intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán dầm bê tông cốt thép đặt cốt kép theo các tiêu chuẩn thiết kế

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
54
lượt xem
15
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán dầm bê tông cốt thép đặt cốt kép theo các tiêu chuẩn thiết kế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán dầm bê tông cốt thép đặt cốt kép theo các tiêu chuẩn thiết kế được nghiên cứu nhằm mục đích tăng khả năng chịu lực của cấu kiện trong điều kiện tiết diện dầm bị hạn chế do yêu cầu kiến trúc; giảm co ngót và từ biến của bê tông trong dầm và tăng tính dẻo của bê tông vùng chịu nén. Dầm có bố trí cốt thép ở vùng chịu nén có thể chuyển từ phá hoại dòn sang phá hoại dẻo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán dầm bê tông cốt thép đặt cốt kép theo các tiêu chuẩn thiết kế

B GIÁO D C VÀ ÀO T O<br /> I H C À N NG<br /> <br /> VÕ CÔNG TR<br /> <br /> TÍNH TOÁN D M BÊ TÔNG C T THÉP<br /> T C T KÉP THEO CÁC TIÊU CHU N<br /> THI T K<br /> <br /> Chuyên ngành:Xây d ng công trình dân d ng và công nghi p<br /> Mã s : 60.58.20<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T<br /> <br /> à N ng - Năm 2013<br /> <br /> Công trình ư c hoàn thành t i<br /> I H C À N NG<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c : TS. TRƯƠNG HOÀI CHÍNH<br /> <br /> Ph n bi n 1: GS. TS. PHAN QUANG MINH<br /> Ph n bi n 2: TS. TR N QUANG HƯNG<br /> <br /> Lu n văn ã ư c b o v t i H i ng ch m Lu n văn t t<br /> nghi p Th c sĩ K thu t h p t i<br /> i h c à N ng vào ngày<br /> 27 tháng 9 năm 2013.<br /> <br /> Có th tìm hi u lu n văn t i:<br /> Trung tâm Thông tin - H c li u,<br /> i h c à N ng<br /> Thư vi n trư ng i h c Bách khoa, i h c à N ng<br /> <br /> 1<br /> M<br /> 1. Tên<br /> <br /> U<br /> <br /> tài<br /> <br /> Tính toán d m bê tông c t thép<br /> <br /> t c t kép theo các tiêu chu n<br /> <br /> thi t k .<br /> 2. Lý do ch n<br /> C t thép ư c<br /> <br /> tài<br /> t vào vùng ch u nén v i các lý do sau:<br /> <br /> + Nh m m c ích tăng kh năng ch u l c c a c u ki n trong<br /> i u ki n ti t di n d m b h n ch do yêu c u ki n trúc.<br /> + Gi m co ngót và t bi n c a bê tông trong d m và tăng tính<br /> d o c a bê tông vùng ch u nén. D m có b trí c t thép<br /> <br /> vùng ch u<br /> <br /> nén có th chuy n t phá ho i dòn sang phá ho i d o.<br /> Ngoài ra hi n nay, có nhi u công trình nư c ngoài<br /> <br /> u tư vào<br /> <br /> Vi t Nam, vi c thi t k tính toán s d ng các tiêu chu n khác nhau.<br /> Thông qua<br /> <br /> tài này s<br /> <br /> ánh giá ư c ph n nào s khác nhau v<br /> <br /> cách tính toán và nh hư ng c a c t thép<br /> <br /> vùng ch u nén trong d m<br /> <br /> gi a các tiêu chu n và giúp cho các nhà tư v n thi t k lưu ý khi s<br /> d ng tiêu chu n c a các nư c<br /> <br /> tính toán và ki m tra.<br /> <br /> 3. M c tiêu nghiên c u<br /> - Nghiên c u tính toán<br /> <br /> t c t kép trong d m bê tông c t thép<br /> <br /> theo các tiêu chu n và rút ra k t lu n.<br /> 4.<br /> <br /> ng d ng trong công tác thi t k tính toán k t c u.<br /> i tư ng và ph m vi nghiên c u<br /> <br /> Nghiên c u d m bê tông c t thép ch u u n<br /> <br /> t c t kép theo<br /> <br /> Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 5574:2012; Tiêu chu n Châu Âu<br /> Eurocode 1992-1-1 và Tiêu chu n M ACI 318-2002, rút ra k t lu n<br /> v<br /> <br /> nh hư ng c a c t kép và s khác nhau gi a các tiêu chu n.<br /> • B c c lu n văn:<br /> Ngoài ph n m<br /> <br /> u, k t lu n và ki n ngh , n i dung lu n văn<br /> <br /> 2<br /> ư c trình bày g m có 3 chương:<br /> - Chương 1: T ng quan v h k t c u d m sàn bê tông c t thép.<br /> - Chương 2: Tính toán d m bê tông c t thép<br /> <br /> t c t kép theo<br /> <br /> các tiêu chu n thi t k .<br /> - Chương 3: Ví d tính toán.<br /> CHƯƠNG 1<br /> <br /> T NG QUAN V H K T C U D M SÀN<br /> BÊ TÔNG C T THÉP<br /> 1.1. CÁC H<br /> <br /> K T C U SÀN S<br /> <br /> D NG TRONG CÔNG<br /> <br /> TRÌNH<br /> 1.1.1. Sàn có d m (sàn sư n)<br /> a. Sàn sư n toàn kh i có b n d m (sàn làm vi c m t<br /> phương)<br /> b. Sàn sư n toàn kh i có b n kê b n c nh (sàn làm vi c hai<br /> phương)<br /> c. Sàn dày sư n (sàn ô c )<br /> d. Sàn nhi u sư n<br /> e. Sàn Panen (l p ghép)<br /> 1.1.2. Sàn ph ng<br /> 1.1.3. Sàn ph ng có d m b t<br /> 1.2.<br /> <br /> NG D NG C A H<br /> <br /> T NG<br /> <br /> SÀN CÓ D M TRONG NHÀ CAO<br /> <br /> À N NG<br /> <br /> • Công trình Indochina Riverside Tower<br /> • Trung tâm công ngh ph n m m à N ng<br /> • Kh i căn h - Khu thương m i Vĩnh Trung Plaza<br /> • Kh i nhà chính – Green Plaza Hotel<br /> • Novotel Hotel<br /> <br /> 3<br /> 1.3. NH N XÉT<br /> Qua các n i dung ã nghiên c u<br /> <br /> Chương 1, có th rút ra m t<br /> <br /> s nh n xét như sau:<br /> - Trong th c t , gi i pháp k t c u cho nhà cao t ng bê tông c t<br /> thép luôn<br /> <br /> t ra các yêu c u tho mãn<br /> <br /> ng th i v kh năng ch u l c<br /> <br /> c a k t c u cũng như áp ng t i a yêu c u v công năng và hi u<br /> qu kinh t c a công trình. Do ó ti t di n d m ph i ư c thi t k<br /> h p lý và<br /> <br /> m b o kh năng ch u l c.<br /> <br /> - V i k t c u nh p l n, dùng h sàn có d m b t.<br /> kh năng ch u l c, d m b t ư c<br /> <br /> mb o<br /> <br /> t c t kép. Ngoài d m b t, d m có<br /> <br /> ti t di n thanh m nh cũng thư ng ư c<br /> <br /> t c t kép.<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> <br /> TÍNH TOÁN D M BÊ TÔNG C T THÉP<br /> T C T KÉP THEO CÁC TIÊU CHU N THI T K<br /> 2.1. TIÊU CHU N VI T NAM TCVN 5574:2012<br /> Trong khi tính toán c t thép ơn, n u αm = M/Rb.b.h2o > αR thì<br /> có th<br /> <br /> t c t thép A’s vào vùng bêtông ch u nén<br /> 2.1.1. Sơ<br /> <br /> ng su t<br /> <br /> 2.1.2. Các công th c cơ b n<br /> <br /> tính c t thép<br /> <br /> Rs.As = Rb.b.x + Rsc.A’s<br /> <br /> (2.1.1)<br /> <br /> Mgh = Rb.b.x .(ho – x/2) +Rsc.A’s.(ho – a’)<br /> <br /> (2.1.2)<br /> <br /> i u ki n cư ng<br /> <br /> s như sau:<br /> <br /> M ≤ Rb.b.x .(ho –x/2) +Rsc.A’s.(ho – a’)<br /> <br /> (2.1.3)<br /> <br /> Rs.As = ξ.Rb.b.ho + Rsc.A’s<br /> <br /> (2.1.4)<br /> <br /> M≤<br /> <br /> αm.Rb. b.h2o<br /> <br /> +Rsc.A’s.(ho – a’)<br /> <br /> (2.1.5)<br /> <br /> 2.1.3. i u ki n h n ch<br /> x ≤ ξR.ho ho c ξ ≤ ξR ho c αm ≤ αR<br /> <br /> (2.1.6)<br /> <br /> x ≥ 2a’<br /> <br /> (2.1.7)<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản