intTypePromotion=1

Tiểu luận: Những vấn đề chung về tình hình, kết quả hoạt động ở BHXH thị xã Thái Bình

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
98
lượt xem
19
download

Tiểu luận: Những vấn đề chung về tình hình, kết quả hoạt động ở BHXH thị xã Thái Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị xã Thái Bình lμ Trung tâm văn hoá, kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh Thái Bình lμ nơi tập trung của các cơ quan hμnh chính sự nghiệp vμ cũng lμ nơi số đối tợng hởng chính sách lớn nhất trong toμn tỉnh. Nhằm góp phần ổn định đời sống cho ngời lao động, ổn định chính trị, trật tự an toμn xã hội thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, ngμy 12-7-1995 Giám đốc BHXH tỉnh Thái bình ra Quyết định số 01 thμnh lập BHXH Thị xã Thái bình. Ngμy mới thμnh lập, BHXHTX phải lμm việc trong điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Những vấn đề chung về tình hình, kết quả hoạt động ở BHXH thị xã Thái Bình

 1. Tiểu luận Đề tài: Những vấn đề chung về tình hình, kết quả hoạt động ở BHXH thị xã Thái Bình
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PhÇn I Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ t×nh h×nh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng ë BHXH thÞ x· th¸i b×nh A. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung: I. §iÒu kiÖn tù nhiªn, d©n sè vµ kinh tÕ - x· héi ë thÞ x· Th¸i b×nh - tØnh Th¸i B×nh: 1. §iÒu kiÖn tù nhiªn, d©n sè. TØnh Th¸i B×nh n»m ë 200 vÜ B¾c vµ 106,230 kinh §«ng, lµ mét tØnh thuéc Ch©u thæ ®ång b»ng B¾c Bé. PhÝa §«ng gi¸p vÞnh B¾c Bé PhÝa Nam gi¸p Nam §Þnh PhÝa T©y gi¸p Nam §Þnh PhÝa B¾c gi¸p H­ng Yªn vµ H¶i Phßng TØnh Th¸i B×nh ®­îc thµnh lËp vµo ngµy 21/3/1890 víi tæng diÖn tÝch lµ 1.579,9 km2 vµ sè d©n (tÝnh ®Õn n¨m 2002) lµ 1.904.000 ng­êi. Ngµy..21/3/1890. ThÞ x· Th¸i B×nh chÝnh thøc ®­îc thµnh lËp . Sau nhiÒu thay ®æi ®Õn nay ThÞ x· Th¸i B×nh víi diÖn tÝch lµ 4618ha vµ d©n sè lµ 1.450.640 ng­êi, lµ Trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ x· héi cña tØnh Th¸i B×nh. ThÞ x· Th¸i b×nh cã 8 ph­êng (Ph­êng Lª Hång Phong) Bå Xuyªn, §Ò Th¸m, Phóc Kh¸nh, TrÇn L·m, TiÒn Phong, Kú B¸, Quang Trung) vµ 4 x· (Hoµng DiÖu, Vò Héi, Vò L¹c, Phó Xu©n). ThÞ x· Th¸i b×nh lµ n¬i tËp trung cña c¸c c¬ quan ®Çu n·o cña tØnh, hiÖn nay ë thÞ x· cã tíi 71 c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ ThÞ x· Th¸i B×nh còng lµ n¬i cã sè ®èi t­îng chÝnh s¸ch tËp trung ®«ng nhÊt. Cô thÓ, ThÞ x· Th¸i b×nh cã 13.026 ng­êi lµ ®èi t­îng h­ëng chÕ ®é BHXH (chiÕm gÇn 10% d©n sè), 56 vÞ l·o thµnh c¸ch m¹ng, 41 bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng vµ 220 c¸n bé trung - cao cÊp.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. §Æc ®iÓm kinh tÕ - x· héi: Th¸i B×nh lµ mét tØnh n«ng nghiÖp nh­ng thÞ x· l¹i lµ n¬i tËp trung ph¸t triÓn cña khu c«ng nghiÖp lín nhá trong toµn TØnh nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®ùoc sù l·nh ®¹o chØ ®¹o cña §¶ng uû UBND TØnh, UBND thÞ, ThÞ x· Th¸i B×nh d· cã nh÷ng b­íc tiÕn triÓn râ rÖt, víi tû lÖ t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ 108% n¨m, ThÞ x· Th¸i B×nh ®ang ngµy cµng phÊn ®Êu trë thµnh thµnh phè cÊp 3 trong n¨m 2004. ThÞ x· Th¸i B×nh lµ n¬i tËp trung cña 71 c¬ quan ®Çu n·o cña TØnh, mét tr­êng §H, mét tr­êng cao ®¼ng, ba tr­êng PTTH, n¨m tr­êng PTCS, n¨m tr­êng TiÓu häc, rÊt nhiÒu nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt víi sè l­îng lao ®éng ngµy cµng ®«ng víi chuyªn m«n vµ tay nghÒ ®ßi hái tÝnh kü thuËt cao v× vËy mµ cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch , chÕ ®é ®·i ngé phï hîp v× quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng.ChÝnh yÕu tè nµy ®· t¸c ®éng rÊt lín ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò mµ chóng ta sÏ ®Ò cËp sau ®©y. II. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña BHXH ThÞ x· Th¸i B×nh: 1. Sù ra ®êi vµ h×nh thµnh cña BHXH ThÞ x· Th¸i B×nh. ThÞ x· Th¸i B×nh lµ Trung t©m v¨n ho¸, kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña tØnh Th¸i B×nh lµ n¬i tËp trung cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ còng lµ n¬i sè ®èi t­îng h­ëng chÝnh s¸ch lín nhÊt trong toµn tØnh. Nh»m gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng, æn ®Þnh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi thóc ®Èy sù nghiÖp x©y dùng, ngµy 12-7-1995 Gi¸m ®èc BHXH tØnh Th¸i b×nh ra QuyÕt ®Þnh sè 01 thµnh lËp BHXH ThÞ x· Th¸i b×nh. Ngµy míi thµnh lËp, BHXHTX ph¶i lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt thiÕu thèn: trô së lµm viÖc ph¶i thuª m­în chËt chéi, thiÕu chç lµm viÖc, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc cßn l¹c hËu. H¬n n÷a, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn míi, kinh nghiÖm ch­a nhiÒu, yªu cÇu cña c«ng t¸c BHXH ngµy cµng chÆt chÏ h¬n, phøc t¹p h¬n. Nh­ng ngay tõ khi míi thµnh lËp BHXH TX lu«n nhËn ®­îc sù quan t©m l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña BHXH tØnh, cña ThÞ uû, H§ND vµ UBND ThÞ x·. Víi mong muèn n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho BHXH ThÞ x· ph¸t triÓn, th¸ng 12-1998 UBNS tØnh, H§ND, ThÞ uû, BHXH tØnh ra quyÕt ®Þnh x©y dùng trô së lµm viÖc cho 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. BHXH ThÞ x· t¹i sè 74, ®­êng TrÇn H­ng §¹o, ph­êng §Ò Th¸m TXTB víi tæng diÖn tÝch gÇn 1.000m2 . Tõ khi chuyÓn sang lµm viÖc ë trô së míi víi c¬ së h¹ tÇng vµ trang thiÕt bÞ ®­îc n©ng cÊp hiÖu qu¶ lµm viÖc cña BHXHTX ngµy cµng n©ng cao râ rÖt. §éi ngò c¸n bé cña c¬ quan víi sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao lu«n phÊn ®Êu n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cña m×nh ®Èy m¹nh hoµn thiÖn h¬n n÷a kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ m×nh. §Õn nay BHXHTX lµ mét trong nh÷ng phßng lµm viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao lu«n hoµn thµnh môc tiªu, nhiÖm vô ®­îc giao. 2. HÖ thèng tæ chøc bé m¸y. Bé m¸y ho¹t ®éng cña BHXH ThÞ x· bao gåm 16 ®ång chÝ ®­îc ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ sau: - Gi¸m ®èc: lµ ng­êi ®øng ®Çu, chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô vÒ BHXH. - Phã Gi¸m ®èc: lµ ng­êi gióp viÖc vµ chÞu sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc. chÞu tr¸ch nhiÖm thay Gi¸m ®èc khi Gi¸m ®èc ®i v¾ng. - Bé phËn thu: (6 c¸n bé ) chÞu tr¸ch nhiÖm ®èc thu b¸m s¸t c¬ së, gi¶i ®¸p c¸c gót m¾c trong c«ng t¸c thu. - Bé phËn chi 07 c¸n bé : tæ chøc chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH: kiÓm tra, gi¸m s¸t, thÈm ®Þnh viÖc chi tr¶ chÕ ®é. B¸o c¸o kÕt qu¶ thu chi th¸ng. - Bé phËn chÝnh s¸ch (3 c¸n bé) nhiÖm vô cña bé phËn chÝnh s¸ch lµ gi¶i thÝch, h­íng dÉn, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh s¸ch BHXH. S¬ ®å hÖ thèng tæ chøc bé m¸y Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Bé Chøc thu - nhiÖmBé phËn yÕu cña ®¬n vÞ. 3. phËn n¨ng vô chñ chi Bé phËn CS 3
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - ChØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc thu BHXH theo quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng, ®iÒu lÖ BHXH vµ c¸c quy ®Þnh cña ChÝnh phñ thu cña c¸c ®¬n vÞ tham gia b¶o hiÓm 23% tæng quü l­¬ng. Trong ®ã NL§ ®ãng 6% tæng quü l­¬ng + PC. Ng­êi sö dông lao ®éng ®ãng 17% tæng quü l­¬ng + PC. - Tæ chøc chi tr¶ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm: èm ®au; thai s¶n; nghØ d­ìng søc vµ phôc håi søc khoÎ; chÕ ®é h­u trÝ mÊt søc lao ®éng; tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp; tö tuÊt, ®¶m b¶o chi tr¶ ®­îc ®Çy ®ñ, thuËn tiÖn vµ ®óng thêi h¹n. - §­îc quyÒn tõ chèi viÖc chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH cho c¸c ®èi t­îng h­ëng BHXH khi cã kÕt luËn cña c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vÒ hµnh vi man tr¸ lµm gi¶ hå s¬, tµi liÖu ®Ó h­ëng chÕ ®é BHXH, ®ång thêi ra v¨n b¶n th«ng b¸o viÖc tõ chèi chi tr¶ ®ã cho ®­¬ng sù, c¬ quan sö dông lao ®éng vµ c¬ quan ph¸p luËt. - Båi th­êng mäi kho¶n thu, chi sai c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ BHXH cho c¸c ®èi t­îng tham gia BHXH. - KiÕn nghÞ víi chÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã liªn quan viÖc söa ®æi, bæ sung c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é BHXH phï hîp víi t×nh h×nh cña ®Êt n­íc, cña ®Þa ph­¬ng trong tõng giai ®o¹n. - L­u gi÷ hå s¬ vµ qu¶n lý sæ BHXH. - Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª, h¹ch to¸n, h­íng dÉn nghiÖp vô thu, chi BHXH vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn tæ chøc c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ BHXH. - Gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c khiÕu n¹i cña ng­êi tham gia BHXH vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch BHXH. - Qu¶n lý tæ chøc, viªn chøc, tµi chÝnh, c¬ së vËt chÊt theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn viÖc b¸o c¸o theo ®Þnh kú vÒ thu, chi vµ c¸c ho¹t ®éng vÒ BHXH víi BHXH cÊp trªn. 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. §éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lao ®éng . §éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cña BHXH ThÞ x· Th¸i B×nh cã 16 ®ång chÝ, nh×n chung cßn rÊt trÎ, khoÎ, nhiÖt t×nh, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, kh«ng ngõng häc tËp vµ ®oµn kÕt. §Æc biÖt, mÆc dï BHXH ThÞ x· Th¸i B×nh míi ®­îc thµnh lËp thµnh mét ngµnh riªng nh­ng ®éi ngò c¸n bé cña BHXH ThÞ x· ®· qua qu¸ tr×nh lµm c«ng t¸c b¶o hiÓm. Trong ®ã: Nam lµ 3/16 ®ång chÝ chiÕm tû lÖ: 18,75% N÷ lµ 13/16 ®ång chÝ chiÕm tû lÖ: 81,25% Tuæi ®êi b×nh qu©n lµ: 37 Ng­êi cao tuæi nhÊt lµ: 52 tuæi Ng­êi thÊp tuæi lµ: 30 tuæi - VÒ tr×nh ®é häc vÊn: Tr×nh ®é §¹i häc lµ 12/16 ®ång chÝ chiÕm tû lÖ 75% Tr×nh ®é Trung cÊp lµ 4/16 ®ång chÝ chiÕm 25% - 100% c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cña BHXH cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷, cã kh¶ n¨ng sö dông thµnh th¹o vi tÝnh. §Æc biÖt, BHXH ThÞ x· cã 9 ®ång chÝ lµ §¶ng viªn trong ®ã cã 4 ®ång chÝ ®· ®­îc häc qua líp lý luËn chÝnh trÞ. Bªn c¹nh ®ã, ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc cña BHXH kh«ng ngõng häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. Ngµy cµng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c«ng t¸c b¶o hiÓm. 5. C¬ së vËt chÊt kü thuËt: BHXH ThÞ x· Th¸i B×nh trô së t¹i sè 74, ®­êng TrÇn H­ng ®¹o - ph­êng §Ò Th¸m - ThÞ x· Th¸i B×nh. Víi diÖn tÝch ®Êt lµ 999m2, th¸ng 12/1998 UBND tØnh BHXB tØnh, ThÞ uû, UBND ®· ra quyÕt ®Þnh x©y dùng trô së lµm viÖc víi diÖn tÝch sö dông lµ 300m2. Trô së lµm viÖc cña BHXH ThÞ x· lµ 1 khu nhµ 2 tÇng víi 6 phßng: 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - 1 phßng Gi¸m ®èc - 1 phßng Phã Gi¸m ®èc - 1 phßng L§CS - 1 phßng thu - 1 phßng tµi vô - 1 phßng häp Tõ khi chuyÓn sang lµm viÖc ë trô së míi, BHXH ThÞ x· ®· trang bÞ c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng qu¶n lý vµ c¸c nghiÖp vô thu chi b¶o hiÓm nh­: m¸y vi tÝnh, m¸y tÝnh c¸ nh©n, ti vi, m¸y ®iÖn tho¹i, m¸y ®iÒu hoµ vµ mét sè trang thiÕt bÞ kh¸c. Cµng ngµy BHXH ThÞ x· cµng ®­îc trang bÞ nh÷ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt tiªn tiÕn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ ngµy cµng ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. 6. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n. * Nh÷ng thuËn lîi. - Tõ ngµy ®­îc thµnh lËp ®Õn nay, BHXH ThÞ x· lu«n nhËn ®­îc sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o vµ quan t©m thiÕt thùc cña BHXH tØnh, cña ThÞ uû, cña H§ND ThÞ x·, sù phèi kÕt hîp cña c¸c ban ngµnh c¸c ph­êng, x· trong ThÞ x·. - NhËn thøc vÒ c«ng t¸c BHXH ngµy cµng cã nh÷ng chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ. BHXH ®· thùc sù kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß, vÞ trÝ, tÇm quan träng cña m×nh ®èi víi x· héi nãi chung vµ ®èi víi tõng ®èi t­îng chÝnh s¸ch nãi riªng. - C¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña §¶ng, Nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c BHXH ngµy cµng ®­îc bæ sung hoµn thiÖn h¬n. - §éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña BHXHTX lµ nh÷ng c¸n bé trÎ, khoÎ, nhiÖt t×nh, kh«ng ngõng häc tËp vµ ®oµn kÕt cïng nhau hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña tËp thÓ còng nh­ nhiÖm vô cña mçi thµnh viªn. H¬n n÷a, 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. BHXH ThÞ x· Th¸i B×nh tuy míi thµnh lËp nh­ng ®éi ngò c¸n bé nh×n chung ®· qua qu¸ tr×nh lµm c«ng t¸c BHXH. - Tõ ngµy thµnh lËp BHXHTX ®· ®­îc lµm viÖc ë trô së riªng, ®­îc trang bÞ c¬ së vËt chÊt ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c nh­: m¸y tÝnh, m¸y ®iÖn tho¹i... * Nh÷ng khã kh¨n: - BHXHTX lµ mét ®¬n vÞ míi thµnh lËp, kinh nghiÖm c«ng t¸c cña ®éi ngò c¸n bé cßn Ýt, yªu cÇu cña c«ng t¸c BHXH ngµy cµng phøc t¹p h¬n, ®a d¹ng h¬n. - MÆc dï ®· cã trô së riªng nh­ng do Th¸i B×nh lµ n¬i tËp trung ®«ng ®èi t­îng chÝnh s¸ch, khèi l­îng c«ng viÖc cao ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc nhiÒu v× vËy mµ phßng lµm viÖc cßn chËt chéi, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ phßng lµm viÖc cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. Bªn c¹nh ®ã, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña ®¬n vÞ cßn nghÌo nµn: chØ cã 1 maý vi tÝnh, 3 m¸y ®iÖn tho¹i... ®iÒu nµy còng lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. - ChÝnh s¸ch BHXH liªn quan trùc tiÕp ®Õn quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña nhiÒu tæ chøc, c¬ quan, ®¬n vÞ vµ ng­êi lao ®éng, nh÷ng chÝnh s¸ch, chÕ ®é cßn nhiÒu vÊn ®Ò ch­a ®­îc thÓ chÕ ho¸, ®ång bé ho¸. - Do qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ chÕ, mét sè doanh nghiÖp lµm ¨n gÆp nhiÒu khã kh¨n, thua lç ph¶i gi¶i thÓ, c«ng nh©n kh«ng cã viÖc lµm, kh«ng cã thu nhËp hoÆc thu nhËp thÊp ¶nh h­ëng tíi viÖc thu BHXH. - Mét sè tæ chøc, c¬ së §¶ng, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ nhËn thøc ch­a ®Çy ®ñ vÒ chÝnh s¸ch BHXH, ch­a x¸c ®Þnh ®óng tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ trong viÖc l·nh ®¹o, chØ ®¹o thùc hiÖn chÕ ®é BHXH. - C«ng t¸c tuyªn truyÒn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é BHXH tíi c¸c ®¬n vÞ vµ ng­êi lao ®éng cßn ch­a s©u réng. 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Tæ chøc c«ng ®oµn ch­a thùc sù ph¸t huy hÕt vai trß cña m×nh ®Ó ng­êi lao ®éng cã ®iÒu kiÖn tham gia BHXH. - Bé LuËt lao ®éng ch­a cã nh÷ng chÕ tµi xö ph¹t ®èi víi c¸c ®¬n vÞ, doanh nghiÖp nÐ tr¸nh, ch­a tham gia BHXH. 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b- thùc tr¹ng t×nh h×nh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña BHXH txtb, tØnh Th¸i B×nh: 1. §èi t­îng tham gia BHXH: §iÒu lÖ BHXH (Ban hµnh kÌm theo N§ 12/CP ngµy 26/1/1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh, c¸c ®èi t­îng tham gia vµo BHXH gåm: - Ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. - Ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh cã sö dông tõ 10 lao ®éng trë lªn. - Ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c tæ chøc kinh doanh dÞch vô thuéc c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp, c¬ quan §¶ng, ®oµn thÓ. - Ng­êi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp, trong c¸c c¬ quan, tæ chøc n­íc ngoµi hoÆc tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam, trõ tr­êng hîp §iÒu ­íc Quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c. - Ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc dÞch vô thuéc lùc l­îng vò trang. - Ng­êi gi÷ chøc vô d©n cö, bÇu cö lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc, §¶ng, §oµn thÓ tõ Trung ­¬ng ®Õn cÊp huyÖn. - C«ng chøc, viªn chøc Nhµ n­íc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp, ng­êi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan §¶ng, ®oµn thÓ tõ Trung ­¬ng ®Õn cÊp huyÖn. C¸c ®èi t­îng trªn ®i häc, thùc tËp, c«ng t¸c, ®iÒu d­ìng trong vµ ngoµi n­íc mµ vÉn h­ëng tiÒn l­¬ng hoÆc tiÒn c«ng th× còng thuéc ®èi t­îng thùc hiÖn BHXH b¾t buéc. C¸c ®èi t­îng quy ®Þnh trªn gäi chung lµ ng­êi lao ®éng. BHXH ThÞ x· lu«n nhËn thøc ®­îc r»ng: CÇn ph¶i ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ®èi t­îng tham gia b¶o hiÓm, gãp phÇn æn ®Þnh ®¶m b¶o ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. ChÝnh tõ nhËn thøc ®óng ®¾n trªn mµ BHXH ThÞ x· ®· ®Èy m¹nh c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn ®éng viªn ®Ó ng­êi lao ®éng vµ chñ sö dông lao ®éng hiÓu vµ tham gia b¶o hiÓm. Nh÷ng viÖc lµm 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. trªn ®· khiÕn cho sè l­îng c¸c ®¬n vÞ tham gia BHXH trªn ®Þa bµn ThÞ x· ngµy cµng ®­îc më réng. N¨m 1995 1996 1997 1998 Sè ®¬n vÞ 8 51 54 71 Sè lao ®éng 196 2.104 2.324 2.579 N¨m 1999 2000 2001 2002 Sè ®¬n vÞ 72 72 74 78 Sè lao ®éng 2.753 2.753 2.803 2.829 NÕu 6 th¸ng cuèi n¨m 1995, BHXH ThÞ x· míi nhËn bµn giao vµ thùc hiÖn viÖc thu BHXH ë 7 ®¬n vÞ kinh doanh mµ 1 ®¬n vÞ HCSN ng©n s¸ch Trung ­¬ng víi sè lao ®éng lµ 196 ng­êi. Sang ®Õn n¨m 1996 BHXH ThÞ x· ®· tæ chøc qu¶n lý thu cña 51 ®¬n vÞ trong ®ã cã 44 ®¬n vÞ HCSN, 7 ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh víi sè lao ®éng lµ 2.104 ng­êi. N¨m 1997: BHXH ThÞ x· tiÕp nhËn thªm 3 Tr­êng PTTH vµ Chi côc thuÕ ThÞ x·, tõ ®ã tæng ®Çu mèi ®¬n vÞ cña ThÞ x· ®· lªn ®Õn 54 ®¬n vÞ víi 2.324 lao ®éng. N¨m 1998: BHXH ThÞ x· nhËn thªm 1 ®¬n vÞ s¶n xuÊt ngoµi quèc doanh, ph¸t triÓn thªm 13 ®¬n vÞ ph­êng, x·. Do t¸ch khèi d©n vËn vµ 1 sè phßng ban cña ThÞ x· còng t¸ch phßng nªn sè ®Çu mèi ®¬n vÞ t¨ng lªn 71 ®¬n vÞ víi 2.379 lao ®éng. N¨m 2002: BHXH ThÞ x· ®· cã 78 ®¬n vÞ tham gia b¶o hiÓm víi 2.829 lao ®éng trong ®ã cã 5 ®¬n vÞ ngoµi quèc doanh vµ 1 ®¬n vÞ ngoµi c«ng lËp, 44 ®¬n vÞ HCSN, 15 ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh vµ 13 ®¬n vÞ x· ph­êng. ChØ sau 7 n¨m tõ khi ®­îc thµnh lËp BHXH ThÞ x· ®· ph¸t triÓn sè ®Çu mèi cña m×nh lªn gÊp h¬n 9 lÇn, ®­a sè lao ®éng tham gia tõ 196 lao ®éng 10
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lªn ®Õn 2.829 lao ®éng. MÆc dï do qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ chÕ lµm cho mét sè doanh nghiÖp, mét sè ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh do lµm ¨n kh«ng hiÖu qu¶, kh«ng t¹o ®­îc viÖc lµm cho lao ®éng, cã nh÷ng ®¬n vÞ bÞ gi¶i thÓ lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thu nép BHXH nh­ng BHXH ThÞ x· vÉn ph¸t huy thuËn lîi, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n hoµn thµnh tèt viÖc ph¸t triÓn më réng ®èi t­îng tham gia BHXH. 2. C«ng t¸c cÊp sæ BHXH: §iÒu 43 ch­¬ng V Bé luËt lao ®éng vÒ quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn tham gia b¶o hiÓm quy ®Þnh râ mét trong nh÷ng quyÒn cña ng­êi lao ®éng lµ quyÒn ®­îc nhËn sæ BHXH. Sæ BHXH do c¬ quan BHXH ViÖt Nam cÊp cho c¸c ®èi t­îng tham gia b¶o hiÓm ®Ó ghi nhËn qu¸ tr×nh lµm viÖc, cã ®ãng BHXH, th«ng qua sæ BHXH ®Ó gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é BHXH cho ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Thùc hiÖn Th«ng t­ sè 09 ngµy 25/4/1996 cña Bé Lao ®éng TBXH, QuyÕt ®Þnh sè 113 ngµy 22/6/1996 cña BHXH ViÖt Nam vµ c¸c quy tr×nh h­íng dÉn cña BHXH tØnh Th¸i B×nh vÒ viÖc cÊp vµ qu¶n lý, sö dông sæ BHXH, ThÞ uû - UBND ThÞ x· ®· chØ ®¹o ngµnh BXH ThÞ x· phèi kÕt hîp víi c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c ®¬n vÞ c¬ së tiÕn hµnh viÖc thÈm ®Þnh hå s¬ ®Ó nghÞ BHXH tØnh duyÖt cÊp sæ cho ng­êi lao ®éng. - N¨m 1996 sè lao ®éng tham gia BHXH ThÞ x· lµ 2.104 ®èi t­îng vµ ®· cÊp ®­îc 1.769 sæ ®¹t 84%. - N¨m 1997 sæ lao ®éng tham gia BHXH ë ThÞ x· lµ 2.324 ®· cÊp ®­îc 2.419 sæ ®¹t 88%. - N¨m 1998 sè lao ®éng tham gia BHXH ë ThÞ x· lµ 2.579 ®· cÊp ®­îc 2.419 sæ ®¹t 88%. - N¨m 1999 sè lao ®éng tham gia BHXH ë Th¸i B×nh lµ 2.753 ®· cÊp ®­îc 2.753 sæ ®¹t 100%. - N¨m 2000 sè lao ®éng tham gia BHXH ë ThÞ x· lµ 2.753 ®· cÊp ®­îc 2.753 sæ ®¹t 100%. - N¨m 2001 sè lao ®éng tham gia BHXH ë ThÞ x· lµ 2.803 ®· cÊp ®­îc 2.803 sæ ®¹t 100%. 11
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - N¨m 2002 sè lao ®éng tham gia BHXH ë ThÞ x· lµ 2.829 ®· cÊp ®­îc 2.829 sæ ®¹t 100%. Qua sè liÖu trªn cã thÓ thÊy sè sæ BHXH ®­îc cÊp ngµy cµng cao mÆc dï trong qu¸ tr×nh xÐt duyÖt còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, mét sè ®¬n vÞ qu¶n lý hå s¬ c¸n bé ®Ó thÊt l¹c, hå s¬ thiÕu nh÷ng c¨n cø ®Ó xÐt duyÖt thêi gian vµ tuæi ®êi cña c¸n bé nh­ng BHXH ThÞ x· ®· tËp trung cïng c¸c ®¬n vÞ th¸o gì, ®· h­íng dÉn cho ng­êi lao ®éng t×m l¹i c¸c giÊy tê cò cã liªn quan hoÆc tíi c¬ quan cò ®Ó x¸c nhËn thêi gian c«ng t¸c ... nªn 100% ng­êi lao ®éng tham gia BHXH ®­îc cÊp sæ b¶o hiÓm. 2.1/ Tr×nh tù cÊp sæ BHXH cho c¸c ®èi t­îng tham gia BHXH thuéc ph¹m vi BHXH ThÞ x· qu¶n lý. - Ng­êi sö dông lËp 2 b¶ng "Danh s¸ch lao ®éng ®Ò nghÞ cÊp sæ BHXH" göi cho BHXH ThÞ x·. - Bé phËn thu BHXH ThÞ x· tiÕp nhËn danh s¸ch ®Ò nghÞ cÊp sæ BHXH cña ng­êi sö dông lao ®éng ®èi chiÕu víi danh s¸ch lao ®éng vµ quü l­¬ng trÝch nép BHXH vµ danh s¸ch lao ®éng ®iÒu chØnh t¨ng gi¶m møc l­¬ng nép BHXH cña ng­êi sö dông lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh danh s¸ch lao ®éng ®­îc cÊp sæ BHXH. §ång thêi h­íng dÉn ng­êi sö dông lao ®éng ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh lËp vµ xÐt duyÖt tê khai cÊp sæ BHXH. - Ng­êi lao ®éng kª khai 03 b¶n tê khai cÊp sæ BHXH, ng­êi sö dông lao ®éng c¨n cø hå s¬ lý lÞch vµ qu¸ tr×nh tham gia BHXH cña ng­êi lao ®éng ®Ó ®èi chiÕu x¸c nhËn ký ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu lªn chç quy ®Þnh trªn tê khai cÊp sæ BHXH. - C¸n bé thu BHXH ThÞ x· tiÕn hµnh thÈm ®Þnh, ký duyÖt tê khai cÊp sæ BHXH cña ng­êi lao ®éng, sau ®ã ghi sè sæ BHXH vµo tê khai cÊp sæ BHXH ®· duyÖt vµ danh s¸ch ®Ò nghÞ cÊp sæ BHXH. Sæ BHXH sÏ ®­îc ghi sè sæ BHXH. - Ng­êi sö dông lao ®éng c¨n cø vµo tê khai cÊp sæ BHXH ®· ®­îc BHXH ThÞ x· xÐt duyÖt, tiÕn hµnh ghi trªn sæ BHXH, ký, ghi râ hä tªn vµo n¬i quy ®Þnh. - Ng­êi lao ®éng sau khi kiÓm tra c¸c néi dung ghi trªn sæ BHXH ký vµ ghi râ hä tªn vµo n¬i quy ®Þnh. - Ng­êi sö dông lao ®éng ký vµ ®ãng dÊu x¸c nhËn vµo n¬i quy ®Þnh. 12
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - C¬ quan BHXH ThÞ x· sau khi ®èi chiÕu víi tê khai cã ch÷ ký cña ng­êi lao ®éng, ®ãng dÊu vµo n¬i quy ®Þnh trªn sæ BHXH tr¶ l¹i cho c¬ quan, ®¬n vÞ sö dông lao ®éng qu¶n lý sæ BHXH. 2.2/ C«ng t¸c qu¶n lý sæ BHXH: BHXH liªn quan trùc tiÕp ®Õn cuéc sèng hiÖn t¹i còng nh­ t­¬ng lai cña ng­êi lao ®éng. NhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã, BHXH ThÞ x· ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c thñ tôc theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Sau khi ®· ®èi chiÕu tê khai cña ng­êi lao ®éng, ký vµ ®ãng dÊu vµo sè quy ®Þnh trªn sæ BHXH ®ång thêi ®¸nh dÊu gi¸p lai vµo sæ BHXH, BHXH ThÞ x· sÏ giao sæ BHXH cho chñ sö dông lao ®éng vµ c¸c c¬ quan BHXH ®èi chiÕu, kiÓm tra mçi khi thùc hiÖn c¸c chÕ ®é BHXH ®¶m b¶o nguyªn t¾c cã ®ãng, cã h­ëng. BHXH ThÞ x· chØ qu¶n lý sæ BHXH khi ng­êi lao ®éng ngõng ®ãng BHXH khi th«i viÖc, h­ëng trî cÊp 1 lÇn, h­ëng h­u trÝ hoÆc h­ëng tö tuÊt. BHXH ThÞ x· kh«ng qu¶n lý sæ BHXH mµ giao cho ng­êi sö dông lao ®éng trùc tiÕp qu¶n lý, BHXH ThÞ x· chØ tiÕn hµnh kiÓm tra ®ét xuÊt hay th­êng xuyªn ®Ó n¾m ®­îc t×nh h×nh qu¶n lý sæ BHXH ë c¸c ®¬n vÞ vµ cã nh÷ng ®iÒu chØnh khi cã sai ph¹m. 3. T×nh h×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch, chÕ ®é BHXH ®èi víi ng­êi lao ®éng thuéc ph¹m vi BHXH ThÞ x·: 3.1/ C«ng t¸c tiÕp nhËn vµ gi¶i quyÕt ®¬n th­ c«ng v¨n: Víi ph­¬ng ch©m tiÕp nhËn ®Õn ®Êu gi¶i quyÕt ®Õn ®ã tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng, tån ®äng ®¬n tõ, BHXH ThÞ x· ®· bè trÝ hîp lý, gi¶i quyÕt xö lý c¸c ®¬n th­, c«ng v¨n cña c¸c ®èi t­îng, c¬ quan ®¬n vÞ ®Ò nghÞ gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng­êi lao ®éng. V× vËy mµ trong suèt nh÷ng n¨m qua BHXH ThÞ x· kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng tranh chÊp, kiÖn tông g©y mÊt lßng tin cña ng­êi lao ®éng. 3.2/ ThÈm ®Þnh vµ xÐt duyÖt hå s¬ tån ®äng: C«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ xÐt duyÖt hå s¬ tån ®äng theo C«ng v¨n sè 843/CV-L§TBXH ®­îc thùc hiÖn kÞp thêi, ®¸p øng nhu cÇu BHXH cña c¸c ®èi t­îng gãp phÇn kÞp thêi gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch BHXH cho ng­êi ®ñ ®iÒu kiÖn h­ëng. Víi th¸i ®é lµm viÖc tËn t×nh, nghiªm tóc BHXH ThÞ x· ®· phèi hîp víi c¸c bªn liªn quan gi¶i ®¸p kÞp thêi nh÷ng v­íng m¾c ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng. 13
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3.3/ C«ng t¸c tiÕp d©n: NhËn thøc râ r»ng muèn c«ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao phï hîp víi tõng ®èi t­îng v× quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng, BHXH ThÞ x· lu«n më réng c«ng t¸c tiÕp d©n ®Ó trùc tiÕp l¾ng nghe t©m t­, nguyÖn väng gi¶i ®¸p kÞp thêi nh÷ng v­íng m¾c cña ng­êi lao ®éng. Trong suèt thêi gian qua, BHXH ThÞ x· ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiÕp d©n theo lÞch còng nh­ ®ãn tiÕp d©n khi ng­êi d©n cã th¾c m¾c khi kh«ng ph¶i lÞch tiÕp d©n ®Ó gi¶i ®¸p æn tháa, ®Õn n¬i, ®Õn chèn cho ng­êi d©n hiÓu râ h¬n vÒ BHXH t¹o lßng tin vÒ phÝa ng­êi d©n víi BHXH ThÞ x· riªng vµ víi BHXH nãi chung. 4. C«ng t¸c qu¶n lý thu, chi BHXH: 4.1/ C«ng t¸c thu BHXH: C«ng t¸c thu BHXH lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng hµng ®Çu cña ngµnh. X¸c ®Þnh râ nh­ vËy nªn ngay tõ ngµy ®Çu míi thµnh lËp BHXH ThÞ x· ®· tham m­u víi ThÞ uû, H§ND, UBND ThÞ x· tæ chøc héi nghÞ triÓn khai NghÞ ®Þnh 12/CP cña ChÝnh phñ, Th«ng t­ 58 cña Bé Tµi chÝnh cïng c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cña ngµnh vÒ c«ng t¸c thu BHXH 20% tæng quü tiÒn l­¬ng ®èi víi ng­êi lao ®éng viªn chøc Nhµ n­íc (trong ®ã ng­êi lao ®éng ®ãng 5% vµ ng­êi chñ sö dông lao ®éng ®ãng 15%). BHXH ThÞ x· tæ chøc tiÕp nhËn bµn giao cña Phßng tæ chøc lao ®éng ThÞ x· c«ng t¸c BHXH 6 th¸ng cßn l¹i cña n¨m 1995. Tõ ®ã ®Õn nay c«ng t¸c thu BHXH cña BHXH ThÞ x· ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ ®¸ng kÓ. 6 - 12/1995 1996 1997 1998 Sè ®¬n vÞ tham gia 8 51 54 71 Sè ®èi t­îng 196 2.104 2.324 2.579 Tæng sè tiÒn 60.078.000 1.454.932.000 2.400.784.000 3.113.699.000 Tû lÖ HTKH 109,23% 101,88% 102,09% 101,2% 14
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1999 2000 2001 2002 Sè ®¬n vÞ tham gia 72 72 74 78 Sè ®èi t­îng 2.753 2.753 2.803 2.829 Tæng sè tiÒn 2.400.784.000 3.113.699.000 3.890.802.000 3.925.320.000 Tû lÖ HTKH 103,42% 109% 105% 103,3% Tõ b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy: Qua gÇn 8 n¨m ho¹t ®éng BHXH ThÞ x· ®· thu ®­îc 19.094.767.000 ®ång ®¹t b×nh qu©n 104% kÕ ho¹ch. §©y thùc sù lµ mét con sè ®¸ng mõng cho thÊy ng­êi lao ®éng vµ ng­êi chñ sö dông lao ®éng ®· ngµy cµng cã nh÷ng nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô vµ quyÒn lîi cña viÖc tham gia BHXH. VÒ sè ®¬n vÞ tham gia BHXH, nÕu n¨m 1995 BHXH ThÞ x· Th¸i B×nh míi chØ thu cña 8 ®¬n vÞ, doanh nghiÖp trong toµn ThÞ x· th× ®Õn n¨m 2002 sè ®¬n vÞ tham gia ®· lªn ®Õn 78 ®¬n vÞ. §Æc biÖt lµ tõ n¨m 1998 do viÖc t¸ch khèi d©n vËn vµ mét sè phßng ban cña ThÞ x·, ®ång thêi víi viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt 09 cña ChÝnh phñ ph¸t triÓn thu BHXH cña 13 ®¬n vÞ x· ph­êng nªn sè ®¬n vÞ tham gia ®ãng BHXH cña ThÞ x· ®· t¨ng tõ 54 ®¬n vÞ n¨m 1997 lªn 71 ®¬n vÞ n¨m 1998. Trong sè 78 ®¬n vÞ tham gia ®ãng BHXH nãi trªn th× V¨n phßng ThÞ uû, UBND ThÞ x·, C«ng ty dÞch vô kü thuËt n«ng nghiÖp, C«ng ty thÞ chÝnh, 35 ®¬n vÞ tr­êng trong khèi Gi¸o dôc ThÞ x· lµ nh÷ng ®¬n vÞ lu«n ®¶m b¶o thu ®óng, thu ®ñ, gi¶i quyÕt chÕ ®é cho ng­êi lao ®éng kÞp thêi. VÒ sè ®èi t­îng tham gia BHXH. N¨m 1999 BHXH ThÞ x· chØ thu BHXH cho 196 ®èi t­îng sang ®Õn n¨m 1996 sè ®èi t­îng ®­îc tham gia ®· lªn ®Õn 2.104 ®èi t­îng vµ tõ ®ã ®Õn nay sè ®èi t­îng tham gia ®ãng BHXH cho BHXH ThÞ x· ngµy cµng t¨ng ®Õn n¨m 2002 ®· lªn ®Õn 2.829 ®èi t­îng. 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. BHXH ThÞ x· lu«n coi träng c«ng t¸c ph¸t triÓn ®èi t­îng tham gia BHXH, coi ph¸t triÓn ®èi t­îng tham gia BHXH lµ gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng, thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn, lµ môc tiªu cña BHXH. Ngay tõ khi míi thµnh lËp, bªn c¹nh nhiÖm vô ®¶m b¶o c¸c chÕ ®é BHXH ®­îc thÓ hiÖn liªn tôc, d­íi sù chØ ®¹o cña ThÞ uû Th¸i B×nh, BHXH ThÞ x· ®· rÊt chó träng ®Õn c«ng t¸c ph¸t triÓn ®èi t­îng tham gia BHXH, trªn c¬ së rµ so¸t, n¾m ch¾c sè l­îng, quy m« vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp, x©y dùng kÕ ho¹ch, x¸c ®Þnh môc tiªu, ®èi t­îng tham gia BHXH, phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ngµnh vµ tæ chøc C«ng ®oµn tuyªn truyÒn s©u réng chÝnh s¸ch BHXH, triÓn khai qu¸n triÖt ®iÒu lÖ BHXH vµ c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña BHXH ViÖt Nam. V× vËy mµ mÆc dï chÞu sù t¸c ®éng cña nªn kinh tÕ thÞ tr­êng khèi s¶n xuÊt kinh doanh cã mét sè ®¬n vÞ lµm ¨n kh«ng hiÖu qu¶ ®¬n vÞ ph¶i gi¶i thÓ, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng kh«ng ®¶m b¶o ¶nh h­ëng ®Õn viÖc tham gia ®ãng BHXH nh­ng sè ®èi t­îng tham gia ®ãng BHXH cña BHXH ThÞ x· vÉn ngµy mét t¨ng. VÒ tæng sè thu BHXH, trong 8 n¨m qua BHXH ®· thu tæng sè tiÒn lµ 19.094.767.000 ®ång. Sè thu BHXH cña n¨m 2002 ®¹t 3.925.320.000 ®ång so víi n¨m 1996 ®· t¨ng gÊp 2,01 lÇn. Suèt 8 n¨m c«ng t¸c thu BHXH ThÞ x· lu«n hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch vµ lu«n ®¶m b¶o sè thu cña n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. 4.2/ C«ng t¸c chi BHXH: BHXH lµ sù b¶o ®¶m thay thÕ hoÆc bï ®¾p mét phÇn thu nhËp cho ng­êi lao ®éng khi hä bÞ mÊt hoÆc gi¶m kho¶n thu nhËp tõ nghÒ nghiÖp do bÞ mÊt hoÆc gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng hoÆc mÊt viÖc lµm do nh÷ng rñi ro x· héi th«ng qua viÖc h×nh thµnh, sö dông mét quü tµi chÝnh do sù ®ãng gãp cña c¸c bªn tham gia BHXH nh»m gãp phÇn ®¶m b¶o an toµn ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä, ®ång thêi gãp phÇn b¶o ®¶m an toµn x· héi. KÕt qu¶ chi lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch BHXH, lµ kh©u cuèi cïng cña c«ng t¸c gi¶i quyÕt c¸c chÝnh s¸ch BHXH liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng bÞ suy gi¶m søc lao ®éng, TNL§ - BNN, èm ®au, thai s¶n ... 16
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. cho ®èi t­îng h­ëng l­¬ng h­u vµ c¸c lo¹i trî cÊp BHXH khi hoµn thµnh nghÜa vô. BHXH ®· chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH theo ®óng quy ®Þnh th«ng qua Ban chi tr¶ cña UBND c¸c ph­êng, c¸c x·. §¸p øng nguyÖn väng cña ®èi t­îng tham gia BHXH. * C«ng t¸c chi èm ®au, thai s¶n: Chi tr¶ èm ®au, thai s¶n lµ nhiÖm vô thiÕt thùc nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng, c«ng chøc ®ang c«ng t¸c, yªu cÇu c«ng t¸c xÐt duyÖt hå s¬ ph¶i chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®óng chÝnh s¸ch, ®óng chÕ ®é. BHXH ThÞ x· lu«n ®­îc sù quan t©m cÊp kinh phÝ kÞp thêi cña BHXH tØnh ®Ó BHXH ThÞ x· chñ ®éng xÐt duyÖt chi tr¶ th­êng xuyªn, kÞp thêi. Riªng trong n¨m 2002 BHXH ThÞ x· ®· chi tr¶ cho 44 l­ît ng­êi nghØ èm ®au víi tæng sè tiÒn lµ 30.642.400®; 25 ®èi t­îng h­ëng chÕ ®é trî cÊp thai s¶n víi tæng sè tiÒn lµ 98.643.100®. Thai s¶n èm ®au Sè l­ît ng­êi Sè tiÒn Sè ®èi t­îng Sè tiÒn Quý I 9 6.165.790 3 10.937.900 Quý II 6 4.216.810 7 27.820.500 Quý III 24 16.915.470 13 52.192.800 Quý IV 5 3.344.330 2 7.691.800 Tæng sè 44 30.642.400 25 98.643.100 - ChÕ ®é thai s¶n: + Thêi gian nghØ phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn lao ®éng:  Thêi gian 04 th¸ng nghØ cho lao ®éng b×nh th­êng  Thêi gian 05 th¸ng nghØ cho lao ®éng lµm nghÒ nÆng nhäc, ®éc h¹i, lµm viÖc theo chÕ ®é 3 ca, lµm viÖc n¬i cã PCKV 0,5; 0,7.  Thêi gian 06 th¸ng nghØ ®èi víi lao ®éng lµm viÖc ë n¬i cã phô cÊp KV lµ 1. 17
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Trî cÊp thai s¶n ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh: TL lµm c¨n cø ®ãng BHXH cña th¸ng tr­íc khi nghØ Trî cÊp thai s¶n = x 100% x sè ngµy nghØ 26 * C«ng t¸c chi chÕ ®é h­u trÝ: - C¸ch tÝnh l­¬ng vµ chi tr¶ cho ng­êi lao ®éng: CBCNV Nhµ n­íc nghØ h­u ®­îc tÝnh 15 n¨m c«ng t¸c ®Çu ®­îc h­ëng 45%. Tõ n¨m thø 16 trë ®i ®­îc h­ëng thªm 2%/n¨m nh­ng tèi ®a kh«ng qu¸ 75% møc l­¬ng khi cßn lµm viÖc (tÝnh møc l­¬ng b×nh qu©n 6 n¨m cuèi). Ngoµi ra ng­êi cã trªn 30 n¨m ®ãng BHXH ®­îc h­ëng trî cÊp 1 lÇn víi møc l­¬ng lµ 1/2 th¸ng tiÒn l­¬ng/1 n¨m nh­ng kh«ng qu¸ 5 th¸ng. Theo c¸ch tÝnh trªn n¨m 2002 BHXH ®· chi tr¶ cho 11.823 ®èi t­îng víi tæng sè tiÒn tõ Quü BHXH vµ Quü ng©n s¸ch Nhµ n­íc lµ 58.388.331.000®. HC HQ Sè ®èi t­îng Sè tiÒn Sè ®èi t­îng Sè tiÒn QBH QNS QBH QNS QBH QNS QBH QNS Quý I 1468 9358 2.174.006 10.192.144 124 886 295.376 1.950.184 Quý II 1470 9352 2.179.200 10.180.564 122 886 293.584 1.950.184 Quý III 1473 9347 2.183.020 10.170.512 122 883 293.584 1.947.311 Quý IV 1473 9345 2.182.000 10.155.357 121 882 296.991 1.945.311 Tæng sè tiÒn 1473 9345 8.716.226 40.698.577 121 884 1.179.535 7.792.991 §¬n vÞ: 1000 ®ång ChÝnh nhê c«ng t¸c chi tr¶ l­¬ng h­u ®óng kú, ®ñ sè, nhanh chãng, tËn tay ng­êi lao ®éng ®· gióp cho ®êi sèng cña ng­êi h­ëng l­¬ng h­u ë ThÞ x· rÊt æn ®Þnh. 18
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Chi tr¶ chÕ ®é tö tuÊt: Trongn¨m 2002 BHXH ThÞ x· ®· chi tr¶ cho tæng sè 86 ng­êi bÞ chÕt víi tæng sè tiÒn lµ 128.026.000 ®ång. Trong ®ã sè th©n nh©n h­ëng møc l­¬ng tèi thiÓu lµ 79 ng­êi. Sè th©n nh©n h­ëng 70% tiÒn l­¬ng tèi thiÓu lµ 7 ng­êi. - ChÕ ®é trî cÊp ®­îc tÝnh: ChÕ ®é MTP b»ng 8 th¸ng tiÒn l­¬ng tèi thiÓu. §èi víi nh÷ng th©n nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn h­ëng tuÊt, nÕu con kh«ng ®i häc ®­îc h­ëng ®Õn n¨m 15 tuæi, nÕu con cßn ®i häc th× ®­îc h­ëng ®Õn n¨m 18 tuæi. Ngoµi ra ng­êi ®ñ ®iÒu kiÖn h­ëng tuÊt cßn cã cha mÑ, vî hoÆc chång ng­êi chÕt ®· hÕt tuæi lao déng (60 tuæi trë lªn ®èi víi nam, 55 tuæi trë lªn ®èi víi n÷). Víi nh÷ng th©n nh©n kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn h­ëng tuÊt th× ®­îc h­ëng trî cÊp 1 lÇn theo c¸ch tÝnh. Sè n¨m ®ãng BH x 1/2 th¸ng l­¬ng b×nh qu©n. Nh­ng kh«ng ®­îc qu¸ 12 th¸ng. * Chi tr¶ chÕ ®é TNL§ - BNN: Trong n¨m 2002, BHXH ®· chi tõ Quü ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ Quü BHXH cho 48 lao ®éng h­ëng chÕ ®é TNL§ - BNN. Møc phô cÊp phô thuéc vµo tû lÖ MSL§ theo quy ®Þnh chung. Møc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng Trî cÊp hµng th¸ng 31% - 40% 0,4 th¸ng tiÒn l­¬ng tèi thiÓu 41% - 50% 0,6 th¸ng tiÒn l­¬ng tèi thiÓu 51% - 60% 0,8 th¸ng tiÒn l­¬ng tèi thiÓu 61% - 70% 1,0 th¸ng tiÒn l­¬ng tèi thiÓu 71% - 80% 1,2 th¸ng tiÒn l­¬ng tèi thiÓu 81% - 90% 1,4 th¸ng tiÒn l­¬ng tèi thiÓu 91% - 100% 1,6 th¸ng tiÒn l­¬ng tèi thiÓu 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản