intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán dầm thép chịu cắt theo TCXDVN 338:2005 và theo Quy phạm Hoa Kỳ AISC-2005

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
39
lượt xem
11
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán dầm thép chịu cắt theo TCXDVN 338:2005 và theo Quy phạm Hoa Kỳ AISC-2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán dầm thép chịu cắt theo TCXDVN 338:2005 và theo Quy phạm Hoa Kỳ AISC-2005 trình bày tổng quan về dầm thép, tính toán dầm thép chịu cắt theo TCXDVN 338:2005 và theo Quy phạm Hoa Kỳ AISC-2005, khảo sát tiết dầm thép chịu cắt, kết luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán dầm thép chịu cắt theo TCXDVN 338:2005 và theo Quy phạm Hoa Kỳ AISC-2005

B GIÁO D C VÀ ÀO T O<br /> I H C À N NG<br /> <br /> TR N VĂN SÁCH<br /> <br /> TÍNH TOÁN D M THÉP CH U C T<br /> THEO TCXDVN 338:2005 VÀ THEO<br /> QUY PH M HOA KỲ AISC-2005<br /> <br /> Chuyên nghành : Xây d ng công trình dân d ng và công nghi p<br /> Mã s<br /> <br /> : 60.58.20<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T<br /> <br /> à N ng – Năm 2013<br /> <br /> Công trình ư c hoàn thành t i<br /> I H C À N NG<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: GS.TS. Ph m Văn H i<br /> <br /> Ph n bi n 1: PGS. TS. Nguy n Quang Viên<br /> <br /> Ph n bi n 2: TS. Huỳnh Minh Sơn<br /> <br /> Lu n văn ư c b o v trư c H i ng ch m Lu n văn t t<br /> nghi p th c sĩ k thu t h p t i<br /> i h c à N ng vào ngày 29<br /> tháng 9 năm 2013.<br /> <br /> Có th tìm hi u lu n văn t i:<br /> − Trung tâm Thông tin-H c li u,<br /> − Trung tâm h c li u,<br /> <br /> i h c à N ng<br /> <br /> i h c à N ng<br /> <br /> 1<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> 1. V n th c ti n.<br /> D m là m t trong nh ng c u ki n ch u l c ch<br /> o c a khung;<br /> d m nh n t i tr ng t sàn… r i truy n n c t, vách r i truy n xu ng<br /> móng. D m trong khung, ch y u là ch u u n và ch u c t. Vi c kh o<br /> sát c i m làm vi c c a công trình, ng x c a k t c u, cũng như<br /> tìm hi u Quy nh c a Tiêu chu n Thi t k , là công vi c r t c n thi t<br /> v i các k sư thi t k .<br /> 2. M c tiêu và n i dung c a tài.<br /> tài quan tâm n các c u ki n b ng thép thông d ng, c l p<br /> ho c n m trong khung thép là d m ch u c t.Tính toán d m ch u c t<br /> theo quy nh c a TCXDVN 338:2005 và Quy ph m Hoa Kỳ AISC2005.<br /> Nghiên c u các trình t tính toán d m thép ch u c t nh m giúp<br /> ngư i thi t k nhìn nh n rõ hơn ng x c a d m thép trong khung khi<br /> c n quan tâm khi tính toán thi t k k t c u<br /> ch u c t. ây là v n<br /> thép và cũng là lý do<br /> ch n<br /> tài “Tính toán d m thép ch u c t<br /> theo TCXDVN 338:2005 và theo Quy ph m Hoa Kỳ AISC-2005” .N i<br /> dung lu n văn bao g m:<br /> Chương 1: T ng quan v d m thép.<br /> Chương 2: Tính toán d m thép ch u c t theo TCXDVN 338:2005<br /> và theo Quy ph m Hoa Kỳ AISC-2005.<br /> Chương 3: Kh o sát ti t d m thép ch u c t.<br /> Ph n : K t lu n và ki n ngh .<br /> <br /> 2<br /> CHƯƠNG 1<br /> T NG QUAN V D M THÉP<br /> 1.1.<br /> <br /> C I M C A D M THÉP<br /> K t c u d m thép ư c s d ng r ng rãi nh có ưu i m: Cư ng<br /> l n, tin c y cao, tr ng lư ng nh , ch u l c t t, c u t o tương i<br /> ơn gi n và chi phí không l n nên phù h p v i s n xu t công nghi p.<br /> <br /> 1.2. CÁC LO I D M THÉP TRONG XÂY D NG.<br /> 1.2.1. D m nh hình.<br /> D m ư c ch t o t thép hình. Các lo i d m hình ch I có ti t<br /> di n i x ng, thích h p các k t c u ch u u n ph ng như d m sàn<br /> công tác, d m mái, d m c u tr c...<br /> 1.2.2. D m t h p.<br /> D m t h p hàn : D m ư c t h p t thép b n. Liên k t gi a<br /> b n b ng và b n cánh b ng ư ng hàn góc.<br /> D m t h p inh tán (bulông) d m ư c t h p t thép b n và<br /> thép hình. B n b ng d m và b n thép th ng ng, b n cánh g m các<br /> thép góc và có th k t h p v i b n y ư c t o thành t các thép<br /> b n. Liên k t gi a b n b ng và cánh b ng các liên k t inh tán hay bu<br /> lông.<br /> 1.2.3. D m b ng khoét l .<br /> Các d m thép thông thư ng, ch u t i tr ng hay vư t nh p l n u<br /> òi h i có chi u cao ti t di n l n, trư ng h p ó có th thay th b i<br /> k t c u d m b ng có khoét l .<br /> <br /> 3<br /> 1.2.4. D m b ng sóng<br /> Khi i u ki n n nh c c b òi h i ph i có chi u dày khá l n và<br /> c n ư c gia cư ng b ng các sư n ngang và d c. M t s nư c như<br /> Pháp,<br /> c, Liên Xô(cũ)... ã nghiên c u ch t o d m c có b n<br /> b ng lư n sóng hay g p khúc, g i là d m b ng sóng.<br /> 1.2.5. D m cánh r ng<br /> D m thép cánh r ng (vi t t t là HBF) theo công ngh c a Úc là<br /> lo i thép cư ng cao, ti t di n ch I i x ng.<br /> 1.3. V T LI U THÉP S D NG.<br /> 1.3.1. Thép cacbon th p cư ng<br /> thư ng.<br /> 1.3.2 Thép cư ng<br /> khá cao.<br /> 1.3.3. Thép cư ng<br /> cao.<br /> 1.3.4. Thép c a nư c ngoài trên th trư ng Vi t Nam.<br /> a. Thép c a Liên xô (trư c ây) và c a Nga.<br /> b. Thép Trung Qu c.<br /> c. Thép Hoa Kỳ.<br /> d. Thép Châu Âu.<br /> e. Thép các nư c khác.<br /> 1.4. GI I THI U TIÊU CHU N THI T K K T C U THÉP<br /> TCXDVN 338-2005 VÀ QUY PH M HOA KỲ AISC-2005.<br /> 1.4.1.Tiêu chu n Vi t Nam TCXDVN 338-2005.<br /> Tiêu chu n hi n hành<br /> thi t k k t c u thép là TCXDVN 3382005, áp d ng cho các công trình nhà c a và các công trình dân d ng<br /> khác, tr công trình c u và h m. K t c u thép theo tiêu chu n Vi t<br /> Nam ư c thi t k theo phương pháp tr ng thái gi i h n.<br /> 1.4.2. Quy ph m Hoa Kỳ AISC-2005.<br /> Ký hi u và tên y<br /> c a Quy ph m là ANSI/AISC 360-2005 –<br /> Specification for Structural Steel Buildings ( Quy ph m k thu t v<br /> nhà k t c u thép) do Vi n k t c u thép Hoa Kỳ (American Institute of<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản