hàm Mayer.................................15 1.2. Xây d ng bi u ñ th c nghi m và lý thuy t theo hàm Mayer ................................16 1.3. Tính toán chênh l ch s cây gi a th c nghi m và theo hàm Mayer .......................17 1.4. Xác ñ nh tr lư ng, s n lư ng ch t/ha ....................................................................18 1.5. Tính toán sơ b chi phí và thi t k khai thác r ng như sau:....................................21 2. Phương án ñi u ch nh m t ñ r ng theo MHR n ñ nh theo CV 787/CLN/2008......22 2.1. So sánh phân b s cây th c nghi m v i mô hình r ng n ñ nh ............................22 2.2. Tính toán s cây chênh l ch theo t ng c p kính và s cây c n ch t .......................23 2.3. Tính toán tr lư ng, s n lư ng khai thác ñi u ch nh m t ñ r ng ..........................26 2.4. Tính toán sơ b chi phí và thi t k khai thác r ng như sau:....................................28 3. Phương án xúc ti n tái sinh t nhiên có tr ng b sung ..............................................29 3.1. Thi t k sơ b k thu t tr ng cây b n ñ a ...............................................................31 3.2. D toán kinh phí tr ng cây b n ñ a dư i tán r ng ..................................................33 Ph n th tư K T LU N - KI N NGH .........................................................................34 I. K t lu n .......................................................................................................................34 II. T n t i, ki n ngh .......................................................................................................34 TÀI LI U THAM KH O ..............................................................................................36 PH L C .......................................................................................................................38 2
 3. DANH M C B NG BI U B ng 1. t thành r ng t i khu v c ñi u tra .......................................................................9 B ng 2. Các ch tiêu lâm h c t i khu v c ñi u tra..........................................................10 B ng 3. S n lư ng r ng t i khu v c ñi u tra..................................................................10 B ng 4. Bi u ño ñ m t i khu v c ñi u tra ......................................................................10 B ng 5. B ng tính toán các giá tr quy lu t phân b N/D13 theo d ng hàm Mayer ......15 B ng 6. Chênh l ch s cây gi a th c nghi m và lý thuy t theo hàm Mayer .................17 B ng 7. S cây c n ch t trong ô tiêu chu n ....................................................................18 B ng. 8 d toán kinh phí khai thác t a thưa g r ng t nhiên ........................................21 B ng 9. So sánh s cây/ha t i khu v c ñi u tra v i mô hình r ng n ñ nh....................24 B ng 10. T ng h p s cây c n ch t ñi u ch nh theo MHR n ñ nh...............................24 B ng 11. Tính tr lư ng và s n lư ng khai thác trong 500m2 (otc)..............................26 B ng 12. Tr lư ng, s n lư ng g phân theo nhóm.......................................................26 B ng 13. d toán chi phí khai thác t a thưa g r ng t nhiên ........................................28 B ng 14. D toán kinh phí tr ng cây b n ñ a dư i tán r ng ..........................................33 DANH M C HÌNH, BI U ð Hình 1-2. Bi u ñ phân b s cây theo D13 th c nghi m và lý thuy t Mayer ..............16 Hình 3-4. Tr c ñ ngang, d c trư c khi ñi u ch nh trong ô tiêu chu n ........................19 Hình 5-6. Tr c ñ ngang, d c ôtc sau khi ñi u ch nh m t ñ theo hàm Mayer .............20 Hình 7. Bi u ñ phân b s cây theo mô hình r ng n ñ nh..........................................22 Hình 8. Bi u ñ so sánh PB s cây theo MH n ñ nh v i th c nghi m .........................23 Hình 9. Bi u ñ so sánh PB s cây theo MH n ñ nh v i th c nghi m và hàm Mayer.23 Hình 10-11. Tr c ñ ngang - d c sau khi ñi u ch nh m t ñ theo MHR n ñ nh ..........25 Hình 12. Hi n tr ng r ng trư c khi tr ng xen cây b n ñ a dư i tán r ng......................30 PH L C 1. B ng th tích cây bình quân (V, m3/cây) c a t ng c kính theo CV 787 ................38 2. Bi u ñi u tra các cây tái sinh ......................................................................................39 3. M t s hình nh ñi u tra r ng ....................................................................................41 3
 4. Ph n th nh t ð TV Nð R ng và ñ t r ng chi m ¾ di n tích t nhiên c a c nư c. R ng v a là ñ i tư ng lao ñ ng, v a là tư li u s n xu t c a ngành Lâm nghi p. R ng là ngu n tài nguyên ñóng vai trò quan tr ng ñ i v i nhân lo i, r ng không nh ng cung c p lâm ñ c s n mà còn có giá tr h t s c to l n trong vi c b o v môi trư ng, duy trì cân b ng sinh thái, b o v ña d ng sinh h c cũng như làm ñ p c nh quan. S d ng tài nguyên r ng h p lý là m t trong nh ng n i dung quan tr ng, ñây là ñi u ki n ñ duy trì và phát tri n tài nguyên r ng. V n ñ ñ t ra hi n nay là n ñ nh và t ng bư c nâng cao ch t lư ng cu c s ng, ñi ñôi v i vi c b o v môi trư ng, gi v ng s cân b ng sinh thái và t o ra môi trư ng trong s ch cho cu c s ng xã h i là m t trong nh ng v n ñ c n thi t và c p bách. Nó ñòi h i s n l c không ch riêng c a nh ng nhà lãnh ñ o, nhà qu n lý mà còn c a toàn xã h i, ñ c bi t là vai trò c a ngành Lâm nghi p. M t trong nh ng ñ c ñi m c a ngành lâm nghi p là có chu kỳ s n xu t dài, t tái sinh ñ n khai thác thư ng là hàng ch c ñ n hàng trăm năm, m t khác s thành th c c a r ng cũng không ñư c r ràng nên khó khăn trong xác ñ nh bi n pháp kinh doanh và tu i khai thác cũng như s d ng các bi n pháp k thu t lâm sinh tác ñ ng ph i qua th i gian dài m i th y ñư c. Do ñó xây d ng phương án kinh doanh h p lý, xác ñ nh các bi n pháp k thu t lâm sinh phù h p s nâng cao ñư c hi u qu kinh doanh r ng, rút ng n ñư c chu kỳ kinh doanh. Trư c ñây r ng và ñ t r ng h u h t ñ u do các ñơn v Nhà nư c qu n lý, trong nh ng năm g n ñây v i s ñ i m i trong cơ ch chính sách, r ng và ñ t r ng ñã t ng bư c phân c p qu n lý giao cho c ng ñ ng, h gia ñình. Tuy nhiên vi c qu n lý r ng r ng nói chung và qu n lý r ng c ng ñ ng nói riêng còn g p nhi u b t c p, c n có nh ng nghiên c u, ñánh giá nh m k p th i phát hi n ra b t h p lý làm cơ s ñi u ch nh, t ng bư c nâng cao hi u qu qu n lý, s d ng r ng c ng ñ ng. ð th c hi n xây d ng ñư c các phương án kinh doanh r ng c ng ñ ng, áp d ng các bi n pháp lâm sinh phù h p ñòi h i chúng ta ph i ti n hành kh o sát ñi u tra hi n tr ng, tài nguyên r ng như: ð a ch t th như ng, ñ c ñi m c u trúc r ng, sinh trư ng, tăng trư ng lâm ph n, sâu b nh h i và các tác h i khác ñ i v i r ng t ñó làm cơ s ñưa ra các phương án kinh doanh r ng. T nh ng phân tích trên chúng tôi ñã l a ch n khu r ng t nhiên t i ti u khu 286 xã H ng H , huy n A lư i, t nh Th a Thiên Hu làm ñ a ñi m nghiên c u th c hi n ñ tài: Xây d ng các phương án kinh doanh r ng. 4
 5. Ph n th hai M C TIÊU - N I DUNG - PHƯƠNG PHÁP TH C HI N 1. M c tiêu - ði u tra ñánh giá, phân tích hi n tr ng khu r ng t nhiên giao cho c ng ñ ng thôn Kâm Sâm t i ti u khu 286 xã H ng H , huy n A lư i, t nh Th a Thiên Hu . - ð xu t m t s bi n pháp k thu t lâm sinh, gi i pháp c i t o r ng nh m qu n lý và b o v , phát tri n ñ t hi u qu cao hơn. 2 N i dung th c hi n: - Sơ thám, kh o sát r ng ñưa vào thi t k , n m v trí, ñ a ñi m th c ñ a, ñ i chi u v i b n ñ ñ a hình t ng th . - Khoanh v ñ xác ñ nh l i di n tích c a các lô ñưa vào thi t k , xác ñ nh v trí b ng máy ñ nh v . - Các lô thi t k khai thác ti n hành l p 7 ô tiêu chu n (di n tích ô tiêu chu n 500 m2 : 20 m x 25m) ñ ño ñ m t t c s cây trong ô. . ðo ñư ng kính ngang ng c (D1,3) toàn b s cây trong ô có D13≥ 6cm. . ðo (m c tr c) chi u cao vút ng n (Hvn) c a các cây r ng trong ô (ñ i chi u v i các tài li u liên quan). . Th ng kê s cây trong lô. . Tính toán các giá tr OTC như D13bd, Hvnbq, V, N. - Xây d ng tr c ñ d c và tr c ñ ngang c a cây r ng thông qua ng d ng ph n m m GIS. - Tính toán x lý s li u ño ñ m. Tính các giá tr : ðư ng kính bình quân; Chi u cao bình quân; S cây/ha, s cây t ng loài/ha, tr lư ng/ha, s n lư ng loài/ha; S cây/lô, s cây t ng loài/lô, tr lư ng/lô, s n lư ng/lô. Vi c tính th tích s d ng công th c V=g*h*f và có tham kh o các Bi u ñi u tra KD r ng tr ng c a 14 loài cây ch y u theo Quy t ñ nh 433/Qð-BNN- KHCN ngày 18/2/2003 c a B Nông nghi p và PTNT, bi u trong S tay ði u tra quy ho ch r ng do B Nông nghi p và PTNT ban hành các tài li u liên quan. - Xây d ng phương án c i t o r ng. Xác ñ nh s cây ch t, ch a cho t ng bi n pháp k thu t lâm sinh, tính s n lư ng g ch t, phân theo nhóm g . 3. Phương pháp th c hi n - ði u tra thu th p s li u hi n trư ng liên quan ñ n khu r ng. - X lý n i nghi p, tính toán k t qu b ng các ph n m m excel, mapinfo. - Tham kh o các tài li u có liên quan. - Th o lu n nhóm, ñ xu t các phương án kinh doanh. - T ng h p vi t báo cáo 5
 6. Ph n th ba K T Q U TH C H I N I. ði u ki n cơ b n khu v c th c hi n và k t qu ñi u tra hi n tr ng 1. V trí ñ a lý Khu v c th c hi n ñ tài t i thôn Kâm Sâm xã H ng H huy n A Lư i. H ng H là xã mi n núi có di n tích ñ t 14.100 ha; di n tích ñ t có r ng là 13.548 ha trong ñó di n tích r ng t nhiên là 10.261 ha. Ví trí ñ a lý xã H ng H : - Phía b c giáp Khu b o t n thiên nhiên Phong ði n - Phía nam giáp xã Hương Phong - Phía tây giáp xã Phú Vinh - Phía ñông giáp xã Hương Nguyên 2. ð a hình, ñ t ñai, th c bì: - ð a hình khá d c, ð d c t : 20-300, ñ d c bình quân 250. ð cao tuy t ñ i 400 m, ñ cao tương ñ i 100 -150 m. - ð t ñai: Lo i ñ t: Feralit vàng ñ . ð sâu t ng ñ t trung bình: 0,7- 0,9m. Thành ph n cơ gi i: Th t trung bình. T l ñá l n: 5 - 10% X p lo i ñ t: C p II - Th c bì: Th c bì dư i tán ch y u là dây leo, sim, mua, găng, gai, l u... có chi u cao t 0,5 - 1,0m, th c bì x p c p I. [13]. 6
 7. 7
 8. 3. Khí h u N m trong vùng khí h u chung c a t nh Th a Thiên Hu : - Ch ñ nhi t: Nhi t ñ bình quân hàng năm bi n ñ ng t 23 ñ n 250C. Nhi t ñ bình quân gi a các tháng dao ñ ng khá l n, c c ñ i vào tháng 7 (trên 290C), c c ti u vào tháng 1 (170C). Nhi t ñ cao nh t tuy t ñ i là 41,60C. Nhi t ñ th p nh t tuy t ñ i là 5,50C. Th i ti t l nh nh t trong năm vào các tháng 12, 1, 2. Th i ti t nóng nh t trong năm vào các tháng 6, 7, 8, có nhi t ñ trung bình cao trên 280C. Là m t vùng núi ñá vôi r ng l n, s dao ñ ng nhi t gi a ngày và ñêm r t l n, biên ñ nhi t trong ngày cũng l n. ð c bi t vào nh ng ngày hè nóng b c, biên ñ thư ng trên 100C. Mùa ñông s dao ñ ng nhi t v n trên 80C. - Ch ñ mưa m: Khu v c ñi u tra n m trong vùng có lư ng mưa l n, bình quân t 2000 ñ n 2500 mm/năm. Ba tháng mưa l n nh t là các tháng 9, 10 và 11. T ng lư ng mưa trong mùa mưa (t tháng 5 ñ n tháng 12) r t cao, chi m t i 88% t ng lư ng m ưa năm. Mưa t p trung v i cư ng ñ l n, có ngày lư ng mưa ñ t 415 mm. - Ch ñ gió: Có 2 mùa gió chính là mùa ñông và mùa hè. Gió mùa ñông: t tháng 11 ñ n tháng 1 năm sau, th nh hành hư ng gió ñông b c xen gi a các ñ t gió ñông b c là nh ng ngày gió ñông ho c ñông nam. Gió mùa hè: do y u t ñ a hình nên các ng n núi cao ngăn ch n hư ng gió tây nam và ñ i hư ng thành gió tây b c t tháng 5 ñ n tháng 8. Gió này khô nóng gây không ít khó khăn cho s n xu t nông nghi p và vi c b o v r ng. Hàng năm có trên 50 ngày có giông và 1 ñ n 2 cơn bão ñi qua ho c nh hư ng ñ n khu v c v i t c ñ gió trên c p 8. 4. Tình hình xã h i Dân cư trong thôn ña là s là ngư i dân t c Ktu và m t s dân t c khác như PaKô và dân t c kinh. T ng s h : 41 h S nhân kh u 197 trong ñó năm 95, n 102. Nhi u h gia ñình thôn Kâm Sâm và xã H ng H ch y u s ng d a vào r ng như thu hái lâm s n ph như mây, lá nón và canh tác nương r y ñ tr ng hoa màu các lo i và nhi u ho t ñ ng khác cũng có tác ñ ng ñ n r ng, ngoài ra các h trong gia ñình trong thôn ph n l n là s n xu t nông nghi p. [25] 5. ð c ñi m khu r ng - Ki u r ng t i khu v c ñi u tra là r ng g t nhiên th sinh giàu phát tri n trên núi ñ t. 8
 9. Là khu r ng ñã giao cho c ng ñ ng thôn Kâm Sâm, xã H ng H , huy n A Lư i. - Hi n nay thu c quy ho ch: r ng s n xu t - Thu c Ti u khu 286 xã H ng H , huy n A lư i, t nh Th a Thiên Hu . - ð tàn che: 0,7 - Khu r ng n m g n tuy n 49 ñư ng ñi A lư i. V trí tâm khu r ng cách ñư ng ñi A lư i 7 km, ñư ng mòn x p c p 5 kho ng 7km, ñư ng v n xu t g tính t trung tâm khu r ng ra ñ n ñư ng v n chuy n 2km. - T thành r ng t i khu v c ñi u tra: B ng 1. t thành r ng t i khu v c ñi u tra Loài cây S cây Tl% D 12 20 % Trâm 9 15 % Máu chó 7 12 % Gi i 6 10 % Cu ng tàu 3 5% Ch a 2 3% Chôm chôm 2 3% Hu nh 2 3% Nh c 2 3% Sn 2 3% Nh n i 2 3% Các loài khác 11 18 % - Các giá tr lâm h c: Tr lư ng cây ñư c tính theo công th c V= 3,14/4*D1.3^2*Hvn*F và tham khao bi u th tích áp d ng cho r ng c ng ñ ng [27] Trong ñó - V: Th tích cây; - D1.3: ðư ng kính t i v trí 1,3 m - Hvn : Chi u cao vút ng n - F: Là hình s c a cây. T m tính F = 0,45 Qua tính toán x lý s li u tính toán thu ñư c k t qu các ch tiêu lâm h c như sau: 9
 10. B ng 2. Các ch tiêu lâm h c t i khu v c ñi u tra Các ch tiêu lâm h c: Hvnbq 12,183 m D13bq 17,771 cm N/ôtc 60 cây 12,502 m3 M/ôtc N/ha 1200 cây 250,042 m3 M/ha N/60 ha 72000 cây 15002,53 m3 M/60ha - S n lư ng r ng: S n lư ng g l y 75%, s n lư ng c i 5% [2] B ng 3. S n lư ng r ng t i khu v c ñi u tra 9,38 m3 S n lư ng g /ôtc 0,63 m3 S n lư ng c i/ôtc 187,53 m3 S n lư ng g /ha 12,50 m3 S n lư ng c i/ha 11.251,90 m3 S n lư ng g /60ha 750,13 m3 S n lư ng c i/60ha B ng 4. Bi u ño ñ m t i khu v c ñi u tra Th«n (b¶n):Kâm Sâm Tªn l«: r ng c ng ñ ng X·:H ng h Tªn kho¶nh: ............................... HuyÖn: A lư i TiÓu khu:.286 Tr¹ng th¸i rõng: r ng t nhiên nghèo phát tri n trên núi ñ t §é tµn che:....................................... « tiªu chuÈn sè: 1 DiÖn tÝch OTC: 500 m2 DiÖn tÝch l«:.................................... ha Thùc b×: Th u t u, mua, s ng dê, l u, găng gai... Lo¹i ®Êt: Feralit vàng ñ CÊp thùc b×: III CÊp ®Êt: II STT Tên cây C1.3(cm) D1.3(cm) Hvn(m) V (m3) Nhóm g 1 Nh n i 30 9,6 7,0 0,023 VI Gi i găng 2 40 12,7 10,0 0,057 III 3 Nh c 48 15,3 12,0 0,099 V 4 D 55 17,5 13,0 0,141 V 5 Nh n i 18 5,7 6,0 0,007 VI 6 D 45 14,3 12,0 0,087 V 7 Nang 60 19,1 14,0 0,181 V 8 Trâm 20 6,4 7,0 0,010 V Ch a 9 112 35,7 18,0 0,809 I 10 Máu chó là nh 101 32,2 17,0 0,621 VI 10
 11. 11 Trâm 38 12,1 10,0 0,052 V 12 Ngát 113 36,0 18,0 0,823 VII 13 D 50 15,9 12,0 0,107 V Trâm ñ 14 38 12,1 10,0 0,052 V 15 D 36 11,5 9,0 0,042 V S n mũ 16 40 12,7 11,0 0,063 V 17 Trâm 38 12,1 10,0 0,052 V 18 Trâm 100 31,8 17,0 0,609 V Săng máu 19 73 23,2 16,0 0,305 VII 20 Th u t u 18 5,7 6,0 0,007 VIII 21 D 107 34,1 18,0 0,738 V 22 D 81 25,8 16,0 0,376 V 23 Dn 32 10,2 9,0 0,033 VII Gi i găng 24 27 8,6 8,5 0,022 III S n mũ 25 20 6,4 6,5 0,009 II 26 Cu ng tàu 20 6,4 7,0 0,010 V 27 Nh c 70 22,3 15,0 0,263 V 28 Cu ng tàu 70 22,3 15,5 0,272 V 29 D 18 5,7 6,0 0,007 V 30 Chôm chôm 63 20,1 6,5 0,092 V 31 Cu ng tàu 30 9,6 9,0 0,029 V 32 Hu nh 50 15,9 12,0 0,107 III Măng hăng 33 61 19,4 14,0 0,187 VII Re hương 34 37 11,8 10,5 0,052 IV Trâm ñ 35 18 5,7 6,0 0,007 V 36 Hu nh 55 17,5 13,0 0,141 III 37 Trâm 20 6,4 6,5 0,009 V 38 D 35 11,1 10,0 0,044 V 39 D 45 14,3 12,0 0,087 V 40 Gi i 75 23,9 15,0 0,302 III 41 D 70 22,3 15,0 0,263 V 42 Chân chim 45 14,3 11,0 0,080 VII 43 Máu chó 75 23,9 15,0 0,302 VI 44 Mít nài 70 22,3 14,0 0,246 IV 45 Gi i 45 14,3 11,0 0,080 III 46 Gi i 49 15,6 13,0 0,112 III 47 Máu chó 30 9,6 9,0 0,029 VI 48 Trâm 25 8,0 8,0 0,018 V 49 Trâm 50 15,9 13,0 0,116 V 50 D 85 27,1 15,0 0,388 V 51 D 78 24,8 15,0 0,327 V 52 Máu chó 112 35,7 18,0 0,809 VI 53 Vi 72 22,9 15,0 0,279 VI 54 Sn 45 14,3 12,0 0,087 II Ch a 55 100 31,8 17,0 0,609 I 11
 12. 56 Máu chó 90 28,7 17,0 0,493 VI 57 B ng 82 26,1 16,0 0,385 VII 58 Chôm chôm 70 22,3 15,0 0,263 V 59 Gi i 55 17,5 14,0 0,152 III 60 Máu chó 93 29,6 17,0 0,527 VI c ng: 12,502 Ngư i ñi u tra: Di n, Hư ng, Văn, Vi t, Hùng Ngày 10/4/2011 Ngư i ghi: Trang, H ng T 1 l p cao h c lâm h c 16 12
 13. II. Xây d ng các phương án kinh doanh r ng - Các căn c ñ xu t các phương án kinh doanh r ng: Ngh ñ nh s 23/2006/Nð - CP ngày 03/3/2006 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t b o v và phát r ng. Quy t ñ nh 40/Qð-BNN/2005 v ban hành quy chê khai thác g , lâm s n. Quy t ñ nh s 400/Lð-Qð, ngày 26/4/1982 c a B trư ng B Lâm nghi p v ban hành ñ nh m c khai thác g . Quy ph m các gi i pháp k thu t lâm sinh áp d ng cho r ng s n xu t g và tre n a (QP 14-92) ban hành theo Quy t ñ nh s 200/Qð-KT ngày 31/3/1993 c a B Lâm nghi p và (nay là B Nông nghi p và PTNT). Quy ph m thi t k kinh doanh r ng ban hành theo Quy t ñ nh 682B/BLN/1986, Quy ph m thi t k kinh doanh r ng (QPN6-84). Quy t ñ nh s 20/2006/Qð-BNN ngày 28/3/2006 c a B Nông nghi p và PTNT v vi c ban hành t m th i ñ nh m c lao ñ ng thi t k khai thác và th m ñ nh thi t k khai thác r ng. Quy t ñ nh s 147/2007/Qð-TTg ngày 10/9/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c m t s chính sách phát tri n r ng s n xu t giai ño n 2007-2015. Thông tư liên t ch s 02/2008/TTLT-BNN-KHðT-TC ngày 23/6/2008 c a Liên B : Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, K ho ch và ð u tư, Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t ñ nh 147/2007/Qð-TTg v m t s chính sách phát tri n r ng s n xu t. Thông tư liên t ch s 70/2009-TTLT-BNN-KHðT-TC ngày 04/11/2009 c a Liên B : Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, K ho ch và ð u tư, Tài chính s a ñ i b sung m t s ñi m c a Thông tư liên t ch s 58/2008/TTLT-BNN-KHðT-TC ngày 02/5/2008 và Thông tư liên t ch s 02/2008/TTLT-BNN-KHðT-TC ngày 23/6/2008. Quy trình thi t k tr ng r ng ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 516/Qð-BNN- KHCN ngày 18 tháng 2 năm 2002 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT (Tiêu chu n ngành 04-TCN-46-2001). Quy ph m k thu t tr ng r ng Keo lai (Acacia mangium) cho 4 T nh tr ng r ng theo D án PAM - 3352 và nh ng t nh có ñi u ki n l p ñ a tương t (QP 9-89) ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 456/LS-CNR ngày 04/9/1989 c a B Lâm Nghi p ( nay là B Nông nghi p và PTNT). Quy ph m k thu t t m th i tr ng r ng Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) (QP 19-96) ban hành theo Quy t ñ nh s 1410 NN/Qð ngày 20/8/1996 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT. ð nh m c kinh t k thu t tr ng r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng và b o v r ng ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 38/2005/Qð-BNN ngày 6/7/2005 c a B Nông nghi p và PTNT. Quy trình k thu t tr ng m i Cao su Ban hành theo Quy t ñ nh 2930/Qð/BNN- KHCN ngày 10/10/2006 c a B trư ng B Nông nhi p và PTNT Căn c Quy t ñ nh s 750/Qð-TTg ngày 03/6/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c Phê duy t Quy ho ch phát tri n cao su ñ n năm 2015 và t m nhìn ñ n năm 2020; Căn c Ch th s 1339/CT-BNN-TT ngày 17/5/2007 c a B Nông nghi p và PTNT v vi c phát tri n cây Cao su trong th i gian t i; 13
 14. Thông tư s 58/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2009 c a B Nông nghi p và PTNT v vi c Hư ng d n tr ng Cao su trên ñ t lâm nghi p; Quy trình t m th i khai thác nh a thông Ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 802- LN/Qð ngày 20-9-1965 c a T ng c c Lâm nghi p. Quy trình khai thác nh a cây Thông 2 lá (Pinus mereusii) (QTN 29 -97), ban hành kèm theo quy t ñ nh s 2531 NN-KHCN/Qð ngày 4 tháng 10 năm 1997 c a B Nông nghi p và PTNT. Quy trình t m th i k thu t t a thưa r ng Thông nh a (Pinus mereusii) tr ng thu n loài (QTN 28 - 88), ban hành kèm theo quy t ñ nh s 148/Qð-KT ngày 27 tháng 2 năm 1988 c a B Lâm nghi p (nay là B Nông nghi p và PTNT) . Bi u kinh doanh 14 loài cây r ng tr ng ch y u ban hành theo Quy t ñ nh 433/Qð-BNN/18/2/2003. S tay ñi u tra quy ho ch r ng, Vi n ñi u tra quy ho ch r ng. ðơn giá thi t k khai thác r ng tr ng t nh Th a Thiên Hu . Ngh ñ nh s : 205/2004/Nð-CP ngày 14/12/2004 v Quy ñ nh h th ng thang lương, b ng lương và ch ñ ph c p lương trong các công ty nhà nư c. K ho ch giao r ng c ng ñ ng thôn Kâm Sâm, H ng H , A Lư i CV S 787 /CV - LNCð v vi c thí ñi m áp d ng phân b s cây theo c kính mong mu n ñ l p và t ch c th c hi n k ho ch qu n lý r ng c ng ñ ng. Công văn s : 1327 /CV-LNCð / 2007 c a C c Lâm nghi p v hư ng d n ñi u tra r ng c ng ñ ng. Công văn 1326 /CV - LNCð./năm 2007 c a C c Lâm nghi p v hư ng d n l p k ho ch qu n lý r ng c ng ñ ng. Quy t ñ nh 106/ 2006/Qð-BNN/2006 V/v Ban hành B n hư ng d n qu n lý r ng c ng ñ ng dân cư thôn Căn c hi n tr ng khu v c th c hi n 1. Phương án ch t ñi u ch nh m t ñ xây d ng mô hình r ng n ñ nh theo hàm toán h c Mayer M c ñích: ñi u ch nh m t ñ r ng theo phân b mayer, ch t nh ng cây có cùng c p kín s lư ng l n nh m m tán, t o không gian dinh dư ng. Thu kinh phí t các cây ch t xây d ng qu phát tri n b o v di n tích r ng thôn. 14
 15. 1.1. Mô hình hóa quy lu t phân b N/D13 theo d ng hàm Mayer tr ng thái r ng t nhiên t i thôn Kâm Sâm, xã H ng H , huy n A Lư i B ng 5. B ng tính toán các giá tr quy lu t phân b N/D13 theo d ng hàm Mayer D13 D13bq (X) ft logft(Y) X^2 Y^2 X*Y fl X=(fii-fli)/fli 1 6-10 8 14 1,146128 64 1,313609 9,169024 13,01368830 0,07579033 2 10-14 12 13 1,113943 144 1,24087 13,36732 10,47453614 0,24110508 3 14-18 16 8 0,90309 256 0,815572 14,44944 8,43080799 -0,0510993 4 18 -22 20 3 0,477121 400 0,227645 9,542425 6,78583972 -0,5579029 5 22-26 24 12 1,079181 576 1,164632 25,90035 5,46182771 1,19706674 6 26-30 28 3 0,477121 784 0,227645 13,3594 4,39614892 -0,3175845 7 30 - 34 32 4 0,60206 1024 0,362476 19,26592 3,53839893 0,13045479 8 34-38 36 3 0,477121 1296 0,227645 17,17637 2,84800793 0,05336785 n 176 60 6,275766 4544 5,580093 122,2302 54,94925563 0,77119809 Qx = 672 X2tính < X205 Qy = 0,656938 vì 0,77 < 7,81 nên gi thuy t v lu t phân b ñư c ch p nh n Qxy = -15,8366 r= -0,75373 ß= 0,054229 Α= B= -0,02357 20,08776 a= 1,302932 -0,0542294 *D13 Phương trình: N = 20,08776 *e^ 15
 16. 1.2. Xây d ng bi u ñ th c nghi m và lý thuy t theo hàm Mayer Hình 1-2. Bi u ñ phân b s cây theo D13 th c nghi m và lý thuy t Mayer Phương trình: N = 20,08776*e^-0,0542294*D13 16
 17. 1.3. Tính toán chênh l ch s cây gi a th c nghi m và lý thuy t theo hàm Mayer B ng 6. Chênh l ch s cây gi a th c nghi m và lý thuy t theo hàm Mayer C p kính S 6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38 Th c ngh êm 500m2 14 13 8 3 12 3 4 3 Lý thuy t 500m2 13,013 10,474 8,4308 6,7858 5,4618 4,3961 3,5383 2,848 Th c ngh êm 1ha 280 260 160 60 240 60 80 60 Lý thuy t 1ha 260,26 209,48 168,616 135,716 109,236 87,922 70,766 56,96 Chênh l ch 1ha 20 51 -9 -76 131 -28 9 3 Chênh l ch 60 ha 1184 3031 -517 -4543 7846 -1675 554 182 - T b ng tính toán s cây chênh l ch gi a th c t và lý thuy t th y r ng: ð i v i m i c p kính khác nhau s chênh l ch s cây gi a th c t và phân b lý thuy t khác nhau. Tính trên 1 ha cho t ng c p kính c th như sau: C p kính 6-10cm: th a 20 cây. C p kính 10-14 cm: th a 51 cây. C p kính 14-18cm: thi u 9 cây. 85 cây (thi u c p kính 14 - 22) C p kính 18-22cm: thi u 76 cây. C p kính 22-26cm: th a 131 cây. Câp kinh 26-30cm; thi u 28 cây. C p kính 30-34cm: th a 9 cây. C p kính 34-38cm: th a 3 cây. - Xác ñ nh s cây ch t/ha (năm phân b s cây theo hàm Mayer): N = 20+51-9-76+131-28+9+3 = 101 cây/ha. ð i v i c p kính thi u thì vi c bù ñ p chính là th h c p kính c n nuôi dư ng trư c nó. - Xác ñ nh s cây ch t, ch a trong t ng c p kính S cây thi u: 85 cây thu c c p kính 14 -18, 18 -22 s ñư c s cây c p kính 6 -10, 10 -14 bù là 71 cây th a và c p kính 22-26 bù thêm là 14 cây. S cây c p kính 26-30 thi u 28 cây s ñư c bù t c p kính 22-26. V y s cây c n ch t theo t ng c p kính/ha c th như sau: C p kính 6-10 cm : 0 cây/ha C p kính 10 -14 cm: 0 cây/ha 17
 18. C p kính 22-26 cm: 131-14-28= 89 cây/ha C p kính 30-34 cm: 9 cây/ha C p kính 34 - 38cm: 3 cây/ha 1.4. Xác ñ nh tr lư ng, s n lư ng ch t/ha * Tính theo công th c: V=G*h*f; M =V*n ho c tra bi u th tích áp d ng cho r ng c ng ñ ng theo CV 787/CV-CLN/2008 [ph l c 1]. - C p kính 22-26 cm: 22,43 m3/ha - C p kính 30-34 cm: 6,39 m3/ha - C p kính 34 - 38cm: 2,99 m3/ha - Tr lư ng ch t 31,81m3/ha - S n lư ng thu ñư c/ha: 25,4m3/ha. * S cây c n ch t, tr lư ng theo di n tích ô tiêu chu n ñã ño ñ m - L a ch n cây ch t trên ô tiêu chu n ñã ño ñ m ñ ñi u ch nh m t ñ : C p kính 6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38 S cây ch t/ha 89 9 3 S cây ch t/ôtc 4,45 0,45 0,15 - Vi c xác ñ nh các cây c n ch t là d a vào tính toán s cây th a theo c p kính, trong s ñó l a ch n d a vào m ng hình phân b ñ ñi u ch nh tr c ñ d c, tr c ñ ngang phù h p. - S cây c p kính 22-26cm, c p kín 30-34, 34-38 cm c n l a ch n ch t 5 cây ñ ñi u ch nh m t ñ là các cây s [b ng 7]: B ng 7. S cây c n ch t trong ô tiêu chu n V STT Tên cây C1.3(cm) D1.3(cm) Hvn(m) (m3) Nhóm g 41 D 70 22 15,0 0,263 V 53 Vi 72 23 15,0 0,279 VI 22 D 81 26 16,0 0,376 V 57 B ng 82 26 16,0 0,385 VII C ng 4 cây 1,303 STT Tên cây C1.3(cm) D1.3(cm) Hvn(m) V (m3) Nhóm g 52 Máu chó 112 36 18,0 0,809 VI C ng 1 cây 0,809 18
 19. Hình 3-4. Tr c ñ ngang, d c t rư c khi ñi u ch nh trong ô tiêu chu n 19
 20. Hình 5-6. Tr c ñ ngang, d c ôtc sau khi ñi u ch nh m t ñ theo hàm Mayer Các cây s 41, 53, 22, 57, 52 ñã ñư c ch t lo i b Vi c xác ñ nh s cây ch t trên ha c n có thi t k khai thác c th , các cây ñư c bài thi t k khai thác theo c p kính ñã tính toán như ph n 1.3. L p h sơ thi t k khai thác t n d ng g r ng t nhiên, trình c p có th m quy n phê duy t. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản