Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn: Phật giáo tại Đà Nẵng - quá khứ hiện tại và xu hướng vận động

Chia sẻ: Vdgv Vdgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

218
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn: Phật giáo tại Đà Nẵng - quá khứ hiện tại và xu hướng vận động nhằm khái quát toàn cảnh bức tranh phật giáo tại thành phố Đà Nẵng, đưa ra một số xu hướng vận động của phật giáo tại thành phố trong thời gián tới, làm rõ thêm giá trị văn hóa trong lĩnh vực phật giáo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn: Phật giáo tại Đà Nẵng - quá khứ hiện tại và xu hướng vận động

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C À N NG INH C HI N PH T GIÁO T I À N NG - QUÁ KH , HI N T I VÀ XU HƯ NG V N NG Chuyên ngành: TRI T H C Mã s : 60.22.80 LU N VĂN TH C SĨ KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN VĂN à N ng - Năm 2013
 2. Công trình ư c hoàn thành t i I H C À N NG Ngư i hư ng d n khoa h c : PGS.TS. LÊ H U ÁI Ph n bi n 1: TS. NGÔ VĂN HÀ Ph n bi n 2: TS. DƯƠNG ANH HOÀNG Lu n văn ã ư c b o v t i H i ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Khoa h c xã h i và nhân văn h p t i ih c à N ng vào ngày 7 tháng 6 năm 2013. Có th tìm hi u lu n văn t i: Trung tâm Thông tin - H c li u, i h c à N ng Thư vi n trư ng i h c Kinh t , i h c à N ng
 3. 1 M U 1. Tính c p thi t c a tài 1.1. Báo cáo Chính tr t i ih i i bi u toàn qu c l n th XI, v v n tôn giáo, ng ta ã ch rõ: Ti p t c hoàn thi n chính sách, pháp lu t v tín ngư ng, tôn giáo phù h p v i quan i m c a ng. Phát huy nh ng giá tr văn hóa, o ct t p c a các tôn giáo; ng viên các t ch c tôn giáo, ch c s c, tín s ng t t i, p o, tham gia óng góp tích c c cho công cu c xây d ng và b o v T qu c.[24, tr.7]. Như v y, yêu c u c a vi c nh n th c ngày càng úng nv n tôn giáo chính là i u ki n cơ b n trong vi c xây d ng chính sách tín, ngư ng tôn giáo c a ng và Nhà nư c ta hi n nay 1.2. Thành ph à N ng v i v trí a lý chi n lư c, môi trư ng sinh thái thu n l i, m t c u trúc xã h i có nhi u y u t văn hóa truy n th ng phong phú, b n ch t con ngư i thu n h u, cùng v i nh ng thành t u mà thành ph ã t ư c ...T t c ã ưa n nh ng cơ s quan tr ng, h p d n cho nhi u t ch c tôn giáo t p trung, h i t , trong ó Ph t giáo ư c xem là t ch c tôn giáo l n nh t, có nhi u ho t ng a d ng, phong phú và gây nh hư ng nhi u nh t trên a bàn thành ph à N ng hi n nay. 1.3. Vì v y, giúp cho các c p chính quy n thành ph à N ng, nh t là i v i các cơ quan, Ban, Ngành, oàn th , cán b , công ch c làm công tác tôn giáo có ư c s hi u bi t m t cách h th ng, toàn di n v nh ng y u t tác ng, v l ch s hình thành, tình hình ho t ng hi n nay cũng như xu hư ng v n ng sau này c a Ph t giáo trên a bàn thành ph à N ng. Trên cơ s ó s giúp cho h th ng chính tr thành ph có ư c thái ng x khoa h c, h p lý, góp ph n kh c ph c nh ng h n ch trong qu n lý, th c hi n t t công tác v n ng ch c s c, tín Ph t giáo cùng tham gia vào xây
 4. 2 d ng và phát tri n thành ph . Tác gi ã ch n tài: “Ph t giáo t i à N ng - quá kh , hi n t i và xu hư ng v n ng” làm lu n văn Th c sĩ tri t h c. 2. M c tiêu nghiên c u Trên cơ s khái quát toàn c nh b c tranh Ph t giáo t i thành ph à N ng: t l ch s hình thành và phát tri n n tình hình ho t ng hi n nay, tài ưa ra m t s xu hư ng v n ng c a Ph t giáo t i thành ph trong th i gian n. K t qu c a tài s góp ph n làm rõ thêm các giá tr văn hóa trong lĩnh v c Ph t giáo t i thành ph à N ng. ng th i là tài li u tham kh o cho các nhà nghiên c u Ph t giáo, các Ban, ngành, oàn th liên quan n công tác qu n lý nhà nư c v Ph t giáo trên a bàn thành ph à N ng. 3. i tư ng và ph m vi nghiên c u i tư ng nghiên c u: Quá trình du nh p và phát tri n c a Ph t giáo t i thành ph à N ng, h th ng các cơ s th t , ch c s c, tu sĩ, tín Ph t giáo, các t ch c thu c Thành h i Ph t giáo à N ng. Ph m vi nghiên c u: Quá kh , th c tr ng và xu hư ng v n ng c a Ph t giáo t i thành ph à N ng. 4. Phương pháp nghiên c u Lu n văn s d ng các phương pháp nghiên c u như: Nghiên c u lý thuy t; Phương pháp phân tích, t ng h p; Phương pháp i n dã. 5. B c c tài: Ngoài ph n M u, K t lu n, Danh m c tài li u tham kh o và Ph l c, lu n văn g m có 3 chương, 12 ti t. Chương 1. L ch s hình thành và phát tri n c a Ph t giáo t i thành ph à N ng
 5. 3 Chương 2. Th c tr ng ho t ng c a Ph t giáo t i thành ph à N ng hi n nay Chương 3. Xu hư ng v n ng c a Ph t giáo t i thành ph à N ng trong th i gian n 6. T ng quan tài li u nghiên c u: Nghiên c u v Ph t giáo à N ng cho n nay ã có tài khoa h c c p B c a Phân vi n à N ng - H c vi n Chính tr qu c gia H Chí Minh năm 1997- 1999: “ c i m, xu hư ng v n ng c a Ph t giáo mi n Trung và m t s ki n ngh v chính sách iv i Ph t giáo trong giai o n hi n nay”. N i dung chính c a tài này là trình bày quá trình du nh p và phát tri n c a Ph t giáo các t nh mi n Trung, d báo m t s xu hư ng v n ng c a nó trong th i kỳ ti p theo. Trong tác ph m “ a chí Qu ng Nam – à N ng” c a T nh u - U ban nhân dân t nh Qu ng Nam và Thành y - U ban nhân dân thành ph à N ng, các tác gi ã dành 13 trang sách trình bày v Ph t giáo Qu ng Nam - à N ng, song ch y u là c p m t cách chung chung l ch s du nh p c a Ph t giáo vào a bàn này trong giai o n u t kho ng th k 16 n năm 1975. Ti p n, v i tư cách là m t Huynh trư ng Gia ình Ph t t , Cư s La Thành T cũng ã có tác ph m Lư c s Ph t giáo à N ng. Tuy nhiên, tác ph m này d ng l i vi c t p h p các d li u, chưa có s phân tích, ánh giá th c tr ng ho t ng cũng như ch ra các xu hư ng phát tri n c a Ph t giáo trên a bàn thành ph . Liên quan n lĩnh v c này còn có tài khoa h c c p Thành ph , c a Thành oàn à N ng: “Gi i pháp nh m tăng cư ng công tác oàn k t, t p h p thanh thi u niên Ph t giáo c a oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh - H i Liên hi p thanh niên Vi t Nam thành ph à N ng hi n nay”, ây là m t m ng nghiên c u nh , ch y u chú tr ng n
 6. 4 ho t ng c a t ch c Gia ình ph t t thu c Ph t giáo à N ng. Bên c nh ó, tài lu n văn t t nghi p i h c c a sinh viên Nguy n Th Oanh, Khoa Giáo d c chính tr , trư ng i h c Sư ph m, i h c à N ng là “Tìm hi u tình hình tôn giáo và chính sách tôn giáo thành ph à N ng” ã bư c u có s khái quát v b c tranh tôn giáo t i thành ph à N ng nói chung, song tính ch t nghiên c u còn nhi u h n ch , chưa sâu s c. Ngoài ra, ng trên góc c a m t ngư i làm công tác qu n lý Nhà nư c v tôn giáo, tác gi ã có m t s bài vi t như: “L h i Quán Th Âm - Ngũ Hành Sơn, nh ng giá tr văn hóa c n gi gìn và phát tri n”; “Xu hư ng th t c hóa c a Ph t giáo hi n nay - V n và gi i pháp” … ăng trên t p chí Công tác Tôn giáo; và m t s bài vi t khác như: “Công tác c i cách hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v tôn giáo t i thành ph à N ng” t i Website Ban Tôn giáo Chính ph . “Gia ình Ph t t à N ng - L ch s và hi n t i”, “ ôi nét v ho t ng c a Thành h i Ph t giáo Thành h i ph t giáo à N ng ăng trên Website c a S N i v thành ph à N ng. Tuy nhiên, nh ng công trình này c a tác gi còn mang tính chuyên nh l trong t ng lĩnh v c c th . CHƯƠNG 1 L CH S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A PH T GIÁO T I THÀNH PH À N NG 1.1. NH NG Y U T TÁC NG VÀO QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A PH T GIÁO T I THÀNH PH À N NG 1.1.1. i u ki n v v trí a lý, t nhiên và xã h i Thành ph à N ng là nơi h i t y các y u t a lý ư c so sánh như m t nư c Vi t Nam thu nh , có t m quan tr ng c bi t
 7. 5 v kinh t , chính tr , an ninh, qu c phòng c a khu v c và c nư c. V m t a hình: Thành ph à N ng có nh ng c nh quan thiên nhiên hùng vĩ hình thành các khu tâm linh, nơi lý tư ng các cơ s Ph t giáo có th t a l c và phát tri n. V giao thông: V i s ưu ãi c a thiên nhiên, à N ng ư c xem là i m trung chuy n quan tr ng trên con ư ng di s n mi n Trung. Nh v y, t o cơ s h p d n trư c ây Ph t giáo nv i à N ng và ngày nay trên a bàn thành ph có s phân b r ng rãi các cơ s t Ph t giáo các vùng ven thành ph . V tài nguyên du l ch nhân văn: Các khu du l ch, c bi t là khu di tích danh th ng Ngũ Hành Sơn - ã ư c U ban nhân dân thành ph quy ho ch thành Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn v n là nh ng nơi có ti m năng trong vi c phát tri n lo i hình du l ch văn hóa c a thành ph à N ng, trong ó có du l ch tâm linh Ph t giáo. Ngoài ra, các l h i l n ư c t ch c h ng năm t i à N ng ã ưa n nh ng tính ch t c thù riêng c a quá trình du nh p và phát tri n c a Ph t giáo t i thành ph à N ng trong m i quan h v i t ng th l ch s và phát tri n c a Ph t giáo khu v c mi n Trung cũng như c nư c. 1.1.2. S tác ng c a b n s c văn hóa L ch s văn hóa ph c n như: C ô Hu , Ph C H i An, thánh a M Sơn ã ưa n nh ng tác ng v m t văn hóa iv i Ph t giáo à N ng, làm cho Ph t giáo t i à N ng có nh ng c trưng riêng. Ngh quy t ih i ng b thành ph l n th XX ã nh hư ng “Ph n u n năm 2020 tr thành m t thành ph có i s ng văn hóa cao, m t trong nh ng thành ph hài hòa, thân thi n, an bình; m t thành ph h p d n và áng s ng”. ây cũng là i u ki n thu n l i Ph t giáo t i à N ng có ư c nh hư ng phát tri n
 8. 6 chung v i s phát tri n văn hóa c a thành ph . 1.1.3. Tính cách c a con ngư i à N ng Trong ti n trình phát tri n c a l ch s dân t c Vi t Nam à N ng n m trong vùng t ư c tôn vinh là "Ngũ ph ng t phi" g n li n v i truy n th ng hi u h c và lòng say mê sáng t o. Ngư i dân à N ng có b n tính ch t phác, ngay th ng, s ng gi n d , thân thi n, yêu s chân th t và kiên quy t trong hành ng ch ng l i nh ng i u ác, i u x u. ây cũng là nh ng ph m ch t có nét tương ng v i ngư i ph t t như: t bi, lư ng và v tha, l y hòa làm tr ng.. 1.2. S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A PH T GIÁO T I THÀNH PH À N NG 1.2.1. Quá trình du nh p c a Ph t giáo vào Vi t Nam o Ph t (còn g i là Ph t giáo) là m t trào lưu tri t h c - tôn giáo, ra i n vào kho ng gi a thiên niên k I TCN. T i Vi t Nam, o Ph t du nh p n vào kho ng nh ng năm u công nguyên, v i c 2 h phái: Ph t giáo Nam tông (t phía Nam truy n xu ng) và Ph t giáo B c tông (t phía B c truy n sang) qua 2 con ư ng: ư ng b và ư ng th y. Tr i qua các tri u i phong ki n, th i nhà inh, Ti n Lê, Lý, Tr n và qua 2 cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp và qu c M xâm lư c, Ph t giáo Vi t Nam u có nh ng óng góp to l n trong công cu c h qu c, an dân. Sau khi t nư c th ng nh t, vào tháng 11 năm 1981 i h i th ng nh t Ph t giáo ã ư c t ch c v i s tham d c a 168 v Giáo ph m, Tăng Ni, Cư sĩ i di n cho 9 t ch c, h phái thành l p nên m t t ch c chung c a Ph t giáo c nư c l y tên là "Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam"
 9. 7 Nhìn chung, trong hơn hai ngàn năm có m t t i Vi t Nam v i tinh th n “h qu c, an dân” và phương châm hành o: “ o pháp, dân t c, ch nghĩa xã h i”, th i nào Ph t giáo Vi t Nam cũng t rõ là m t tôn giáo yêu nư c, g n bó và ng hành cùng dân t c. 1.2.2. Quá trình du nh p c a Ph t giáo vào thành ph à N ng Theo i Vi t S ký toàn thư, tháng Giêng năm inh Mùi (1307), vua Tr n Anh Tông i tên hai châu Ô, châu Lý thành châu Thu n Hóa. K t th i gian này, t i à N ng cũng b t u xu t hi n các v thi n sư Ph t giáo. M t trong nh ng trung tâm Ph t giáo l n Qu ng Nam - à N ng trong giai o n l ch s này ph i k n ó là núi Ngũ Hành Sơn. Trong vài ba th k ti p qu n và nh cư, ngư i Vi t ã t o d ng Ngũ Hành Sơn m t h th ng chùa chi n dày c, h u như ng n núi nào, hang ng nào cũng d ng ư c chùa, t mi u th Ph t, ho c th nh ng v t linh khí c a nhà Ph t. Riêng trong hai cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp và qu c M tín Ph t giáo t i thành ph cũng ã có nh ng óng góp nh t nh, nh t là trong phong trào u tranh chính tr ch ng qu c M và chính quy n Sài Gòn vào nh ng năm 1960 n năm 1975. T i thành ph à N ng, n u như o Công giáo n ây vào kho ng năm 1615, o Tin Lành du nh p n vào năm 1911, o Minh sư có m t à N ng vào năm 1964… thì Ph t giáo có m t s m nh t, t kho ng th k XIV. ng th i, t khi hình thành ã g n li n v i quá trình l ch s và phát tri n c a thành ph à N ng, luôn ng hành cùng v i nhân dân thành ph trong s nghi p u tranh và xây d ng.
 10. 8 CHƯƠNG 2 TH C TR NG HO T NG C A PH T GIÁO T I THÀNH PH À N NG HI N NAY 2.1. S LƯ NG CH C S C, TÍN VÀ CƠ S TH T n nay, trên a bàn thành ph à N ng ã có m t h u h t các tôn giáo chính Vi t Nam. T t c có n 11 t ch c tôn giáo thu c 06 tôn giáo: Ph t giáo; Công giáo; Tin Lành (H i thánh Tin lành Vi t Nam - Mi n Nam, H i Truy n giáo Cơ c Vi t Nam; Giáo h i Cơ c Ph c Lâm Vi t Nam; H i Thánh Báptit Vi t Nam - Nam Phương; H i thánh Tin Lành Mennonite Vi t Nam); Cao ài (H i thánh Truy n giáo Cao ài; Cao ài Tây Ninh), Ph t ư ng nam tông Minh Sư o và C ng ng tinh th n tôn giáo Baha'i ang ho t ng h p pháp, n nh v i kho ng 182.211 tín , 182 cơ s tôn giáo, g n 1000 ch c s c, tu s và nhi u cơ s chuyên dùng khác. Ngoài ra, trên a bàn thành ph xu t hi n nhi u tôn giáo m i và “tà o” như: Pháp Luân Công, Thanh H i vô thư ng sư, Tín ngư ng th m u, Pháp t ng ph t giáo Vi t Nam, T tiên chính giáo… Trong ó, Ph t giáo là t ch c tôn giáo l n nh t, g m 03 h phái: B c Tông, Nam Tông và h phái Kh t sĩ, v i 103 cơ s th t (101 chùa và 02 t nh xá), chi m 55,4 % trong t ng s cơ s th t ; 120.790 tín , chi m 67% trong t ng s tín ; và có 699 ch c s c, chi m 61,3 % t ng s ch c s c các tôn giáo ang ho t ng trên a bàn thành ph à N ng. i u này ư c th hi n qua m t s bi u sau:
 11. 9 Ph t Giáo Công Giáo Cao ài Các h phái Tin Lành Tôn giáo khác Bi u 2.1. T ng s cơ s tôn giáo t i thành ph à N ng: 182. Ph t Giáo Công Giáo Cao ài Các h phái Tin Lành Tôn giáo khác Bi u 2.2. T ng s ch c s c t i thành ph à N ng: 863.
 12. 10 Ph t Giáo Công Giáo Cao ài Các h phái Tin Lành Tôn giáo khác Bi u 2.3. T ng s tín t i thành ph à N ng Hi n nay, t i à N ng có 03 h phái Ph t giáo: B c Tông: 100 chùa, Nam Tông: 01 chùa (Chùa Tam B o); Kh t sĩ: 02 T nh xá (01 tăng, 01 ni). Ngoài 103 chùa ã nêu, Thành h i Ph t giáo à N ng còn có các cơ s chuyên dùng khác như: + Tr s văn phòng Ban tr s thành h i Ph t giáo + Trư ng Trung c p Ph t h c t i chùa Ph à + Tr s văn phòng Phân Ban Hư ng d n Gia ình Ph t t à N ng + 7 Văn phòng Ban i di n Ph t giáo thu c 7 qu n, huy n + Cơ s Tu Tĩnh ư ng Pháp Lâm + Cơ s Tu Tĩnh ư ng L c Quang. + Văn phòng h tr nh ng ngư i nhi m HIV t i chùa Quang Minh + Ngoài ra còn có 58 cơ s oàn quán Gia ình Ph t t t i các chùa cơ s .
 13. 11 2.2. V CƠ C U T CH C B MÁY VÀ THÀNH PH N TĂNG, NI 2.2.1. V cơ c u t ch c b máy Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam thành ph à N ng hi n nay ư c chia thành các c p sau: - C p thành ph : g m có Ban Tr s Giáo h i ph t giáo Vi t Nam thành ph à N ng và 12 ban, ngành tr c thu c Ban Tr s , g m: Ban Tăng s ; Ban Giáo d c Tăng Ni; Ban Hư ng d n Ph t t ; Ban Ho ng pháp; Ban Nghi l ; Ban Văn hóa; Ban Kinh t Tài chính; Ban T thi n, Xã h i; Ban Ph t giáo qu c t ; Ban Pháp ch ; Ban Ki m soát và Ban Thông tin truy n thông. ng u Ban Tr s là Thư ng tr c Ban Tr s thành ph g m các ch c danh: - Trư ng Ban Tr s . - 01 Phó Trư ng Ban Thư ng tr c - Các Phó Trư ng Ban chuyên trách. - Các Trư ng Ban ph trách các ngành theo các Ban c p Trung ương. - 01 Chánh Thư ký. - 02 Phó Thư ký. - 01 Th qu . - Các y viên Thư ng tr c. Nhi m kỳ c a Ban Tr s là 5 năm, riêng i v i Ph t giáo t i thành ph à N ng n nay ã sang nhi m kỳ 4, 2012 - 2017. - C p qu n, huy n: có Ban Tr s Giáo h i ph t giáo Vi t Nam 07 qu n, huy n do ih i i bi u Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam cùng c p suy c . ây là cơ quan giúp vi c cho Ban Tr s Giáo h i Ph t giáo c p thành ph .
 14. 12 - C p cơ s : g m có Chùa, T nh xá, T nh th t, Ni m Ph t ư ng (g i chung là T , Vi n) do Tr trì chùa (ho c Ban H t i v i chùa chưa có Tr trì) qu n lý, tr c ti p hư ng d n ph t t sinh ho t, tu h c. 2.2.2. Thành ph n Tăng, Ni và các b c tu xu t gia Trong giáo ph m Ph t giáo Vi t Nam nói chung và t i thành ph à N ng nói riêng, thành ph n tăng, ni g m có : - Hàng giáo ph m: g m có giáo ph m tăng bao g m Hòa Thư ng, Thư ng t a, Giáo ph m chư ni g m Ni trư ng, Ni sư. - Hàng i chúng g m tăng, ni ã th gi i Tỳ kheo, Sa di (tăng) Tỳ kheo Ni, th c xoa ma na, sa di ni. - V tiêu chu n, i u ki n th các b c tu xu t gia Ngư i xu t gia ph i t nguy n vi t ơn, ngư i chưa thành niên khi i tu ph i ư c cha m ho c ngư i giám h ng ý Sadi : Là c p b c u tiên c a ngư i xu t gia, sau m t vài năm tu h c th c th và th c hi n y các ph n s c a ngư i xu t gia thì m i ư c xét th Sadi thông qua m t gi i àn. (các chùa quen g i là chú) Tỳ kheo : Sau khi th gi i Sadi t 2 năm n 10 năm ho c lâu hơn, tùy theo s tu h c , trình , o c c a ngư i xu t gia ó n u tiêu chu n theo quy nh c a Giáo h i thì ư c xét th gi i Tỳ kheo thông qua m t i gi i àn (thư ng g i là i c i v i Tăng, Sư cô v i Ni) Riêng i v i n , mu n th gi i Tỳ kheo Ni ph i qua m t b c n a là th th c xoa ma na k t sau khi th Sadi Ni, t i thi u ph i t 2 năm. i v i Thư ng t a (Nam), tương ương v i Ni sư: khi xét t n phong ph i có ít nh t t 25 tu i H và 45 tu i i.
 15. 13 i v i Hòa Thư ng : (Nam), tương ương v i N là Ni trư ng: khi xét t n phong ph i có ít nh t là 40 tu i H và ít nh t 65 tu i i. 2.3. V CÁC HO T NG NGHI L , L H I Cũng như c nư c, t i thành ph à N ng, thông qua các sinh ho t nghi l , ph n ông nh ng ngư i bình dân v i o Ph t. H n không ph i h c h i giáo lý làm hành trang tu t p, mà vì n th c hi n nghi l nh m th a mãn nh ng nhu c u tín ngư ng. Các l h i chính c a Ph t giáo t i thành ph à N ng là: L h i Quán Th Âm: ư c t ch c vào ngày 19 tháng 2 Âm l ch h ng năm. i l Ph t n: Nghi l c hành k ni m ngày sinh c a c Ph t, ư c t ch c ngày 15 tháng 4 âm l ch h ng năm. L Vu Lan: Là l báo hi u t ân (xá t i vong nhân) ư c t ch c vào ngày 15 tháng 7 âm l ch h ng năm. Trong s các nghi l này, l h i Quán Th Âm ư c xem là l h i tương i có quy mô làm nên nét riêng i v i l h i Ph t giáo t i à N ng. Th i gian t ch c l h i thư ng ư c kéo dài trong ba ngày, trong ó ngày 19 tháng 2 âm l ch là ngày l chính th c. Vào th i gian này, có nhi u nghi l , ho t ng văn hoá ư c t ch c trang tr ng, ngoài các nghi l thu n tuý c a Ph t giáo kèm theo ó là các ho t ng h i: ua thuy n trên sông C Cò, trò chơi ánh c ngư i, vi t thư pháp, cho ch , tri n lãm ngh thu t á non nư c..v.v. v a trang tr ng v a h p d n, ã l i nh ng n tư ng sâu s c cho nh ng du khách n tham gia. Ngoài các l h i l n như v y ra, Giáo h i Ph t giáo t i à N ng còn thư ng xuyên t ch c nghi l Ph t giáo l n như: C u an, C u siêu, B t , Ch n t , Phóng sanh, Phóng ăng…Chúng là m t
 16. 14 nhu c u thi t y u không th thi u trong sinh ho t tâm linh c a Ph t t thành ph à N ng. 2.4. V VI C ÀO T O, TĂNG, NI, CƯ SĨ PH T T Ch u trách nhi m chính trong công vi c ph t s này là Ban giáo d c Tăng Ni tr c thu c Ban Tr s Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam thành ph à N ng. T i thành ph à N ng, trư ng Trung c p Ph t h c à N ng ư c thành l p ã hơn 20 năm, vào ngày 10 tháng 11 năm 1992, có tr s t i s 340 Phan Chu Trinh, phư ng Bình Thu n, qu n H i Châu, thành ph à. Ban u trư ng có tên g i là trư ng Cơ b n ph t h c Qu ng Nam - à N ng và t ch c l khai gi ng khóa I, vào năm 1994-1997. Trong hơn 20 năm qua, v i 5 khóa ào t o, ngôi trư ng này ã có 382 Tăng, Ni sinh t t nghi p, 118 tăng, ni sinh thi vào các H c vi n Ph t giáo trong c nư c và ang tu h c t i nư c ngoài góp ph n vào ngu n nhân l c i u hành Ph t s và hư ng d n tu h c cho hàng v n tín Ph t giáo trong và ngoài thành ph . M i ây, vào ngày 08 tháng 11 năm 2012, t i trư ng này ã ti p t c t ch c khai gi ng các khóa h c: Cao ng Ph t h c (2012-2014), Trung c p Ph t h c khóa VI (2012 -2016) và Trung c p cư sĩ khóa I (2012-2015) v i t ng s lư ng kho ng 400 h c viên. Hi n nay, Trư ng Trung c p ph t h c à N ng cũng ang xúc ti n vi c xây d ng thêm cơ s m i t i chùa H i Vân Sơn, phư ng Hòa Khánh Nam, qu n Liên Chi u. Ngoài ra, các ngành như: Ban Ho ng pháp, Ban Hư ng d n Ph t t tr c thu c Ban Tr s cũng ã hư ng d n cho kho ng 20 chùa cơ s t ch c nhi u khóa tu như: M t ngày an l c, Ni m Ph t, Bát quan trai …vào các ngày Th 7, Ch nh t hàng tu n ã thu hút hàng nghìn ngư i n tu h c.
 17. 15 2.5. HO T NG C A CÁC T CH C H I OÀN i v i Ph t giáo H i oàn có hai hình th c ch y u là o Tràng và Gia ình Ph t t . 2.5.1. iv i o Tràng T i thành ph à N ng, Ph t giáo à N ng hi n ã có 78/103 chùa thành l p các t ch c o tràng. a s các o tràng Ph t giáo u ho t ng thu n tuý tôn giáo, nh m ph c v l nghi và các ph t s thư ng niên c a Giáo h i là chính, ngoài ra còn có m t s o tràng ho t ng mang tính ch t xã h i. C th như sau: + H i oàn ho t ng thu n tuý tôn giáo là 47 t ch c + H i oàn ho t ng có y u t xã h i: 31 t ch c - T ng s h i viên sinh ho t: 7460 ngư i. H uh t o tràng Ph t giáo ư c thành l p sau 1975, ch có 04 o tràng thành l p trư c 1975. 2.5.2. i v i t ch c Gia ình ph t t T ch c Gia ình ph t t t i thành ph à N ng tính n nay ã có 60 năm t n t i, trư ng thành và phát tri n. V m t h th ng t ch c, có 03 c p : - C p cơ s : g m các ơn v Gia ình Ph t t ư c thành l p t i m i Chùa hay T nh xá, v i hai thành ph n chính là Ban Huynh trư ng và oàn sinh ư c s b o tr c a v Trù trì t i cơ s ó. Th i gian sinh ho t c a các ơn v này thông thư ng là vào chi u ch nh t h ng tu n. - C p Qu n, Huy n: t i m i Ban i di n Ph t giáo các qu n, huy n (kho ng 15 ngư i), tùy theo tình hình t i m i a phương u có các y viên là huynh trư ng c a Gia ình Ph t t . - C p thành ph : là Phân ban Gia ình Ph t t tr c thu c Ban Hư ng d n Ph t t , Ban Tr s Thành h i Ph t giáo à N ng tr c
 18. 16 ti p qu n lý 58 ơn v Gia ình Ph t t cơ s v i: 525 huynh trư ng và 3496 oàn sinh. Ngoài nh ng n i dung sinh ho t, tu h c theo chương trình thư ng niên c a Phân ban và t i các ơn v Gia ình ph t t cơ s , t ch c này còn tri n khai m t s ho t ng l n như: năm 2007 ph i h p v i Phân Ban Gia ình Ph t t Trung ương t ch c tr i h p b n ngành thi u Gia ình ph t t toàn qu c t i chùa Linh ng - Bãi B t, năm 2008 t ch c tr i ph c v i l tam h p Vesak l n u tiên Vi t Nam, năm 2010 t ch c tr i V n H nh III cho 400 Huynh trư ng C p T n n t 15 t nh thành trong c nư c t i khu du l ch su i Hoa, t ch c k ni m 60 năm ngày thành l p Gia ình ph t t à N ng… 2.6. NH NG HO T NG LIÊN K T KHU V C VÀ QU C T i v i ph t giáo trong nư c: Ph t giáo thành ph à N ng có m i quan h v i h u h t các t nh, thành, trong ó n i b t nh t là v i ph t giáo các t nh: Qu ng Nam. Th a Thiên Hu , Qu ng Tr , Thành ph H Chí Minh… i v i ph t giáo qu c t : n nay, Thành h i Ph t giáo Vi t Nam thành ph à N ng ã có quan h ngo i giao, thân h u v i r t nhi u nư c có Ph t giáo như: Srilanca, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Lào, Trung Qu c, n , Pháp, Nh t B n,... Tăng, Ni Giáo h i thành ph à N ng còn có các quan h cá nhân ho c trong sơn môn, pháp phái v i Tăng Ni, Ph t t ngư i Vi t Nam ang nh cư nư c ngoài, t p trung m t s nư c như: M , Pháp, Canada, Ba Lan, Ucraina.. Ngoài ra, Ban c trách Ni gi i thu c Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam thành ph cũng ã tham gia t ch c Ni gi i th gi i.
 19. 17 2.7. M T S NH HƯ NG C A PH T GIÁO N I S NG NGƯ I DÂN THÀNH PH À N NG 2.7.1. nh hư ng v m t tư tư ng, o c. Dân s thành ph à N ng hi n nay kho ng 1 tri u ngư i (tính n ngày 31 tháng 12 năm 2010 là: 942.132 ngư i), trong ó có kho ng 70% ch u nh hư ng tr c ti p ho c gián ti p t tư tư ng c a Ph t giáo. Hi n nay s lư ng ngư i dân thành ph dù không quy y ph t, nhưng v n i chùa sám h i và ăn chay. Toàn thành ph hi n nay có kho ng 300 quán cơm chay phân b tr i u c 7 qu n, huy n cho th y s lư ng ngư i dân thành ph ăn chay khá l n. a s các cơ s chùa Ph t giáo trên a bàn thành ph hi n nay u có s h tr t các công ty, doanh nghi p óng trên a bàn thành ph . Nhi u ngư i dù không ph i là ph t t cũng d ng tư ng ph t hay tranh nh có y u t ph t giáo chiêm ngư ng và trang trí. Riêng i v i th h tr thành ph , s nh hư ng c a Ph t giáo ch y u thông qua hình th c t ch c Gia ình ph t t , có tác d ng nh t nh n vi c giáo d c thanh thi u niên v n n p, lòng nhân ái, ý th c t ch c k lu t, các ho t ng xã h i . Ngoài ra, hi n nay, trên a bàn thành ph v n còn t n t i m t s t ch c Ph t giáo không thu c Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam l i d ng tôn giáo t ch c và tham gia các ho t ng có y u t chính tr xã h i, gây m t oàn k t trong h th ng t ch c giáo h i Ph t giáo và nhân dân thành ph à N ng. 2.7.2. nh hư ng v m t văn hóa, du l ch tâm linh T i thành ph à N ng, nh hư ng c a Ph t giáo trong i s ng văn hóa ư c th hi n khá rõ nét trong các công trình ki n trúc c a 103 cơ s chùa Ph t giáo, trong ó áng chú ý là h th ng các chùa c như: chùa Tam Thai, chùa Linh ng - Non nư c, chùa An
 20. 18 Long, chùa Pháp Lâm. Ti p n là qua các nghi l l n c a Ph t giáo, các phong t c: t ch c tang l , cư i h i, ăn chay, th ph t theo truy n th ng Ph t giáo c a i a s ngư i dân thành ph à N ng. Ngoài ra, Ph t giáo t i à N ng còn có nh hư ng n văn hóa kinh doanh c a nhi u công ty óng trên a bàn thành ph , bi u hi n qua vi c nhi u doanh nhân n chùa c u ph t, làm t thi n, nhân o... Riêng trong lĩnh v c du l ch tâm linh, t i thành ph à N ng lo i hình này tương i phát tri n cùng v i s phát tri n du l ch chung c a thành ph , ng th i h u như các ngôi chùa l n t i à N ng u g n li n v i c nh quan thiên nhiên h p d n. 2.7.3. óng góp tích c c vào công tác an sinh xã h i c a thành ph V i phương châm: "Dù xây chín b c phù . Không b ng làm phư c c u cho m t ngư i", t khi truy n vào thành ph n nay, thông qua các ho t ng t thi n, nhân o, Ph t giáo thành ph à N ng ã có nhi u óng góp quan tr ng trong công tác an sinh xã h i. i u này ã góp ph n áng k vào công tác an sinh xã h i c a thành ph à N ng trong nhi u năm qua. CHƯƠNG 3 XU HƯ NG V N NG C A PH T GIÁO T I THÀNH PH À N NG TRONG TH I GIAN N 3.1. NH NG Y U T TÁC NG N XU HƯ NG V N NG VÀ PHÁT TRI N 3.1.1. Do xu hư ng v n ng chung c a Ph t giáo trên th gi i và trong nư c a. Ph t giáo th gi i S lư ng tôn giáo trên th gi i không ng ng gia tăng. Tính
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2