intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

47
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính, đánh giá thực trạng phân tích tình hình tài chính, ưu và nhược điểm, hạn chế trong công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun

i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là luận văn được viết bởi nỗ lực của riêng cá nhân tôi.<br /> Kết quả được trình bày trong luận văn là hoàn toàn trung thực, các nguồn số<br /> liệu tham khảo được trích dẫn rõ ràng.<br /> Người cam đoan<br /> <br /> Ngô Đình Đa<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình viết luận văn, tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý<br /> thầy giáo, cô giáo của Viện Đào tạo Sau đại học, của khoa Kế toán trường Đại học<br /> Kinh tế quốc dân Hà Nội, Phòng Kế toán tài chính và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần<br /> In và Bao bì Goldsun, đặc biệt là sự ủng hộ, động viên của gia đình và thầy giáo<br /> hướng dẫn GS. TS Nguyễn Văn Công.<br /> Tự đáy lòng, tôi xin chân thành biết ơn và cảm ơn mọi sự giúp đỡ quý báu<br /> của các thầy giáo, cô giáo, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, đặc biệt là thầy giáo<br /> GS.TS Nguyễn Văn Công. Những sự giúp đỡ này đã cổ vũ và giúp tôi nhận thức,<br /> làm sáng tỏ thêm cả lý luận và thực tiễn mà luận văn nghiên cứu.<br /> Luận văn này là kết quả nghiên cứu nghiêm túc, làm việc khoa học của bản<br /> thân, song do khả năng và trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế nên không thể tránh<br /> khỏi những khiếm khuyết nhất định.<br /> Do vậy, tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy giáo, cô<br /> giáo và những ai quan tâm đến đề tài này để luận văn được hoàn thiện hơn.<br /> Xin được chân thành cảm ơn tất cả!<br /> Kính!<br /> Tác giả<br /> <br /> Ngô Đình Đa<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> trang<br /> LỜI CAM ĐOAN.......................................................................................................ii<br /> LỜI CẢM ƠN............................................................................................................iii<br /> MỤC LỤC..................................................................................................................iv<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT..............................................................................viii<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU.......................................................................................ix<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ.................................................................................................ix<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN.............................................................................................x<br /> CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU......................................1<br /> 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu..............................................................1<br /> 1.2. Tổng quan nghiên cứu về phân tích tình hình tài chính..............................2<br /> Mục tiêu nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của đề tài...............................5<br /> 1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.................................................................5<br /> 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề.......................................................................5<br /> 1.4. Câu hỏi nghiên cứu..........................................................................................5<br /> 1.4.1. Câu hỏi về mặt lý luận...............................................................................5<br /> 1.3.<br /> <br /> 1.4.2. Câu hỏi về mặt thực tiễn............................................................................5<br /> 1.5. Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài..............................................................5<br /> 1.5.1. Các phương pháp kỹ thuật - nghiệp vụ.....................................................6<br /> 1.5.2. Phương pháp điều tra và thu thập dữ liệu................................................7<br /> 1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài......................................................7<br /> 1.6.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu..................................................7<br /> 1.6.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu...................................................7<br /> 1.7. Kết cấu của đề tài............................................................................................8<br /> TIỂU KẾT CHƢƠNG 1......................................................................................................8<br /> CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH<br /> TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.............................................................................9<br /> 2.1. Bản chất, vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp..................................9<br /> 2.2. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp...................................10<br /> 2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính....................................................10<br /> 2.2.2. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp.............................................13<br /> 2.2.3. Phân tích cân bằng tài chính doanh nghiệp...........................................18<br /> <br /> iv<br /> <br /> 2.2.4. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán .........................................21<br /> 2.2.5. Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.................................26<br /> 2.2.6. Phân tích rủi ro tài chính.........................................................................35<br /> 2.2.7. Dự báo các chỉ tiêu tài chính...................................................................39<br /> 2.3. Tổ chức phân tích tài chính trong doanh nghiệp............................................41<br /> 2.2.1. Giai đoạn chuẩn bị phân tích...................................................................42<br /> 2.2.2. Giai đoạn thực hiện phân tích..................................................................42<br /> 2.2.3. Giai đoạn kết thúc phân tích....................................................................43<br /> TIỂU KẾT CHƢƠNG 2....................................................................................................43<br /> <br /> CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN IN VÀ BAO BÌ GOLDSUN.........................................................................45<br /> 3.1. Tổng quan về Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun....................................45<br /> 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển..............................................................45<br /> 3.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và phân cấp quản lý tài chính của<br /> Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun..............................................................46<br /> 3.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán................................................49<br /> 3.1.4. Những đặc điểm kinh doanh ảnh hưởng đến công tác phân tích tình<br /> hình tài chính của Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun...............................51<br /> 3.2. Thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần In và Bao bì<br /> Goldsun......................................................................................................................53<br /> 3.2.1. Tổng quan nguồn dữ liệu và xử lý dữ liệu phân tích..............................53<br /> 3.2.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại Công ty................................54<br /> 3.2.3. Phân tích cấu trúc tài chính và phân tích tình hình đảm bảo vốn cho<br /> hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun..................60<br /> 3.2.4. Phân tích khả năng thanh toán và tình hình thanh toán các khoản nợ<br /> phải thu, nợ phải trả của Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun....................65<br /> 3.2.5. Phân tích hiệu quả kinh doanh................................................................68<br /> 3.2.6. Phân tích rủi ro tài chính tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun....71<br /> TIỂU KẾT CHƢƠNG 3.....................................................................................................74<br /> CHƢƠNG 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI<br /> CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ GOLDSUN........................76<br /> 4.1. Kết luận nghiên cứu về thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty<br /> cổ phần In và Bao bì Goldsun.................................................................................76<br /> 4.1.1. Công tác tổ chức phân tích......................................................................76<br /> <br /> v<br /> <br /> 4.1.2. Nội dung phân tích...................................................................................76<br /> 4.1.3. Phương pháp phân tích............................................................................78<br /> 4.2. Giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần In<br /> và Bao bì Goldsun....................................................................................................79<br /> 4.2.1. Hoàn thiện tổ chực thực hiện phân tích..................................................80<br /> 4.2.2. Hoàn thiện nội dung phân tích................................................................82<br /> 4.2.3. Hoàn thiện phương pháp phân tích.........................................................92<br /> 4.3. Điều kiện thực hiện giải pháp...........................................................................93<br /> 4.3.1. Đối với doanh nghiệp................................................................................93<br /> 4.3.2. Đối với Nhà nước......................................................................................95<br /> 4.4. Những hạn chế nghiên cứu và vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu..........96<br /> TIỂU KẾT CHƢƠNG 4....................................................................................................97<br /> KẾT LUẬN...............................................................................................................98<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................99<br /> PHỤ LỤC................................................................................................................100<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2